Debatt om nettdebatt: en dokumentasjon

Nylig diskuterte forskere, journalister og nettpublisister negative og positive sider ved nettets debattkultur på et møte i Oslo, og på nett. Les live-referatet.

Debat­ten «Fritt fram på nett?» gikk av sta­be­len i Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo 2. febru­ar, arran­gert av Norsk PEN og Norsk Jour­na­list­lag. Inge­borg Volan var blant de man­ge i salen, og hun refe­rer­te debat­ten fort­lø­pen­de ved hjelp av pub­li­se­rings­verk­tøy­et Cover it Live. Vox Pub­li­ca gjen­gir her refe­ra­tet i sin hel­het (len­ker er føyd til av redak­sjo­nen). Kom­men­ta­rer sendt inn fra nett­bru­ke­re som fulg­te live-refe­ra­tet er mar­kert med kur­siv.


16:55: Så kom jeg til slutt på nett på Lit­te­ra­tur­hu­set. Man­ge kjen­te ansik­ter i salen — fak­tisk en hel del ukjen­te også. Hyg­ge­lig!

17:00: Det blir fak­tisk tem­me­lig fullt her, strå­len­de at så man­ge enga­sje­rer seg om nett­de­batt.

17:00: Anders Heger, leder i Norsk PEN, øns­ker vel­kom­men til debat­ten.

17:01: Heger: I dis­se dager har vi en situa­sjon der tek­no­lo­gi­en lig­ger foran vår tenk­ning på ytrings­fri­he­tens områ­de. Slik vi har defi­nert redak­tø­rens ansvar og avsen­der­an­sva­ret tid­li­ge­re, gjel­der ikke len­ger.

17:02: Hei Geir­mund, Hei Pål Joakim!

17:03: I pane­let: Elin Flo­berg­ha­gen, NJ — Hei­di Nord­by Lun­de, kjent som blog­ge­ren Vampus og bor­ger­jour­na­list-redak­tørHeg­nar Online-redak­tør Stein Ove Hau­gen — pro­fes­sor Bernt Hag­tvet og høg­skole­lek­tor Aud­gunn Olte­dal.

Hag­tvet: Libe­ral­de­mo­kra­ti­et vil ikke fel­les av en Hit­ler eller Pol Pot, men druk­ne i kloakk

17:03:

Hag­tvet: Libe­ral­de­mo­kra­ti­et vil ikke fel­les av en Hit­ler eller Pol Pot, men druk­ne i kloakk

. Hvil­ke for­mer skal den redak­sjo­nel­le kon­troll ta i den nye medie­hver­da­gen?

17:05: Hag­tvet for­und­ret over hvor sent ute Redak­tør­for­enin­gen og jour­na­lis­te­ne er i den­ne dis­ku­sjo­nen. Hand­ler alt om å være til­trek­ken­de for annon­sø­rer? Hag­tvet min­ner om at ytrings­fri­he­ten er en hardt til­kjem­pet ret­tig­het.

17:06: Hag­tvet: Der­som ikke pres­sen viser sin egen selv­jus­tis, vil det kom­me en medie­an­svars­lov som gjør det. Det er i pres­sens egen tje­nes­te å få på plass kla­re para­gra­fer der eiere og pub­li­sis­ter kan bli straffe­retts­lig ansvar­lig. I dag er det et retts­tomt rom for ære­kren­kel­ser på nett.

17:07: Vil vi ha det sånn at ytrings­fri­he­ten trues for­di vi ikke kan hol­de selv­jus­tis? (Hag­tvet avslut­ter.)

17:08: Elin Flo­berg­ha­gen: Hag­tvet sier han er for­und­ret over at jour­na­lis­ter har vært pas­si­ve. Det er feil. Jour­na­lis­ter og redak­tø­rer har debat­tert nett­de­batt i åre­vis. Pro­ble­met er at vi ikke er eni­ge.

17:09: Flo­berg­ha­gen site­rer fra Heg­nar Online, ster­ke vold­tekts- og volds­ge­ne­ra­li­se­rin­ger om pakis­ta­ne­re i Nor­ge.

17:10: Flo­berg­ha­gen: — Ingen skal få meg til å tro at det­te er til for­svar for ytrings­fri­he­ten, eller til gode for ytrings­fri­he­ten. Det er ikke ulov­lig, men bare dumt. Og noen bur­de sør­ge for å fjer­ne det.

