Offentlig­hetens historie

En blogg om forsknings- og bokprosjektet Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Boken er redigert av Jostein Gripsrud og ble gitt ut på Universitetsforlaget i 2017.

29 innlegg

Teatersjefens makt og ære

Da urpre­mie­ren på Nor­dahl Griegs Vår ære og vår makt skul­le gå av sta­be­len på Den Natio­na­le Sce­ne vår­en 1935, for­søk­te teat­rets sty­re å for­hind­re opp­fø­rel­se. Årsa­ken synes å være styk­kets poli­tis­ke inn­hold. Men pole­mik­ken som fulg­te, drei­de seg vel så mye om sty­rets rett til å gri­pe inn på tea­ter­sje­fens dome­ne.

 

Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­gjer­rig und­ring da det kom til Nor­ge på begyn­nel­sen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­by­ens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­ti­ke­re og myn­dig­he­ter vil­le ha bort fra offent­lig­he­ten.

 
 
til toppen