FORFATTER

Anders Johansen
Anders Johansen

Professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen fra 2011. Utdannet sosialantropolog, professor i medievitenskap fra 1992.

http://www.uib.no/personer/Anders.Johansen


12 bidrag

Anders Johansen: Fornuft og forakt

Hvor­for var det så vans­ke­lig å kom­me til orde? Den råden­de model­len for poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon la til ret­te for råd­sla­ging med sik­te på enig­het om det fel­les bes­te. Den som skul­le bidra til slikt, måt­te være i stand til å gjø­re seg opp en egen mening, fritt og selv­sten­dig. Betin­gel­sen var at han prak­tisk og mate­ri­elt sett sto på egne bein. De som var avhen­gi­ge av sine fore­sat­te – og det var de fles­te – had­de ikke noe de skul­le sagt. Av hen­syn til for­nuf­ten ble offent­li­ge sam­ta­len reser­vert for noen gans­ke få. Men den ikke spe­si­elt for­nuf­tig av den grunn.

 
 
til toppen