Valgkamp i Venezuela: Chavez mot mediene

Hugo Chavez truer med å frata kritiske TV-kanaler konsesjonen. Sterke konflikter med flere av de store mediene i Venezuela ser ikke ut til å hindre gjenvalg for presidenten.

«Vi had­de et døde­lig våpen: medie­ne». Utta­lel­sen stam­mer fra vise­ad­mi­ral Vic­tor Ramírez Pérez, en av dem som orga­ni­ser­te kup­pet mot Vene­zu­e­las pre­si­dent Hugo Cha­vez 11. april 2002. Men to dager etter kup­pet var Cha­vez til­ba­ke ved mak­ten, og har siden sit­tet som pre­si­dent. Søn­dag 3. desem­ber er det pre­si­dent­valg, der Cha­vez stil­ler til gjen­valg og er favo­ritt.

Valgplakat for Hugo Chavez 2006. Foto: blmurch


«Stem mot dje­ve­len — stem mot impe­ri­et» står det på den­ne valg­pla­ka­ten for Hugo Cha­vez. (Foto: blmurch. Bil­det er pub­li­sert under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.)

Vene­zu­e­la er et split­tet land, og det­te gjen­spei­les i for­hol­det mel­lom pre­si­den­ten og medie­ne. «De fire apo­ka­lyp­se­ne» har Cha­vez kalt de fire pri­va­te TV-kana­le­ne i Vene­zu­e­la, Radio Cara­cas Tele­vi­sión (RCTV), Vene­vi­sión, Tele­ven og Globo­vi­sión. I kjent stil ga han dem tid­li­ge­re i år føl­gen­de kla­re mel­ding: ”Det fin­nes medi­er som fort­set­ter å pro­vo­se­re. Jeg min­ner dere på at kon­se­sjo­nen utlø­per 27. mars nes­te år. Ikke la dere for­bau­se der­som jeg sier at dere ikke vil få noen ny kon­se­sjon. Jeg vet at dere kom­mer til å ankla­ge meg for å være en tyrann, det gir jeg blaf­fen i”. (Utta­lel­se­ne er refe­rert på spansk i El Pais og Analitica.com.) Cha­vez har på sin side åpen mik­ro­fon i den stat­li­ge TV-kana­len Canal 8.

Enkel­te jour­na­lis­ter i Vene­zu­e­la mener også at medie­ne i Vene­zu­e­la opp­fø­rer seg som poli­tis­ke par­ti­er. — Medie­ne i Vene­zu­e­la har fått vir­ke­lig poli­tisk makt, sier fors­ker Rick­ard Lalan­der ved Insti­tutt for Latin­ame­ri­kans­ke Stu­di­er, Uni­ver­si­te­tet i Stock­holm, til Vox Pub­li­ca.

Poli­tisk desen­tra­li­se­ring
Vene­zu­e­la har vært igjen­nom en omfat­ten­de poli­tisk desen­tra­li­se­rings­pro­sess de sis­te 10–15 åre­ne. Blant annet er direk­te valg på lokalt og regio­nalt nivå inn­ført. Lalan­der har stu­dert desen­tra­li­se­rin­gen i sitt dok­tor­grads­ar­beid. Selv om Cha­vez iføl­ge Lalan­der ikke kom til mak­ten på grunn av desen­tra­li­se­rin­gen, har de fles­te av oppo­si­sjons­be­ve­gel­se­ne — også den såkal­te Cha­vis­mo-beve­gel­sen — sine røt­ter i den­ne pro­ses­sen.

Cha­vez’ øns­ke om desen­tra­li­se­ring av poli­tisk og øko­no­misk makt had­de sitt utgangs­punkt i Vene­zu­e­las enor­me olje­res­sur­ser. Inn­tek­te­ne fra oljen før­te til omfat­ten­de kor­rup­sjon og stor makt og penge­bruk i det stats­kon­trol­ler­te olje­sel­ska­pet, og mang­len­de omfor­de­ling av res­sur­ser til res­ten av befolk­nin­gen.

Cha­vez trek­ker i sin ideo­lo­gi veks­ler på den latin­ame­ri­kans­ke fri­gjø­rings­hel­ten Simon Boli­var. Men i strid med Boli­vars idea­ler er Vene­zu­e­la regist­rert som et av de mest kor­rup­te land i ver­den. På orga­ni­sa­sjo­nen Trans­pa­rency Inter­na­tio­nals Cor­rup­tion Per­cep­tion Index for 2006 er Vene­zu­e­la helt nede på 138. plass av totalt 163.

Cha­vez sier han er sterkt imot kor­rup­sjon, men kam­pen mot kor­rup­sjon har den sis­te tiden vært pre­get mer av ord enn hand­ling. Da sje­fen for anti­kor­rup­sjons­kom­mi­sjo­nen i Vene­zu­e­la ble spurt om hvor­for han ikke had­de tatt en enes­te per­son for kor­rup­sjon, svar­te han: For­di hvis jeg gjør det blir vi stå­en­de igjen uten poli­tis­ke ven­ner. Å redu­se­re kor­rup­sjo­nen i lan­det har vært en del av Cha­vez’ poli­tis­ke lin­je, men sam­ti­dig har det vært en vans­ke­lig og nes­ten umu­lig kamp å vin­ne. I til­legg til kor­rup­sjo­nen har Cha­vez laget de mest effek­ti­ve slag­or­de­ne for å legi­ti­me­re regje­rin­gen poli­tisk: Kamp mot vold og fat­tig­dom og for kvin­ners ret­tig­he­ter.

En latin­ame­ri­kansk Mur­d­och
Sam­ti­dig med at det er stor fat­tig­dom i Vene­zu­e­la, har eie­ren av den størs­te TV-kana­len Vene­vi­sion Gus­ta­vo Cis­neros, en for­mue på mer enn fire mil­li­ar­der dol­lar. Han liker å frem­stil­le seg selv som Latin-Ame­ri­kas rikes­te mann og mek­tigs­te medie­mo­gul, en latinsk vari­ant av Mur­d­och eller Ber­lus­co­ni, iføl­ge en artik­kel i New Left Review.

Vene­vi­sion er den mest kom­mer­si­el­le TV-kana­len i Vene­zu­e­la og er kjent for sin oppo­si­sjon mot Cha­vez, spe­si­elt under kupp­for­sø­ket i 2002, da den kal­te Cha­vez’ til­hen­ge­re for “mobb” og ”ape­kat­ter.”

Blant de sto­re dags­avi­se­ne har El Nacio­nal og El Uni­ver­sal stor inn­fly­tel­se på den del av opi­nio­nen som er i sterk oppo­si­sjon til Hugo Cha­vez. El Nacio­nal rett­fer­dig­gjør sin ster­ke oppo­si­sjon gjen­nom eie­ren, som sier at Cha­vez’ regje­ring leder lan­det mot et sys­tem til­sva­ren­de Fidel Castros Cuba. El Uni­ver­sal er mer uav­hen­gig, men har også en redak­sjo­nell lin­je mot Cha­vez’ poli­tikk.

Hvis vi sam­men­lig­ner TV med avi­se­ne når det gjel­der å påvir­ke og lede den offent­li­ge opi­nio­nen, er det TV som har mest makt i Vene­zu­e­la. Den stats­eide Canal 8 bru­ker Hugo Cha­vez i sitt show Alo Pre­si­den­te (se også engelsk Wiki­pe­dia om pro­gram­met.) Pro­gram­met sen­des hver søn­dag fra kl.11 og varer i fle­re timer. Befolk­nin­gen er vel­kom­men til å rin­ge til pre­si­den­ten og snak­ke åpent med ham om alle sam­funns­pro­ble­mer. Hel­ler ikke i det­te pro­gram­met opp­trer Cha­vez som and­re stats­le­de­re, noe som kom­mer godt frem i en repor­ta­sje i avi­sen The Obser­ver.

De mek­tigs­te pri­va­te TV-sta­sjo­ne­ne spil­te en vik­tig rol­le i kup­pet mot Cha­vez i 2002. Fil­men «The Revo­lu­tion will not be Tele­vised» er av oppo­si­sjo­nen sett på som en pro­pa­ganda­film for Cha­vez, men etter Lalan­ders syn reflek­te­rer fil­men bra dagens sosia­le og poli­tis­ke kli­ma. Fil­men er til­gjen­ge­lig via Goog­le Video.

Cha­vez i tet på målin­ge­ne
Cha­vez har man­ge fien­der og man­ge riva­ler som utford­re­re til pre­si­dent­val­get 3. desem­ber. Den vik­tigs­te mot­kan­di­da­ten er Manu­el Rosa­les. Menings­må­lin­ge­ne har len­ge vist klar ledel­se for Cha­vez. Rundt 60 pro­sent har sagt de vil stem­me på ham, mot 30 pro­sent for Rosa­les.

Manuel Rosales. Foto: Wikimedia Commons


Manu­el Rosa­les, kan­di­dat ved pre­si­dent­val­get i Vene­zu­e­la 3. desem­ber 2006. (Foto: Wiki­me­dia Com­mons. Bil­det er pub­li­sert under en GNU Free Docu­men­ta­tion Licen­se.)

Selv om oppo­si­sjo­nen kon­trol­le­rer meste­par­ten av medie­ne, har alt­så Cha­vez så langt mak­tet å behol­de sin popu­la­ri­tet og posi­sjon. Lalan­der tror at Cha­vez vil vin­ne val­get nok en gang, uten å ty til valg­fusk. Cha­vez har frem­de­les stor støt­te i befolk­nin­gen og til­strek­ke­lig poten­si­al for poli­tisk mobi­li­se­ring.

Både pre­si­den­ten og oppo­si­sjon bru­ker sine medie-«våpen» for å påvir­ke vel­ger­ne foran det kom­men­de pre­si­dent­val­get. Uan­sett er det vox popu­li som bestem­mer på søn­dag.

Følg saken vide­re
Der­som du øns­ker å føl­ge den vide­re medie­dek­nin­gen av val­get og utvik­lin­gen i Vene­zu­e­la, er søke­ma­ski­ne­nes nyhets­søk et godt sted å star­te:

En annen mulig­het er å bru­ke tje­nes­ten Glo­bal Voi­ces Online, som lager sam­men­drag på engelsk av hva loka­le blog­ge­re skri­ver om Vene­zu­e­la.

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

TEMA

V

enezuel
a

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen