Fengslet for kongekritikk

Journalist havnet i fengsel etter kritisk artikkel om kongen av Marokko.

Moha­med Erraji skrev en kri­tisk artik­kel om den marok­kans­ke Kong Moham­med VIs prak­sis. For det­te ble han først dømt til to år i feng­sel. Det end­te med at han ble slup­pet fri, men hen­del­sen viser begrens­nin­ge­ne som leg­ges på ytrings­fri­he­ten i Marokko.

Moha­med Erraji er den marok­kans­ke nett­avi­sen Hes­press’ kor­re­spon­dent i Aga­dir. Han har i til­legg en blogg, ”Moha­med Errajis ver­den”, der han skri­ver om poli­tis­ke og sosia­le emner som opp­tar ham.

Utsnitt av Mohamed Errajis blogg

Skjerm­bil­de fra Moha­med Errajis blogg.

I begyn­nel­sen av sep­tem­ber skrev han et inn­legg med tit­te­len ”Kon­gen bidrar til avhen­gig­het gjen­nom gaver”, som ble pub­li­sert i Hes­press. Blogg­inn­leg­get er over­satt til engelsk av Glo­bal Voi­ces Online. Her kri­ti­ser­te han den kon­ge­li­ge tra­di­sjo­nen kalt ”gri­ma”, som inne­bæ­rer at kon­gen gir adels­tit­ler og admi­ni­stra­ti­ve auto­ri­sa­sjo­ner til spe­si­elt utvalg­te. De pri­vi­le­ger­te får på den­ne måten omgå fast­sat­te pro­se­dy­rer og lover. Sli­ke auto­ri­sa­sjo­ner kan for eksem­pel være lisen­ser for å kjø­re taxi eller båt, kjær­kom­ne ret­tig­he­ter i et land med høy arbeids­le­dig­het. Tra­di­sjo­nen er såpass inn­ar­bei­det i det marok­kans­ke sam­fun­net at å be Allah om ”gri­ma” har blitt en van­lig bønn, iføl­ge en annen marok­kansk blogger.

I inn­leg­get skri­ver Erraji at kon­gens prak­sis fører til at marok­ka­ner­ne blir gjort til tig­ge­re i ste­det for selv­sten­di­ge arbei­de­re. ”Sta­ter som respek­te­rer sine bor­ge­re gjør dem ikke til tig­ge­re under de ade­li­ges føt­ter. I ste­det utvik­ler de fab­rik­ker hvor de kan job­be og tje­ne til livets opp­hold med ver­dig­het”, skri­ver Erraji. Sene­re i inn­leg­get skri­ver han om hvor­dan myn­dig­he­te­ne bør opp­fyl­le sine plik­ter over­for befolk­nin­gen: “Ret­ten til arbeid, helse­ve­sen og utdan­nel­se er ned­felt i Grunn­lo­ven. Der­for bur­de sta­ten bidra med ansten­di­ge mid­ler til livs­opp­hold for sine bor­ge­re — hel­ler enn å ydmy­ke dem på den­ne skam­løse måten”.

Kort prosess

I et inter­vju gjort av Naou­fel Cherka­oui for nett­avi­sen Mag­hare­bia, gjen­gir Erraji hen­del­ses­for­lø­pet i prosessen.

Dagen etter at inn­leg­get ble pub­li­sert i Hes­press, ons­dag 3. sep­tem­ber, duk­ket en grup­pe etter­ret­nings­of­fi­se­rer opp hjem­me hos Erraji. Han var ikke hjem­me, og de ga fami­li­en hans beskjed om at han måt­te kom­me og snak­ke med dem dagen etter. Erraji møt­te opp den påføl­gen­de dagen klok­ken ti. Der ble han væren­de i syv timer før han fikk gå, med ord­re om å kom­me til­ba­ke dagen etter. Han møt­te plikt­skyl­dig opp fre­dag mor­gen. Etter tre timers avslut­ten­de utspør­ring ble han over­ført til poli­ti­et. Der ble Erraji spurt ut om sine intel­lek­tu­el­le og poli­tis­ke til­knyt­nin­ger. Han ble så satt i feng­sel mens etter­forsk­nin­gen fortsatte.

Søn­dag mor­gen ble han hen­tet ut av feng­sels­cel­len og kjørt hjem i føl­ge med to politi­be­tjen­ter. De ran­sa­ket huset, og var spe­si­elt opp­tatt av data­ma­ski­nen og bøke­ne hans. Så kjør­te de ham til­ba­ke til sta­sjo­nen, hvor de had­de for­be­redt erklæ­rin­ger som Erraji sig­ner­te. Han fikk hånd­jern på seg, og ble fram­satt for en lokal dom­stol. Akto­ren sat­te i gang en utspør­ring om menin­gen bak artik­ke­len. Etter bare fire minut­ter var sean­sen over. Erraji ven­tet en time før han fikk høre dom­men — to år i feng­sel og en bot på 5000 dir­ham (ca 4000 kr).

Erraji ble ført til­ba­ke til feng­sels­cel­len sin. Nes­te mor­gen ble han brakt til ret­ten for å høre den ende­li­ge doms­av­si­gel­sen. Han ble dømt for å ha vist kon­gen man­gel på respekt, og der­med ha brutt presse­lo­vens para­graf 41. Erraji selv nek­tet for å ha gjort det­te. Iføl­ge ham var menin­gen med artik­ke­len å bely­se hvor­dan Marok­ko tren­ger å utvik­le seg, og at respekt for men­neske­ret­tig­he­ter og demo­kra­ti må fremmes.

Engasjement for løslatelse

Errajis sak enga­sjer­te man­ge, og fikk opp­merk­som­het av blog­ge­re ver­den over, blant annet med en egen aksjons­side på Flickr.com. Den marok­kans­ke for­fat­te­ren og pro­fes­so­ren Lai­la Lala­mi, som er bosatt i USA, er en av dem som har blog­get om Erraji. Hun gjør et poeng av at artik­ke­len hans inne­hol­der rela­tivt mild kri­tikk sam­men­lig­net med stoff i and­re marok­kans­ke maga­si­ner. For­skjel­len er at dis­se er fransk­språk­li­ge, og har støt­te fra inter­na­sjo­na­le grup­pe­rin­ger. Myn­dig­he­te­ne har der­for en høy­ere ters­kel for å rea­ge­re mot skri­ben­te­ne deres. Iføl­ge Lala­mi ble Erraji et lett offer for­di han mang­ler til­knyt­ning til elite­grup­per, skri­ver på ara­bisk og pub­li­ser­te i et mind­re aner­kjent magasin.

Appell Free Erraji

Appel­ler om å slip­pe Erraji fri sir­ku­ler­te på net­tet (ill.: Kamal, Casa­blan­ca. Bil­det er gjen­gitt under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.)

Orga­ni­sa­sjo­nen Repor­te­re uten gren­ser, som job­ber for presse­fri­het, ga den­ne utta­lel­sen om saken: ”Avgjø­rel­sen er urett­fer­dig. Erraji ble gitt en ret­ter­gang hvor han ikke fikk tid til å fin­ne en advo­kat, og var ute av stand til å for­sva­re seg selv. Han er den førs­te marok­kans­ke blog­ge­ren som er blitt dømt for å ha pub­li­sert en artik­kel på nett. Det­te er en dom ver­dig de mest tota­li­tæ­re sta­ter. Vi opp­ford­rer til hans løslatelse”.

Etter enga­sje­ment av advo­kat og sterkt press på myn­dig­he­te­ne, ble Erraji prøve­løs­latt alle­re­de 11. sep­tem­ber, tre dager etter doms­av­si­gel­sen. En uke sene­re valg­te anke­dom­sto­len å fra­fal­le sik­tel­sen. Det­te ble gjort på grunn­lag av at kor­rekt juri­disk pro­se­dy­re ikke had­de blitt fulgt. I den anled­ning uttryk­te Repor­te­re uten gren­ser både let­tel­se og skuf­fel­se — let­tel­se over at saken ble avslut­tet, men skuf­fel­se over at dom­mer­ne ikke drøf­tet det egent­li­ge inn­hol­det i den. ”Erraji var ikke skyl­dig i å ha for­nær­met kon­gen. Marok­ko har frem­de­les en lang vei å gå for å nå fri­het på inter­nett”, uttal­te orga­ni­sa­sjo­nen for pressefrihet.

Ingen seier for ytringsfriheten?

Moha­med Erraji selv ble selv­føl­ge­lig glad for å bli løs­latt. I inter­vju­et med Mag­hare­bia beskri­ver han hvor sjok­kert han ble da han ble dømt til feng­sels­straff, og han skild­rer hvor uut­hol­de­lig det var for ham å ten­ke på at han skul­le være i fan­gen­skap i to år. ”(…) der­som arresta­sjo­nen had­de blitt for­len­get, had­de jeg utvil­somt blitt gal på grunn av til­stan­den i feng­se­let”, for­tel­ler Erraji. ”Det enes­te jeg klar­te å ten­ke på, var fri­het”, sier han i intervjuet.

Selv om dom­sto­len omsi­der valg­te å gi ham fri­he­ten til­ba­ke, ser det ut til at pro­ses­sen mot Erraji har satt sine vari­ge spor. På spørs­mål om hen­del­sen vil påvir­ke hans fram­ti­di­ge arbei­der, sva­rer han at han ennå ikke har bestemt seg om han vil fort­set­te å skri­ve. Han mener at å skri­ve noe nå vil inne­bære høy risi­ko for en ny arresta­sjon og dom. De fles­te vil nok for­stå Errajis frykt. Det er tyde­lig­vis ingen spøk å leg­ge seg ut med kon­gen av Marokko.

Erraji had­de for man­ge ster­ke menin­ger om lan­dets sty­re. Selv om makt­ha­ver­ne valg­te å fri­kjen­ne ham, klar­te de kan­skje å skrem­me ham til taus­het. Det er for tid­lig å si om løs­la­tel­sen av den marok­kans­ke blog­ge­ren ble en sei­er for ytringsfriheten.

1 KOMMENTAR

  1. […] Vox Pub­li­ca 17.10.2008 var uri = ‘http://impno.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(221434)a(1169710)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write(»); […]

til toppen