Minnes det burmesiske studentopprøret av 1988

Det burmesiske miljøet i Bergen arrangerer en sermoni på Raftohuset 8. august for å minnes de tragiske hendelsene under studentopprøret i 1988. Arrangementet finner sted 20 år etter opprøret, samme dag som OL åpnes i Beijing.

I et inter­vju på www.rafto.no for­tel­ler Cho Tun, poli­tisk akti­vist og del­ta­ker i opp­rø­ret i 1988 om for­lø­pet til hen­del­se­ne.
 
Opp­rø­ret, bed­re kjent som 8–8‑88, er av stor betyd­ning for demo­krati­be­ve­gel­sen i Bur­ma såvel som liv­e­ne til de fle­re tusen men­nes­ke­ne som reis­te seg mot jun­ta­en.
 
På som­mer­da­gen i 1988 gikk men­neske­mas­sen, de fles­te unge stu­den­ter, ut på gate­ne for å fre­de­lig støt­te gjen­inn­fø­ring av demo­kra­ti­et i Bur­ma. Gene­ra­le­ne vil­le det imid­ler­tid anner­le­des. Det tota­le antal­let drep­te, såre­de og fengs­le­de etter demon­stra­sjo­nen er frem­de­les ikke kjent. Enkel­te inter­na­sjo­na­le stu­di­er de sene­re åre­ne peker i ret­ning av minst 3,000 drep­te.
 
I 1990 ble Raft­opri­sen til­delt Daw Aung San Suu Kyi fra Bur­ma. Lan­det har siden da vært et av opp­føl­gings­om­rå­de­ne for Raft­o­stif­tel­sen. Cho Tun er en av eksil­burme­ser­ne som leder virk­som­he­ten til Bur­ma­rom­met ved Raft­ohu­set i Ber­gen.
 
For å lese inter­vju­et med Cho Tun om hen­del­se­ne opp til stu­dent­opp­rø­ret, trykk her.

 

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Min­nes det bur­me­sis­ke stu­dent­opp­rø­ret av 1988 – Raftobloggen/Vox Pub­li­ca, 08.08.2008 […]

til toppen