Fengsling av egyptisk blogger skremmer

Fengselsdommen mot bloggeren Abdul Kareem Suleiman Amer er ment som en advarsel fra egyptiske myndigheter til dem som benytter seg av ytringsfriheten, frykter egyptiske bloggere.

22. febru­ar ble Abdul Kareem Sulei­man Amer (22) dømt til fire års feng­sel av en dom­stol i Alex­and­ria for å ha for­nær­met islam og Egypts pre­si­dent Hos­ni Muba­rak i ytrin­ger han har pub­li­sert på sin blogg. Dom­men har ført til pro­tes­ter fra and­re egyp­tis­ke blog­ge­re og men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner ver­den over. Aksjo­nen Free Kareem arbei­der for hans sak. Amer er blant de nomi­ner­te til tids­skrif­tet Index on Cen­sor­ships årli­ge pris som deles ut nes­te uke. Den­ne artik­ke­len fra Glo­bal Voi­ces Online opp­sum­me­rer reak­sjo­ner på saken blant and­re egyp­tis­ke blog­ge­re.

Dom­men på fire års feng­sel for Abdul Kareem Sulei­man Amer for artik­ler han skrev på sin per­son­li­ge blogg kan ha sjok­kert man­ge rundt om i ver­den, men tref­fer egyp­tis­ke blog­ge­re desto har­de­re.

Kareem ble dømt av en dom­stol i Alex­and­ria til fire år i feng­sel – tre for blas­fe­mi mot islam og ett for å ha for­nær­met Egypts pre­si­dent Muba­rak.

Bloggeren Kareem Amer (foto: freekareem.org).


En inter­na­sjo­nal kam­pan­je arbei­der for Kareem Amer (illust­ra­sjon: freekareem.org).

For blog­ge­ren Ala’a Abdul­fattah, som selv ble fengs­let i fjor for poli­tisk akti­vis­me, er det det ene året Kareem fikk for å ha for­nær­met pre­si­den­ten som var mest sjok­ke­ren­de:

Det for­tel­les om en mann som en dag bestem­te seg for å for­sø­ke å bli pre­si­dent. Det hem­me­li­ge poli­ti­et fan­get ham og spur­te om han var en idiot. Man­nen svar­te: Er det et krav? Jeg skul­le øns­ke at de som arbei­der mot Abdul Kare­ems retts­sak og fengs­ling kun­ne foku­se­re litt mer på den­ne detal­jen om at han skal til­brin­ge et år i feng­sel for å for­nær­me pre­si­den­ten (…) Jeg håper du ten­ker på hvor man­ge and­re men­nes­ker i Egypt den­ne unn­skyld­nin­gen vil bli brukt mot når en dom som den­ne kan avsies uten noe sær­lig støy.

En annen blog­ger, «Fri­het for egyp­te­re», er enig i Abdul­fattahs kon­klu­sjon om at nå som Kareem er i feng­sel, kan det sam­me ram­me and­re i Egypt:

Det er vir­ke­lig trist! Egypt dan­ner en far­lig pre­se­dens ved å til­ta­le og døm­me nett­skri­ben­ter og blog­ge­re når and­re land arbei­der med å øke tak­høy­den for ytrings­fri­he­ten. Og den størs­te kata­stro­fen er at saken ikke drei­er seg om å være enig eller uenig med Kareem Amers blogg, den vir­ke­li­ge skuf­fel­sen er at man­ge men­nes­ker støt­ter fengs­lin­gen av Kareem, inklu­dert fami­li­en hans. De for­står ikke at uan­sett hvor de står i poli­tis­ke og reli­giø­se spørs­mål, står de for tur nå… Jeg er ikke sjok­kert, men trist.

Etter å ha gått igjen­nom noen av kom­men­ta­re­ne inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner og men­neske­ret­tig­hets­grup­per har kom­met med, skri­ver Ibn Ad Dunya om reli­gion og ytrings­fri­het:

Det folk opp­fat­ter som et for­svar for reli­gion eller for­svar av bil­det av Egypt i ver­den, er ikke bra men et tegn på svak­het. Reli­gio­ne­ne (islam så vel som kris­ten­dom­men) tren­ger ikke beskyt­tel­se. Reli­gion er i seg selv stør­re enn noen av oss til sam­men, og beg­ge de to reli­gio­ne­ne har gjen­nom­levd langt ver­re tider enn det­te. Det er vi som tren­ger reli­gio­nen, ikke mot­satt, og islam trues ikke som reli­gion eller sivi­li­sa­sjon av al Qai­da, Dan­mark, Sal­man Rush­die, paven eller and­re (…), og i hvert fall ikke av en enkelt blog­ger som Kareem, akku­rat som kris­ten­dom­men ikke trues av teks­te­ne til en Muham­mad Ema­ra…

Blog­ge­ren Yasmin Amin tar for seg i detalj akku­rat hva det er Kareem har skre­vet og hva som før­te til feng­sels­dom­men:

Det sis­te inn­leg­get på hans ulykk­sa­li­ge blogg er datert 28. okto­ber 2006, da han nev­ner at han har mot­tatt en stev­ning om å kom­me til politi­sta­sjo­nen i for­bin­del­se med etter­forsk­nin­gen av saken mot ham. Ankla­ge­ne mot ham, skri­ver han, er gjen­fer­det fra Al-Azhar-uni­ver­si­te­tet som hjem­sø­ker ham, til tross for at han har fått sine utvis­nings­pa­pi­rer fra uni­ver­si­te­tet alle­re­de. Han nev­ner and­re stør­rel­ser og intel­lek­tu­el­le som ble berørt av Al-Azhars for­ban­nel­se, som han kal­ler det, og som ble tvun­get til enten å ta avstand fra sine ide­er eller flyk­te fra lan­det eller bøte med livet, slik som Nasr Hamed Abu Zeid, Dr. Ahmed Sobhy Mansour, Nawal El Saa­da­wi eller Ahmed El Sha­hawy og Farag Fou­da. Han skri­ver at det­te bare styr­ker hans mot og beslutt­som­het. Etter det sis­te inn­leg­get ble han arres­tert og satt i vare­tekt, og han har uten tvil gått gjen­nom et hel­ve­te. Vi har alle sett nok video­er på YouT­ube om hva som fore­går på egyp­tis­ke politi­sta­sjo­ner til å vite at vare­tekts­pe­rioden hans der anta­ke­lig var et mare­ritt – for å si det pent. Visit­ter fra fami­li­en eller advo­ka­te­ne hans var for­budt.

Amin skri­ver at Kareem skrev om bru­ken av reli­gion til å under­tryk­ke kvin­ner på alle livs­om­rå­der.

Kareem pro­te­ste­rer mot at jen­ter ikke får utdan­ning, at de ikke får lov til å arbei­de i vis­se pro­fe­sjo­ner og fag­fel­ter. Han for­døm­mer omskjæ­ring av kvin­ner og kjønns­lem­les­tel­se som enda en form for under­tryk­king. Han kri­ti­se­rer at mindre­åri­ge jen­ter gif­tes bort og skri­ver liden­ska­pe­lig om å få en slutt på vold i hjem­met. Dis­se syns­punk­te­ne har tid­li­ge­re skaf­fet ham pro­ble­mer med Al-Azhar-uni­ver­si­te­tet og stor­muf­ti­en.

Amin opp­sum­me­rer vide­re inn­hol­det i Kare­ems blogg. Hun kon­klu­de­rer slik:

Utro­lig nok sier den egyp­tis­ke grunn­lo­vens kapit­tel tre, som drei­er seg om fri­he­ter, ret­tig­he­ter og plik­ter i offent­lig­he­ten, det­te i para­graf 47: «Ytrings­fri­he­ten skal være garan­tert. Hvert indi­vid skal ha ret­ten til å si sin mening og pub­li­se­re den ver­balt, som tekst, i foto­gra­fi­er eller i and­re ytrings­for­mer innen­for lovens ram­mer. Kri­tikk (…) skal garan­te­re det nasjo­na­le fel­les­ska­pe­ts sik­ker­het.»

Det er akku­rat det­te Kareem har gjort. Han bruk­te sin ytrings­fri­het. Han tok sin rett til å si sin mening alvor­lig og trod­de nok på den til å uttryk­ke den på inter­nett i en offent­lig til­gjen­ge­lig blogg. Etter min mening lev­de Kareem opp til både sin egen integri­tet og prin­sip­per såvel som sin reli­gion. I pre­sen­ta­sjo­nen av seg selv skrev Kareem at han så fram til å hjel­pe men­nes­ke­he­ten mot alle for­mer for under­tryk­kel­se. Kora­nen ber de tro­en­de inn­tren­gen­de om å stå opp mot urett, og det er akku­rat det Kareem har gjort.

Enda en gang har en reli­giøs insti­tu­sjon blan­det sam­men seg selv og Gud: iste­den­for å se at de selv er en del av pro­ble­met, tol­ker de enhver kri­tikk av insti­tu­sjo­ne­ne som kri­tikk av Allah, mens Kareem bare gjor­de det som Allah har sagt at alle mus­li­mer skal gjø­re: [4:135]: «O you who belie­ve! be main­tai­ners of jus­tice, bea­rers of wit­ness of Allah’s sake, though it may be against your own selv­es or (your) parents or near rela­ti­ves; if he be rich or poor, Allah is nea­rer to them both in com­pas­sion; the­re­fore do not follow (your) low desi­res, lest you devia­te; and if you swer­ve or turn aside, then sure­ly Allah is awa­re of what you do.»

Artik­ke­len er opp­rin­ne­lig pub­li­sert på engelsk på nett­ste­det Glo­bal Voi­ces Online under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens som til­la­ter videre­pub­li­se­ring. Artik­ke­len er noe for­kor­tet. (Over­satt av Olav Anders Øvre­bø).

Se også:

TEMA

B

logg

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen