Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, pressestøtte og konkurranse

Google fjerner annonser på nettavisen Resett, Schibsted stiller seg bak Spotifys klage på Apple til EUs konkurransemyndighet og Reportere uten grenser melder om dårligere vilkår for pressefrihet verden rundt. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Dårligere vilkår for pressefrihet

Reportere uten grenser melder at antall land hvor jour­nal­is­ter kan jobbe trygt, minker. Organ­isas­jo­nen har gjen­nom­ført sin årlige vur­der­ing av presse­fri­het ver­den rundt, og under en fjerd­edel av de 180 lan­dene som er vur­dert, kan kalles trygge. I rangerin­gen av land etter presse­fri­het, kom­mer Norge ut på topp, mens USA havn­er på 48. plass. Trump får mye av skylden for at USA har falt nedover på lis­ten. Tyrkia er rangert som en ver­st­ing på grunn av fengslin­gen av jour­nal­is­ter. Reportere uten grenser er bekym­ret over at stadig flere land får autoritære ledere, med liten velvil­je over­for fri presse.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/04/2019)

Medieforskere tvilende til Dagbladets søknad om pressestøtte

Medieforskerne Jens Bar­land og Helge Øst­bye men­er begge Dag­bladets søk­nad om press­es­tøtte til Dag­bladet Pluss reis­er prin­sip­ielle spørsmål. Dag­bladet har skilt ut sin pluss-løs­ning på nett i et eget sel­skap, og forhold­et mel­lom Dag­bladet Pluss og resten av avisen kan bli et vik­tig spørsmål i behan­dlin­gen av søk­naden. Dag­bladet Pluss gikk med stort under­skudd i fjor, og blant utgiftene er kjøp av tjen­ester fra andre del­er av Aller-konsernet.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/04/2019)

Google har fjernet annonsene på Resett

Net­tavisen Resett er blokkert fra Googles annon­sev­erk­tøy Adsense på grunn av brudd på regelver­ket. Redak­tør Helge Lurås opp­for­dret sine lesere til å klikke på annon­sene og han­dle hos annon­sørene i etterkant av en Twit­ter-kam­pan­je som opp­for­dret annon­sør­er om å trekke annon­sene sine fra Resett. Ifølge Google er det ikke lov å opp­for­dre lesere til å klikke på annonser. Net­tavisen er nå fri for reklame, og leserne bes om å teg­ne medlemsskap eller gi donasjoner.

LES MER HOS KAMPANJE (24/04/2019)

Schibsted støtter Apple-kritikk

Også Schib­st­ed går nå ut og støt­ter Spo­ti­fys klage på Apple til EUs konkur­ranse­myn­dighet. Apple blir anklaget for å utnytte sin dominerende posisjon i app-markedet til å stille urimelige betingelser. De som utvikler apper for å til­by innhold på Apples iphone og ipad, må god­kjennes av Apple og akseptere Apples krav. Apple behold­er 15–30 pros­ent av inntek­tene, del­er ikke bruk­er­da­ta med med andre og kan plut­selig trekke tilbake god­kjen­ning av apper, uten grun­n­givelse, klager Schib­st­ed. Bran­sje­or­gan­isas­jo­nen the Euro­pean Pub­lish­ers Coun­cil, med medlem­mer som Axel Springer, Bon­nier, News UK og Thom­son Reuters, har allerede meldt sin støtte til Spotify.

LES MER HOS DIGIDAY (16/04/2019)

Postlov rammer hardt i nord og nordvest

Forslaget til endring av post­loven vil få store kon­sekvenser for enkelte avis­er, særlig nord og nord­vest i lan­det. Halv­parten av abon­nen­tene til avisa Hel­ge­lendin­gen i Mosjøen får avisen lev­ert med posten, og står nå i fare for å miste den del­er av uka. Det er særlig litt større dagsavis­er som får svi når avisa bare skal leveres tre dager i uka. Ifølge Stig Fins­lo i Ame­dia har reg­jerin­gen val­gt en mod­ell som ram­mer 75 000 abon­nen­ter, mens Mediebedriftenes Lands­foren­ing i novem­ber i fjor lanserte et kom­pro­miss­forslag som i stedet kut­tet dis­tribusjo­nen til de 15 pros­ent dyreste abon­nen­tene. Forslaget ville spe­sielt ram­met de aller mest gris­grendte strøkene. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/04/2019)

Polaris Media kjøper aviskonsernet Stampen

Polaris Media har sam­men med to part­nere kjøpt 51 pros­ent av det svenske aviskon­ser­net Stam­p­en. Stam­p­en består av seks avishus, med Göte­borgs-Posten som det største. Polaris har sam­men med de to andre kjøperne – NWT Grup­pen og VK Media – etablert et felles invester­ings­sel­skap hvor Polaris skal eie 70 pros­ent. NWT er et sven­sk sel­skap som også er inne på eier­si­den i Polaris, sam­men med Schib­st­ed. Det har lenge gått ryk­ter om at Schib­st­ed ville å kjøpe Stampen. 

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS MEDIER24 (12/04/2019)

30 kulturtidsskrifter forsvinner fra Narvesen

Sel­skapet som dis­tribuer­er blad­er til Narvesen, svenske Tid­sam, stanser nå dis­tribusjo­nen av rundt 30 norske kul­tur­tidsskrifter. Begrun­nelsen er for dårlig omset­ning. Dette har store kon­sekvenser for tidsskriftene det gjelder. Sam­tidig er Kul­tur­rådets innkjøp­sor­d­ning for tidsskrifter fjer­net fra 2019. Det betyr at utval­gte tidsskrifter ikke lenger blir kjøpt inn til bib­liotekene. Dermed blir mange utgivelser svært lite tilgjengelige.

LES MER HOS DAGSAVISEN
LES ENDA MER HOS DAGSAVISEN (12/04/2019)

Strømmekrigen tilspisser seg

NRK­be­ta har pub­lis­ert en omfat­tende artikkel som tar for seg strøm­me­land­skapet per i dag, med fokus på de mange aktørene både nasjon­al og inter­nasjon­alt. En fer­sk under­søkelse vis­er at strøm­meled­eren Net­flix sto for 52 pros­ent av omset­nin­gen for abon­nements­baserte strøm­met­jen­ester i 18 europeiske land i 2018. Nå øker også Apple satsin­gen, og pre­sen­terte nylig en rekke nye abon­nementst­jen­ester innen TV, nyheter og spill. Også kabelsel­skapene job­ber hardt for å få sikret seg verdi­fullt innhold til sine tjen­ester og dermed beholde – og tiltrekke seg flere – kunder. 

LES MER HOS NRKBETA (12/04/2019)

Mener arrestasjonen av Assange truer ytringsfriheten

Norske PEN men­er arrestasjo­nen av Wik­iLeaks led­er, Julian Assange, kan føre til færre lekkas­jer og varslere. Kon­sekvensen kan bli at kri­tikkverdi­ge forhold ikke blir avdekket. Wik­iLeaks bidro blant annet til avs­løringer om krigførin­gen i Irak – inklud­ert drap på jour­nal­is­ter. I USA men­er flere at sik­telsen som der er reist mot Assange innehold­er anklagepunk­ter som han­dler om van­lig jour­nal­is­tikk. Med arrestasjo­nen risik­er­er Assange å bli utlev­ert fra Storbri­tan­nia til USA, som så kan reise nye, mer alvorlige sik­telser mot ham etter utlevering.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (12/04/2019)

Felles toppliste for podkast lanseres til høsten

En felles måling for pod­kast­lyt­ting i Norge har vært plan­lagt blant de største pod­kas­tak­tørene i flere år. Nå er det klart at top­plis­ten blir lansert til høsten. Målin­gen vil basere seg på ned­last­ing og strøm­ming, og er et spleise­lag mel­lom NRK, Bauer, P4-grup­pen, VG, Adlink, Rubi­con, Mod­erne Media og Både Og.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/04/2019)

Telenor kjøper finsk telegigant

Telenor kjøper 54 pros­ent av aksjene i den finske mobil­op­er­atøren DNA. Sel­skapet er Fin­lands tred­je største mobil­op­er­atør med 2,9 mil­lion­er kun­der og en marked­sandel på 28 pros­ent. DNA er også Fin­lands største tilby­der av kabel-TV og nest største tilby­der av fast­nett bred­bånd. Kjøpet må god­kjennes av konkurransemyndighetene.

LES MER HOS AFTENPOSTEN (11/04/2019)

Synspunkter på mediemeldingen

Mange var invitert til debatt om mediemeldin­gen på et frokost­møte tors­dag 11. april, i regi av Mediebedriftene i Oslo og Aker­shus og Oslo redak­tør­foren­ing. Der kom det fram ulike syn­spunk­ter rundt fordel­ing av press­es­tøtte, det nye medierådet og finan­sierin­gen av NRK. Blant annet ble situ­asjo­nen for de riks­dekkende, menings­bærende avisene tatt opp. Disse er blant dem som vil miste del­er av press­es­tøt­ten når lokalavisene blir pri­or­itert, slik mediemeldin­gen leg­ger opp til.

LES MER HOS MEDIER24 (11/04/2019)

Emmy til NRKs temadager om overgrep

NRK og film­sel­skapet Bivrost er tildelt Emmy-pris for temada­gene NRK Super hadde om over­grep mot barn. Serien «Krop­pen min eier jeg» er laget av Bivrost Film, og var en vik­tig del av opp­legget rundt dagene. For­målet med temada­gene var å formi­dle kunnskap om kropp, grenser og sek­suelle over­grep til barn.

LES MER HOS MEDIER24 (11/04/2019)

NRK mister store deler av vintersporten til Nent

TV3-eier Nordic Enter­tain­ment Group (Nent) har kjøpt de nordiske medierettighetene til en rekke av de mest pop­ulære vin­teridret­tene fra 2021. Ret­tighetene inklud­er­er ver­den­scup i alpint, lan­grenn, hopp mm., i til­legg til VM i ski i 2023 og 2025. NRKs bud nådde ikke opp, og skuf­felsen i mediehuset er stor. Pakken som nå er sol­gt til Nent har stått for rundt 40 pros­ent av NRKs totale vin­ter­til­bud i løpet av en sesong.

LES MER HOS KAMPANJE (11/04/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen