Debatt om nettdebatt: en dokumentasjon

Nylig diskuterte forskere, journalister og nettpublisister negative og positive sider ved nettets debattkultur på et møte i Oslo, og på nett. Les live-referatet.

Debat­ten “Fritt fram på nett?” gikk av sta­be­len i Lit­ter­aturhuset i Oslo 2. feb­ru­ar, arrangert av Norsk PEN og Norsk Jour­nal­ist­lag. Inge­borg Volan var blant de mange i salen, og hun ref­er­erte debat­ten fortløpende ved hjelp av pub­lis­er­ingsverk­tøyet Cov­er it Live. Vox Pub­li­ca gjen­gir her refer­atet i sin hel­het (lenker er føyd til av redak­sjo­nen). Kom­mentar­er sendt inn fra net­tbrukere som ful­gte live-refer­atet er mark­ert med kursiv.


16:55: Så kom jeg til slutt på nett på Lit­ter­aturhuset. Mange kjente ansik­ter i salen — fak­tisk en hel del ukjente også. Hyggelig!

17:00: Det blir fak­tisk tem­melig fullt her, strålende at så mange engas­jer­er seg om nettdebatt.

17:00: Anders Heger, led­er i Norsk PEN, ønsker velkom­men til debatten.

17:01: Heger: I disse dager har vi en situ­asjon der teknolo­gien lig­ger foran vår tenkn­ing på ytrings­fri­hetens område. Slik vi har defin­ert redak­tørens ans­var og avsender­ans­varet tidligere, gjelder ikke lenger.

17:02: Hei Geir­mund, Hei Pål Joakim!

17:03: I pan­elet: Elin Flobergha­gen, NJ — Hei­di Nord­by Lunde, kjent som blog­geren Vam­pus og borg­er­jour­nal­ist-redak­tørHeg­nar Online-redak­tør Stein Ove Hau­gen — pro­fes­sor Bernt Hagtvet og høgskolelek­tor Aud­gunn Oltedal.

Hagtvet: Lib­er­aldemokrati­et vil ikke felles av en Hitler eller Pol Pot, men drukne i kloakk

17:03:

Hagtvet: Lib­er­aldemokrati­et vil ikke felles av en Hitler eller Pol Pot, men drukne i kloakk

. Hvilke for­mer skal den redak­sjonelle kon­troll ta i den nye mediehverdagen?

17:05: Hagtvet forun­dret over hvor sent ute Redak­tør­forenin­gen og jour­nal­is­tene er i denne diskusjo­nen. Han­dler alt om å være tiltrekkende for annon­sør­er? Hagtvet min­ner om at ytrings­fri­heten er en hardt tilk­jem­pet rettighet.

17:06: Hagtvet: Der­som ikke pressen vis­er sin egen selvjustis, vil det komme en medieans­varslov som gjør det. Det er i pressens egen tjen­este å få på plass klare para­grafer der eiere og pub­li­sis­ter kan bli straf­fer­ettslig ans­varlig. I dag er det et rettstomt rom for ærekrenkelser på nett.

17:07: Vil vi ha det sånn at ytrings­fri­heten trues for­di vi ikke kan holde selvjustis? (Hagtvet avslutter.)

17:08: Elin Flobergha­gen: Hagtvet sier han er forun­dret over at jour­nal­is­ter har vært pas­sive. Det er feil. Jour­nal­is­ter og redak­tør­er har debat­tert nettde­batt i åre­vis. Prob­lemet er at vi ikke er enige.

17:09: Flobergha­gen siter­er fra Heg­nar Online, sterke voldtek­ts- og volds­gen­er­alis­eringer om pak­istanere i Norge.

17:10: Flobergha­gen: — Ingen skal få meg til å tro at dette er til forsvar for ytrings­fri­heten, eller til gode for ytrings­fri­heten. Det er ikke ulovlig, men bare dumt. Og noen burde sørge for å fjerne det.

17:11: Flobergha­gen: Redi­ger­ing eller ikke redi­ger­ing. De fleste medi­er vel­ger etter­hånd­sredi­ger­ing. Og spørsmål om anonymitet eller iden­ti­fis­er­ing av innleggeren.

17:11: Flobergha­gen: Selv ikke den ordinære net­tjour­nal­is­tikken omfattes av straf­feloven i dag.

17:12: Flobergha­gen enig i at det vil komme en medieans­varslov hvis ikke medi­ene selv tar kontroll.

17:13: Flobergha­gen: Nettde­bat­ten er en stor fordel: Flere slip­per til orde enn det som var til­felle før. Hadde vi benyt­tet dette godt, ville vi fått en strålende debatt på nett. Prob­lemet er at vi må scrolle oss gjen­nom masse dritt for å finne det.

Aud­gunn Oltedal: Er nettde­batt så spe­sielt at van­lig presseetikk må vike?

17:14: Aud­gunn Oltedal nå: Er nettde­batt så spe­sielt at van­lig presseetikk må vike? Og får pressede­bat­ten så store demokratiske fordel­er at vi bør endre det vi tidligere har stått for?
Vi har tidligere stått over­for tek­nol­o­giske skiller, da lyd og bilde ble tatt i bruk.

17:15: I nettde­bat­ten: Ulike syn på hva som er nettde­bat­tens rolle i demokrati­et. Noen kaller all forhånd­sredi­ger­ing for “forhåndssen­sur”. Men å redi­gere er ganske essen­sielt i det å være presse. Går til kjer­nen av jour­nal­is­tikkens metode — skille mel­lom hva som er vesentlig, og hva som ikke er vesentlig og føl­gelig ikke bør på trykk.

17:16: Stor prin­sip­iell forskjell på å si at forhånd­sredi­ger­ing er vanske­lig av prak­tiske grun­ner, og at det er ønske­lig å ikke redi­gere debatt i det hele tatt (vis­er til Hau­gen i Heg­nar Online).

17:17: Synes det er prob­lema­tisk å anonymis­ere, lur­er på hva det gjør med det offentlige rom når vi har en overvekt på å ikke offentlig­gjøre per­so­n­en bak en ytring.

17:18: Ytrings­fri­het og per­son­vern er ret­tigheter som kan stå i mot­set­nings­forhold til hveran­dre. Der­for er det nød­vendig å grunnlovs­feste begge to, da kan vi få en annen type debatt om hvor­dan medi­ene skal bruke net­tet og debat­ten på nett.

17:18: Vam­pus — Hei­di Nord­by Lunde — går på talerstolen.

17:19: Vam­pus: Det er alltid like rørende å snakke med folk som snakker om ytrings­fri­het på nett, som aldri har vært i debatt på nett, og som ikke vet hva en blog­ger er (Hagtvet).

17:20: Også mor­somt å høre folk snakke om “vesent­lighet­skri­teri­et” i jour­nal­is­tikken på nett når vi ser for­si­dene på Dag­bladet og VG hver dag. Man har egentlig ingen kul­tur for dan­net offentlig debatt.

17:20: Når mediefolk snakker om å reg­ulere på nett, høres det ut som om avisene eier inter­nett. Det eneste som vil skje hvis avisene reg­ulerer, er at debat­ten fly­t­ter seg til andre sted­er på nett.

17:22: Da Vam­pus pub­lis­erte et (slad­det) mobil­bilde av naken Kåre Con­ra­di, var det med en viss flau smak i munnen. For hun har et tillits­forhold til leserne sine, og hun var redd for at ikke leserne skulle ta henne alvorlig hvis hun publiserte.

17:22: Det avisene har gjort, er å invitere til fest, sette fram spriten og si “lykke til”. Du skal ikke ha vært på mange bygde­fester for å skjønne at det der ikke er så lurt. Man trenger et vert­skap, det sier alle som byg­ger vel­lykkede sosiale nettverk.

17:23: Vam­pus tror ikke det nød­vendigvis er en god ting at man sier hva man men­er, når man men­er det, og anonymt.

17:23: Utfor­dringer lig­ger i rasisme, trakasser­ing og injuri­er. I ABC Nyheter fjern­er vi det — og gir folk beskjed om at de blir fjer­net og hvorfor.

17:24: Utfor­dring også når de som tidligere var tipsere og ringte med sin per­son­lige his­to­rie til oss som mediefolk, nå skriv­er om det i kom­men­tar­felt under fullt navn.

17:25: Om alle avisene lukker alle sine debat­trom, eller sørg­er for at deltakere må skrive under fullt navn, vil debat­ten bare fly­tte seg til andre rom hvor det kan­skje ikke sit­ter like ruti­n­erte mod­er­a­tor­er. Tror ikke at vi kan reg­ulere oss ut av dette.

17:26: Til slutt Stein Ove Hau­gen fra Heg­nar Online (under fullt navn, som Heger fleiper).

Stein Ove Hau­gen: Debat­tene er tapt for norsk presse allerede

17:26: Hau­gen: Debat­tene er tapt for norsk presse allerede. Vi må gjerne ha lyst til å redi­gere, sen­surere, ha kon­troll — men er tapt. Det har HO tatt kon­sekvensen av. Vi men­er at ytrings­fri­heten står over alt.

17:27: Det er inter­nett som har gjort det mulig å dri­ve åpen debatt for alle på tvers av grenser. Som det står at man skal kunne i FNs menneskerettighetserklæring.

17:28: I 1980: “Life of Bri­an” ble for­budt vist i Norge, men ble først tillatt vist da det kom med en til­leg­gsop­plysning om at den ikke var et rik­tig bilde av Jesu liv. I Sverige ble fil­men markeds­ført som “for mor­som for Norge”.

17:29: Hvis ikke diskusjonene blir tillatt på nettsi­dene til et presse­or­gan, fort­set­ter de et annet sted — sannsyn­ligvis med min­dre kon­troll og i ret­ning noe mer kri­tikkverdig enn vi har i dag.

17:29: På HO oppl­yser vi om at vi har et sett regler, og debat­tan­tene må krysse av ved hvert inn­legg at de har lest reg­lene og at de er klare over at de står ans­varlige for det de ytr­er. Det er heller ikke så vanske­lig å finne dem som vil være anonyme, hvis man ser behov for det.

17:30: Ikke vanske­ligere å iden­ti­fis­ere brukere enn å iden­ti­fis­ere den som kjør­er vill­mann på Dram­mensveien med reg­istreringsnum­meret på bilen. Vårt reg­istreringsnum­mer er en IP-adresse.

17:31: Tror de som forsøk­er å kneble debat­ten, vil bli liggende igjen, druknet i sin egen brem­sevæske. Ikke sånn at alt som ytres på vårt forum, er verd å stå opp for å forsvare — men MULIGHETEN til å ytre seg fritt, går jeg på bar­rikadene for. (Hau­gen)

17:32: Heger: En debat­tled­ers drømme­si­tu­asjon, max uenighet. Fra Hagtvet “vi vil drukne i kloakk” til Hau­gen “vi vil drukne i vår egen bremsevæske”.

17:33: Oltedal: Var over­ras­ka over at Hau­gen sier at det ikke er vits i å strekke presseetikken til nettde­bat­ten. Der skal lik­som jussen over­ta, så får etikken være et annet prob­lem. Opp­sik­tsvekkende for en redaktør.

17:34: Oltedal: I Sta­vanger Aften­blad har de spen­nende debatt selv om folk må skrive navnet sitt på det de står for. Synes det er fal­lit­terk­læring fra Hau­gen hvis han sier at pres­sa ikke må bry seg om hva som blir ytret på nett.

17:35: Hagtvet: Hau­gen lid­er av teknologide­ter­min­isme — at teknolo­gien skal bestemme innholdet.

Hagtvet: Vi står over­for en gigan­tisk moraloppløsning

17:36: Hagtvet: Vi står over­for et kul­turelt par­a­digmeskifte, der skil­let mel­lom det pri­vate og offentlige viskes ut. Vi får et prob­lem med unge jen­ter som leg­ger ut sine naken­bilder de aldri får fjer­net. Vi står over­for en gigan­tisk moralop­pløs­ning. Like mye ven­stres­i­dens som høyres­i­dens problem.

17:37: Flobergha­gen: Med respekt å melde, Heg­nar Online er ikke rep­re­sen­ta­tive for norske mediers nettde­batt. Lang rekke kon­trolltil­tak i de fleste medi­er — reg­istrering, stop­ping av debatt, etter­hånds- og forhåndsmoderering.

17:37: Flobergha­gen: Det ER redak­tørens ans­var. Redak­tøren har ans­var for hele medi­ets ans­var — Vær Var­som-plakat­en. NJ men­er det er inkon­sekvent at man åpn­er for etter-redigering.

17:38: Vam­pus: Det spe­sielle med HO er at det hør­er til en avis. Det finnes mange sånne forum med mod­er­a­tor­er som har dritt i Vær Var­som-plakat­en i 15 år. Forskjellen er dem som har en papi­ravis. Hvis det ikke finnes på papir, eksis­ter­er det ikke i manges hode.

17:38: Vam­pus: Hvis ikke jeg får anled­ning til å snakke med men­neskene som står for noe jeg ikke lik­er, forsvin­ner de jo ikke likevel.

17:39: Vam­pus: Men når redak­sjon­er inviter­er til debatt, har vi et ans­var. Lar vi trol­lene og rasis­tene styre, hold­er man uten­for dem som ikke vil debat­tere mot sånne motparter.

Vam­pus: Man kan styre selv hvilket nivå debat­ten leg­ger seg på

17:39: Vam­pus: Man kan styre selv hvilket nivå debat­ten leg­ger seg på, så lenge man er en god vert eller vertinne.

17:40: Hau­gen: Vi har ingen redak­tør på forumet vårt. HO-forumet er ikke-redak­sjonelt. Jeg som redak­tør, føl­ger ikke med. Er over ti mil­lion­er inn­legg der nå, ville være umulig å følge med — men mange men­er alt­så at det er OK å få ytre seg uten å være navngitt.

17:41: Hau­gen: Slutt med at debat­ten skal foregå i medi­er, inter­nett endret det. Slutt på pressens hege­moni her. Kan gjerne forsøke å reversere pros­essen, men er umulig.

17:41: Christoph: VG Net­t­by m.fl. bruk­er samme eksem­pel med fest og vertskap.

17:42: Hagtvet: Vam­pus nevnte vik­tig forut­set­ning for debatt: Offent­ligheten er selvrensende, det er den lib­erale teorien helt fra John Stu­art Mill. Jo flere som deltar, jo større kon­sen­sus om hva som er gang­bart, vil man komme på. Men på nett er det ingen sam­men­heng i debat­ten, ingen hev­ing, ingen krav til kvalitet. Er et sted der du tøm­mer deg, ikke egentlig en are­na for debatt.

17:43: Heger: Er ikke dette elitens klas­siske hold­ning til folkets/allmennhetens ytringer?

17:44: Hagtvet: Kvalitet må være pos­i­tiv. Debatt skal være kraft­full og ha kvalitet! Debat­ten har aldri vært fri. For for­målet til opplyst, oppl­y­sende debatt, må det finnes regler for hånd­hevelse. Hvis HO og medi­er fort­set­ter med sin ans­vars­fraskriv­else, kom­mer politikerne.

17:45: Oltedal: Hvis du har hold­nin­gen at “det nyt­ter ikke å gjøre noe med noe som helst”, knekker det enhver kreativitet i et samfunn.

17:46: RED: Debat­ten dreier seg til en debatt om Heg­nar Online-debat­ten mer enn en prin­sip­iell debatt om selvjustis og kon­troll i nettde­bat­ten. Spørsmålet blir om Hau­gen er HO-redak­tør for debatt eller ikke.

17:47: Vam­pus: Det er lett å skjule IP-adress­er etc, lett å ikke la seg iden­ti­fis­ere på nett. Men Hagtvet, fall­er du ikke for ditt eget grep når du beskylder debat­tan­ter på nett for ikke å ville høre på hva mot­de­bat­tan­ten har å si, når du selv ikke vet hva en blogg er? En gret­ten gam­mal mann…

17:48: Vam­pus: Debat­ten blir sur­re­al­is­tisk for meg. Snakker om redak­tørans­varet, men snakker om HO hele tida. Skal dere diskutere hva som er på nett, eller skal dere ta Heg­nar? Eksis­terte lenge før Heg­nar vis­ste hva inter­nett var!

17:49: RED: God tem­per­atur på denne debat­ten, i alle fall, det skal de ha!!!

17:50: Hagtvet til Vam­pus: Har du noen gang opplevd å lukke en av debat­tene dine og tenke at “nå har jeg lært noe nytt!”? (Rop­ing fra salen: Jaaaa!)

Flobergha­gen: Debatt under fullt navn skjer­p­er debatten

17:51: Flobergha­gen: Debatt under fullt navn skjer­p­er debat­ten. Du tenker deg om før du pub­lis­er­er. Det tror jeg disi­pliner­er og gjør debat­ten mye, mye bedre.

17:52: Vam­pus: Av og til er det fryk­telig frus­tr­erende å måtte håndtere debatt-troll. Skal huske på at vi eksklud­er­er debat­tan­ter ved å dra debat­ten for langt til det ekstreme også. Dette er en ny form for debatt, har ikke fun­net sin form ennå.

17:53: Hagtvet: At hold­nin­gene vil poppe opp andre sted­er, er ikke et argu­ment MOT å gjøre noe reg­ulerende. Åpen for at det kan være demokratisk gevinst ved å ha slike fora. Men da må man hin­dre at unge men­nesker føler seg tilsmus­set ved å gå inn der — få bort det obskøne, få bort det usøm­melige, få bort det vemmelige.

17:53: Heger skal snart slippe til kom­mentar­er fra salen.

17:54: Hau­gen fra HO: Tror vi har sett bun­nen når det gjelder kvalitet i debatt på nett. Etter hvert som folk blir vant med medi­et, etter hvert som man blir mod­er­ert av med- og mot­de­bat­tan­ter, vil det bli grad­vis bedre.

17:57: Fra salen: Annebeth Lange, jurist, ans­varlig for jus og sam­funnskon­takt i UNINETT Norid: Er blitt sagt en del direk­te feil tek­nol­o­gisk. Det med IP-adress­er er en ren ans­vars­fraskriv­else. En IP-adresse føl­ger en maskin, ikke en per­son. Anonymis­er­ing er en dum vei å gå. Det Vam­pus og ABC gjør, er bra — åpne for debatt, men sørge for ans­varlig­gjøring av debat­tan­ten. En ting er hva som er lov og hva som ikke er lov — den store faren OG fors­en ved inter­nett er at det når over­alt mye fortere, når mange fler. Kan ikke bare toe sine hen­der og si at det går sin gang.

17:58: Annebeth Lange: Blog­ging og nye medi­er er kjem­pefint og må brukes på rik­tig måte, men med ansvar.

17:58: Susanne Frisk, P4, spørsmål til Vam­pus: Verken på tv, i radio eller i avis slip­per folk til på samme måte som på nett. Hvor­for men­er du det er pressens opp­gave å skaffe dette rom­met, når de kan holde seg til blogger?

18:00: Tore Lind­holm, men­neskerettighets-spe­sial­ist, til Hau­gen: Du sier at slaget er tapt, at det er umulig — basert på teknolo­gi og menneskerettigheter/ytringsfrihet. Ytringer er mer begrenset etter inter­nasjonale begren­sninger enn reli­gions­fri­het. Det juridiske hold­er ikke.

18:01: Poli­tisk råd­giv­er for Bård Veg­ard Sol­h­jell: En av de ikke-betalte SV-poli­tik­erne som men­er Vam­pus-inn­leggene er bra. Skjøn­ner ikke hvor­dan man kan følge med en poli­tisk debatt i dag uten å lese blog­ger. Men det er ille at HO-redak­tøren svinger debat­ten til å være for eller mot debatt på nett — det inter­es­sante er debatt for og mot en GOD debatt på nett.

18:03: Inn­legg fra salen: Hvilken utrolig nytte jeg har av blog­ger i mitt daglige arbeid med frie medi­er i u‑land! Hvilken mengde infor­masjon som aldri ville nådd oss uten­for hvis ikke ikke-pro­fesjonelle jour­nal­is­ter sør­get for å bruke net­tet for å spre informasjon.

18:06: Arne Jensen, Norsk Redak­tør­foren­ing: Det ble sagt at net­tet er et rettstomt rom. Det er det for så vidt ikke. For den ordinære ytr­er vil regler om rasisme, injuri­er, pri­vatlivets fred gjelde som van­lig. Det er bare ikke etablert noe juridisk redak­tørans­var på nett. Når det gjelder etikken, har det vært en uenighet mel­lom jour­nal­ist­laget og redak­tørene om hvorvidt forhånd­sredi­ger­ing skal være et krav.

18:08: Jensen: Vi ønsker en tydelig­gjøring av redak­tørans­varet og et teknologiuavhengig redak­tørans­var. Også sånn i dag at direk­te­sendinger har et annet ans­varsnivå enn fer­di­gredi­gerte pro­gram. Trenger også hjelp til pri­vat­per­son­er som har behov for å få fjer­net opplysninger fra nett. Tror vi er på en dan­nelses­reise på nett, men er mer opti­mist enn Hagtvet. Redak­tør­forenin­gen gir råd om hvor­dan man kan kul­ti­vere nettde­bat­ten. Vi vil se en utvikling der store del­er av net­tet kul­tiveres på en annen måte. (PS: Ikke snakk om sen­sur om det redak­tør­er gjør, man redi­ger­er. Sen­sur bedrives av myndigheter.)

Hagtvet: Ser poenger .. om at det er demokratisk gevinst i nettdebatt

18:09: Hagtvet: Ser poenger fra Vam­pus og Hau­gen om at det er demokratisk gevinst i nettde­batt. Er for å REDDE den demokratiske gevin­sten jeg er opp­tatt av reguleringer.

18:09: Anders Bren­na, net­tredak­tør i Teknisk Uke­blad: Denne debat­ten er mye mer inter­es­sant på nett.

18:10: Bren­na: Debat­ten i salen PÅ NETT er bedre enn debat­ten OM net­tet i salen. Uviten­heten i pan­elet er sjokkerende.

18:11: Hagtvet: Bren­na er used­van­lig arro­gant! Kan han utdype??

18:11: [Com­ment From Carsten Pihl]
Ang de abren­na sier: Hvem har satt sam­men panelet? 

18:12: Carsten: Det er vel PEN, antar jeg?

18:12: Takket være Anders Bren­na må visst jeg ta ordet også… Hva skal jeg si?

18:15: [Com­ment From Thlom]
Siter fra Twitter! 

18:16: [Com­ment From Carsten Pihl]
Spen­nende at Hagtvet men­er noen i denne debat­ten er arro­gante. Å debat­tere dette uten å ha lest blogger … 

18:16: [Com­ment From geirmund]
Den store trusse­len når det gjeld debatt på nett er ikkje kva folk kan finne på å sei, men kva dei ikkje vågar pga reg­u­ler­ing (f.eks Data­la­grings­di­rek­tivet). Det er sjølvsen­suren som kjem til å trua ytrings­fri­heten i nær framtid. 

18:16: [Com­ment From Cathrine Valsø]
Det er i alle fall veldig inter­es­sant å følge denne debat­ten på Cover­itLive og Twit­ter samtidig! 

18:18: Astrid Meland, Dagbladet.no: Fordel­er med åpen debatt på Dagbladet.no: Leseren bidrar hver dag til å gjøre sak­ene mine bedre.

18:19: Astrid: Vi er opp­tatt av trans­parens. Vi tror leserne er flink­ere enn oss og kan bidra med masse. Opplevde det selv da jeg skrev om 9/11-kon­spir­asjon­er, fikk masse teknisk infor­masjon om at “alu­mini­um smelter ikke sånn”. At HO er i pan­elet er mer som å invitere Frp til Israel-debatt, ikke så veldig interessant.

18:20: Astrid: Forhåndsmod­erering er som en tele­fon­sam­tale. Skulle vært ganske kjedelig hvis hver set­ning i en sam­tale mel­lom meg og Vam­pus skulle være god­kjent hvis vi fikk sagt dem.

18:21: [Com­ment From Carsten Pihl]
Ang anonymitet eller ikke. Leseren tar vel høyde for anonymiteten? Leser sign­erte inn­legg mer nøye/på alvor? I alle fall jeg. Demed reg­ulerer dette seg selv. 

Knut Olav Åmås: 80 pros­ent av det som pub­lis­eres i nettde­batt er bra

18:21: Knut Olav Åmås, Aften­posten: Vi er noen som har vært med på mange slike debat­ter før. Blir en repetisjon­søvelse — tror Astrid Meland er inne på noe når hun påpeker at polaris­erin­gen er for kraftig. Det meste av god utvikling skjer i main­stream-fel­tet. Beg­y­nte selv som neg­a­tiv til nettde­batt og bruk­te Hagtvets søp­pel­metafor­er. Nå er jeg ikke i tvil om at nettde­bat­ten berik­er oss til alle tider på døgnet, hele tida. 80 pros­ent av det som pub­lis­eres i nettde­batt er bra.

18:22: Åmås: Avisene har investert for lite i debat­tene, dyr­ket dem for lite, sett for lite poten­sial. Hov­ed­prob­lemet er at vi må ta vårt redak­tørans­var mer alvorlig.

18:23: [Com­ment From Edgar Valdmanis]
80% bra? Ikke helt enig i den. Synes også det er synd å strype debat­ten, men det er utrolig mye drittsleng­ing som slip­per gjennom 

18:23: [Com­ment From Hjorthen]
Jøss! Er vi ikke den ser­iøse debat­tens endestasjon lenger? Nå får jeg iden­titet­sprob­le­mer her! 

18:23: Nå slip­per pan­elis­tene til med oppsummering.

18:24: Hau­gen fra HO: Utviklin­gen går i rik­tig retning.

18:26: [Com­ment From Carsten Pihl]
Er du eneste som live­blog­ger med cil? Burde vært “off­isiell” cil, (du/andre), så kunne spm fra cil (og evt twit­ter­feed) blitt tatt til panelet 

18:26: Vam­pus: Tror dan­nelses­reise er beskrivende. Når vi starter med “søp­pelde­batt” og ender med at Hagtvet innrøm­mer demokratisk poten­sial, er vi kan­skje blitt LITT min­dre uenige — men fort­satt uenige.

18:26: Carsten: Tror jeg er eneste, ja — så jeg tar på meg å være den “off­isielle” uten alt­for stor ver­di­vrid­ning i det jeg ref­er­erer. Men burde vært noen som hadde feed til pan­elet, ja.

18:29: Oltedal: Er ikke grunnlag for Hagtvets pes­simisme, verken når det gjelder TV eller nett. Spørsmålet er hvor­dan vi skal få debatt på nett til å være en del av det medi­ene alltid har drevet med, offentlig meningsbrytning.

18:30: Oltedal: Til dere som har blogget og twit­tret innimel­lom: Det ville dere ikke hatt sjanse til hvis vi ikke var sam­let her og diskuterte.

18:30: Flobergha­gen: Selvsagt kunne online-folkene diskutert på egen­hånd, uten oss!

18:31: Flobergha­gen: Ser nå at nedbe­man­ninger kom­mer i net­tjour­nal­is­tikken, og det er den som bør utvikles, der det er poten­sial for noe nytt.

18:32: Flobergha­gen: Vik­tig med blogg- og nye stem­mer fra utviklings­land. Er en helt annen ver­den fra å diskutere det som lig­ger under “poli­tikk” hos Heg­nar Online. Det ene er en berikelse, det andre er det neppe. Tror ikke lov­givn­ing er svaret, pressen bør finne ut av det selv — og samme presseetikk på alle plattformer.

Hagtvet: Hvilken inter­esse har jeg av blog­ger når jeg er på jakt etter noen som KAN noe?

18:34: Hagtvet: Som alle tek­nol­o­giske nyvin­ninger, er net­tet tvety­dig. Aldri har kine­serne vært mer red­de enn før OL. Det er mulig at jeg som ung engel­sk tek­sti­lar­bei­der i 1810 ville ha knust Spin­ning Jen­ny. Nek­ter uansett å være teknologide­ter­min­ist. Men hva med kom­petanse? Kvalitet? Hvilken inter­esse har jeg av blog­ger når jeg er på jakt etter noen som KAN noe?

18:35: Hagtvet: Infor­masjon er noe annet enn kunnskap. Kunnskap er noe annet enn innsikt. Innsikt er noe annet enn vis­dom. Hvor­for er det så få som snakker om kom­petansekravene i debatten?

18:35: Og dermed avrun­des debat­ten på nett. Reg­n­er med den fort­set­ter på Twit­ter.… Over og ut fra Litteraturhuset.
[Red. anm.: Se de nevnte debat­tinn­leggene på Twit­ter].

TEMA

N

ettdeba
tt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Vox pub­li­ca  05.02.2009 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(”); […]

  2. […] drukne i kloakk” av pro­fes­sor Bernt Hagtvet, men heldigvis fikk jeg muligheten til å lese hele debat­ten i tek­st­form på Vox Pub­li­ca, som videre­formi­dlet et refer­at av Inge­borg Volan. Hun bruk­te Cov­er It […]

til toppen