17:11: Flo­berg­ha­gen: Redi­ge­ring eller ikke redi­ge­ring. De fles­te medi­er vel­ger etter­hånds­re­di­ge­ring. Og spørs­mål om ano­ny­mi­tet eller iden­ti­fi­se­ring av inn­leg­ge­ren.

17:11: Flo­berg­ha­gen: Selv ikke den ordi­næ­re nett­jour­na­lis­tik­ken omfat­tes av straffe­lo­ven i dag.

17:12: Flo­berg­ha­gen enig i at det vil kom­me en medie­an­svars­lov hvis ikke medie­ne selv tar kon­troll.

17:13: Flo­berg­ha­gen: Nett­de­bat­ten er en stor for­del: Fle­re slip­per til orde enn det som var til­fel­le før. Had­de vi benyt­tet det­te godt, vil­le vi fått en strå­len­de debatt på nett. Pro­ble­met er at vi må scrol­le oss gjen­nom mas­se dritt for å fin­ne det.

Aud­gunn Olte­dal: Er nett­de­batt så spe­si­elt at van­lig presse­etikk må vike?

17:14: Aud­gunn Olte­dal nå: Er nett­de­batt så spe­si­elt at van­lig presse­etikk må vike? Og får presse­de­bat­ten så sto­re demo­kra­tis­ke for­de­ler at vi bør end­re det vi tid­li­ge­re har stått for?
Vi har tid­li­ge­re stått over­for tek­no­lo­gis­ke skil­ler, da lyd og bil­de ble tatt i bruk.

17:15: I nett­de­bat­ten: Uli­ke syn på hva som er nett­de­bat­tens rol­le i demo­kra­ti­et. Noen kal­ler all for­hånds­re­di­ge­ring for «for­hånds­sen­sur». Men å redi­ge­re er gans­ke essen­si­elt i det å være pres­se. Går til kjer­nen av jour­na­lis­tik­kens meto­de — skil­le mel­lom hva som er vesent­lig, og hva som ikke er vesent­lig og føl­ge­lig ikke bør på trykk.

17:16: Stor prin­si­pi­ell for­skjell på å si at for­hånds­re­di­ge­ring er vans­ke­lig av prak­tis­ke grun­ner, og at det er øns­ke­lig å ikke redi­ge­re debatt i det hele tatt (viser til Hau­gen i Heg­nar Online).

17:17: Synes det er pro­ble­ma­tisk å ano­ny­mi­se­re, lurer på hva det gjør med det offent­li­ge rom når vi har en over­vekt på å ikke offent­lig­gjø­re per­sonen bak en ytring.

17:18: Ytrings­fri­het og per­son­vern er ret­tig­he­ter som kan stå i mot­set­nings­for­hold til hver­and­re. Der­for er det nød­ven­dig å grunn­lovs­fes­te beg­ge to, da kan vi få en annen type debatt om hvor­dan medie­ne skal bru­ke net­tet og debat­ten på nett.

17:18: Vampus — Hei­di Nord­by Lun­de — går på taler­sto­len.

17:19: Vampus: Det er all­tid like røren­de å snak­ke med folk som snak­ker om ytrings­fri­het på nett, som ald­ri har vært i debatt på nett, og som ikke vet hva en blog­ger er (Hag­tvet).

17:20: Også mor­somt å høre folk snak­ke om «vesent­lig­hets­kri­te­ri­et» i jour­na­lis­tik­ken på nett når vi ser for­si­de­ne på Dag­bla­det og VG hver dag. Man har egent­lig ingen kul­tur for dan­net offent­lig debatt.

17:20: Når medie­folk snak­ker om å regu­le­re på nett, høres det ut som om avi­se­ne eier inter­nett. Det enes­te som vil skje hvis avi­se­ne regu­le­rer, er at debat­ten flyt­ter seg til and­re ste­der på nett.

17:22: Da Vampus pub­li­ser­te et (slad­det) mobil­bil­de av naken Kåre Con­ra­di, var det med en viss flau smak i mun­nen. For hun har et til­lits­for­hold til leser­ne sine, og hun var redd for at ikke leser­ne skul­le ta hen­ne alvor­lig hvis hun pub­li­ser­te.

17:22: Det avi­se­ne har gjort, er å invi­te­re til fest, set­te fram spri­ten og si «lyk­ke til». Du skal ikke ha vært på man­ge bygde­fes­ter for å skjøn­ne at det der ikke er så lurt. Man tren­ger et vert­skap, det sier alle som byg­ger vel­lyk­ke­de sosia­le nett­verk.

17:23: Vampus tror ikke det nød­ven­dig­vis er en god ting at man sier hva man mener, når man mener det, og ano­nymt.

17:23: Utford­rin­ger lig­ger i rasis­me, tra­kas­se­ring og inju­ri­er. I ABC Nyhe­ter fjer­ner vi det — og gir folk beskjed om at de blir fjer­net og hvor­for.

17:24: Utford­ring også når de som tid­li­ge­re var tip­se­re og ring­te med sin per­son­li­ge his­to­rie til oss som medie­folk, nå skri­ver om det i kom­men­tar­felt under fullt navn.

17:25: Om alle avi­se­ne luk­ker alle sine debatt­rom, eller sør­ger for at del­ta­ke­re må skri­ve under fullt navn, vil debat­ten bare flyt­te seg til and­re rom hvor det kan­skje ikke sit­ter like ruti­ner­te mode­ra­to­rer. Tror ikke at vi kan regu­le­re oss ut av det­te.

17:26: Til slutt Stein Ove Hau­gen fra Heg­nar Online (under fullt navn, som Heger flei­per).

Stein Ove Hau­gen: Debat­te­ne er tapt for norsk pres­se alle­re­de

17:26: Hau­gen: Debat­te­ne er tapt for norsk pres­se alle­re­de. Vi må gjer­ne ha lyst til å redi­ge­re, sen­su­re­re, ha kon­troll — men er tapt. Det har HO tatt kon­se­kven­sen av. Vi mener at ytrings­fri­he­ten står over alt.

17:27: Det er inter­nett som har gjort det mulig å dri­ve åpen debatt for alle på tvers av gren­ser. Som det står at man skal kun­ne i FNs men­neske­ret­tig­hets­er­klæ­ring.

17:28: I 1980: «Life of Bri­an» ble for­budt vist i Nor­ge, men ble først til­latt vist da det kom med en til­legg­sopp­lys­ning om at den ikke var et rik­tig bil­de av Jesu liv. I Sve­ri­ge ble fil­men mar­keds­ført som «for mor­som for Nor­ge».

17:29: Hvis ikke dis­ku­sjo­ne­ne blir til­latt på nett­si­de­ne til et presse­or­gan, fort­set­ter de et annet sted — sann­syn­lig­vis med mind­re kon­troll og i ret­ning noe mer kri­tikk­ver­dig enn vi har i dag.

17:29: På HO opp­ly­ser vi om at vi har et sett reg­ler, og debat­tan­te­ne må krys­se av ved hvert inn­legg at de har lest reg­le­ne og at de er kla­re over at de står ansvar­li­ge for det de ytrer. Det er hel­ler ikke så vans­ke­lig å fin­ne dem som vil være ano­ny­me, hvis man ser behov for det.

17:30: Ikke vans­ke­li­ge­re å iden­ti­fi­se­re bru­ke­re enn å iden­ti­fi­se­re den som kjø­rer vill­mann på Dram­mens­vei­en med regist­re­rings­num­me­ret på bilen. Vårt regist­re­rings­num­mer er en IP-adres­se.

17:31: Tror de som for­sø­ker å kneb­le debat­ten, vil bli lig­gen­de igjen, druk­net i sin egen bremse­væs­ke. Ikke sånn at alt som ytres på vårt forum, er verd å stå opp for å for­sva­re — men MULIGHETEN til å ytre seg fritt, går jeg på bar­ri­ka­de­ne for. (Hau­gen)

17:32: Heger: En debatt­le­ders drøm­me­si­tua­sjon, max uenig­het. Fra Hag­tvet «vi vil druk­ne i kloakk» til Hau­gen «vi vil druk­ne i vår egen bremse­væs­ke».

17:33: Olte­dal: Var over­ras­ka over at Hau­gen sier at det ikke er vits i å strek­ke presse­etik­ken til nett­de­bat­ten. Der skal lik­som jus­sen over­ta, så får etik­ken være et annet pro­blem. Opp­sikts­vek­ken­de for en redak­tør.

17:34: Olte­dal: I Stav­an­ger Aften­blad har de spen­nen­de debatt selv om folk må skri­ve nav­net sitt på det de står for. Synes det er fal­litt­er­klæ­ring fra Hau­gen hvis han sier at pres­sa ikke må bry seg om hva som blir ytret på nett.

17:35: Hag­tvet: Hau­gen lider av tek­no­logi­de­ter­mi­nis­me — at tek­no­lo­gi­en skal bestem­me inn­hol­det.

Hag­tvet: Vi står over­for en gigan­tisk moral­opp­løs­ning

17:36: Hag­tvet: Vi står over­for et kul­tu­relt para­digme­skif­te, der skil­let mel­lom det pri­va­te og offent­li­ge vis­kes ut. Vi får et pro­blem med unge jen­ter som leg­ger ut sine naken­bil­der de ald­ri får fjer­net. Vi står over­for en gigan­tisk moral­opp­løs­ning. Like mye venstre­si­dens som høyre­si­dens pro­blem.

17:37: Flo­berg­ha­gen: Med respekt å mel­de, Heg­nar Online er ikke repre­sen­ta­ti­ve for nors­ke medi­ers nett­de­batt. Lang rek­ke kon­troll­til­tak i de fles­te medi­er — regist­re­ring, stop­ping av debatt, etter­hånds- og for­hånds­mo­de­re­ring.

17:37: Flo­berg­ha­gen: Det ER redak­tø­rens ansvar. Redak­tø­ren har ansvar for hele medi­ets ansvar — Vær Var­som-pla­ka­ten. NJ mener det er inkon­se­kvent at man åpner for etter-redi­ge­ring.

17:38: Vampus: Det spe­si­el­le med HO er at det hører til en avis. Det fin­nes man­ge sån­ne forum med mode­ra­to­rer som har dritt i Vær Var­som-pla­ka­ten i 15 år. For­skjel­len er dem som har en papir­avis. Hvis det ikke fin­nes på papir, eksis­te­rer det ikke i man­ges hode.

17:38: Vampus: Hvis ikke jeg får anled­ning til å snak­ke med men­nes­ke­ne som står for noe jeg ikke liker, for­svin­ner de jo ikke like­vel.

17:39: Vampus: Men når redak­sjo­ner invi­te­rer til debatt, har vi et ansvar. Lar vi trol­le­ne og rasis­te­ne sty­re, hol­der man uten­for dem som ikke vil debat­te­re mot sån­ne mot­par­ter.

Vampus: Man kan sty­re selv hvil­ket nivå debat­ten leg­ger seg på

17:39:

Vampus: Man kan sty­re selv hvil­ket nivå debat­ten leg­ger seg på

, så len­ge man er en god vert eller vert­in­ne.

17:40: Hau­gen: Vi har ingen redak­tør på foru­met vårt. HO-foru­met er ikke-redak­sjo­nelt. Jeg som redak­tør, føl­ger ikke med. Er over ti mil­lio­ner inn­legg der nå, vil­le være umu­lig å føl­ge med — men man­ge mener alt­så at det er OK å få ytre seg uten å være navn­gitt.

17:41: Hau­gen: Slutt med at debat­ten skal fore­gå i medi­er, inter­nett end­ret det. Slutt på pres­sens hege­mo­ni her. Kan gjer­ne for­sø­ke å rever­se­re pro­ses­sen, men er umu­lig.

17:41: Chris­toph: VG Nett­by m.fl. bru­ker sam­me eksem­pel med fest og vert­skap.

17:42: Hag­tvet: Vampus nevn­te vik­tig for­ut­set­ning for debatt: Offent­lig­he­ten er selv­ren­sen­de, det er den libe­ra­le teori­en helt fra John Stuart Mill. Jo fle­re som del­tar, jo stør­re kon­sen­sus om hva som er gang­bart, vil man kom­me på. Men på nett er det ingen sam­men­heng i debat­ten, ingen heving, ingen krav til kva­li­tet. Er et sted der du tøm­mer deg, ikke egent­lig en are­na for debatt.

17:43: Heger: Er ikke det­te eli­tens klas­sis­ke hold­ning til folkets/allmennhetens ytrin­ger?

17:44: Hag­tvet: Kva­li­tet må være posi­tiv. Debatt skal være kraft­full og ha kva­li­tet! Debat­ten har ald­ri vært fri. For for­må­let til opp­lyst, opp­ly­sen­de debatt, må det fin­nes reg­ler for hånd­he­vel­se. Hvis HO og medi­er fort­set­ter med sin ansvars­fra­skri­vel­se, kom­mer poli­ti­ker­ne.

17:45: Olte­dal: Hvis du har hold­nin­gen at «det nyt­ter ikke å gjø­re noe med noe som helst», knek­ker det enhver krea­ti­vi­tet i et sam­funn.

17:46: RED: Debat­ten drei­er seg til en debatt om Heg­nar Online-debat­ten mer enn en prin­si­pi­ell debatt om selv­jus­tis og kon­troll i nett­de­bat­ten. Spørs­må­let blir om Hau­gen er HO-redak­tør for debatt eller ikke.

17:47: Vampus: Det er lett å skju­le IP-adres­ser etc, lett å ikke la seg iden­ti­fi­se­re på nett. Men Hag­tvet, fal­ler du ikke for ditt eget grep når du beskyl­der debat­tan­ter på nett for ikke å vil­le høre på hva mot­de­bat­tan­ten har å si, når du selv ikke vet hva en blogg er? En gret­ten gam­mal mann…

17:48: Vampus: Debat­ten blir sur­rea­lis­tisk for meg. Snak­ker om redak­tør­an­sva­ret, men snak­ker om HO hele tida. Skal dere dis­ku­te­re hva som er på nett, eller skal dere ta Heg­nar? Eksis­ter­te len­ge før Heg­nar viss­te hva inter­nett var!

17:49: RED: God tem­pe­ra­tur på den­ne debat­ten, i alle fall, det skal de ha!!!

17:50: Hag­tvet til Vampus: Har du noen gang opp­levd å luk­ke en av debat­te­ne dine og ten­ke at «nå har jeg lært noe nytt!»? (Roping fra salen: Jaaaa!)

Flo­berg­ha­gen: Debatt under fullt navn skjer­per debat­ten

17:51:

Flo­berg­ha­gen: Debatt under fullt navn skjer­per debat­ten

. Du ten­ker deg om før du pub­li­se­rer. Det tror jeg disi­pli­ne­rer og gjør debat­ten mye, mye bed­re.

17:52: Vampus: Av og til er det fryk­te­lig frust­re­ren­de å måt­te hånd­te­re debatt-troll. Skal hus­ke på at vi eks­klu­de­rer debat­tan­ter ved å dra debat­ten for langt til det eks­tre­me også. Det­te er en ny form for debatt, har ikke fun­net sin form ennå.

17:53: Hag­tvet: At hold­nin­ge­ne vil pop­pe opp and­re ste­der, er ikke et argu­ment MOT å gjø­re noe regu­le­ren­de. Åpen for at det kan være demo­kra­tisk gevinst ved å ha sli­ke fora. Men da må man hind­re at unge men­nes­ker føler seg til­smus­set ved å gå inn der — få bort det obskø­ne, få bort det usøm­me­li­ge, få bort det vem­me­li­ge.

17:53: Heger skal snart slip­pe til kom­men­ta­rer fra salen.

17:54: Hau­gen fra HO: Tror vi har sett bun­nen når det gjel­der kva­li­tet i debatt på nett. Etter hvert som folk blir vant med medi­et, etter hvert som man blir mode­rert av med- og mot­de­bat­tan­ter, vil det bli grad­vis bed­re.

17:57: Fra salen: Anne­beth Lan­ge, jurist, ansvar­lig for jus og sam­funns­kon­takt i UNINETT Norid: Er blitt sagt en del direk­te feil tek­no­lo­gisk. Det med IP-adres­ser er en ren ansvars­fra­skri­vel­se. En IP-adres­se føl­ger en maskin, ikke en per­son. Ano­ny­mi­se­ring er en dum vei å gå. Det Vampus og ABC gjør, er bra — åpne for debatt, men sør­ge for ansvar­lig­gjø­ring av debat­tan­ten. En ting er hva som er lov og hva som ikke er lov — den sto­re faren OG for­sen ved inter­nett er at det når over­alt mye for­te­re, når man­ge fler. Kan ikke bare toe sine hen­der og si at det går sin gang.

