Sri Lanka: The stalemate in peace process

22. februar er det fem år siden våpenhvileavtalen mellom Sri Lankas regjering og Tamilske Tigrene (LTTE) ble undertegnet. I den forbindelse holder Tamilsk Forum et åpent seminar 21. februar på Raftohuset.

Nor­ge spil­te en sen­tral rol­le i for­hand­lin­ge­ne fram til under­teg­nin­gen av våpen­hvile­av­ta­len og vide­re i til­rette­leg­ging av for­hand­lin­ger mel­lom kon­flikt­par­te­ne.

Freds­for­hand­ling har stag­nert siden 2005 og øy-sta­ten i det indis­ke hav er på vei inn i en ny krigs­til­stand. Kan erfa­rin­ger høs­tet i løpet av dis­se fem åre­ne bidra til å brin­ge våpen­hvile­av­ta­len på spo­ret igjen? Hvil­ken betyd­ning har det inter­na­sjo­na­le enga­sje­men­tet for freds­pro­ses­sen på Sri Lan­ka?

PROGRAMME

Tid:        11 — 17
Sted:      Raft­ohu­set
               Men­neske­ret­tig­he­te­nes plass 1
Kon­takt: 55 21 09 30

11.00 – 12.00 Regist­ra­tion, Coffee
12.00 – 12.05 Wel­come,
                     Dhayalan Vel­autha­pil­lai,
                     Associa­te Pro­fes­sor, Uni­ver­sity Col­le­ge of Ber­gen.

12.05 – 12.30 Key­note Address:
                       Tho­mas Stange­land,
                       Advi­sor, Nor­we­gi­an For­eign Mini­s­try.

12.30 – 13.30 Ses­sion 1
                       ‘Five years with Cease-Fire Agreement’            
                       Chair: Alf Mor­ten Jer­ve,
                       Assi­stant Direc­tor, Chr. Michel­sen Insti­tute, Ber­gen.

                       ‘Tamil per­s­pec­ti­ve of the peace process’
                       Hon. Gajan Pon­nam­ba­lam,
                       TNA, Mem­ber of Par­lia­ment, Sri Lan­ka.

                       ‘Southern respon­se to the peace ini­tia­ti­ves’
                       Dr. Vick­reme­ba­hu Kar­u­na­rath­ne, 
                       Gen. Secre­ta­ry, Nava Sama Samaja Par­ty, Sri Lan­ka.
                                              
13.30 – 13:45 Coffee break 

13.45 — 14.15 Key­note Address:                                                       
                     Karen Par­ker J.D., USA 
                     Foun­der, Associa­tion of Huma­ni­ta­ri­an Lawyers, 
                     Mem­ber, Inter­na­tio­nal  Edu­ca­tio­nal Devel­op­ment 
                     Uni­ted Nations Eco­no­mic and Soci­al Coun­cil (ECOSOC).

14.15 — 15:00 Ses­sion 2
                       ‘Human rights and the moral dilem­mas’
                       Chair: Alf Mor­ten Jer­ve 

                       ‘Cur­rent stale­mate and the human trage­dy’
                       Rev. Fat­her Alphon­sus Ber­nard, 
                       Chair of the Roman Cat­h­o­lic Jus­tice and Peace 
                       Com­mis­sion in Jaff­na. 

                        ‘Moral dilem­mas in the Sri Lan­kan peace process’
                       Lod­ve A. Sva­re, 
                       Cent­re for Peace Stu­dies, Uni­ver­sity of Tromsø. 

15.00 – 16.00 Discus­sion :
                       ‘What should the inter­na­tio­nal com­mu­ni­ty do
                        to ease the cur­rent stale­mate?’ 

16.00               Din­ner
 

TEMA

S

ri Lank
a

2 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen