Agora: nasjonal kalender for ytringsfrihet og rettigheter

Bli med på å gjøre Agora til den mest komplette norske oversikten over arrangementer på feltene menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Kalen­deren Ago­ra er et nytt ini­tia­tiv fra Vox Pub­li­ca. Ambisjo­nen er at Ago­ra skal bli den mest kom­plette norske over­sik­ten over kom­mende arrange­menter og aktiviteter på temafel­tene men­neskerettigheter, demokrati og ytrings­fri­het. Du finner allerede en god del arrange­menter i kalen­deren, men for at Ago­ra skal bli enda nyt­tigere, trenger vi hjelp fra inter­esserte brukere.

Alle miljøer og andre inter­esserte som job­ber med disse temaene, kan enkelt bli medlem i kalen­deren. Dermed kan de selv legge sine arrange­menter inn i kalen­deren og opp­datere den. Aktuelle medlem­mer kan være men­neskerettighets­grup­per, anti-kor­rup­sjonor­gan­isas­jon­er og ‑miljøer, presse­or­gan­isas­jon­er og andre som job­ber med ytrings­fri­het eller presse­fri­het, og det kan være forskn­ingsin­sti­tut­ter og andre fag­miljøer som arran­ger­er kon­fer­anser på fel­tet. Blant andre!

Kalen­deren lages ved hjelp av Ori­go, som er et verk­tøy for bruk­er­med­virkn­ing eid av bl.a. A‑pressen. Dette gjør det let­tere å spre infor­masjon om arrange­mentene til mange. Arrange­menter blir syn­lige for net­tbrukere og mediepub­likum på ulike måter:

 • Sam­tidig pub­lis­er­ing flere sted­er: Når arrange­menter legges inn i Ago­ra, blir de sam­tidig pub­lis­ert i lokale kalen­dere på Ori­go og nettsider som er knyt­tet til lokalavis­er. For eksem­pel vil et arrange­ment som finner sted i Bergen, også bli syn­lig på siden Bergen360, og på for­si­den av BA.no. I Trom­sø vil det tilsvarende skje: Arrange­mentet havn­er i Nordlyspuls og på for­si­den av Nordlys. I Oslo vil arrange­mentet også vis­es i “sonen” Oslo.
 • Tilgjen­gelig for alle: Arrange­menter på Ago­ra er tilgjen­gelige for alle net­tbrukere, ikke bare for dem som er innlogget på Ori­go. Arrange­mentene blir syn­lige via søkemotorer.
 • På eget nettst­ed: Arrange­menter lagt inn i Ago­ra kan også med enkle hånd­grep vis­es på ditt eget nettst­ed. Se bruk­san­vis­nin­gen.
 • Abon­nement: Net­tbrukere kan følge med på Ago­ra via et utvalg RSS-feed­er eller “strøm­mer”, et mye brukt verk­tøy blant blog­gere og andre aktive brukere.
 • I din kalen­der: Du kan også la arrange­mentene dukke opp i din kalen­der ved hjelp av et kalen­der­pro­gram som iCal eller Out­look, eller en tjen­este som Google Cal­en­dar. Den nød­vendi­ge lenken finnes også på siden over feeds/strømmer.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. Med­før­er Ori­go-plat­tfor­men at arrange­menter som pub­lis­eres i kalen­deren vis­es på BA.no, men ikke på BT.no, på Dagsavisen.no, men ikke på Aftenposten.no osv?

 2. Alle son­er på Ori­go har dynamiske utdrag, embeds som lar seg plassere på andre nettsider. Vi ser at vi burde gjøre det slik at disse lar seg opprette av alle som ønsker det (på samme måte som embed-koden til youtube-video selvføl­gelig ikke er for­be­holdt per­so­n­en som har lagt ut fil­men). Dermed vil alle som ønsker det kunne gjen­gi Ago­rakalen­deren på sine sider. Kalen­deren er også f.eks tilgjen­gelig som en iCal feed som gjør at man kan dytte den videre inn i Google kalen­der eller aggregere den selv sam­men med andre arrange­ments­da­ta man måtte ønske og gjen­gi den hvor man vil.

  Men det er jo ikke dette du spør om. I Ori­go har vi brukt mye tid på å lage geografisk aggregering av innhold for de avisene vi job­ber med region­alt. For tiden er alle disse avisene i ALM nettver­ket. Det å dra igang en region­al sat­sning i Ori­go krev­er innsats fra avisene. Om det skal virke skikke­lig må de bruke tid på å røk­te debat­tkul­tur og sette av plass i tryk­te medi­er til kalen­dere og debatt-inn­legg. Avisene vi job­ber med får der­for en avtale­festet særstill­ing i forhold til geografisk aggregering av innhold. Vi tror også det ville vært umulig å få rasjonelle aktør­er til å gjøre denne investerin­gen om andre konkur­rerende virk­somheter på senere tid­spunkt kunne få den samme posisjo­nen uten samme kostnad.

  Det sagt bør det ikke være noen hin­dring for BT, Bergen kom­mune, eller en lokal blog­ger, å gjen­gi kalen­deren til BA. Men det vil da være et krav at denne lenker til BA sitt skjæringspunkt med Ori­go, Bergen360, og så videre til siden det er pub­lis­ert på. Som vi ser det bør infor­masjo­nen være tilgjen­gelig så får hver aktør vur­dere hvorvidt de ønsker og har mulighet til å gjen­gi den.

  Hva gjelder nasjonale medi­er, utover Ori­go selv, er vi åpne for forslag.

 3. […] Vox pub­li­ca  1.12.2008 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(”); […]

til toppen