17:58: Anne­beth Lan­ge: Blog­ging og nye medi­er er kjempe­fint og må bru­kes på rik­tig måte, men med ansvar.

17:58: Susan­ne Frisk, P4, spørs­mål til Vampus: Ver­ken på tv, i radio eller i avis slip­per folk til på sam­me måte som på nett. Hvor­for mener du det er pres­sens opp­ga­ve å skaf­fe det­te rom­met, når de kan hol­de seg til blog­ger?

18:00: Tore Lind­holm, men­neske­ret­tig­hets-spe­sia­list, til Hau­gen: Du sier at sla­get er tapt, at det er umu­lig — basert på tek­no­lo­gi og menneskerettigheter/ytringsfrihet. Ytrin­ger er mer begren­set etter inter­na­sjo­na­le begrens­nin­ger enn reli­gions­fri­het. Det juri­dis­ke hol­der ikke.

18:01: Poli­tisk råd­gi­ver for Bård Vegard Sol­hjell: En av de ikke-betal­te SV-poli­ti­ker­ne som mener Vampus-inn­leg­ge­ne er bra. Skjøn­ner ikke hvor­dan man kan føl­ge med en poli­tisk debatt i dag uten å lese blog­ger. Men det er ille at HO-redak­tø­ren svin­ger debat­ten til å være for eller mot debatt på nett — det inter­es­san­te er debatt for og mot en GOD debatt på nett.

18:03: Inn­legg fra salen: Hvil­ken utro­lig nyt­te jeg har av blog­ger i mitt dag­li­ge arbeid med frie medi­er i u‑land! Hvil­ken meng­de infor­ma­sjon som ald­ri vil­le nådd oss uten­for hvis ikke ikke-pro­fe­sjo­nel­le jour­na­lis­ter sør­get for å bru­ke net­tet for å spre infor­ma­sjon.

18:06: Arne Jen­sen, Norsk Redak­tør­for­ening: Det ble sagt at net­tet er et retts­tomt rom. Det er det for så vidt ikke. For den ordi­næ­re ytrer vil reg­ler om rasis­me, inju­ri­er, pri­vat­li­vets fred gjel­de som van­lig. Det er bare ikke etab­lert noe juri­disk redak­tør­an­svar på nett. Når det gjel­der etik­ken, har det vært en uenig­het mel­lom jour­na­list­la­get og redak­tø­re­ne om hvor­vidt for­hånds­re­di­ge­ring skal være et krav.

18:08: Jen­sen: Vi øns­ker en tyde­lig­gjø­ring av redak­tør­an­sva­ret og et tek­no­logi­uav­hen­gig redak­tør­an­svar. Også sånn i dag at direkte­sen­din­ger har et annet ansvars­nivå enn fer­di­g­re­di­ger­te pro­gram. Tren­ger også hjelp til pri­vat­per­soner som har behov for å få fjer­net opp­lys­nin­ger fra nett. Tror vi er på en dan­nel­ses­rei­se på nett, men er mer opti­mist enn Hag­tvet. Redak­tør­for­enin­gen gir råd om hvor­dan man kan kul­ti­ve­re nett­de­bat­ten. Vi vil se en utvik­ling der sto­re deler av net­tet kul­ti­ve­res på en annen måte. (PS: Ikke snakk om sen­sur om det redak­tø­rer gjør, man redi­ge­rer. Sen­sur bedri­ves av myn­dig­he­ter.)

Hag­tvet: Ser poen­ger .. om at det er demo­kra­tisk gevinst i nett­de­batt

18:09: Hag­tvet: Ser poen­ger fra Vampus og Hau­gen om at det er demo­kra­tisk gevinst i nett­de­batt. Er for å REDDE den demo­kra­tis­ke gevins­ten jeg er opp­tatt av regu­le­rin­ger.

18:09: Anders Bren­na, nett­re­dak­tør i Tek­nisk Uke­blad: Den­ne debat­ten er mye mer inter­es­sant på nett.

18:10: Bren­na: Debat­ten i salen PÅ NETT er bed­re enn debat­ten OM net­tet i salen. Uvi­ten­he­ten i pane­let er sjok­ke­ren­de.

18:11: Hag­tvet: Bren­na er used­van­lig arro­gant! Kan han utdy­pe??

18:11: [Com­ment From Cars­ten Pihl]
Ang de abren­na sier: Hvem har satt sam­men pane­let?

18:12: Cars­ten: Det er vel PEN, antar jeg?

18:12: Tak­ket være Anders Bren­na må visst jeg ta ordet også… Hva skal jeg si?

18:15: [Com­ment From Thlom]
Siter fra Twit­ter!

18:16: [Com­ment From Cars­ten Pihl]
Spen­nen­de at Hag­tvet mener noen i den­ne debat­ten er arro­gan­te. Å debat­te­re det­te uten å ha lest blog­ger …

18:16: [Com­ment From geir­mund]
Den sto­re trus­se­len når det gjeld debatt på nett er ikkje kva folk kan fin­ne på å sei, men kva dei ikkje vågar pga regu­le­ring (f.eks Data­lag­rings­di­rek­ti­vet). Det er sjølv­sen­su­ren som kjem til å trua ytrings­fri­he­ten i nær fram­tid.

18:16: [Com­ment From Cathri­ne Valsø]
Det er i alle fall vel­dig inter­es­sant å føl­ge den­ne debat­ten på Coverit­Li­ve og Twit­ter sam­ti­dig!

18:18: Astrid Meland, Dagbladet.no: For­de­ler med åpen debatt på Dagbladet.no: Lese­ren bidrar hver dag til å gjø­re sake­ne mine bed­re.

18:19: Astrid: Vi er opp­tatt av trans­pa­rens. Vi tror leser­ne er flin­ke­re enn oss og kan bidra med mas­se. Opp­lev­de det selv da jeg skrev om 9/11-kon­spi­ra­sjo­ner, fikk mas­se tek­nisk infor­ma­sjon om at «alu­mi­ni­um smel­ter ikke sånn». At HO er i pane­let er mer som å invi­te­re Frp til Israel-debatt, ikke så vel­dig inter­es­sant.

18:20: Astrid: For­hånds­mo­de­re­ring er som en tele­fon­sam­ta­le. Skul­le vært gans­ke kje­de­lig hvis hver set­ning i en sam­ta­le mel­lom meg og Vampus skul­le være god­kjent hvis vi fikk sagt dem.

18:21: [Com­ment From Cars­ten Pihl]
Ang ano­ny­mi­tet eller ikke. Lese­ren tar vel høy­de for ano­ny­mi­te­ten? Leser sig­ner­te inn­legg mer nøye/på alvor? I alle fall jeg. Demed regu­le­rer det­te seg selv.

Knut Olav Åmås: 80 pro­sent av det som pub­li­se­res i nett­de­batt er bra

18:21: Knut Olav Åmås, Aften­pos­ten: Vi er noen som har vært med på man­ge sli­ke debat­ter før. Blir en repe­ti­sjons­øvel­se — tror Astrid Meland er inne på noe når hun påpe­ker at pola­ri­se­rin­gen er for kraf­tig. Det mes­te av god utvik­ling skjer i main­stre­am-fel­tet. Begyn­te selv som neg­a­tiv til nett­de­batt og bruk­te Hag­tvets søp­pel­meta­fo­rer. Nå er jeg ikke i tvil om at nett­de­bat­ten beri­ker oss til alle tider på døg­net, hele tida. 80 pro­sent av det som pub­li­se­res i nett­de­batt er bra.

18:22: Åmås: Avi­se­ne har inves­tert for lite i debat­te­ne, dyr­ket dem for lite, sett for lite poten­si­al. Hoved­pro­ble­met er at vi må ta vårt redak­tør­an­svar mer alvor­lig.

18:23: [Com­ment From Edgar Vald­ma­nis]
80% bra? Ikke helt enig i den. Synes også det er synd å stry­pe debat­ten, men det er utro­lig mye dritts­len­ging som slip­per gjen­nom

18:23: [Com­ment From Hjort­hen]
Jøss! Er vi ikke den seriø­se debat­tens ende­sta­sjon len­ger? Nå får jeg iden­ti­tets­pro­ble­mer her!

18:23: Nå slip­per pane­lis­te­ne til med opp­sum­me­ring.

18:24: Hau­gen fra HO: Utvik­lin­gen går i rik­tig ret­ning.

18:26: [Com­ment From Cars­ten Pihl]
Er du enes­te som live­blog­ger med cil? Bur­de vært «offi­si­ell» cil, (du/andre), så kun­ne spm fra cil (og evt twit­ter­fe­ed) blitt tatt til pane­let

18:26: Vampus: Tror dan­nel­ses­rei­se er beskri­ven­de. Når vi star­ter med «søp­pel­de­batt» og ender med at Hag­tvet inn­røm­mer demo­kra­tisk poten­si­al, er vi kan­skje blitt LITT mind­re ueni­ge — men fort­satt ueni­ge.

18:26: Cars­ten: Tror jeg er enes­te, ja — så jeg tar på meg å være den «offi­si­el­le» uten alt­for stor ver­di­v­rid­ning i det jeg refe­re­rer. Men bur­de vært noen som had­de feed til pane­let, ja.

18:29: Olte­dal: Er ikke grunn­lag for Hag­tvets pes­si­mis­me, ver­ken når det gjel­der TV eller nett. Spørs­må­let er hvor­dan vi skal få debatt på nett til å være en del av det medie­ne all­tid har dre­vet med, offent­lig menings­bryt­ning.

18:30: Olte­dal: Til dere som har blog­get og twitt­ret inn­imel­lom: Det vil­le dere ikke hatt sjan­se til hvis vi ikke var sam­let her og dis­ku­ter­te.

18:30: Flo­berg­ha­gen: Selv­sagt kun­ne online-fol­ke­ne dis­ku­tert på egen­hånd, uten oss!

18:31: Flo­berg­ha­gen: Ser nå at ned­be­man­nin­ger kom­mer i nett­jour­na­lis­tik­ken, og det er den som bør utvik­les, der det er poten­si­al for noe nytt.

18:32: Flo­berg­ha­gen: Vik­tig med blogg- og nye stem­mer fra utvik­lings­land. Er en helt annen ver­den fra å dis­ku­te­re det som lig­ger under «poli­tikk» hos Heg­nar Online. Det ene er en beri­kel­se, det and­re er det nep­pe. Tror ikke lov­giv­ning er sva­ret, pres­sen bør fin­ne ut av det selv — og sam­me presse­etikk på alle platt­for­mer.

Hag­tvet: Hvil­ken inter­es­se har jeg av blog­ger når jeg er på jakt etter noen som KAN noe?

18:34: Hag­tvet: Som alle tek­no­lo­gis­ke nyvin­nin­ger, er net­tet tve­ty­dig. Ald­ri har kine­ser­ne vært mer red­de enn før OL. Det er mulig at jeg som ung engelsk tekstil­ar­bei­der i 1810 vil­le ha knust Spin­ning Jen­ny. Nek­ter uan­sett å være tek­no­logi­de­ter­mi­nist. Men hva med kom­pe­tan­se? Kva­li­tet? Hvil­ken inter­es­se har jeg av blog­ger når jeg er på jakt etter noen som KAN noe?

18:35: Hag­tvet: Infor­ma­sjon er noe annet enn kunn­skap. Kunn­skap er noe annet enn inn­sikt. Inn­sikt er noe annet enn vis­dom. Hvor­for er det så få som snak­ker om kom­pe­tanse­kra­ve­ne i debat­ten?

18:35: Og der­med avrun­des debat­ten på nett. Reg­ner med den fort­set­ter på Twit­ter.… Over og ut fra Lit­te­ra­tur­hu­set.
[Red. anm.: Se de nevn­te debatt­inn­leg­ge­ne på Twit­ter].

TEMA

N

ettdeba
tt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Vox pub­li­ca  05.02.2009 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(»); […]

  2. […] druk­ne i kloakk” av pro­fes­sor Bernt Hag­tvet, men hel­dig­vis fikk jeg mulig­he­ten til å lese hele debat­ten i tekst­form på Vox Pub­li­ca, som videre­for­mid­let et refe­rat av Inge­borg Volan. Hun bruk­te Cover It […]

til toppen