FORFATTER

Anders Johansen
Anders Johansen

Professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen fra 2011. Utdannet sosialantropolog, professor i medievitenskap fra 1992.

http://www.uib.no/personer/Anders.Johansen


12 bidrag

Anders Johansen: Fornuft og forakt

Anders Johan­sen har nylig mar­kert seg med boken Kom­me til orde. Poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon 1814–1913. Her drei­er det seg om utvik­ling av «reto­risk med­bor­ger­skap» som betin­gel­se for rea­li­se­ring av den for­mel­le ytrings­fri­het i en leven­de demo­kra­tisk kul­tur. «Folke­sty­ret ble til etter hvert som fle­re og fle­re ble i stand til å hand­le med ord», heter det her. «I den­ne his­to­ri­en drei­er det seg om for­hol­det mel­lom taus­het og tale, skam og for­akt, kren­kel­se og kamp om aner­kjen­nel­se». For det­te ver­ket er Johan­sen blitt til­delt Kri­ti­ker­pri­sen for bes­te sak­prosa­bok. Vin­te­ren 2020 pre­sen­ter­te han det selv med et fes­ti­val­fore­drag og med en serie radio­snut­ter som Vox Pub­li­ca har fått til­la­tel­se til å gjen­gi her.

 
 
til toppen