Fra lisens til særavgift i Tyskland

Fra 2013 vil tyskerne fjerne radio- og tv-lisensen til fordel for en fast avgift per husstand.

I som­mer har det vært tilløp til debatt om finan­sierin­gen av NRK. Selv om alle parti­er på Stortinget utenom FrP ønsker å sikre en sta­bil inntekt for all­mennkringkast­ingsin­sti­tusjo­nen, har flere lansert ulike alter­na­tiv­er til dagens lisens på tv-appa­rater. Tanken er at det blir vanske­ligere å legit­imere en utgift knyt­tet til et spe­sielt mot­tak­er­ap­pa­rat når flere og flere bruk­er andre dingser til å mot­ta NRKs tilbud – enten det er PC’er, avanserte mobil­tele­fon­er eller bær­bare medieavspillere.

En mulighet som ofte trekkes fram er å legge finan­sierin­gen av NRK inn som en reg­ulær post i stats­bud­sjet­tet. En annen løs­ning kan være å utvide lisensinnkrevin­gen til også å gjelde nye mot­tak­sap­pa­rater. I Tysk­land fores­lo myn­dighetene før som­meren å gå for en tred­je løs­ning: Fra 2013 inn­føres en fast månedlig avgift per hus­stand. Agiften skal være uavhengig av antall beboere, og hvilke appa­rater de har. En fam­i­lie på seks med tre tv’er, fire PC’er, fem mobil­tele­fon­er og sju bær­bare medieavspillere – som daglig bruk­er all­mennkringkasternes tilbud – skal betale det samme som en enslig uten tv. For pri­vat­per­son­er skal selve kost­nad­snivået etter pla­nen ikke øke fra dagens ord­ning, men for bedrifter skal sum­men avhenge av antall ansatte.

Men hvor­for skal alle være med på å betale for et medi­etil­bud som noen bruk­er hyp­pig, noen bruk­er litt, og andre ikke bruk­er i det hele tatt? For å legit­imere ord­nin­gen side­s­tilles all­mennkringkast­ing med skol­er, uni­ver­sitet og bib­liotek – alt­så offentlige goder som hele befolknin­gen nyter godt av selv om ikke alle bruk­er de.

Pla­nen, som skal innar­bei­des i gjeldende regler og så sendes på høring, ønskes velkom­men av de tyske all­mennkringkasterne. Insti­tusjonene ser for seg en framtidssikret teknologiuavhengig mod­ell, slut­ten på upop­ulære kon­troller av unnaslun­trere, og min­dre byråkrati. Noe å tenke på for NRK og poli­tik­erne her i lan­det også?

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Prob­lemet er at nesten 9 av 10 nord­menn bruk­er ett eller annet NRK-tilbud daglig. Dermed legit­imer­er man lisens, avgift eller hva nå enn man kaller det.

    Mår NRK er så stor, er det ikke bare å slippe til reklame heller. Det vil gå utover mange andre aktør­er som jak­ter på de samme reklamekronene.

  2. Øivind says:

    Håper ikke de tenker i denne ret­nin­gen. En eller annen form for lisens er vel og bra, men så lenge enslige, stu­den­ter o.a. med dårlig økono­mi skal betale dobbelt så mye som etablerte men­nesker i par­forhold med god økono­mi, vil det hele føles svært urettferdig.

  3. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo, Hal­l­vard Moe. Hal­l­vard Moe said: Fra tv-lisens til avgift per hus­stand? Har skrevet kort om nytt forslag i Tysk­land: http://tinyurl.com/36olpwr (@iacob) […]

til toppen