FORFATTER

Anders Johansen
Anders Johansen

Professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen fra 2011. Utdannet sosialantropolog, professor i medievitenskap fra 1992.

http://www.uib.no/personer/Anders.Johansen


12 bidrag

Anders Johansen: Fornuft og forakt

Anders Johansen har nylig mark­ert seg med boken Komme til orde. Poli­tisk kom­mu­nikasjon 1814–1913. Her dreier det seg om utvikling av “retorisk med­borg­er­skap” som betingelse for realis­er­ing av den formelle ytrings­fri­het i en lev­ende demokratisk kul­tur. “Folkestyret ble til etter hvert som flere og flere ble i stand til å han­dle med ord”, het­er det her. “I denne his­to­rien dreier det seg om forhold­et mel­lom taushet og tale, skam og forakt, krenkelse og kamp om anerk­jen­nelse”. For dette ver­ket er Johansen blitt tildelt Kri­tik­er­prisen for beste sakpros­abok. Vin­teren 2020 pre­sen­terte han det selv med et fes­ti­val­fore­drag og med en serie radios­nut­ter som Vox Pub­li­ca har fått tilla­telse til å gjen­gi her.

 
 
til toppen