Velkommen til Vox Publica

Nettmagasinet Vox Publica skal være en ressurs og et forum for alle som interesserer seg for demokrati og ytringsfrihet, skriver ansvarlig redaktør Jostein Gripsrud.

VOX PUBLICA, eller ”VP”, som det vel kan kom­me til å hete til hver­dags, er blitt til av man­ge grun­ner. Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap har siden det ble etab­lert i janu­ar 2004 hatt demo­kra­ti og ytrings­fri­het som tema­tisk sat­sings­om­rå­de både for forsk­ning og for­mid­lings­virk­som­het. Vi var i tråd med det­te blant ini­tia­tiv­ta­ker­ne til å gjø­re Demo­kra­ti og retts­stat til nytt sat­sings­om­rå­de for Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen (UiB), vi har arran­gert Ytrings­fri­hets­se­mi­na­ret i sam­ar­beid med Raft­o­stif­tel­sen og med støt­te fra Fritt Ord, Ber­gens Tiden­de og TV 2, vi har søkt og fått mid­ler fra Fritt Ord til et Ytrings­fri­hets­pro­fes­so­rat i fem år fra og med høs­ten 2006. Og nå kom­mer alt­så Vox Pub­li­ca, også det­te finan­siert ved en opp­start­be­vilg­ning fra Fritt Ord.

Vi håper det­te nett­ma­ga­si­net skal etab­le­re seg som en res­surs og et forum for alle som inter­es­se­rer seg for demo­kra­ti og ytrings­fri­het, enten inn­falls­vin­ke­len er sånn eller sånn. Ikke minst håper vi det kan bli en for­mid­lings­ka­nal for fors­ke­re på rele­van­te felt ved UiB – jevn­før pla­ne­ne om Demo­kra­ti og retts­stat som sat­sings­om­rå­de.

Men ambi­sjo­ne­ne er også å gjø­re VP til et nett­ma­ga­sin som leses og bru­kes nasjo­nalt – even­tu­elt nor­disk. Det er å håpe at ten­ken­de og skri­ven­de med kunn­skap og inter­es­ser på fel­tet bru­ker maga­si­net som kanal. Vi vil på vår side sør­ge for å leve­re stoff av jour­na­lis­tisk karak­ter, så det blir et jour­na­lis­tisk pro­dukt og ikke bare et debatt- eller forsk­nings­for­mid­lings­fo­rum.

Sam­men­hen­gen mel­lom infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­ska­pe­li­ge kunn­ska­per kom­mer best fram i prak­sis, og det­te er utgangs­punk­tet for at vi har etab­lert tre bachel­or­pro­gram på hel­di­gi­talt tek­nisk grunn­lag – i film/tv, jour­na­lis­tikk og nye medi­er. Stu­den­te­ne her­fra skal leve­re stoff og diver­se arbeid som i kva­li­tets­sik­ret stand skal bidra til å gjø­re Vox Pub­li­ca til en les­ver­dig og vik­tig pub­li­ka­sjon – håper vi. Vi øns­ker oss alle lyk­ke til.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Gunnar Skogland says:

  Har hr. Jostein Grips­rud avgått med døden.
  Jeg send­te en e‑mail den 2. jan. 2007.
  Men det har ikke kom­met noe svar.

 2. Olav Anders Øvrebø
  Olav Anders Øvrebø says:

  Hei, Grips­rud lever abso­lutt i bes­te vel­gå­en­de. Bekla­ger for­sin­kel­sen, men nå er svar på e‑posten avsendt!

til toppen