Valgkamp i Venezuela: Chavez mot mediene

Hugo Chavez truer med å frata kritiske TV-kanaler konsesjonen. Sterke konflikter med flere av de store mediene i Venezuela ser ikke ut til å hindre gjenvalg for presidenten.

“Vi hadde et dødelig våpen: medi­ene”. Uttalelsen stam­mer fra visead­mi­ral Vic­tor Ramírez Pérez, en av dem som organ­is­erte kup­pet mot Venezue­las pres­i­dent Hugo Chavez 11. april 2002. Men to dager etter kup­pet var Chavez tilbake ved mak­ten, og har siden sit­tet som pres­i­dent. Søndag 3. desem­ber er det pres­i­dent­valg, der Chavez stiller til gjen­valg og er favoritt.

Valgplakat for Hugo Chavez 2006. Foto: blmurch


“Stem mot djeve­len — stem mot imperi­et” står det på denne val­gplakat­en for Hugo Chavez. (Foto: blmurch. Bildet er pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens.)

Venezuela er et split­tet land, og dette gjen­speiles i forhold­et mel­lom pres­i­den­ten og medi­ene. “De fire apoka­lypsene” har Chavez kalt de fire pri­vate TV-kana­lene i Venezuela, Radio Cara­cas Tele­visión (RCTV), Venevisión, Televen og Globo­visión. I kjent stil ga han dem tidligere i år føl­gende klare meld­ing: ”Det finnes medi­er som fort­set­ter å provosere. Jeg min­ner dere på at kons­esjo­nen utløper 27. mars neste år. Ikke la dere for­bause der­som jeg sier at dere ikke vil få noen ny kons­esjon. Jeg vet at dere kom­mer til å anklage meg for å være en tyrann, det gir jeg blaf­fen i”. (Uttalelsene er ref­er­ert på span­sk i El Pais og Analitica.com.) Chavez har på sin side åpen mikro­fon i den statlige TV-kanalen Canal 8. 

Enkelte jour­nal­is­ter i Venezuela men­er også at medi­ene i Venezuela oppfør­er seg som poli­tiske parti­er. — Medi­ene i Venezuela har fått virke­lig poli­tisk makt, sier forsker Rickard Lalan­der ved Insti­tutt for Lati­namerikanske Studi­er, Uni­ver­sitetet i Stock­holm, til Vox Publica.

Poli­tisk desentralisering
Venezuela har vært igjen­nom en omfat­tende poli­tisk desen­tralis­er­ing­spros­ess de siste 10–15 årene. Blant annet er direk­te valg på lokalt og region­alt nivå inn­ført. Lalan­der har stud­ert desen­tralis­erin­gen i sitt dok­tor­grad­sar­beid. Selv om Chavez ifølge Lalan­der ikke kom til mak­ten på grunn av desen­tralis­erin­gen, har de fleste av oppo­sisjons­beveg­elsene — også den såkalte Chav­is­mo-beveg­elsen — sine røt­ter i denne prosessen. 

Chavez’ ønske om desen­tralis­er­ing av poli­tisk og økonomisk makt hadde sitt utgangspunkt i Venezue­las enorme oljer­es­surs­er. Inntek­tene fra oljen førte til omfat­tende kor­rup­sjon og stor makt og penge­bruk i det statskon­trollerte olje­sel­skapet, og man­glende omfordel­ing av ressurs­er til resten av befolkningen. 

Chavez trekker i sin ide­olo­gi vek­sler på den lati­namerikanske frigjøring­shel­ten Simon Boli­var. Men i strid med Boli­vars ide­al­er er Venezuela reg­istr­ert som et av de mest kor­rupte land i ver­den. På organ­isas­jo­nen Trans­paren­cy Inter­na­tion­als Cor­rup­tion Per­cep­tion Index for 2006 er Venezuela helt nede på 138. plass av totalt 163.

Chavez sier han er sterkt imot kor­rup­sjon, men kam­p­en mot kor­rup­sjon har den siste tiden vært preget mer av ord enn han­dling. Da sje­fen for antiko­r­rup­sjon­skom­misjo­nen i Venezuela ble spurt om hvor­for han ikke hadde tatt en eneste per­son for kor­rup­sjon, svarte han: For­di hvis jeg gjør det blir vi stående igjen uten poli­tiske ven­ner. Å redusere kor­rup­sjo­nen i lan­det har vært en del av Chavez’ poli­tiske lin­je, men sam­tidig har det vært en vanske­lig og nesten umulig kamp å vinne. I til­legg til kor­rup­sjo­nen har Chavez laget de mest effek­tive slagor­dene for å legit­imere reg­jerin­gen poli­tisk: Kamp mot vold og fat­tig­dom og for kvin­ners rettigheter.

En lati­namerikan­sk Murdoch
Sam­tidig med at det er stor fat­tig­dom i Venezuela, har eieren av den største TV-kanalen Venevi­sion Gus­ta­vo Cis­neros, en for­mue på mer enn fire mil­liarder dol­lar. Han lik­er å frem­stille seg selv som Latin-Amerikas rikeste mann og mek­tig­ste mediemogul, en latin­sk vari­ant av Mur­doch eller Berlus­coni, ifølge en artikkel i New Left Review.

Venevi­sion er den mest kom­mer­sielle TV-kanalen i Venezuela og er kjent for sin oppo­sisjon mot Chavez, spe­sielt under kupp­forsøket i 2002, da den kalte Chavez’ tilhen­gere for “mobb” og ”apekat­ter.”

Blant de store dagsavisene har El Nacional og El Uni­ver­sal stor inn­fly­telse på den del av opin­io­nen som er i sterk oppo­sisjon til Hugo Chavez. El Nacional ret­tfer­dig­gjør sin sterke oppo­sisjon gjen­nom eieren, som sier at Chavez’ reg­jer­ing led­er lan­det mot et sys­tem tilsvarende Fidel Cas­tros Cuba. El Uni­ver­sal er mer uavhengig, men har også en redak­sjonell lin­je mot Chavez’ politikk.

Hvis vi sam­men­lign­er TV med avisene når det gjelder å påvirke og lede den offentlige opin­io­nen, er det TV som har mest makt i Venezuela. Den stat­sei­de Canal 8 bruk­er Hugo Chavez i sitt show Alo Pres­i­dente (se også engel­sk Wikipedia om pro­gram­met.) Pro­gram­met sendes hver søndag fra kl.11 og var­er i flere timer. Befolknin­gen er velkom­men til å ringe til pres­i­den­ten og snakke åpent med ham om alle sam­funnsprob­le­mer. Heller ikke i dette pro­gram­met opp­tr­er Chavez som andre stat­sledere, noe som kom­mer godt frem i en repor­tas­je i avisen The Observ­er.

De mek­tig­ste pri­vate TV-stasjonene spilte en vik­tig rolle i kup­pet mot Chavez i 2002. Fil­men “The Rev­o­lu­tion will not be Tele­vised” er av oppo­sisjo­nen sett på som en pro­pa­gandafilm for Chavez, men etter Lalan­ders syn reflek­ter­er fil­men bra dagens sosiale og poli­tiske kli­ma. Fil­men er tilgjen­gelig via Google Video.

Chavez i tet på målingene
Chavez har mange fien­der og mange rivaler som utfor­drere til pres­i­dent­val­get 3. desem­ber. Den vik­tig­ste motkan­di­dat­en er Manuel Ros­ales. Meningsmålin­gene har lenge vist klar ledelse for Chavez. Rundt 60 pros­ent har sagt de vil stemme på ham, mot 30 pros­ent for Rosales.

Manuel Rosales. Foto: Wikimedia Commons


Manuel Ros­ales, kan­di­dat ved pres­i­dent­val­get i Venezuela 3. desem­ber 2006. (Foto: Wiki­me­dia Com­mons. Bildet er pub­lis­ert under en GNU Free Doc­u­men­ta­tion License.)

Selv om oppo­sisjo­nen kon­trollerer mesteparten av medi­ene, har alt­så Chavez så langt mak­tet å beholde sin pop­u­lar­itet og posisjon. Lalan­der tror at Chavez vil vinne val­get nok en gang, uten å ty til val­gfusk. Chavez har fremde­les stor støtte i befolknin­gen og tilstrekke­lig poten­sial for poli­tisk mobilisering. 

Både pres­i­den­ten og oppo­sisjon bruk­er sine medie-“våpen” for å påvirke vel­gerne foran det kom­mende pres­i­dent­val­get. Uansett er det vox pop­uli som bestem­mer på søndag.

Følg sak­en videre
Der­som du ønsker å følge den videre mediedeknin­gen av val­get og utviklin­gen i Venezuela, er søke­mask­inenes nyhetssøk et godt sted å starte:

En annen mulighet er å bruke tjen­esten Glob­al Voic­es Online, som lager sam­men­drag på engel­sk av hva lokale blog­gere skriv­er om Venezuela.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er medieviten­skap ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

TEMA

V

enezuel
a

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen