Nyhetsbrev uke 39

Blant temaene: Skattefradrag, Raftoprisen og Wikipedia.

Bør avi­se­ne i Nor­ge frem­de­les kun­ne nyte godt av moms­fri­ta­ket? Jar­le Møen argu­men­te­rer i en artik­kel for at skatte­fra­drag for redak­sjo­nel­le stil­lin­ger vil være et mer flek­si­belt virke­mid­del i medie­po­li­tik­ken enn hva moms­fri­ta­ket er.

Ani­ta Leiv­dal og Ida Kris­ti­ne Ervik tar i en artik­kel for seg vin­ne­ren av Raft­opri­sen 2010, José Raúl Vera López, mens Siv Midtun Hol­lup hev­der at Wiki­pe­dia er som et Kin­deregg for forsk­nings­for­mid­ling.

Fak­ta først har også blitt opp­da­tert med fle­re nye inn­legg. Olav Anders Øvre­bø leg­ger i en artik­kel frem tall over barn i pri­va­te og kom­mu­na­le barne­ha­ger, og han reflek­te­rer over åpne data, medi­er og nyska­ping etter Ber­gen Open-kon­fe­ran­sen. Eirik Sta­ve­lin kom­mer på sin side med et bidrag til artik­kel­se­ri­en ”Aktu­elt data­sett” med en pre­sen­ta­sjon av råda­ta­ene bak val­get i Sve­ri­ge.

Også valg­b­log­gen har fått et nytt inn­legg siden sist. Svein­ung Arne­sen har den­ne gan­gen tatt for seg KRFs frem­tid, og mener at et bor­ge­lig ekte­skap er det stra­te­gisk rik­ti­ge for par­ti­et.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 12. okto­ber arran­ge­rer Fritt Ord og Poly­tek­nisk For­ening semi­na­ret ”Makt­for­skyv­ning: EU — hva nå?” på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, og tors­dag 14. okto­ber går års­kon­fe­ran­sen for forsk­nings­pro­gram­met Sam­funns­sik­ker­het og risi­ko — SAMRISK av sta­be­len i Stav­an­ger. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: regjeringen.no mel­der om at Finans­de­par­te­men­tet vil gjen­nom­gå støtte­ord­nin­gen for bøker, og dagsavisen.no pre­sen­te­rer det fers­ke nett­ste­det nyemeninger.no.

For å lese artik­le­ne:

Skatte­funn for jour­na­lis­ter?
Moms­fri­ta­ket for aviser favo­ri­se­rer de sto­re avi­se­ne. En ord­ning med skatte­fra­drag for redak­sjo­nel­le stil­lin­ger vil være et mer flek­si­belt verk­tøy i medie­po­li­tik­ken. Av Jar­le Møen.

Raft­opri­sen til uredd bis­kop
Bis­kop José Raúl Vera López frå Mex­i­co er til­delt Raft­opri­sen 2010. Av Ani­ta Leiv­dal og Ida Ida Kris­ti­ne Ervik.

Wiki­pe­dia — et Kin­deregg for forsk­nings­for­mid­ling
Mitt øns­ke-Wiki­pe­dia: Et starts­ted for grunn­leg­gen­de infor­ma­sjon om fag­felt, meto­der og uttrykk. Her er grun­ne­ne til at fors­ke­re og stu­den­ter bør enga­sje­re seg. Av Siv Midtun Hol­lup.

Fak­ta Først
Barn i pri­va­te og kom­mu­na­le barne­ha­ger — alle kom­mu­ner 2005–2009

Barne­ha­ger fryk­ter kutt når finan­sie­ring leg­ges om. Sjekk data over antall barn i pri­va­te og kom­mu­na­le barne­ha­ger i alle lan­dets kom­mu­ner. Av Olav Anders Øvre­bø.

Åpne data tar ikke av uten kunn­skaps­de­ling
Et sam­men­drag og noen reflek­sjo­ner etter Ber­gen Open-kon­fe­ran­sen om åpne data, medi­er og nyska­ping. Av Olav Anders Øvre­bø.

Valg­re­sul­ta­tet i Sve­ri­ge — som rådata
Hver stem­me tel­ler — og du kan tel­le dem selv. Svens­ke myn­dig­he­ter har gjort det fore­lø­pi­ge valg­re­sul­ta­tet til­gjen­ge­lig for ned­las­ting. Av Eirik Sta­ve­lin.

Valg­b­log­gen
Bor­ger­lig ekte­skap for KrF

Om KrF, Høy­re og Frp sam­ler seg og dan­ner fel­les front mot dagens rødgrøn­ne regje­ring, vil de kun­ne ha sto­re sjan­ser for å kap­re regje­rings­mak­ten i 2013. Den poli­tis­ke vekt­stan­gen nær­mer seg like­vekt. Av Svein­ung Arne­sen.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen