Helseminister Høie mottok utredning om helseprioritering

Helseminister Bent Høie mottok i dag utredningen fra Helseprioriteringsutvalget. Utvalget brukte Medborgerpanelet til å spørre hva folk mener om temaet.

I dag kom utred­nin­gen som Helse- og omsorgs­de­parte­mentet hadde bestilt om pri­or­i­teringer i hel­sevesenet. Ledet av Ole Frithjof Norheim har Helsepri­or­i­ter­ing­sut­val­get vur­dert overord­nete prin­sip­per for hvor­dan og hvor­for hel­sevesenet bør pri­or­itere mel­lom pasien­ter som trenger behandling.

Med­borg­er­pan­elets deltakere har vært del av det beslut­nings­grunnlaget utval­get benyt­tet seg av, da de våren 2013 svarte på flere spørsmål omkring hvor­dan innbyg­gerne i Norge tenker omkring prioritering.

Medborgerpanelet leverte rapport til Helseprioriteringsutvalget om hva innbyggerne i Norge mener om prioritering i helsesektoren. (ill: John Ivar Roald­set)

Med­borg­er­pan­elet lev­erte rap­port til Helsepri­or­i­ter­ing­sut­val­get om hva innbyg­gerne i Norge men­er om pri­or­i­ter­ing i helsesek­toren. (ill: John Ivar Roaldset)

Svarene deres resul­terte i en Med­borg­er­pan­el­rap­port, skrevet av Elis­a­beth Ivars­flat­en og John Ivar Roald­set i samar­beid med Svei­n­ung Arne­sen, Cor­nelius Cap­pe­len og Berit Rokne. Rap­porten kan lastes ned i sin hel­het (pdf). I opp­sum­merin­gen står det blant annet at:

De fleste er vil­lige til å bruke mye ressurs­er på helse og mange opp­fat­ter at en ikke kan gjøre alle nyt­tige behan­dlinger med de tilgjen­gelige ressursene. Inter­es­sant nok, synes et fler­tall at det er gre­it at det tas kost­nad­shen­syn ved valg av behan­dling i hel­sevesenet, i alle fall så fremt dette med­før­er at andre pasien­ter får behan­dling som ellers ikke ville fått det. I tråd med dette finner vi også at så lenge pasien­tene blir tilbudt en «nesten like god» behan­dling og frigjorte ressurs­er kom­mer andre pasien­ter til gode, er det et klart fler­tall som aksepter­er avs­lag på fore­trukket behan­dling. Under­søkelsen vis­er fak­tisk omtrent like stor aksept for avs­lag av slike årsak­er som for rent medisin­skfaglig begrunnede avs­lag. Et annet sen­tralt og vik­tig funn er at pros­essen som følges og blir kom­mu­nis­ert har betyd­ning for om avs­lag på fore­trukket behan­dling aksepteres. Vi finner at flere respon­den­ter aksepter­er et avs­lag der­som det er forankret i nasjonale ekspert­ert­ers enighet og etter involver­ing av pasien­tor­gan­isas­jon­er enn der­som avs­laget beror på leg­ens vur­der­ing alene.

Hele pressekon­fer­ansen lig­ger ute på Reg­jerin­gens sider, og utval­gets utred­ning (NOU 2014:12) er også tilgjengelig.

TEMA

N

orsk me
dborger
panel

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen