Helse

Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • helse- og omsorgstjenesteloven

  Helse- og omsorgstjenesteloven er en pliktlov som pålegger kommunene å tilby innbyggerne bestemte helse- og omsorgstjenester. Loven har som formål å gi sikre gode tjenester til kommunens innbyggere. I tillegg til å pålegge kommunene å tilby bestemte tjenester, stiller loven krav om blant annet tjenestenes forsvarlighet og kvalitet, undervisning av helsepersonell og plikt til å samarbeide med regionale helseforetak.

 • helse- og omsorgstjenester

  Helse- og omsorgstjenester er offentlige tjenester knyttet til helse og omsorg i kommunene, blant annet helsetjenester i hjemmet, plass i institusjoner, personlig assistanse, praktisk bistand, omsorgslønn og avlastningstiltak. Ut over dette kan den enkelte kommune ha egne ordninger og tilbud som for eksempel matombringing og trygghetsalarm. Noen kommuner tilbyr tjenester som demens-koordinator, frisklivssentral, hjemmetjenester for funksjonshemmede, koordinator for individuell plan, syns- og hørselkontakt, og velferds-teknologiske hjelpemidler.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Helse Fonna

  Helse Fonna HF administrerer sykehus og institusjoner i Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger.

 • Helse Nord

  Helse Nord RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak (RHF).