Bakstreverske holdninger i redaksjonene

Mange avishus har grodd fast i forestillingen om at nyheter kun kan formidles gjennom tekst, mener programmerer og journalistikkpioner Adrian Holovaty.

– Kom­bi­na­sjo­nen av man­ge­len på tek­no­lo­gisk inn­sikt og snob­be­ri gjør at jour­na­lis­ter lar være å ta i bruk ny tek­no­lo­gi og nye måter å pre­sen­te­re infor­ma­sjon på. Det­te går igjen utover det jour­na­lis­tis­ke idea­let om å om gi fol­ket nyt­tig infor­ma­sjon, sier den ame­ri­kans­ke nett­ut­vik­le­ren Adri­an Holova­ty.

Vox Pub­li­ca inter­vju­et Holova­ty da han besøk­te Nor­dis­ke Medie­da­ger og Ber­gen i begyn­nel­sen av måne­den.

Pioner

Holova­ty er man­nen bak den mye omtal­te og Chi­ca­go-baser­te nett­si­den Eve­ryBlock. Her har han utvik­let et data­pro­gram som auto­ma­tisk sam­ler sam­men infor­ma­sjon fra en rek­ke for­skjel­li­ge data­ba­ser, som igjen pre­sen­te­res for lese­ren i form av mas­hups, sta­ti­stikk og kart. Infor­ma­sjo­nen er hyper­lo­kal — hvert gate­kvar­tal har sin egen hjem­me­side, der­av nav­net Eve­ryBlock, med infor­ma­sjon om alt fra draps­sta­ti­stikk og krim­ra­ter til res­tau­rant­in­spek­sjo­ner og åpnings­ti­der.

Adrian Holovaty (foto: Espen Moe, Journalisten)

Adri­an Holova­ty (foto: Espen Moe, Jour­na­lis­ten).

Ved å skaf­fe til­gang til så man­ge data­kil­der er det mulig å pre­sen­te­re hyper­lo­ka­le nyhe­ter uten å ha en jour­na­list i hvert kvar­tal. I dag er fin­nes Eve­ryBlock-ver­sjo­ner i 11 ame­ri­kans­ke byer.

Holova­ty kal­ler det ”pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tikk”. Løs­nin­gen har mot­tatt mye heder og opp­merk­som­het i pro­gram­me­rer­mil­jø­et, nett­jour­na­lis­tikk­mil­jø­et og etter hvert også innen­for aka­de­mia. Kon­sep­tet brer sta­dig rundt seg, også i Nor­ge — noe NRKs Makt­ba­sen er et eksem­pel på.

Journalistisk motstand

Nett­ut­vik­le­ren sier han like­vel møter inn­grodd skep­sis blant redak­tø­rer og jour­na­lis­ter.

– Et hyp­pig mot­fore­stil­ling er at det­te ikke er ordent­lig jour­na­lis­tikk. Spe­si­elt fore­stil­lin­gen om at ekte jour­na­lis­tikk inne­bæ­rer at infor­ma­sjon blir pre­sen­tert gjen­nom set­nings­ba­sert tekst lig­ger i rygg­ra­den på man­ge.

– Vår til­nær­ming er fun­da­men­talt sett den sam­me som i den tra­di­sjo­nel­le jour­na­lis­tik­ken: først sam­les infor­ma­sjon inn, så destil­le­res infor­ma­sjo­nen, før den til slutt pre­sen­te­res. Etter den tra­di­sjo­nel­le arbeids­me­to­den rin­ger man eller gjør rese­arch for å få infor­ma­sjon. Så vel­ger jour­na­lis­te­ne ut hvil­ken infor­ma­sjon de vil bru­ke, for til slutt å skri­ve en artik­kel. Mens vi skri­ver inn spør­rin­ger (que­ries) i pro­gram­met vårt om hvil­ken infor­ma­sjon vi vil ha fra data­kil­de­ne. Der­et­ter vel­ger vi ut hvil­ke spør­rin­ger vi skal kjø­re vide­re på, for til slutt å desig­ne en nett­side. For­skjel­len er at arbeids­pro­ses­sen er auto­ma­ti­sert i vårt til­fel­le, for­kla­rer han.

Fremtidig bruk

Holova­ty poeng­te­rer at han ikke tror at den pro­gram­me­rings­ba­ser­te jour­na­lis­tik­ken vil ”ta over” for den tra­di­sjo­nel­le jour­na­lis­tik­ken, men sna­re­re utfyl­le den og ved hjelp av den omfat­ten­de meng­den infor­ma­sjon som pre­sen­te­res fun­ge­re som bak­grunn for tra­di­sjo­nell tekst­ba­sert jour­na­lis­tikk.

Han tror den­ne type jour­na­lis­tikk blir spe­si­elt attrak­tiv i lys av finans­kri­sen og bud­sjett­ned­skjæ­rin­ger i nyhets­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne.

– Hvor men­nes­ker kan erstat­tes med maski­ner, vil det skje. Det hand­ler om effek­ti­vi­tet. Hvor­for skal man for eksem­pel ha en per­son til å gjø­re rent rutine­ar­beid som for­mat­sjek­king, i la oss si kul­tur­de­len til en avis, når den­ne job­ben kan gjø­res av data­ma­ski­ner?

Pro­gram­me­ring som jour­na­lis­tikk vil sær­lig bli brukt i nye nyhets­me­di­er med rela­tivt sett unge lese­re, antar han.

Nyhetsbegrep i forandring

Holova­ty tror også at selve nyhets­be­gre­pet kom­mer til å for­and­re seg.

– Det eksis­te­ren­de nyhets­be­gre­pet hen­ger sam­men med en gam­mel­mo­dig fore­stil­ling om kva­li­tets­jour­na­lis­tikk. Det er igjen knyt­tet til vern av språk og til pro­duk­sjon av tekst hvor man pre­sen­te­rer infor­ma­sjon gjen­nom en story. Etter mitt syn hand­ler nyhe­ter like mye om for­mid­ling av infor­ma­sjon gjen­nom pre­sen­ta­sjon av fak­ta. Den for­tel­len­de jour­na­lis­tik­ken vil fort­set­te å være vik­tig og rele­vant for papir­avi­se­ne, men nett­ba­sert jour­na­lis­tikk leses på en annen måte og ska­per en ny måte å for­stå begre­per som ”nyhe­ter” og ”story” på. Det vesent­li­ge er jo at man pre­sen­te­rer infor­ma­sjon som er nyt­tig for folk.

Adrian Holovaty i Bergen (foto: Ida Aalen)

Holova­ty i Ber­gen: data som rådata og bakt inn i en tekst (foto: Ida Aalen. CC-lisens: by-nc-sa).

Iføl­ge Holova­ty er det en mis­for­stå­el­se at rådata ikke i seg selv kan være jour­na­lis­tikk. Og som vaske­ekte alfa­nerd beskri­ver han den tra­di­sjo­nel­le nyhets­for­tel­lin­gen som ”beaut­i­ful, clean data com­pressed into a blob” — med hen­vis­ning til hvor­dan teks­te­ne, eller ”blob­be­ne”, i nes­te omgang blir vans­ke­li­ge å bru­ke som data­kil­de for den pro­gram­ba­ser­te jour­na­lis­tik­ken.

Nye prosjekter

På spørs­mål om han har noen nye pro­sjek­ter på gang, for­tel­ler Holova­ty at de nå hol­der på å utvik­le en appli­ka­sjon innen­for Eve­ryBlock som gjør at pub­li­kum kan bidra med infor­ma­sjon eller data­sett til nett­si­den, såkalt ”crowds­ourcing”.

– Vi øns­ker å ska­pe små sam­funn av bidrags­yte­re. Vi har alle­re­de sett tenden­ser til det­te i for­hold til mord- og krim­mønst­re, for­kla­rer han, og leg­ger til at en fore­lø­pig utford­ring er hvor­dan de skal sik­re påli­te­lig­he­ten til infor­ma­sjo­nen de får inn.

Per­son­verns­pørs­mål har vært vik­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger i arbei­det med Eve­ryBlock.

– Vi har her valgt en poli­cy hvor vi ikke opp­gir navn eller adres­se til pri­vat­per­soner i det hele tatt. Juri­disk sett har vi mulig­he­ten til det, men vi har av etis­ke grun­ner valgt å la være.

Holova­ty med­gir at pro­gram­me­ne han utvik­ler kan bru­kes til feil for­mål, men under­stre­ker at tek­no­lo­gi­en i seg selv er uskyl­dig — det er hvor­dan man bru­ker den som er avgjø­ren­de.

3 KOMMENTARER

 1. Hvis dere vil ha noen bil­der til den­ne pos­ten, så må du mer enn gjer­ne hen­te fra Flicke­ren min, er mas­se bil­der der fra fore­dra­get hans:
  http://www.flickr.com/photos/idaaalen/sets/72157617859616783/
  Er CC-lisens, så bare å for­sy­ne seg.

  Jeg har skre­vet et rote­te refe­rat fra Holova­ty sitt fore­drag, tenk­te jeg skul­le leg­ge ut bil­der der etter­hvert.
  http://idaaalen.wordpress.com/2009/05/08/holovaty-om-everyblock/

 2. Hei Ida, takk skal du ha. Vi har brukt et bil­de, som du ser!

 3. […] (Det­te har dels pro­gram­me­rer og dels jour­na­list Adri­an Holova­ty for­klart godt både i inter­vju med Vox Pub­li­ca og i fore­drag på Nor­dis­ke […]

til toppen