Fengsling av egyptisk blogger skremmer

Fengselsdommen mot bloggeren Abdul Kareem Suleiman Amer er ment som en advarsel fra egyptiske myndigheter til dem som benytter seg av ytringsfriheten, frykter egyptiske bloggere.

22. feb­ru­ar ble Abdul Kareem Suleiman Amer (22) dømt til fire års fengsel av en dom­stol i Alexan­dria for å ha fornærmet islam og Egypts pres­i­dent Hos­ni Mubarak i ytringer han har pub­lis­ert på sin blogg. Dom­men har ført til pro­test­er fra andre egyp­tiske blog­gere og men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er ver­den over. Aksjo­nen Free Kareem arbei­der for hans sak. Amer er blant de nomin­erte til tidsskriftet Index on Cen­sor­ships årlige pris som deles ut neste uke. Denne artikke­len fra Glob­al Voic­es Online opp­sum­mer­er reak­sjon­er på sak­en blant andre egyp­tiske bloggere.

Dom­men på fire års fengsel for Abdul Kareem Suleiman Amer for artik­ler han skrev på sin per­son­lige blogg kan ha sjokkert mange rundt om i ver­den, men tre­f­fer egyp­tiske blog­gere desto hardere.

Kareem ble dømt av en dom­stol i Alexan­dria til fire år i fengsel – tre for blas­fe­mi mot islam og ett for å ha fornærmet Egypts pres­i­dent Mubarak.

Bloggeren Kareem Amer (foto: freekareem.org).


En inter­nasjon­al kam­pan­je arbei­der for Kareem Amer (illus­trasjon: freekareem.org).

For blog­geren Ala’a Abdul­fat­tah, som selv ble fengslet i fjor for poli­tisk aktivisme, er det det ene året Kareem fikk for å ha fornærmet pres­i­den­ten som var mest sjokkerende:

Det fortelles om en mann som en dag bestemte seg for å forsøke å bli pres­i­dent. Det hem­melige poli­ti­et fanget ham og spurte om han var en idiot. Man­nen svarte: Er det et krav? Jeg skulle ønske at de som arbei­der mot Abdul Kareems rettssak og fengsling kunne fokusere litt mer på denne detal­jen om at han skal tilbringe et år i fengsel for å fornærme pres­i­den­ten (…) Jeg håper du tenker på hvor mange andre men­nesker i Egypt denne unnskyld­nin­gen vil bli brukt mot når en dom som denne kan avsies uten noe særlig støy. 

En annen blog­ger, “Fri­het for egyptere”, er enig i Abdul­fat­tahs kon­klusjon om at nå som Kareem er i fengsel, kan det samme ramme andre i Egypt:

Det er virke­lig trist! Egypt dan­ner en farlig presedens ved å tiltale og dømme nettskriben­ter og blog­gere når andre land arbei­der med å øke takhøy­den for ytrings­fri­heten. Og den største katas­tro­fen er at sak­en ikke dreier seg om å være enig eller uenig med Kareem Amers blogg, den virke­lige skuf­felsen er at mange men­nesker støt­ter fengslin­gen av Kareem, inklud­ert fam­i­lien hans. De forstår ikke at uansett hvor de står i poli­tiske og religiøse spørsmål, står de for tur nå… Jeg er ikke sjokkert, men trist. 

Etter å ha gått igjen­nom noen av kom­mentarene inter­nasjonale organ­isas­jon­er og men­neskerettighets­grup­per har kom­met med, skriv­er Ibn Ad Dun­ya om reli­gion og ytrings­fri­het:

Det folk opp­fat­ter som et forsvar for reli­gion eller forsvar av bildet av Egypt i ver­den, er ikke bra men et tegn på svakhet. Reli­gionene (islam så vel som kris­ten­dom­men) trenger ikke beskyt­telse. Reli­gion er i seg selv større enn noen av oss til sam­men, og begge de to reli­gionene har gjen­nom­levd langt verre tider enn dette. Det er vi som trenger reli­gio­nen, ikke mot­satt, og islam trues ikke som reli­gion eller sivil­isas­jon av al Qai­da, Dan­mark, Salman Rushdie, paven eller andre (…), og i hvert fall ikke av en enkelt blog­ger som Kareem, akku­rat som kris­ten­dom­men ikke trues av tek­stene til en Muham­mad Emara…

Blog­geren Yas­min Amin tar for seg i detalj akku­rat hva det er Kareem har skrevet og hva som førte til fengselsdommen:

Det siste inn­legget på hans ulykksalige blogg er datert 28. okto­ber 2006, da han nevn­er at han har mot­tatt en stevn­ing om å komme til poli­tis­tasjo­nen i forbindelse med etter­forsknin­gen av sak­en mot ham. Ankla­gene mot ham, skriv­er han, er gjen­fer­det fra Al-Azhar-uni­ver­sitetet som hjem­søk­er ham, til tross for at han har fått sine utvis­ningspa­pir­er fra uni­ver­sitetet allerede. Han nevn­er andre stør­relser og intellek­tuelle som ble berørt av Al-Azhars for­ban­nelse, som han kaller det, og som ble tvunget til enten å ta avs­tand fra sine ideer eller fly­k­te fra lan­det eller bøte med livet, slik som Nasr Hamed Abu Zeid, Dr. Ahmed Sob­hy Man­sour, Naw­al El Saadawi eller Ahmed El Sha­hawy og Farag Fou­da. Han skriv­er at dette bare styrk­er hans mot og beslutt­somhet. Etter det siste inn­legget ble han arrestert og satt i varetekt, og han har uten tvil gått gjen­nom et hel­vete. Vi har alle sett nok video­er på YouTube om hva som foregår på egyp­tiske poli­tis­tasjon­er til å vite at varetek­tspe­ri­o­den hans der antake­lig var et mareritt – for å si det pent. Visit­ter fra fam­i­lien eller advokatene hans var forbudt.

Amin skriv­er at Kareem skrev om bruken av reli­gion til å under­trykke kvin­ner på alle livsområder. 

Kareem pro­test­er­er mot at jen­ter ikke får utdan­ning, at de ikke får lov til å arbei­de i visse pro­fesjon­er og fagfel­ter. Han fordøm­mer omskjæring av kvin­ner og kjønnslem­les­telse som enda en form for under­trykking. Han kri­tis­er­er at min­dreårige jen­ter giftes bort og skriv­er liden­skapelig om å få en slutt på vold i hjem­met. Disse syn­spunk­tene har tidligere skaf­fet ham prob­le­mer med Al-Azhar-uni­ver­sitetet og stormuftien.

Amin opp­sum­mer­er videre innhold­et i Kareems blogg. Hun kon­klud­er­er slik: 

Utrolig nok sier den egyp­tiske grunnlovens kapit­tel tre, som dreier seg om fri­heter, ret­tigheter og plik­ter i offent­ligheten, dette i para­graf 47: “Ytrings­fri­heten skal være garan­tert. Hvert indi­vid skal ha ret­ten til å si sin mening og pub­lis­ere den ver­balt, som tekst, i fotografi­er eller i andre ytrings­former innen­for lovens ram­mer. Kri­tikk (…) skal garan­tere det nasjonale fel­lesskapets sikkerhet.”

Det er akku­rat dette Kareem har gjort. Han bruk­te sin ytrings­fri­het. Han tok sin rett til å si sin mening alvorlig og trodde nok på den til å uttrykke den på inter­nett i en offentlig tilgjen­gelig blogg. Etter min mening levde Kareem opp til både sin egen integritet og prin­sip­per såv­el som sin reli­gion. I pre­sen­tasjo­nen av seg selv skrev Kareem at han så fram til å hjelpe men­neske­heten mot alle for­mer for under­trykkelse. Kora­nen ber de troende inntren­gende om å stå opp mot urett, og det er akku­rat det Kareem har gjort.

Enda en gang har en religiøs insti­tusjon bland­et sam­men seg selv og Gud: ist­e­den­for å se at de selv er en del av prob­lemet, tolk­er de enhver kri­tikk av insti­tusjonene som kri­tikk av Allah, mens Kareem bare gjorde det som Allah har sagt at alle mus­limer skal gjøre: [4:135]: “O you who believe! be main­tain­ers of jus­tice, bear­ers of wit­ness of Allah’s sake, though it may be against your own selves or (your) par­ents or near rel­a­tives; if he be rich or poor, Allah is near­er to them both in com­pas­sion; there­fore do not fol­low (your) low desires, lest you devi­ate; and if you swerve or turn aside, then sure­ly Allah is aware of what you do.”

Artikke­len er opprin­nelig pub­lis­ert på engel­sk på nettst­edet Glob­al Voic­es Online under en Cre­ative Com­mons-lisens som tillater videre­pub­lis­er­ing. Artikke­len er noe forko­rtet. (Over­satt av Olav Anders Øvrebø).

Se også:

TEMA

B

logg

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen