Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-04-15

ECB warns of threat to Gre­ek democracy euobserver.com: Hel­las’ demo­kra­ti tru­et hvis lan­det må i gjelds­for­hand­lin­ger, iføl­ge euro­so­nens sen­tral­bank. (tags: hel­las demo­kra­ti euro­pa euro­lan­de­ne esb stats­gjeld) Fle­re offent­li­ge virk­som­he­ter i elekt­ro­nisk post­jour­nal oep.no: 20 nye virk­som­he­ter på vei inn i den offent­li­ge post­jour­na­len. (tags: oep offent­lig­het post­jour­nal)

 

links for 2011-04-13

Fritt Ords Pris til Anders Søm­me Ham­mer fritt-ord.no: Får pri­sen for sin uav­hen­gi­ge og kri­tis­ke dek­ning av Afgha­­ni­stan-kri­­gen. (tags: fritt­ord afgha­ni­stan jour­na­lis­tikk anders-søm­­me-ham­­mer)

 

links for 2011-04-12

Egypt Sent­en­ces Blog­ger to 3 Years nytimes.com: Mai­kel Nabil kri­ti­ser­te mili­tæ­ret, fikk feng­sels­straff. (tags: blog­ging ytrings­fri­het egypt mai­­kel-nabil) ‘Chi­na in many ways is just like the midd­le ages’ guardian.co.uk: Ai Weiweis sis­te inter­vju før arresta­sjo­nen. (tags: kina ai-weiwei ytrings­fri­het men­neske­ret­tig­he­ter kunst) A Provo­cate­ur Finds Out Just How Far He Can Go newsweek.com: Pro­fil av den arres­ter­te […]

 

links for 2011-04-05

A State­ment on Pri­va­te Manning’s Deten­tion balkin.blogspot.com: Opp­rop for bed­re behand­ling av Brad­ley Man­ning. (tags: wikile­aks brad­­ley-man­­ning opp­rop men­neske­ret­tig­he­ter)

 

links for 2011-03-30

De mus­lims­ke lan­de­ne har snudd fritanke.no: Ingen FN-reso­lu­­sjon mot ”ned­set­ten­de utta­lel­ser om reli­gion” den­ne gang. (tags: reli­gion men­neske­ret­tig­he­ter ytrings­fri­het fn islam) West Censoring East opennet.net: Rap­port om hvor­dan dis­si­den­ter for­føl­ges med vest­lig tek­no­lo­gi. (tags: inter­nett sen­sur midt­østen tek­no­lo­gi)

 

links for 2011-03-28

Med lisens til å gle­de aftenposten.no: Får sam­fun­net nok ut av de 4,4 mil­li­ar­de­ne i NRK-lisens, spør Knut Olav Åmås. (tags: nrk all­menn­kring­kas­ting lisens­fi­nan­sie­ring offent­lig­het) Även rebel­ler i Liby­en kan ham­na inför skran­ket i Haag klamberg.blogspot.com: Opp­rø­rer­ne i Libya må også føl­ge folke­ret­ten. (tags: icc folke­rett libya) — I skvis mel­lom Goog­le, Face­bo­ok og NRK kampanje.com: En rek­ke kom­mer­si­el­le medie­hus er […]

 

links for 2011-03-21

Ytrings­fri­hets­pris til Ma Thi­da forfatterforeningen.no: Bur­me­sisk for­fat­ter og oppo­si­sjo­nell får norsk pris. (tags: ytrings­fri­het bur­ma ma-thi­­da pri­ser)

 

links for 2011-03-17

Shat­te­ring bar­rie­rs to reve­al cor­rup­tion nieman.harvard.edu: Stor tema­ut­ga­ve om jour­na­lis­tikk mot kor­rup­sjon. (tags: kor­rup­sjon jour­na­lis­tikk) Sta­te of the News Media 2011 stateofthemedia.org: Årlig rap­port om til­stan­den i USAs nyhets­me­di­er er ute. (tags: jour­na­lis­tikk nyhets­me­di­er digi­ta­li­se­ring) Sli­ke nye jour­na­lis­ter vil redak­tø­re­ne ha journalisten.no: Er nors­ke jour­na­list­ut­dan­nin­ger i utakt med ønske­lis­ta, spør Jo Bech-Kar­l­­sen. (tags: jour­na­lis­tikk utdan­ning medi­er) — […]

 

links for 2011-03-07

Jeru­sa­lem er ikke ver­dens nav­le information.dk: For de revo­lu­tio­næ­re på Tahrir-plad­­sen var kon­flik­ten med Israel ikke cen­tral, skri­ver André Glu­cks­mann. (tags: egypt tuni­sia israel pale­sti­ne­re midt­østen demo­kra­ti­se­ring)

 

links for 2011-03-02

Can Data Pre­dict Poli­ti­cal Revo­lu­tions? theatlantic.com: Richard Flo­ri­da gjør et for­søk på å for­ut­si revo­lu­sjon. (tags: revo­lu­sjo­ner nord-afri­­ka midt­østen libya)

 
Side 6 av 57FØRSTE...567...10...SISTE
 
til toppen