Helse

Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norges Postmuseum

  helse

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Medisin/Helse

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Medisin/Helse

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Medisin/Helse

  Fra SNL

 • helse- og omsorgstjenesteloven

  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 trådte i kraft 1.1. 2012 og 1.7 2012 og den erstatter den tidligere kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Helse- og omsorgstjenesteloven opphevet det tidligere juridiske skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester. Vi har nå en felles helse- og omsorgstjeneste med felles regelverk.Helse- og omsorgstjenesteloven ble foreslått av Helse- og omsorgsdepartementet som et av flere virkemidler for å understøtte og realisere målene med samhandlingsreformen.

 • helseforetak

  Helseforetak, samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF), opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002. Virksomheten til regionale helseforetak og helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001. Denne loven ble fremmet for Stortinget av daværende helseminister, statsråd Tore Tønne (Ap) våren 2001 etter at Arbeiderpartiet bare få uker tidligere hadde gått inn for statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten.

  Fra wikipedia

 • Helse

  Se Helse (Ditmarsken) for å lese om den tyske kommunen Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie.

 • Helse Nord

  Helse Nord er et av den norske stats fire regionale helseforetak (RHF).

 • Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst er det største blant den norske stats fire regionale helseforetak (RHF).