Fanget i en kulturkrig: Yahoos vanskelige situasjon i Kina

Tibet-saken er bare en forsmak på dilemmaene vestlige mediekonserner med datterselskaper i Kina vil havne i, skriver Rebecca MacKinnon.

Fredag 22. mars pub­lis­erte France24 bilder hen­tet fra Yahoos tjen­este i Kina. De viste hvor­dan Yahoo på sin første­side hadde en plakat med infor­masjon om etter­søk­te tibetanske aktivis­ter, med lenker til en liste med navn og flere bilder av aktivis­tene. Her var også et tele­fon­num­mer til poli­ti­et hvor folk med infor­masjon om aktivis­tene kunne hen­vende seg. Dette er svaret fra Yahoos PR-avdel­ing, sendt til nyhets­byrået AFPs kon­tor i Paris.

I mot­set­ning til hva ulike medi­er rap­porter­er, pub­lis­er­er ikke Yahoo! Inc. bilder på sine web­sider av indi­vider etter­søkt av kine­siske myn­digheter i sam­men­heng med de nylige hen­delsene i Tibet. Vi under­søk­er nå denne sak­en sam­men med Aliba­ba Group, sel­skapet som kon­trollerer Yahoo! Kina.

Insin­uer­er Yahoo! at France24 for­fals­ket disse bildene? Jeg antar de teknisk sett kan si at de “ikke pub­lis­er­er”, siden bildene var fjer­net på det tid­spunk­tet da Yahoo! sendte ut pressemeldin­gen. Uansett, man skulle tro at Yahoo! etter alt de gikk gjen­nom med Shi Tao-sak­en vis­ste bedre enn å sende ut en slik idi­o­tisk pressemeld­ing. De gjør seg selv til et lett mål for anklager om uhed­erlighet når flere og flere fak­ta kom­mer på bordet.

Skjermbilde fra Yahoo Kinas dekning av Tibet-opprøret (foto: France24/Yahoo Kina)

Skjerm­bilde fra Yahoo Kinas dekn­ing av Tibet-opprøret vis­er en av tibetan­erne som er “most want­ed” av kine­siske myn­digheter. France24 har slad­det ansik­tet på per­so­n­en, det var ikke slad­det i orig­i­nalen Yahoo pub­lis­erte (foto: France24/Yahoo Kina).

Roland Soong har sam­let mye mate­ri­ale omkring denne his­to­rien om de etter­søk­te tibetan­erne, og han sier i en e‑post:

Vel, hvem er det Yahoo! Kina vil smiske med her? På den ene siden har du morsel­skapet lokalis­ert i USA. Det vur­der­er alle sak­er med hen­blikk på kon­sekvensene for sel­skapets omdømme, og pressemeldin­gen kan ha vært et forsøk på å forhin­dre en ny høring i Kon­gressen. På den andre siden vil det koste dem dyrt i Kina om det kom­mer ut at Yahoo! Kina ikke vil hjelpe kine­siske myn­digheter med å for­følge de “krim­inelle per­son­ene som har utført disse krim­inelle han­dlin­gene”, ut fra frykt for dårlig PR i USA.

En ny og inter­es­sant opplysning om Aliba­ba kom frem her om dagen da nyhets­byrået Reuters rap­porterte at Aliba­ba ønsker kjøpere til aksjer eid av Yahoo!:

Kinas Aliba­ba Group søk­er inve­stor­er til å kjøpe den 39 pros­ent store ande­len av intenettsel­skapet som for tiden eies av Yahoo! Inc. (…) Dette skal være del av en plan for å stoppe Microsofts forsøk på å over­ta Aliba­ba-aksjene. Alibabas ini­tia­tiv indik­er­er at de tror Microsoft vin­ner budrun­den på 42 mil­liarder dol­lar og får kjøpt Yahoo! I så fall ønsker det kine­siske sel­skapet økt uavhengighet.

Aliba­ba ønsker seg kan­skje inve­stor­er som ikke er så bekym­ret for høringer i Kon­gressen eller fordøm­melser fra men­neskeretts­grup­per?

Hva om Yahoo! og MSN Kina hadde eksis­tert i 1989?

Roland har rett, Yahoo! Kina og MSN og alle de andre uten­landske nettsel­skapene i Kina er fanget mel­lom barken og veden i slike krise­tider som Tibet-opprøret. Flere slike kris­er vil komme i fremti­den. I Kina har ingen nettpor­tal lov til å legge ut egen­pro­duserte, orig­i­nale nyhet­sopp­slag. De har bare lov å pub­lis­ere nyheter fra noen få god­kjente kilder. Dette betyr at man ikke kan rap­portere noen nyheter fra noen hen­delse uten at myn­dighetene har god­kjent innhold­et, eventuelt sen­sur­ert sak­en bort.

Disse por­ta­l­ene mot­tar “nyheter” fra sine god­kjente kilder og pub­lis­er­er dem uten å tenke på å lage nye vin­klinger, da dette er den eneste vin­klin­gen som er lovlig. Dette er bare sånn det er og i rolige tider ikke noe man tenker så nøye gjen­nom. I krise­tider, når Kina og Vesten ser ulikt på tin­gene, blir dette prob­lema­tisk. Siden det er umulig å dri­ve en nettpor­tal uten å følge reg­lene om nyhet­skilder, føl­ger man reg­lene eller lar være å dri­ve en nettportal.

Det vil komme flere slike saker

Tenk etter, hva om Yahoo! og MSN Kina hadde eksis­tert i 1989 da demon­strasjonene på Den him­melske freds plass ble slått ned? Kunne de ha nek­tet å pub­lis­ere myn­dighetenes ver­sjon av hen­delsene på sine por­taler og ”most-want­ed” liste over stu­den­tak­tivis­ter uten å miste lisensene sine? Hvor­dan ville Vesten ha rea­gert om sel­skapene hadde pub­lis­ert myn­dighetenes side av sak­en? Vestlige nettsel­skaper og inve­stor­er i denne sek­toren i Kina bør tenke nøye gjen­nom hva de vil gjøre om noe enda verre enn Tibet-opprøret skulle inntr­e­ffe; en situ­asjon hvor Kina og Vesten er like uenig i hvem som har rett og galt som i Tibet-sak­en. For det vil komme flere slike sak­er. I sine hjem­land vil disse sel­skapene da igjen bli anklaget for å støtte “de onde” — og hva vil de gjøre da?

For dere som ikke kan lese kine­sisk er det inter­es­sant å merke seg over­skriften på Yahoo! Kinas hjemme­side: 568 ofre for vold­en mot­tar hjelp og assis­tanse. Klikk gjen­nom his­to­rien (fra det off­isielle nyhets­byrået Xin­hua) og ned­er­st finner du flere sak­er fra Tibet som Yahoo! Kina pub­lis­er­er. Alle er fra Xin­hua eller andre myn­dighets­god­kjente nyhets­byråer og har over­skrifter som ”Sannheten rundt 14. mars-opprøret i Lhasa” og ”Ulike nasjonale myn­digheter støt­ter Kinas lovlige hånd­ter­ing av den krim­inelle vold­elige hen­delsen i Lhasa.” Det er også vik­tig å merke seg at mange kine­siske por­taler som Sina.com har flere dypt­gående sak­er vedrørende opprøret med over­skrifter som kri­tis­er­er Dalai Lama og favoris­er­er den kine­siske siden av sak­en, enn det Yahoo! Kina har.

Skjermbilde fra sina.com

Skjerm­bilde fra sina.com.

Prob­lemet Yahoo! Kina står over­for er at de ikke har annet valg enn å pub­lis­ere lett over­fladiske artik­ler om lan­dets største nasjonale nyhetssak. En ordentlig nyhets­dekn­ing ville tvinge dem til å bruke flere myn­dighets­god­kjente kilder, som igjen stiller dem i en umulig situ­asjon i Vesten.

Dette gjør meg veldig takknem­lig for at jeg ikke led­er et uten­land­sk nettsel­skap i Kina som har noe med nyheter å gjøre. Jeg tror fak­tisk at på lang sikt vil det være umulig for multi­nasjonale sel­skaper å dri­ve kom­mer­sielt vel­lykkede lokale nyhets- og bruk­er­gener­erte por­taler i andre marked­er enn sitt eget hjem­memarked eller i land som er rel­a­tivt like hjem­lan­det. Hvis man er i et marked med svært ulike geopoli­tiske inter­ess­er og ver­dens­bilder enn hjem­memarkedet, skjøn­ner jeg ikke hvor­dan man kan unngå slike situ­asjon­er i krisetider.

Om artikkelfor­fat­teren
Rebec­ca MacK­in­non under­vis­er ved sen­teret for jour­nal­is­tikk og medieviten­skap ved uni­ver­sitetet i Hong Kong. Hun har tidligere bl.a. vært kor­re­spon­dent for CNN i Kina og var en av ini­tia­tiv­tak­erne til nettpros­jek­tet Glob­al Voic­es Online.

Artikke­len ble først pub­lis­ert 23. mars på MacK­in­nons blogg. Den repub­lis­eres her under en Cre­ative Com­mons-lisens og er over­satt og bear­bei­det av Olav Anders Øvre­bø. Bildene i sak­en er lagt til av Vox Publica.

TIPS: Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen lenker fortløpende til artik­ler og rap­porter om utviklin­gen innen ytrings­fri­het og demokrati i Kina. Disse lenkene finner du på Vox Pub­li­cas side på den sosiale bok­mer­ket­jen­esten del.icio.us. Lenker til alle sak­ene vi lagr­er finner du også under Aktuelle lenker.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] Fanget i en kul­turkrig: Yahoos vanske­lige situ­asjon i Kina – Vox Pub­li­ca, 26.03.2008 […]

  2. […] Olav Anders Øvre­bø (Under­cur­rent) brak­te denne sak­en på Vox Pub­li­ca alt i går, men den tåler en gjen­takelse. Det vis­er seg nem­lig at Yahoo! i Kina, ifølge Dag­bladets Mag­a­sinet, tidligere denne måne­den gjen­ga navn og bilde av 24 per­son­er kine­siske myn­digheter mente del­tok i de tibetanske protestene. Bildene på Yahoo! Kina var for øvrig led­saget av infor­masjon om at de 24 var ettersøkt. […]

  3. […] Fanget i en kul­turkrig: Yahoos vanske­lige situ­asjon i Kina – Vox Pub­li­ca, 26.03.2008 […]

til toppen