Arrestert i Vietnam

Representanter fra Raftostiftelsen ble arrestert da de forsøkte å overlevere menneskerettighetspris i Vietnam.

Raft­ohu­sets The­re­se Jeb­sen reis­te man­dag til Viet­nam sam­men med men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vist Kieu Tran og jour­na­list Ole Mor­ten Orset for å over­le­ve­re Raft­opri­sen til demo­kra­ti- og men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­per Thich Quang Do. Den 77 år gam­le bud­dhist­mun­ken fikk Raft­opri­sen i 2006.

I dag besøk­te The­re­se Jeb­sen klos­te­ret der han sit­ter inne­sper­ret. De fikk akku­rat gitt han Raft­opris-diplo­met før 5 politi­menn duk­ket opp og arres­ter­te alle tre. De skal ha blitt avhørt og slup­pet fri igjen, men har bedt Kieu Tran om å møte på politi­sta­sjo­nen for å avhøre hen­ne uten de and­re til­ste­de.

Raft­o­stif­tel­sen prø­ver å hol­de kon­ti­nu­er­lig kon­takt med dem på mobil­te­le­fon, og hol­der lese­re jevn­lig opp­da­tert på sine nett­si­der.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen