Folkedebatten

TV-kanaler satser hardt på seerdeltakelse. Har folket fått tilbake den offentlige debatt, eller er dette bare en ny måte å komme på TV?

I debattpro­gram­mer som NRKs Redak­sjo­nEN og Stand­punkt og TV 2s Tabloid og Holm­gang, kan hvem som helst pre­sen­tere sin mening via SMS og tele­fon. Utvil­somt en styrke for ytrings­fri­heten, vil mange si — deltakelse i offentlig debatt blir let­tere tilgjen­gelig for man­nen i gata. Hilde Løchen, redak­sjon­ss­jef for mag­a­sin-TV i NRKs nyhet­savdel­ing, stiller seg bak en slik begrun­nelse for kanalens bruk av seerdeltakelse.

- Generelt kan jeg si at vi ønsker stort mang­fold og at flest mulig av våre seere skal få si sin mening på SMS, sier hun. Løchen er over­be­vist om at de aller fleste som benyt­ter seg av tjen­esten er sak­lige debattanter.

Det finnes imi­dler­tid eksem­pler på det mot­sat­te. Da bis­tandsmin­is­ter Erik Sol­heim i Redak­sjo­nEN 9. novem­ber hevdet at Frem­skrittspar­ti­et og Høyre hadde gått inn for norsk deltakelse i USAs krig mot Irak og burde beklage dette, kunne seerne kon­tin­uerlig lese innsendte SMS-kom­mentar­er. Blant sak­lig debat­tar­gu­men­tasjon hadde det sneket seg inn usak­lige per­son­karak­ter­is­tikker som ”Sol­heim bør jekke seg ned. Han er arro­gant og hov­en” og ”Sol­heim er en for­vokst gutt-unge”.

NRK Standpunkt 19. september 2006.


Skjerm­bilde fra NRK Stand­punkt 19. sep­tem­ber 2006.

Mer alvorlig er det når meldin­gene i ver­ste fall kan opp­fattes som hets. Dette melder seg gjerne når betente emn­er som innvan­dring og ter­ror debat­teres. I Stand­punk­ts debatt om reli­gion­skon­flik­ter 19. sep­tem­ber kom det inn beskjed­er som “Slutt med snil­lis­men som lar ter­ror­is­ter og annet pakk rusle rundt og gjøre sam­fun­net utrygt! Stopp grensene for innvan­dring!” og ”Mus­limer må roe seg ned — det er 2006 — hvor­for er mus­limer så aggres­sive?”. I Tabloid han­dlet debatten13. sep­tem­ber om poli­tivold, og en innringer kunne med­dele at det ikke var norsk poli­ti som var vold­elig og rasis­tisk, men de ”islamske fundamentalistene”.

Grethe Gyn­nild Johnsen er nyhet­sredak­tør i NRK TV, og dermed ans­varlig for innhold­et i NRKs debattpro­gram­mer, inklud­ert seernes inn­spill. Hun erk­jen­ner at enkelte meldinger har dukket opp på skjer­men, som strengt tatt ikke burde slup­pet gjen­nom den redak­sjonelle kontrollen.

- Vi har hatt glip­per, men ingen alvorlige glip­per, sier hun. Hun har aldri blitt kon­tak­tet av seere som har fun­net innhold­et i en meld­ing særskilt stø­tende. Heller ikke pan­elde­bat­tan­tene har noen gang rea­gert kraftig på tek­st­meldinger som har kom­met om dem.

- Vi har veldig pro­fesjonelle debat­tan­ter, som forstår at meldin­gene kom­mer fra almin­nelige men­nesker som ofte uttaler seg i affekt, sier hun. Johnsen er av den over­be­vis­ning at meldin­gene som sendes inn bør under­legges minst mulig sen­sur. Sjikanøse, injuri­erende, grove eller rasis­tiske meldinger skal siles vekk, men terske­len for hva som kom­mer gjen­nom av inn­spill fra seerne lig­ger noe lavere enn for jour­nal­is­tisk bear­bei­det materiale. 

Ulike aspek­ter ved SMS-basert deltakelse i radio- og TV-pro­gram­mer er tema for stipen­di­at Gunn Sara Enlis dok­tor­grad­spros­jekt “Pub­likums­deltakelse i kon­verg­erende medi­er”. Enli deltar i forskn­ing­spros­jek­tet Par­tic­i­pa­tion and Play in Con­verg­ing Media ved Insti­tutt for medi­er og kom­mu­nikasjon, Uni­ver­sitetet i Oslo. Hun tror ikke seerdeltakelse påvirk­er gjen­nom­førin­gen av debattprogrammene.

- I svært liten grad. Debat­tan­tene og pro­gram­led­erne ser ikke meldin­gene som kom­mer på skjer­men, sier hun. Hun vis­er til et forsøk NRKs Redak­sjo­nEN gjorde på å øke seerin­n­fly­telsen, ved å bruke spørsmål og kom­mentar­er som kom inn fra seerne i selve debat­ten. Dette viste seg å være mis­lykket, etter­som meldin­gene vir­ket forstyrrende og opp­stykkende på den redak­sjonelle pro­duk­sjo­nen. Siden har man der­for ikke forsøkt å gi seerne tilsvarende inn­fly­telse på debatten. 

- Likev­el kan man si at meldin­gene har indi­rek­te inn­fly­telse på valg av tema og vin­kling, sier Enli, og begrun­ner dette med at redak­sjo­nen gjen­nom seernes inn­spill får en umid­del­bar reak­sjon på hvilke temaer som engas­jer­er pub­likum. Hun tror TV-kanalenes hov­ed­mo­tiv­er for å til­by muligheten til seerdeltakelse er et ønske om å styrke seer­lo­jaliteten og øke seerappellen.

- Tanken er at man får mer lojale og engas­jerte seere der­som de får muligheten til å delta gjen­nom SMS-meldinger, sier Enli. Hun tror ikke et ide­al om at den offentlige debatt skal være åpen for alle er et like vik­tig motiv for kana­lene, men men­er et slikt ide­al kan være vik­tig for å legit­imere virksomheten.

Anonyme kilder og utspill i presse og kringkast­ing har tradis­jonelt vært omdiskutert. Ifølge Enli er ikke dette spe­sielt prob­lema­tisk i denne sammenhengen.

- Anonymitet kan være ans­vars­fraskrivende, men det er ikke prob­lema­tisk der­som redak­sjo­nen fore­tar en grundig sil­ing av meldinger før de vis­es på skjer­men. I forhold til jour­nal­is­tiske normer er anonymitet i kilde­bruk generelt prob­lema­tisk, men i et deltakelses­per­spek­tiv kan anonymitet virke inklud­erende for­di flere seer­grup­per trolig vil delta, sier hun. 

NRKs Grethe Gyn­nild Johnsen er bevisst på effek­ten det kan ha at meldin­gene sendes ut anonymt. Etter­som det kun er kanalen som kan holdes ans­varlig for meldin­gene som kringkastes, tar hun utsilin­gen veldig på alvor. — Jeg vil ikke stå ans­varlig for noe jeg og kanalen ikke kan stå inne for, sier hun.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen