Nyhetsbrev uke 39

Blant temaene: Skattefradrag, Raftoprisen og Wikipedia.

Bør avisene i Norge fremde­les kunne nyte godt av moms­fritaket? Jar­le Møen argu­menter­er i en artikkel for at skat­te­fradrag for redak­sjonelle still­inger vil være et mer flek­si­belt virkemid­del i mediepoli­tikken enn hva moms­fritaket er.

Ani­ta Leiv­dal og Ida Kris­tine Ervik tar i en artikkel for seg vin­neren av Rafto­prisen 2010, José Raúl Vera López, mens Siv Mid­tun Hollup hevder at Wikipedia er som et Kinderegg for forskningsformidling.

Fak­ta først har også blitt opp­datert med flere nye inn­legg. Olav Anders Øvre­bø leg­ger i en artikkel frem tall over barn i pri­vate og kom­mu­nale barne­hager, og han reflek­ter­er over åpne data, medi­er og nyskap­ing etter Bergen Open-kon­fer­ansen. Eirik Stavelin kom­mer på sin side med et bidrag til artikkelse­rien ”Aktuelt datasett” med en pre­sen­tasjon av rådataene bak val­get i Sverige.

Også val­gbloggen har fått et nytt inn­legg siden sist. Svei­n­ung Arne­sen har denne gan­gen tatt for seg KRFs fremtid, og men­er at et borgelig ekteskap er det strate­gisk rik­tige for partiet.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 12. okto­ber arran­ger­er Fritt Ord og Poly­teknisk Foren­ing sem­i­naret ”Mak­t­forskyvn­ing: EU — hva nå?” på Lit­ter­aturhuset i Oslo, og tors­dag 14. okto­ber går årskon­fer­ansen for forskn­ing­spro­gram­met Sam­funnssikker­het og risiko — SAMRISK av sta­be­len i Sta­vanger. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: regjeringen.no melder om at Finans­de­parte­mentet vil gjen­nomgå støt­te­ord­nin­gen for bøk­er, og dagsavisen.no pre­sen­ter­er det ferske nettst­edet nyemeninger.no.

For å lese artiklene:

Skat­te­funn for journalister?
Moms­fritaket for avis­er favoris­er­er de store avisene. En ord­ning med skat­te­fradrag for redak­sjonelle still­inger vil være et mer flek­si­belt verk­tøy i mediepoli­tikken. Av Jar­le Møen.

Rafto­prisen til ure­dd biskop
Biskop José Raúl Vera López frå Mex­i­co er tildelt Rafto­prisen 2010. Av Ani­ta Leiv­dal og Ida Ida Kris­tine Ervik.

Wikipedia — et Kinderegg for forskningsformidling
Mitt ønske-Wikipedia: Et start­st­ed for grunn­leggende infor­masjon om fagfelt, metoder og uttrykk. Her er grunnene til at forskere og stu­den­ter bør engas­jere seg. Av Siv Mid­tun Hollup.

Fak­ta Først
Barn i pri­vate og kom­mu­nale barne­hager — alle kom­muner 2005–2009

Barne­hager fryk­ter kutt når finan­sier­ing legges om. Sjekk data over antall barn i pri­vate og kom­mu­nale barne­hager i alle lan­dets kom­muner. Av Olav Anders Øvrebø.

Åpne data tar ikke av uten kunnskapsdeling
Et sam­men­drag og noen reflek­sjon­er etter Bergen Open-kon­fer­ansen om åpne data, medi­er og nyskap­ing. Av Olav Anders Øvrebø.

Val­gre­sul­tatet i Sverige — som rådata
Hver stemme teller — og du kan telle dem selv. Svenske myn­digheter har gjort det foreløpige val­gre­sul­tatet tilgjen­gelig for ned­last­ing. Av Eirik Stavelin.

Val­gbloggen
Borg­erlig ekteskap for KrF

Om KrF, Høyre og Frp sam­ler seg og dan­ner felles front mot dagens rød­grønne reg­jer­ing, vil de kunne ha store sjanser for å kapre reg­jer­ings­mak­ten i 2013. Den poli­tiske vek­t­stan­gen nærmer seg likevekt. Av Svei­n­ung Arnesen.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen