Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, pressestøtte og konkurranse

Google fjerner annonser på nettavisen Resett, Schibsted stiller seg bak Spotifys klage på Apple til EUs konkurransemyndighet og Reportere uten grenser melder om dårligere vilkår for pressefrihet verden rundt. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Dårligere vilkår for pressefrihet

Repor­te­re uten gren­ser mel­der at antall land hvor jour­na­lis­ter kan job­be trygt, min­ker. Orga­ni­sa­sjo­nen har gjen­nom­ført sin årli­ge vur­de­ring av presse­fri­het ver­den rundt, og under en fjerde­del av de 180 lan­de­ne som er vur­dert, kan kal­les tryg­ge. I ran­ge­rin­gen av land etter presse­fri­het, kom­mer Nor­ge ut på topp, mens USA hav­ner på 48. plass. Trump får mye av skyl­den for at USA har falt ned­over på lis­ten. Tyr­kia er ran­gert som en ver­sting på grunn av fengs­lin­gen av jour­na­lis­ter. Repor­te­re uten gren­ser er bekym­ret over at sta­dig fle­re land får auto­ri­tæ­re lede­re, med liten vel­vil­je over­for fri pres­se.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/04/2019)

Medieforskere tvilende til Dagbladets søknad om pressestøtte

Medie­fors­ker­ne Jens Bar­land og Hel­ge Øst­bye mener beg­ge Dag­bla­dets søk­nad om presse­støt­te til Dag­bla­det Pluss rei­ser prin­si­pi­el­le spørs­mål. Dag­bla­det har skilt ut sin pluss-løs­ning på nett i et eget sel­skap, og for­hol­det mel­lom Dag­bla­det Pluss og res­ten av avi­sen kan bli et vik­tig spørs­mål i behand­lin­gen av søk­na­den. Dag­bla­det Pluss gikk med stort under­skudd i fjor, og blant utgif­te­ne er kjøp av tje­nes­ter fra and­re deler av Aller-kon­ser­net.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/04/2019)

Google har fjernet annonsene på Resett

Nett­avi­sen Resett er blok­kert fra Goog­les annonse­verk­tøy Adsen­se på grunn av brudd på regel­ver­ket. Redak­tør Hel­ge Lurås opp­ford­ret sine lese­re til å klik­ke på annon­se­ne og hand­le hos annon­sø­re­ne i etter­kant av en Twit­ter-kam­pan­je som opp­ford­ret annon­sø­rer om å trek­ke annon­se­ne sine fra Resett. Iføl­ge Goog­le er det ikke lov å opp­ford­re lese­re til å klik­ke på annon­ser. Nett­avi­sen er nå fri for rekla­me, og leser­ne bes om å teg­ne med­lems­skap eller gi dona­sjo­ner.

LES MER HOS KAMPANJE (24/04/2019)

Schibsted støtter Apple-kritikk

Også Schib­sted går nå ut og støt­ter Spo­ti­fys kla­ge på Apple til EUs kon­kur­ranse­myn­dig­het. Apple blir ankla­get for å utnyt­te sin domi­ne­ren­de posi­sjon i app-mar­ke­det til å stil­le uri­me­li­ge betin­gel­ser. De som utvik­ler apper for å til­by inn­hold på Apples iphone og ipad, må god­kjen­nes av Apple og aksep­te­re Apples krav. Apple behol­der 15–30 pro­sent av inn­tek­te­ne, deler ikke bru­ker­data med med and­re og kan plut­se­lig trek­ke til­ba­ke god­kjen­ning av apper, uten grunn­gi­vel­se, kla­ger Schib­sted. Bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­nen the Euro­pean Pub­lis­hers Coun­cil, med med­lem­mer som Axel Sprin­ger, Bon­ni­er, News UK og Thom­son Reu­ters, har alle­re­de meldt sin støt­te til Spo­ti­fy.

LES MER HOS DIGIDAY (16/04/2019)

Postlov rammer hardt i nord og nordvest

For­sla­get til end­ring av post­lo­ven vil få sto­re kon­se­kven­ser for enkel­te aviser, sær­lig nord og nord­vest i lan­det. Halv­par­ten av abon­nen­te­ne til avi­sa Hel­ge­len­din­gen i Mosjø­en får avi­sen levert med pos­ten, og står nå i fare for å mis­te den deler av uka. Det er sær­lig litt stør­re dags­avi­ser som får svi når avi­sa bare skal leve­res tre dager i uka. Iføl­ge Stig Fin­slo i Ame­dia har regje­rin­gen valgt en modell som ram­mer 75 000 abon­nen­ter, mens Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening i novem­ber i fjor lan­ser­te et kom­pro­miss­for­slag som i ste­det kut­tet dis­tri­bu­sjo­nen til de 15 pro­sent dyres­te abon­nen­te­ne. For­sla­get vil­le spe­si­elt ram­met de aller mest gris­grend­te strø­ke­ne. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/04/2019)

Polaris Media kjøper aviskonsernet Stampen

Polar­is Media har sam­men med to part­ne­re kjøpt 51 pro­sent av det svens­ke avis­kon­ser­net Stam­pen. Stam­pen består av seks avis­hus, med Göte­borgs-Pos­ten som det størs­te. Polar­is har sam­men med de to and­re kjø­per­ne – NWT Grup­pen og VK Media – etab­lert et fel­les inves­te­rings­sel­skap hvor Polar­is skal eie 70 pro­sent. NWT er et svensk sel­skap som også er inne på eier­si­den i Polar­is, sam­men med Schib­sted. Det har len­ge gått ryk­ter om at Schib­sted vil­le å kjø­pe Stam­pen.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS MEDIER24 (12/04/2019)

30 kulturtidsskrifter forsvinner fra Narvesen

Sel­ska­pet som dis­tri­bu­erer bla­der til Nar­ve­sen, svens­ke Tids­am, stan­ser nå dis­tri­bu­sjo­nen av rundt 30 nors­ke kul­tur­tids­skrif­ter. Begrun­nel­sen er for dår­lig omset­ning. Det­te har sto­re kon­se­kven­ser for tids­skrif­te­ne det gjel­der. Sam­ti­dig er Kul­tur­rå­dets inn­kjøps­ord­ning for tids­skrif­ter fjer­net fra 2019. Det betyr at utvalg­te tids­skrif­ter ikke len­ger blir kjøpt inn til biblio­te­ke­ne. Der­med blir man­ge utgi­vel­ser svært lite til­gjen­ge­li­ge.

LES MER HOS DAGSAVISEN
LES ENDA MER HOS DAGSAVISEN (12/04/2019)

Strømmekrigen tilspisser seg

NRK­be­ta har pub­li­sert en omfat­ten­de artik­kel som tar for seg strøm­me­land­ska­pet per i dag, med fokus på de man­ge aktø­re­ne både nasjo­nal og inter­na­sjo­nalt. En fersk under­sø­kel­se viser at strøm­me­le­de­ren Net­flix sto for 52 pro­sent av omset­nin­gen for abon­ne­ments­ba­ser­te strøm­me­tje­nes­ter i 18 euro­pe­is­ke land i 2018. Nå øker også Apple sat­sin­gen, og pre­sen­ter­te nylig en rek­ke nye abon­ne­ments­tje­nes­ter innen TV, nyhe­ter og spill. Også kabel­sel­ska­pe­ne job­ber hardt for å få sik­ret seg ver­di­fullt inn­hold til sine tje­nes­ter og der­med behol­de – og til­trek­ke seg fle­re – kun­der.

LES MER HOS NRKBETA (12/04/2019)

Mener arrestasjonen av Assange truer ytringsfriheten

Nors­ke PEN mener arresta­sjo­nen av WikiLe­aks leder, Juli­an Assan­ge, kan føre til fær­re lek­ka­sjer og vars­le­re. Kon­se­kven­sen kan bli at kri­tikk­ver­di­ge for­hold ikke blir avdek­ket. WikiLe­aks bidro blant annet til avslø­rin­ger om krig­fø­rin­gen i Irak – inklu­dert drap på jour­na­lis­ter. I USA mener fle­re at sik­tel­sen som der er reist mot Assan­ge inne­hol­der anklage­punk­ter som hand­ler om van­lig jour­na­lis­tikk. Med arresta­sjo­nen risi­ke­rer Assan­ge å bli utle­vert fra Stor­bri­tan­nia til USA, som så kan rei­se nye, mer alvor­li­ge sik­tel­ser mot ham etter utle­ve­ring.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (12/04/2019)

Felles toppliste for podkast lanseres til høsten

En fel­les måling for podkast­lyt­ting i Nor­ge har vært plan­lagt blant de størs­te podkas­t­ak­tø­re­ne i fle­re år. Nå er det klart at topp­lis­ten blir lan­sert til høs­ten. Målin­gen vil base­re seg på ned­las­ting og strøm­ming, og er et spleise­lag mel­lom NRK, Bau­er, P4-grup­pen, VG, Adlink, Rubi­con, Moder­ne Media og Både Og.

LES MER HOS JOURNALISTEN (12/04/2019)

Telenor kjøper finsk telegigant

Tele­nor kjø­per 54 pro­sent av aksje­ne i den fins­ke mobil­ope­ra­tø­ren DNA. Sel­ska­pet er Fin­lands tred­je størs­te mobil­ope­ra­tør med 2,9 mil­lio­ner kun­der og en mar­keds­an­del på 28 pro­sent. DNA er også Fin­lands størs­te til­by­der av kabel-TV og nest størs­te til­by­der av fast­nett bred­bånd. Kjø­pet må god­kjen­nes av kon­kur­ranse­myn­dig­he­te­ne.

LES MER HOS AFTENPOSTEN (11/04/2019)

Synspunkter på mediemeldingen

Man­ge var invi­tert til debatt om medie­mel­din­gen på et fro­kost­møte tors­dag 11. april, i regi av Medie­be­drif­te­ne i Oslo og Akers­hus og Oslo redak­tør­for­ening. Der kom det fram uli­ke syns­punk­ter rundt for­de­ling av presse­støt­te, det nye medie­rå­det og finan­sie­rin­gen av NRK. Blant annet ble situa­sjo­nen for de riks­dek­ken­de, menings­bæ­ren­de avi­se­ne tatt opp. Dis­se er blant dem som vil mis­te deler av presse­støt­ten når lokal­avi­se­ne blir prio­ri­tert, slik medie­mel­din­gen leg­ger opp til.

LES MER HOS MEDIER24 (11/04/2019)

Emmy til NRKs temadager om overgrep

NRK og film­sel­ska­pet Biv­rost er til­delt Emmy-pris for tema­da­ge­ne NRK Super had­de om over­grep mot barn. Seri­en «Krop­pen min eier jeg» er laget av Biv­rost Film, og var en vik­tig del av opp­leg­get rundt dage­ne. For­må­let med tema­da­ge­ne var å for­mid­le kunn­skap om kropp, gren­ser og sek­su­el­le over­grep til barn.

LES MER HOS MEDIER24 (11/04/2019)

NRK mister store deler av vintersporten til Nent

TV3-eier Nor­dic Enter­tain­ment Group (Nent) har kjøpt de nor­dis­ke medie­ret­tig­he­te­ne til en rek­ke av de mest popu­læ­re vin­ter­idret­te­ne fra 2021. Ret­tig­he­te­ne inklu­de­rer ver­dens­cup i alpint, lang­renn, hopp mm., i til­legg til VM i ski i 2023 og 2025. NRKs bud nåd­de ikke opp, og skuf­fel­sen i medie­hu­set er stor. Pak­ken som nå er solgt til Nent har stått for rundt 40 pro­sent av NRKs tota­le vin­ter­til­bud i løpet av en sesong.

LES MER HOS KAMPANJE (11/04/2019)

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen