Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-04-15

ECB warns of threat to Greek democracy euobserver.com: Hel­las’ demo­krati truet hvis lan­det må i gjelds­for­hand­lin­ger, ifølge euro­so­nens sen­tral­bank. (tags: hel­las demo­krati europa euro­lan­dene esb stats­gjeld) Flere offent­lige virk­som­he­ter i elekt­ro­nisk post­jour­nal oep.no: 20 nye virk­som­he­ter på vei inn i den offent­lige post­jour­na­len. (tags: oep offent­lig­het post­jour­nal)

 

links for 2011-04-13

Fritt Ords Pris til Anders Sømme Ham­mer fritt-ord.no: Får pri­sen for sin uav­hen­gige og kri­tiske dek­ning av Afgha­ni­stan-kri­gen. (tags: fritt­ord afgha­ni­stan jour­na­lis­tikk anders-sømme-ham­mer)

 

links for 2011-04-12

Egypt Sent­en­ces Blog­ger to 3 Years nytimes.com: Mai­kel Nabil kri­ti­serte mili­tæ­ret, fikk feng­sels­straff. (tags: blog­ging ytrings­fri­het egypt mai­kel-nabil) ‘China in many ways is just like the middle ages’ guardian.co.uk: Ai Weiweis siste inter­vju før arresta­sjo­nen. (tags: kina ai-weiwei ytrings­fri­het men­neske­ret­tig­he­ter kunst) A Provo­cateur Finds Out Just How Far He Can Go newsweek.com: Pro­fil av den arres­terte kine­siske […]

 

links for 2011-04-05

A State­ment on Pri­vate Manning’s Deten­tion balkin.blogspot.com: Opp­rop for bedre behand­ling av Brad­ley Man­ning. (tags: wikile­aks brad­ley-man­ning opp­rop men­neske­ret­tig­he­ter)

 

links for 2011-03-30

De mus­limske lan­dene har snudd fritanke.no: Ingen FN-reso­lu­sjon mot ”ned­set­tende utta­lel­ser om reli­gion” denne gang. (tags: reli­gion men­neske­ret­tig­he­ter ytrings­fri­het fn islam) West Censoring East opennet.net: Rap­port om hvor­dan dis­si­den­ter for­føl­ges med vest­lig tek­no­logi. (tags: inter­nett sen­sur midt­østen tek­no­logi)

 

links for 2011-03-28

Med lisens til å glede aftenposten.no: Får sam­fun­net nok ut av de 4,4 mil­li­ar­dene i NRK-lisens, spør Knut Olav Åmås. (tags: nrk all­menn­kring­kas­ting lisens­fi­nan­sie­ring offent­lig­het) Även rebel­ler i Libyen kan hamna inför skran­ket i Haag klamberg.blogspot.com: Opp­rø­rerne i Libya må også følge folke­ret­ten. (tags: icc folke­rett libya) – I skvis mel­lom Google, Face­book og NRK kampanje.com: En rekke kom­mer­si­elle medie­hus er bekym­ret over […]

 

links for 2011-03-21

Ytrings­fri­hets­pris til Ma Thida forfatterforeningen.no: Bur­me­sisk for­fat­ter og oppo­si­sjo­nell får norsk pris. (tags: ytrings­fri­het burma ma-thida pri­ser)

 

links for 2011-03-17

Shat­te­ring bar­riers to reveal cor­rup­tion nieman.harvard.edu: Stor tema­ut­gave om jour­na­lis­tikk mot kor­rup­sjon. (tags: kor­rup­sjon jour­na­lis­tikk) State of the News Media 2011 stateofthemedia.org: Årlig rap­port om til­stan­den i USAs nyhets­me­dier er ute. (tags: jour­na­lis­tikk nyhets­me­dier digi­ta­li­se­ring) Slike nye jour­na­lis­ter vil redak­tø­rene ha journalisten.no: Er norske jour­na­list­ut­dan­nin­ger i utakt med ønske­lista, spør Jo Bech-Karl­sen. (tags: jour­na­lis­tikk utdan­ning medier) – EU vars­ler stram­mere […]

 

links for 2011-03-07

Jeru­sa­lem er ikke ver­dens navle information.dk: For de revo­lu­tio­nære på Tahrir-plad­sen var kon­flik­ten med Israel ikke cen­tral, skri­ver André Glu­cks­mann. (tags: egypt tuni­sia israel pale­sti­nere midt­østen demo­kra­ti­se­ring)

 

links for 2011-03-02

Can Data Pre­dict Poli­ti­cal Revo­lu­tions? theatlantic.com: Richard Flo­rida gjør et for­søk på å for­utsi revo­lu­sjon. (tags: revo­lu­sjo­ner nord-afrika midt­østen libya)

 
Side 6 av 57FØRSTE...567...10...SISTE
 
til toppen