Velkommen til Vox Publica

Nettmagasinet Vox Publica skal være en ressurs og et forum for alle som interesserer seg for demokrati og ytringsfrihet, skriver ansvarlig redaktør Jostein Gripsrud.

VOX PUBLICA, eller ”VP”, som det vel kan komme til å hete til hverdags, er blitt til av mange grun­ner. Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap har siden det ble etablert i jan­u­ar 2004 hatt demokrati og ytrings­fri­het som tem­a­tisk sats­ing­som­råde både for forskn­ing og formidlingsvirk­somhet. Vi var i tråd med dette blant ini­tia­tiv­tak­erne til å gjøre Demokrati og retts­stat til nytt sats­ing­som­råde for Uni­ver­sitetet i Bergen (UiB), vi har arrangert Ytrings­fri­hetssem­inaret i samar­beid med Raftos­tif­telsen og med støtte fra Fritt Ord, Bergens Tidende og TV 2, vi har søkt og fått midler fra Fritt Ord til et Ytrings­fri­het­spro­fes­so­rat i fem år fra og med høsten 2006. Og nå kom­mer alt­så Vox Pub­li­ca, også dette finan­siert ved en opp­start­bevil­gn­ing fra Fritt Ord.

Vi håper dette nettma­gasinet skal etablere seg som en ressurs og et forum for alle som inter­esser­er seg for demokrati og ytrings­fri­het, enten inn­fallsvinke­len er sånn eller sånn. Ikke minst håper vi det kan bli en formidlingskanal for forskere på rel­e­vante felt ved UiB – jevn­før planene om Demokrati og retts­stat som satsingsområde.

Men ambisjonene er også å gjøre VP til et nettma­gasin som leses og brukes nasjon­alt – eventuelt nordisk. Det er å håpe at tenk­ende og skrivende med kunnskap og inter­ess­er på fel­tet bruk­er mag­a­sinet som kanal. Vi vil på vår side sørge for å levere stoff av jour­nal­is­tisk karak­ter, så det blir et jour­nal­is­tisk pro­dukt og ikke bare et debatt- eller forskningsformidlingsforum.

Sam­men­hen­gen mel­lom infor­masjons- og medieviten­skapelige kunnskaper kom­mer best fram i prak­sis, og dette er utgangspunk­tet for at vi har etablert tre bach­e­lor­pro­gram på heldig­i­talt teknisk grunnlag – i film/tv, jour­nal­is­tikk og nye medi­er. Stu­den­tene her­fra skal levere stoff og diverse arbeid som i kvalitetssikret stand skal bidra til å gjøre Vox Pub­li­ca til en lesverdig og vik­tig pub­likasjon – håper vi. Vi ønsker oss alle lykke til.

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Gunnar Skogland says:

    Har hr. Jostein Grip­srud avgått med døden.
    Jeg sendte en e‑mail den 2. jan. 2007.
    Men det har ikke kom­met noe svar.

  2. Olav Anders Øvrebø says:

    Hei, Grip­srud lever abso­lutt i beste vel­gående. Beklager forsinkelsen, men nå er svar på e‑posten avsendt!

til toppen