Fanget i en kulturkrig: Yahoos vanskelige situasjon i Kina

Tibet-saken er bare en forsmak på dilemmaene vestlige mediekonserner med datterselskaper i Kina vil havne i, skriver Rebecca MacKinnon.

Fre­dag 22. mars pub­li­ser­te France24 bil­der hen­tet fra Yahoos tje­nes­te i Kina. De vis­te hvor­dan Yahoo på sin første­side had­de en pla­kat med infor­ma­sjon om etter­søk­te tibe­tans­ke akti­vis­ter, med len­ker til en lis­te med navn og fle­re bil­der av akti­vis­te­ne. Her var også et tele­fon­num­mer til poli­ti­et hvor folk med infor­ma­sjon om akti­vis­te­ne kun­ne hen­ven­de seg. Det­te er sva­ret fra Yahoos PR-avde­ling, sendt til nyhets­by­rå­et AFPs kon­tor i Paris.

I mot­set­ning til hva uli­ke medi­er rap­por­te­rer, pub­li­se­rer ikke Yahoo! Inc. bil­der på sine web­si­der av indi­vi­der etter­søkt av kine­sis­ke myn­dig­he­ter i sam­men­heng med de nyli­ge hen­del­se­ne i Tibet. Vi under­sø­ker nå den­ne saken sam­men med Ali­ba­ba Group, sel­ska­pet som kon­trol­le­rer Yahoo! Kina.

Insi­nu­erer Yahoo! at France24 for­fals­ket dis­se bil­de­ne? Jeg antar de tek­nisk sett kan si at de «ikke pub­li­se­rer», siden bil­de­ne var fjer­net på det tids­punk­tet da Yahoo! send­te ut presse­mel­din­gen. Uan­sett, man skul­le tro at Yahoo! etter alt de gikk gjen­nom med Shi Tao-saken viss­te bed­re enn å sen­de ut en slik idio­tisk presse­mel­ding. De gjør seg selv til et lett mål for ankla­ger om uhe­der­lig­het når fle­re og fle­re fak­ta kom­mer på bor­det.

Skjermbilde fra Yahoo Kinas dekning av Tibet-opprøret (foto: France24/Yahoo Kina)

Skjerm­bil­de fra Yahoo Kinas dek­ning av Tibet-opp­rø­ret viser en av tibe­ta­ner­ne som er «most wan­ted» av kine­sis­ke myn­dig­he­ter. France24 har slad­det ansik­tet på per­sonen, det var ikke slad­det i ori­gi­na­len Yahoo pub­li­ser­te (foto: France24/Yahoo Kina).

Roland Soong har sam­let mye mate­ria­le omkring den­ne his­to­ri­en om de etter­søk­te tibe­ta­ner­ne, og han sier i en e‑post:

Vel, hvem er det Yahoo! Kina vil smis­ke med her? På den ene siden har du mor­sel­ska­pet loka­li­sert i USA. Det vur­de­rer alle saker med hen­blikk på kon­se­kven­se­ne for sel­ska­pe­ts omdøm­me, og presse­mel­din­gen kan ha vært et for­søk på å for­hind­re en ny høring i Kon­gres­sen. På den and­re siden vil det kos­te dem dyrt i Kina om det kom­mer ut at Yahoo! Kina ikke vil hjel­pe kine­sis­ke myn­dig­he­ter med å for­føl­ge de «kri­mi­nel­le per­sone­ne som har utført dis­se kri­mi­nel­le hand­lin­ge­ne», ut fra frykt for dår­lig PR i USA.

En ny og inter­es­sant opp­lys­ning om Ali­ba­ba kom frem her om dagen da nyhets­by­rå­et Reu­ters rap­por­ter­te at Ali­ba­ba øns­ker kjø­pe­re til aksjer eid av Yahoo!:

Kinas Ali­ba­ba Group søker inves­to­rer til å kjø­pe den 39 pro­sent sto­re ande­len av inte­nett­sel­ska­pet som for tiden eies av Yahoo! Inc. (…) Det­te skal være del av en plan for å stop­pe Micro­softs for­søk på å over­ta Ali­ba­ba-aksje­ne. Ali­ba­bas ini­tia­tiv indi­ke­rer at de tror Micro­soft vin­ner bud­run­den på 42 mil­li­ar­der dol­lar og får kjøpt Yahoo! I så fall øns­ker det kine­sis­ke sel­ska­pet økt uav­hen­gig­het.

