Agora: nasjonal kalender for ytringsfrihet og rettigheter

Bli med på å gjøre Agora til den mest komplette norske oversikten over arrangementer på feltene menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Kalen­de­ren Ago­ra er et nytt ini­tia­tiv fra Vox Pub­li­ca. Ambi­sjo­nen er at Ago­ra skal bli den mest kom­plet­te nors­ke over­sik­ten over kom­men­de arran­ge­men­ter og akti­vi­te­ter på tema­fel­te­ne men­neske­ret­tig­he­ter, demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Du fin­ner alle­re­de en god del arran­ge­men­ter i kalen­de­ren, men for at Ago­ra skal bli enda nyt­ti­ge­re, tren­ger vi hjelp fra inter­es­ser­te bru­ke­re.

Alle mil­jø­er og and­re inter­es­ser­te som job­ber med dis­se tema­ene, kan enkelt bli med­lem i kalen­de­ren. Der­med kan de selv leg­ge sine arran­ge­men­ter inn i kalen­de­ren og opp­da­te­re den. Aktu­el­le med­lem­mer kan være men­neske­ret­tig­hets­grup­per, anti-kor­rup­sjo­nor­ga­ni­sa­sjo­ner og ‑mil­jø­er, presse­or­ga­ni­sa­sjo­ner og and­re som job­ber med ytrings­fri­het eller presse­fri­het, og det kan være forsk­nings­in­sti­tut­ter og and­re fag­mil­jø­er som arran­ge­rer kon­fe­ran­ser på fel­tet. Blant and­re!

Kalen­de­ren lages ved hjelp av Ori­go, som er et verk­tøy for bru­ker­med­virk­ning eid av bl.a. A‑pressen. Det­te gjør det let­te­re å spre infor­ma­sjon om arran­ge­men­te­ne til man­ge. Arran­ge­men­ter blir syn­li­ge for nett­bru­ke­re og medie­pub­li­kum på uli­ke måter:

 • Sam­ti­dig pub­li­se­ring fle­re ste­der: Når arran­ge­men­ter leg­ges inn i Ago­ra, blir de sam­ti­dig pub­li­sert i loka­le kalen­de­re på Ori­go og nett­si­der som er knyt­tet til lokal­avi­ser. For eksem­pel vil et arran­ge­ment som fin­ner sted i Ber­gen, også bli syn­lig på siden Bergen360, og på for­si­den av BA.no. I Tromsø vil det til­sva­ren­de skje: Arran­ge­men­tet hav­ner i Nordlys­puls og på for­si­den av Nord­lys. I Oslo vil arran­ge­men­tet også vises i «sonen» Oslo.
 • Til­gjen­ge­lig for alle: Arran­ge­men­ter på Ago­ra er til­gjen­ge­li­ge for alle nett­bru­ke­re, ikke bare for dem som er inn­log­get på Ori­go. Arran­ge­men­te­ne blir syn­li­ge via søke­mo­to­rer.
 • På eget nett­sted: Arran­ge­men­ter lagt inn i Ago­ra kan også med enk­le hånd­grep vises på ditt eget nett­sted. Se bruks­an­vis­nin­gen.
 • Abon­ne­ment: Nett­bru­ke­re kan føl­ge med på Ago­ra via et utvalg RSS-feeder eller «strøm­mer», et mye brukt verk­tøy blant blog­ge­re og and­re akti­ve bru­ke­re.
 • I din kalen­der: Du kan også la arran­ge­men­te­ne duk­ke opp i din kalen­der ved hjelp av et kalen­der­pro­gram som iCal eller Out­look, eller en tje­nes­te som Goog­le Calen­dar. Den nød­ven­di­ge len­ken fin­nes også på siden over feeds/strømmer.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. Med­fø­rer Ori­go-platt­for­men at arran­ge­men­ter som pub­li­se­res i kalen­de­ren vises på BA.no, men ikke på BT.no, på Dagsavisen.no, men ikke på Aftenposten.no osv?

 2. Alle soner på Ori­go har dyna­mis­ke utdrag, embeds som lar seg plas­se­re på and­re nett­si­der. Vi ser at vi bur­de gjø­re det slik at dis­se lar seg opp­ret­te av alle som øns­ker det (på sam­me måte som embed-koden til yout­ube-video selv­føl­ge­lig ikke er for­be­holdt per­sonen som har lagt ut fil­men). Der­med vil alle som øns­ker det kun­ne gjen­gi Agora­ka­len­de­ren på sine sider. Kalen­de­ren er også f.eks til­gjen­ge­lig som en iCal feed som gjør at man kan dyt­te den vide­re inn i Goog­le kalen­der eller aggre­ge­re den selv sam­men med and­re arran­ge­ments­data man måt­te øns­ke og gjen­gi den hvor man vil.

  Men det er jo ikke det­te du spør om. I Ori­go har vi brukt mye tid på å lage geo­gra­fisk aggre­ge­ring av inn­hold for de avi­se­ne vi job­ber med regio­nalt. For tiden er alle dis­se avi­se­ne i ALM nett­ver­ket. Det å dra igang en regio­nal sats­ning i Ori­go kre­ver inn­sats fra avi­se­ne. Om det skal vir­ke skik­ke­lig må de bru­ke tid på å røk­te debatt­kul­tur og set­te av plass i tryk­te medi­er til kalen­de­re og debatt-inn­legg. Avi­se­ne vi job­ber med får der­for en avtale­fes­tet sær­stil­ling i for­hold til geo­gra­fisk aggre­ge­ring av inn­hold. Vi tror også det vil­le vært umu­lig å få rasjo­nel­le aktø­rer til å gjø­re den­ne inves­te­rin­gen om and­re kon­kur­re­ren­de virk­som­he­ter på sene­re tids­punkt kun­ne få den sam­me posi­sjo­nen uten sam­me kost­nad.

  Det sagt bør det ikke være noen hind­ring for BT, Ber­gen kom­mu­ne, eller en lokal blog­ger, å gjen­gi kalen­de­ren til BA. Men det vil da være et krav at den­ne len­ker til BA sitt skjæ­rings­punkt med Ori­go, Bergen360, og så vide­re til siden det er pub­li­sert på. Som vi ser det bør infor­ma­sjo­nen være til­gjen­ge­lig så får hver aktør vur­de­re hvor­vidt de øns­ker og har mulig­het til å gjen­gi den.

  Hva gjel­der nasjo­na­le medi­er, utover Ori­go selv, er vi åpne for for­slag.

 3. […] Vox pub­li­ca  1.12.2008 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(»); […]

til toppen