Niels Chr. Geelmuyden: Pillebefinnende (podkast og video)

Hvilke interesser styrer utviklingen av kunnskap om legemidlene og deres virkninger? En debatt i Forum for vitenskap og demokrati.

Hvil­ke inter­es­ser sty­rer utvik­lin­gen av kunn­skap om lege­mid­le­ne og deres virk­nin­ger? Hvor­for gir forsk­ning finan­siert av lege­mid­del­in­du­stri­en så mye mer posi­ti­ve resul­ta­ter enn uav­hen­gig forsk­ning? Hvor­for er det så mye forsk­ning som ald­ri blir pub­li­sert? Er skil­let mel­lom forsk­ning og mar­keds­fø­ring i ferd med å bli uty­de­lig? Hvor mye pen­ger står på spill? Hvor mye liv og helse?

Niels Chris­ti­an Geel­muy­den er jour­na­list og for­fat­ter. I sei­ne­re år har han utgitt fle­re sam­funns­kri­tis­ke bøker om mat, drik­ke og medi­si­ner. Med Sunn­he­ten på bor­det (2016) vant han i fjor sølv­me­dal­je i koke­bø­ke­nes VM i kate­go­ri­en helse og ernæ­ring. Pille­be­fin­nen­de. Hva vet vi om medi­si­ne­ne vi tar? (2017) er hans fore­lø­pig sis­te bidrag på det­te fel­tet.

Geel­muy­den holdt hoved­inn­leg­get på debatt­møte arran­gert av Forum for viten­skap og demo­kra­ti 18. janu­ar 2018 i Ber­gen.

Kom­men­ta­to­rer: Edvin Schei, pro­fes­sor ved Insti­tutt for glo­bal helse og sam­funns­me­di­sin, UiB. Roger Strand, pro­fes­sor ved Sen­ter for viten­skaps­teori, UiB.
Møte­le­der: Anders Johan­sen

Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, post­dok­tor ved Uni Rese­arch Kli­ma. Det ble også gjort video­opp­tak av det­te debatt­mø­tet.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen