Vietnams to ansikter

Vietnams demokratibevegelse er skjør og trenger sterkere internasjonal støtte for å overleve, skriver Tor Martin Eriksen.

Kom­mu­nist­re­gi­met i Viet­nam blir sta­dig truk­ket mer inn i den inter­na­sjo­na­le var­men. Utad vir­ker det som om lan­det går gjen­nom sto­re refor­mer. Men skin­net bedrar og det er lett å gå til­ba­ke til gam­le syn­der.

Nors­ke medi­er har den sis­te uken hatt fle­re saker om viet­na­me­sis­ke myn­dig­he­ters arresta­sjon av repre­sen­tan­ter fra Raft­o­stif­tel­sen. Van­lig­vis ten­ker nok nord­menn stort sett på Viet­nam som et yndet ferie­mål og vet lite om brudd på men­neske­ret­tig­he­ter i lan­det.

Gatebilde fra Vietnam november 2006 (foto: sixintheworld)


Gate­bil­de fra Viet­nam novem­ber 2006 (foto: sixint­heworld. Bil­det er pub­li­sert med en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.)

11. janu­ar i år ble Viet­nam full­ver­dig med­lem av WTO (Ver­dens han­dels­or­ga­ni­sa­sjon). Gene­ral­di­rek­tør Pas­cal Lamy kom med føl­gen­de utta­lel­se: «Viet­nams bemer­kel­ses­ver­di­ge anstren­gel­ser i for­be­re­del­se­ne til med­lem­skap bur­de være en inspi­ra­sjon for oss alle, noe fle­re med­lems­land har mer­ket seg.»

Utta­lel­sen står i sterk kon­trast til den vir­ke­lig­he­ten som møter sam­funns­kri­ti­ke­re i lan­det. Viet­nams stats­mi­nis­ter Nguy­en Tan Dung har lovet å øke reform­tem­po­et, men lite har skjedd. Sam­ti­dig som myn­dig­he­te­ne til­pas­ser seg til en mer mar­keds­li­be­ra­lis­tisk øko­no­mi, stram­mer de inn gre­pet på befolk­nin­gen. Kom­mu­nist­re­gi­met slår hardt ned på men­nes­ker som kjem­per for grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter som reli­gions- og for­sam­lings­fri­het. Lan­det har i dag fle­re hund­re poli­tis­ke og reli­giø­se fan­ger og det rap­por­te­res sta­dig om tor­tur og mis­hand­ling. Det leg­ges ster­ke bånd på pres­sen og et øken­de pro­blem er at jour­na­lis­ter fra vest­lig pres­se ikke slip­per inn i lan­det.

Fien­der av sta­ten
Det viet­na­me­sis­ke lov­ver­ket til­la­ter sta­ten å slå hardt ned på per­soner som er en «fare for rikets sik­ker­het». Den 6. mars i år stor­met politi­agen­ter hjem­me­ne til juris­te­ne Le Thi Cong Nhan og Nguy­en Van Dai. De to demo­krati­ak­ti­vis­te­ne har arran­gert semi­na­rer om men­neske­ret­tig­he­ter. Ankla­gen lød på at de frem­met pro­pa­gan­da mot den sosia­lis­tis­ke repub­lik­ken Viet­nam. Saks­gan­gen til­la­ter at de kan for­bli fengs­let i opp­til 20 måne­der. Etter det­te heter det at fol­kets akto­rat har mulig­he­ten til å bru­ke «and­re avskrek­ken­de virke­mid­ler» (se Action for Democracy in Viet­nam & Viet­nam Com­mittee on Human Rights).

De to akti­vis­te­ne er ikke ale­ne om å møte den­ne skjeb­nen. Demo­krati­be­ve­gel­sen i Viet­nam tel­ler nå kna­pt 2000 men­nes­ker og de fær­res­te i lan­det er klar over at den eksis­te­rer. Inter­na­sjo­nal støt­te er blitt essen­si­elt for at beve­gel­sen skal over­le­ve og inter­nett et vik­tig verk­tøy for å få ut infor­ma­sjon.

Raft­opris­vin­ner tor­tu­rert og fengs­let
Thich Quang Do ble til­delt Raft­opri­sen i 2006. Bud­dhist­mun­ken er blitt et vik­tig sym­bol og en sam­len­de kraft i kam­pen for demo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter i Viet­nam. I 1977 ble han sam­men med fem and­re lede­re av den nå for­bud­te bud­dhist­kir­ken, anholdt for å ha pro­te­stert mot myn­dig­he­te­nes inn­grep i reli­gions­fri­he­ten og beslag­leg­gel­se av kir­kens eien­dom­mer. De fem mun­ke­ne ble tor­tu­rert og for­søkt pres­set til å inn­røm­me at de var agen­ter for CIA. Pris­vin­ne­ren ble iso­lert i ene­cel­le i 20 måne­der.

Raftoprisvinneren Thich Quang Do (foto: International Buddhist Information Bureau IBIB, Paris)


Raft­opris­vin­ne­ren Thich Quang Do (foto: Inter­na­tio­nal Bud­dhist Infor­ma­tion Bureau IBIB, Paris)

I 1982 ble Thich Quang Do sendt i ind­re eksil til hjem­pro­vin­sen sin. Han fort­sat­te like­vel arbei­det sitt og ble i 1995 dømt til fem års feng­sel for å ha for­søkt å kart­leg­ge for­føl­gel­sen av men­nes­ker til­knyt­tet bud­dhist­kir­ken. I 2001 lan­ser­te Thich Quang Do «Appe­al For Democracy In Viet­nam», en plan for over­gang til demo­kra­ti som ble hyl­let både nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. Etter det­te har han sit­tet i hus­ar­rest og blir over­vå­ket døg­net rundt. For­uten å være munk er den nå 77 år gam­le man­nen også fors­ker og for­fat­ter. Til sam­men har han vært fengs­let i 25 år.

Nors­ke repre­sen­tan­ter i avhør
15. mars ble repre­sen­tan­ter for Raft­o­stif­tel­sen arres­tert da de skul­le over­rek­ke Raft­opri­sen til bud­dhist­mun­ken. Styre­le­der i Raft­o­stif­tel­sen Arne Lilje­dahl Lynn­gård had­de i for­kant infor­mert ambas­sa­den i Nor­ge om pla­nen om å dra til klos­te­ret der Thich Quang Do sit­ter i hus­ar­rest, for å over­rek­ke pri­sen. Viet­nams for­mel­le svar var å nek­te styre­le­de­ren inn­rei­se. Det var der­for leder av Raft­ohu­set The­re­se Jeb­sen sam­men med tol­ken og men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten Kieu Tran dro til Viet­nam under dek­ke av å være turis­ter.

Thich Quang Do had­de i for­kant fått beskjed om at repre­sen­tan­te­ne var på vei. Da Jeb­sen og Tran kom frem stod han smi­len­de og ven­tet på dem i døren. Sam­ta­len var­te imid­ler­tid bare noen minut­ter før fem politi­agen­ter anholdt de nors­ke repre­sen­tan­te­ne. Nord­men­ne­ne ble tatt med til den loka­le politi­sta­sjo­nen. Etter avhø­re­ne ble de hele tiden skyg­get av sik­ker­hets­po­li­ti­et. De klar­te like­vel å kom­me seg uopp­da­get til en trygg plass. Med hjelp fra den nors­ke ambas­sa­den i Viet­nam fikk de til slutt en sik­ker utrei­se fra lan­det.

Det gjen­står å se om det inter­na­sjo­na­le sam­fun­net viser vil­je til å leg­ge press på det viet­na­me­sis­ke regi­me der­som de lov­te refor­me­ne ute­blir.

Artik­kel­for­fat­te­ren er tekst­for­fat­ter med fag­bak­grunn innen stats­vi­ten­skap og øko­no­mi.

2 KOMMENTARER

 1. Tony Nguyen says:

  Alle som bod­de i Sør Viet­nam før 1975 hus­ker sik­kert et berømt set­ning som ble sagt av Nguy­en Van Thieu pre­si­dent av sør Viet­nam » Må ikke tro hva kom­mu­nist­re­gim­met sier men må se nøye hva de gjør»

  Norsk Nobel­stif­tel­se

  Le Duc Tho og Hen­ry Kis­sin­ger ble til­delt Nobel Fred­pri­sen i 1973 for et Freds­av­ta­len mel­lom Nord Kom­mu­nist­re­gi­me Viet­nam og Repub­likk av Sør Viet­nam i Paris.

  Vel­dig bra gjort ! Hva skjed­de 2 år sene­re ??? De Kom­mu­nist­re­gim­met brud­de det avta­let som de har sig­net. Hva had­de ver­dens­sam­funn sagt ? Ingen ting.

 2. Norsk Viet­na­me­sisk Sen­ter deler for­fat­te­rens ana­ly­se om de viet­na­me­sis­ke kom­mu­nist­re­gi­mets to ansik­ter. Det er meget vik­tig å gjø­re alle opp­merk­som på det.

  Kom­mu­nis­tis­ke myn­dig­he­ter i Viet­nam bruk­te alle mid­ler, både ten­ke­li­ge og uten­ke­li­ge, for å slå ned på demon­krati­be­ve­gel­sen. Nylig had­de de brukt fami­li­en til Do Nam Hai, styre­med­lem av Alli­an­se for Demo­kra­ti og Men­neske­rett­tig­he­ter i Viet­nam, til å påtvin­ge ham å mel­de seg ut av Alli­an­sen. De bruk­te også sam­me meto­de for å skrem­me and­re alli­an­sens med­le­mers fami­lie. Er det en ver­dig hand­ling av en stats­makt over­for sine bor­ge­re?

  Det er tyde­lig­vis tegn på at kom­mu­nist­par­ti­et i Viet­nam er så pres­set og svakt at de ikke tør å bru­ke makt i åpen­lyst som tid­li­ge­re. Vi opp­ford­rer dere alle, spe­si­elt nors­ke myndi­he­ter, til å leg­ge mer press på viet­na­me­sis­ke myn­dig­he­ter samt å støt­te demo­krati­be­ve­gel­sen i Viet­nam slik at den dagen det viet­na­me­sis­ke folk kan opp­le­ve fri­het og demo­kra­ti er ikke langt unna.

  Sprer deres kunn­ska­per om fri­het og demo­kra­ti til deres kon­tak­te i Viet­nam.
  Gi oss en hånd i arbei­det for demo­kra­ti og men­neske­ret­tig­he­ter i Viet­nam.

  for mer infor­ma­sjon venn­ligst kon­takt: nvs@nvsenter.org

til toppen