Institutt for informasjons- og medievitenskap

Vox Publicas eier er tema for femte etappe i Wikipedia-stafetten.

Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap er et av sju insti­tut­ter ved Det sam­funnsviten­skapelige fakul­tet, Uni­ver­sitetet i Bergen. Insti­tut­tet ble etablert i 2005 ved en sam­menslåing av Insti­tutt for infor­masjonsviten­skap og Insti­tutt for medievitenskap.

Insti­tut­tet forsker på infor­masjons- og kom­mu­nikasjon­ste­knolo­gi og medi­er ut fra en rekke ulike tilnær­minger. Stu­di­ene ved insti­tut­tet spen­ner over både tradis­jonelt akademiske og mer prak­sisori­en­terte tilbud.

Studi­etil­budet inklud­er­er det som tradis­jonelt har vært infor­masjonsviten­skap og medieviten­skap, men etter sam­menslåin­gen har det også blitt utviklet mer prak­tisk ori­en­terte studi­etil­bud, til dels med utgangspunkt i mer tradis­jonelle studi­er som fjern­syn­spro­duk­sjon og jour­nal­is­tikk, men disse er også ret­tet inn mot pro­duk­sjon for nye medier. 

Etab­lerin­gen av det medieviten­skapelige miljøet i Bergen
I 1963 ble det utar­bei­det en plan for utbyg­gin­gen av sam­funnsviten­skapelige studi­er ved Uni­ver­sitetet i Bergen (den såkalte Myk­land-komi­teen). Blant de mange – og etter hver realis­erte – planene var det også et forslag om et teo­retisk ori­en­tert studi­um i journalistikk. 

Radikalis­erin­gen av stu­dent­miljøet på slut­ten av 1960-tal­let førte blant lit­ter­aturstu­den­tene til en økt inter­esse for triv­ial- eller pop­ulær­lit­ter­atur. Ved Nordisk insti­tutt tok Audun Tvin­nereim ini­tia­tiv til studi­er av denne typen lit­ter­atur, et arbeid som ble videre­ført av Willy Dahl.

I det sam­funnsviten­skapelige miljøet ble Per Torsvik den sen­trale organ­isatoren. Fra 1972 finan­sierte Forskn­ingsrådet (NAVF) i noen år Sekre­tari­atet for medi­aforskn­ing med Torsvik som forskn­ingsled­er. Sam­tidig ble Nordisk doku­men­tasjon­ssen­tral for massekom­mu­nikasjon, NORDICOM, etablert. Den norske avdelin­gen ble lagt til Uni­ver­sitetet i Bergen. Etter at finan­sierin­gen fra Forskn­ingsrådet tok slutt, ble Torsvik ansatt på Sosi­ol­o­gisk insti­tutt og sekre­tari­atet ble omdøpt til Sen­ter for medieforskn­ing, der pros­jek­ter ble organ­is­ert. Det var spo­radiske kurs i mediefaglige emn­er på fagene sosi­olo­gi og sam­men­lik­nende politikk.

Fra massekom­mu­nikasjon til medievitenskap
I 1983 tok uni­ver­sitet­sledelsen ini­tia­tiv for å opprette et under­vis­ningstil­bud i mediefag. Både human­is­ter og sam­funnsvitere ga uttrykk for inter­esse for å bygge opp et slikt studi­um, og fra høsten 1985 ble det første kul­let av grun­nfagsstu­den­ter tatt opp til et tver­rfakultært studi­um i «massekom­mu­nikasjon og mediekunnskap». Faget var en nyskap­n­ing. I Oslo hadde det i noen år eksis­tert et reint sam­funnsviten­skapelig grun­nfag i kom­mu­nikasjon, og ved flere uten­landske uni­ver­siteter hadde det vært human­is­tisk ori­en­terte medi­es­tudi­er, men det tver­rfaglige studi­et i Bergen hadde ingen klare for­bilder. Insti­tutt for massekom­mu­nikasjon ble etablert ved inngan­gen til 1986. Faglige tyn­gdepunk­ter var i film og fjern­syn, pop­ulærkul­tur, jour­nal­is­tikkforskn­ing og mediepoli­tikk, men forsknin­gen var spredt over et bredt område. Etter kort tid ble det også etablert hov­edfag. Til å beg­ynne med var virk­somheten delt i en sam­funnsviten­skapelig og en human­viten­skapelig sek­sjon, men sek­sjon­s­grensene falt bort i 1996.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fosswinckels gate 6 i Bergen (foto: Håvard Legreid).


Insti­tut­tet hold­er til i denne bygnin­gen med adresse Fos­s­winck­els gate 6, Bergen. (foto: Håvard Legreid).

I 1994 ble insti­tut­tets navn endret til Insti­tutt for medieviten­skap. Av prak­tiske grun­ner ble insti­tut­tet i 2003 knyt­tet til bare ett fakul­tet – det sam­funnsviten­skapelige, men forskn­ing og under­vis­ning går fort­satt på tvers av grensene mel­lom sam­funnsfag og humaniora.

Studi­um i fjern­syn­spro­duk­sjon, fly­t­ting og nyorientering
Mot slut­ten av 1980-tal­let ble det drevet en aksjon for å få Stortinget til å ved­ta at TV 2 måtte legges til Bergen. Som sitt bidrag til å styrke Bergen som medie­by, tok uni­ver­sitet­sledelsen på ny et ini­tia­tiv på mediefron­ten, og et rel­a­tivt prak­tisk innret­tet under­vis­ningstil­bud i fjern­syn­spro­duk­sjon startet opp ved insti­tut­tet i 1988. Faget over­tok lokaler og utstyr etter et mis­lykket lokal-tv-ini­tia­tiv, men høsten 1993 fly­t­tet insti­tut­tet sam­let inn i det nye sam­funnsviten­skapelige bygget i Fos­s­winck­els­gt. 6 (Lau­ritz Meltzers hus).
Etter mildt press fra ledelsen ved Det sam­funnsviten­skapelige fakul­tet, ble medievitere og infor­masjonsvitere sam­let i ett insti­tutt fra 1. jan­u­ar 2004. Den faglige begrun­nelsen for sam­menslåin­gen var, fra medieviternes side, øns­ket om å styrke satsin­gen på nye medier. 

Etab­lerin­gen av infor­masjonsviten­skap ved UiB
I 1960-årene ble det gitt pro­gram­mer­ingskurs ved UiB såv­el i regi av Matem­a­tisk insti­tutt som ved uni­ver­sitetets EDB-avdel­ing. Innen human­io­ra og sam­funnsviten­skap var det også bety­delige bruk­er­ak­tiviteter i enkelte fag. Mens det i naturviten­skapelige disi­plin­er først og fremst var de omfat­tende og kom­plis­erte bereg­n­ing­sopp­gaver som domin­erte, var det organ­is­er­ing, lagring, pros­esser­ing og effek­tiv fremhent­ing av store datasett, ofte av tek­stlig karak­ter, som inter­esserte i human­io­ra og samfunnsvitenskapene. 

Etter at Stortinget i 1970 bevil­get midler til infor­masjonsviten­skap, ble faget oppret­tet i 1972, og organ­is­ert i Insti­tutt for infor­masjonsviten­skap, IFI. Det var da det første uni­ver­sitetsin­sti­tutt innen datafag i Norge.

Det opprin­nelige under­vis­ning­sop­p­legg omfat­tet sys­tem­te­ori, pro­gram­mer­ing, data­la­gring og utstyr som gjen­nomgående grunnstruk­tur. Dette opp­legget ble god­kjent i gradene cand.mag., cand. philol. og cand.polit., og i begrenset omfang i cand.real. og ved NHH.

Fagets utek­samin­erte kan­di­dater ble fort etter­trak­tet i for­valt­ning og næringsliv. I beg­yn­nelsen av 1980-årene ble stu­dent­til­strømnin­gen så stor at inntaket ble reg­ulert frem til omkring 1990.

Forsknin­gen på informasjonsvitenskap
De forskn­ingsmes­sige inter­ess­er ved insti­tut­tet ble først og fremst knyt­tet til prob­le­mer knyt­tet til utvikling av store IT-baserte infor­masjon­ssys­te­mer og organ­is­er­ing av store data­mengder. I forskn­ing samar­bei­det insti­tut­tet i de første tiårene særlig med NHH, Utviklings­sel­skapet for næringslivet på Vest­landet, Chr. Michelsens Insti­tutt, Uni­ver­sitetets EDB-avdel­ing, miljøer innen det His­torisk-filosofiske fakul­tet, og flere nasjonale og inter­nasjonale sta­tis­tiske organer.

På det nordiske plan var særlig impulsene fra de nordiske pio­ner­er Bør­je Lange­fors og Peter Naur av stor betyd­ning. Dette førte til at IFI tidlig kom med i det nordiske samar­beid både innen akademia og i regi av Nordisk ministerråd.

I de senere årene har forskn­ingsar­bei­det i større grad fun­net sted innen ram­men av nasjonale og inter­nasjonale forskningsprosjekter.

Eksterne lenker
Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skaps nettsider..

Artikkelfor­fat­terne er begge pro­fes­sor ved insti­tut­tet som omtales i artikkelen.

3 KOMMENTARER

  1. […] Så over til en forståelse av hva nye medi­er er ved info­me­dia, UiB (min forståelse, pr 170307@16:57). Helge Øst­bye og Svein Nord­bot­ten skrve en artikkel om insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB på voxpublica.no. Artikke­len er en del av ”wikipedi­astafet­ten” der akademikere bidrar med tek­ster til net­tlek­sikonet wikipedia. ”Studi­etil­budet inklud­er­er det som tradis­jonelt har vært infor­masjonsviten­skap og medieviten­skap, men etter sam­menslåin­gen har det også blitt utviklet mer prak­tisk ori­en­terte studi­etil­bud, til dels med utgangspunkt i mer tradis­jonelle studi­er som fjern­syn­spro­duk­sjon og jour­nal­is­tikk, men disse er også ret­tet inn mot pro­duk­sjon for nye medier.” […]

  2. Hei! Flott tiltak at dere skriv­er artik­ler på Wikipedia! Er det noen plan­er framover for flere artik­ler? Selv har jeg skrevet en del innen poli­tikk, statsvitenskap/sammenlignende poli­tikk og synes det ville vært flott om vi fikk vervet noen fag­folk innen området.

  3. Hei! Takk for inter­essen. Ja, i prin­sip­pet har vi plan­er om å fort­sette Wikipedia-stafet­ten, men vi har ikke hatt ressurs­er til å jobbe med den på en stund. Hvis du har noen forslag til fag­folk vi kunne kon­tak­te, så er det bare å si fra!

til toppen