Ali­ba­ba øns­ker seg kan­skje inves­to­rer som ikke er så bekym­ret for hørin­ger i Kon­gres­sen eller for­døm­mel­ser fra men­neske­retts­grup­per?

Hva om Yahoo! og MSN Kina had­de eksis­tert i 1989?

Roland har rett, Yahoo! Kina og MSN og alle de and­re uten­lands­ke nett­sel­ska­pe­ne i Kina er fan­get mel­lom bar­ken og veden i sli­ke krise­ti­der som Tibet-opp­rø­ret. Fle­re sli­ke kri­ser vil kom­me i frem­ti­den. I Kina har ingen nett­por­tal lov til å leg­ge ut egen­pro­du­ser­te, ori­gi­na­le nyhets­opp­slag. De har bare lov å pub­li­se­re nyhe­ter fra noen få god­kjen­te kil­der. Det­te betyr at man ikke kan rap­por­te­re noen nyhe­ter fra noen hen­del­se uten at myn­dig­he­te­ne har god­kjent inn­hol­det, even­tu­elt sen­su­rert saken bort.

Dis­se por­ta­le­ne mot­tar «nyhe­ter» fra sine god­kjen­te kil­der og pub­li­se­rer dem uten å ten­ke på å lage nye vink­lin­ger, da det­te er den enes­te vink­lin­gen som er lov­lig. Det­te er bare sånn det er og i roli­ge tider ikke noe man ten­ker så nøye gjen­nom. I krise­ti­der, når Kina og Ves­ten ser ulikt på tin­ge­ne, blir det­te pro­ble­ma­tisk. Siden det er umu­lig å dri­ve en nett­por­tal uten å føl­ge reg­le­ne om nyhets­kil­der, føl­ger man reg­le­ne eller lar være å dri­ve en nett­por­tal.

Det vil kom­me fle­re sli­ke saker

Tenk etter, hva om Yahoo! og MSN Kina had­de eksis­tert i 1989 da demon­stra­sjo­ne­ne på Den him­mels­ke freds plass ble slått ned? Kun­ne de ha nek­tet å pub­li­se­re myn­dig­he­te­nes ver­sjon av hen­del­se­ne på sine por­ta­ler og ”most-wan­ted” lis­te over stu­den­tak­ti­vis­ter uten å mis­te lisen­se­ne sine? Hvor­dan vil­le Ves­ten ha rea­gert om sel­ska­pe­ne had­de pub­li­sert myn­dig­he­te­nes side av saken? Vest­li­ge nett­sel­ska­per og inves­to­rer i den­ne sek­to­ren i Kina bør ten­ke nøye gjen­nom hva de vil gjø­re om noe enda ver­re enn Tibet-opp­rø­ret skul­le inn­tref­fe; en situa­sjon hvor Kina og Ves­ten er like uenig i hvem som har rett og galt som i Tibet-saken. For det vil kom­me fle­re sli­ke saker. I sine hjem­land vil dis­se sel­ska­pe­ne da igjen bli ankla­get for å støt­te «de onde» — og hva vil de gjø­re da?

For dere som ikke kan lese kine­sisk er det inter­es­sant å mer­ke seg over­skrif­ten på Yahoo! Kinas hjem­me­side: 568 ofre for vol­den mot­tar hjelp og assi­stan­se. Klikk gjen­nom his­to­ri­en (fra det offi­si­el­le nyhets­by­rå­et Xin­hua) og nederst fin­ner du fle­re saker fra Tibet som Yahoo! Kina pub­li­se­rer. Alle er fra Xin­hua eller and­re myn­dig­hets­god­kjen­te nyhets­by­rå­er og har over­skrif­ter som ”Sann­he­ten rundt 14. mars-opp­rø­ret i Lha­sa” og ”Uli­ke nasjo­na­le myn­dig­he­ter støt­ter Kinas lov­li­ge hånd­te­ring av den kri­mi­nel­le vol­de­li­ge hen­del­sen i Lha­sa.” Det er også vik­tig å mer­ke seg at man­ge kine­sis­ke por­ta­ler som Sina.com har fle­re dypt­gå­en­de saker ved­rø­ren­de opp­rø­ret med over­skrif­ter som kri­ti­se­rer Dalai Lama og favo­ri­se­rer den kine­sis­ke siden av saken, enn det Yahoo! Kina har.

Skjermbilde fra sina.com

Skjerm­bil­de fra sina.com.

Pro­ble­met Yahoo! Kina står over­for er at de ikke har annet valg enn å pub­li­se­re lett over­fla­dis­ke artik­ler om lan­dets størs­te nasjo­na­le nyhets­sak. En ordent­lig nyhets­dek­ning vil­le tvin­ge dem til å bru­ke fle­re myn­dig­hets­god­kjen­te kil­der, som igjen stil­ler dem i en umu­lig situa­sjon i Ves­ten.

Det­te gjør meg vel­dig takk­nem­lig for at jeg ikke leder et uten­landsk nett­sel­skap i Kina som har noe med nyhe­ter å gjø­re. Jeg tror fak­tisk at på lang sikt vil det være umu­lig for multi­na­sjo­na­le sel­ska­per å dri­ve kom­mer­si­elt vel­lyk­ke­de loka­le nyhets- og bru­ker­ge­ne­rer­te por­ta­ler i and­re mar­ke­der enn sitt eget hjem­me­mar­ked eller i land som er rela­tivt like hjem­lan­det. Hvis man er i et mar­ked med svært uli­ke geopo­li­tis­ke inter­es­ser og ver­dens­bil­der enn hjem­me­mar­ke­det, skjøn­ner jeg ikke hvor­dan man kan unn­gå sli­ke situa­sjo­ner i krise­ti­der.

Om artik­kel­for­fat­te­ren
Rebecca MacK­in­non under­vi­ser ved sen­te­ret for jour­na­lis­tikk og medie­vi­ten­skap ved uni­ver­si­te­tet i Hong Kong. Hun har tid­li­ge­re bl.a. vært kor­re­spon­dent for CNN i Kina og var en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til nett­pro­sjek­tet Glo­bal Voi­ces Online.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert 23. mars på MacK­in­nons blogg. Den repub­li­se­res her under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens og er over­satt og bear­bei­det av Olav Anders Øvre­bø. Bil­de­ne i saken er lagt til av Vox Pub­li­ca.

TIPS: Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen len­ker fort­lø­pen­de til artik­ler og rap­por­ter om utvik­lin­gen innen ytrings­fri­het og demo­kra­ti i Kina. Dis­se len­ke­ne fin­ner du på Vox Pub­li­cas side på den sosia­le bok­merke­tje­nes­ten del.icio.us. Len­ker til alle sake­ne vi lag­rer fin­ner du også under Aktu­el­le len­ker.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] Fan­get i en kul­tur­krig: Yahoos vans­ke­li­ge situa­sjon i Kina – Vox Pub­li­ca, 26.03.2008 […]

  2. […] Olav Anders Øvre­bø (Undercur­rent) brak­te den­ne saken på Vox Pub­li­ca alt i går, men den tåler en gjen­ta­kel­se. Det viser seg nem­lig at Yahoo! i Kina, iføl­ge Dag­bla­dets Maga­si­net, tid­li­ge­re den­ne måne­den gjen­ga navn og bil­de av 24 per­soner kine­sis­ke myn­dig­he­ter men­te del­tok i de tibe­tans­ke pro­tes­te­ne. Bil­de­ne på Yahoo! Kina var for øvrig led­sa­get av infor­ma­sjon om at de 24 var etter­søkt. […]

  3. […] Fan­get i en kul­tur­krig: Yahoos vans­ke­li­ge situa­sjon i Kina – Vox Pub­li­ca, 26.03.2008 […]

til toppen