Niels Chr. Geelmuyden: Pillebefinnende (podkast og video)

Hvilke interesser styrer utviklingen av kunnskap om legemidlene og deres virkninger? En debatt i Forum for vitenskap og demokrati.

Hvilke inter­ess­er styr­er utviklin­gen av kunnskap om leg­emi­d­lene og deres virkninger? Hvor­for gir forskn­ing finan­siert av leg­emid­delin­dus­trien så mye mer pos­i­tive resul­tater enn uavhengig forskn­ing? Hvor­for er det så mye forskn­ing som aldri blir pub­lis­ert? Er skil­let mel­lom forskn­ing og markeds­føring i ferd med å bli uty­delig? Hvor mye penger står på spill? Hvor mye liv og helse?

Niels Chris­t­ian Geel­muy­den er jour­nal­ist og for­fat­ter. I seinere år har han utgitt flere sam­funnskri­tiske bøk­er om mat, drikke og medisin­er. Med Sunnheten på bor­det (2016) vant han i fjor sølvmedal­je i koke­bøkenes VM i kat­e­gorien helse og ernæring. Pille­befinnende. Hva vet vi om medisinene vi tar? (2017) er hans foreløpig siste bidrag på dette feltet. 

Geel­muy­den holdt hov­edinn­legget på debattmøte arrangert av Forum for viten­skap og demokrati 18. jan­u­ar 2018 i Bergen. 

Kom­men­ta­tor­er: Edvin Schei, pro­fes­sor ved Insti­tutt for glob­al helse og sam­funns­me­disin, UiB. Roger Strand, pro­fes­sor ved Sen­ter for viten­skap­ste­ori, UiB.
Møteled­er: Anders Johansen

Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, post­dok­tor ved Uni Research Kli­ma. Det ble også gjort videoopp­tak av dette debattmøtet.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen