Kommando-humanismen

Tom Are Trippestad gir en kritisk analyse av Gudmund Hernes retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk.

Den nors­ke sko­len har hatt pro­ble­mer med å nå sine egne mål om å frem­me lik­het og ska­pe ster­ke fag­li­ge resul­ta­ter. Årsa­ken er er blant annet, argu­men­te­rer Tom Are Trippe­stad, at de reto­ris­ke stra­te­gi­ene, de sosia­le kon­struk­sjo­ne­ne og de poli­tis­ke meto­de­ne man bruk­te, bidro til å under­gra­ve de sen­tra­le poli­tis­ke og peda­go­gis­ke mål man vil­le opp­nå.

Det gjør han i sin avhand­ling «Kom­man­do­hu­ma­nis­men. En kri­tisk ana­ly­se av Gud­mund Her­nes’ reto­rikk, sosia­le inge­ni­ør­kunst og utdan­nings­po­li­tikk.»

Omta­len beskri­ver avhand­lin­gen slik:

Avhand­lin­gen gjør en kri­tisk ana­ly­se av den rol­len og påvirk­nin­gen Gud­mud Her­nes‘ sosia­le inge­ni­ør­kunst, reto­rikk og reform­stra­te­gi­er spil­te i den­ne utvik­lin­gen. Ana­ly­sen kri­ti­se­rer en over­dre­ven til­lit til visjo­nært leder­skap og sen­tral­sty­ring. Ana­ly­sen kri­ti­se­rer sam­ti­dig mis­til­li­ten til del­ta­ker­de­mo­kra­tis­ke tra­di­sjo­ner og for­hand­lin­ger i utdan­nings­sek­to­ren som reto­rik­ken, den sosia­le arki­tek­tu­ren og reform­stra­te­gi­ene repre­sen­ter­te. Sær­lig beskri­ves den poli­tis­ke tro­en på sen­tral­styrt og kon­trol­lert menings­dan­nel­se ved hjelp av kul­tur­ar­ven og ved bruk av reto­ris­ke og este­tis­ke inn­sik­ter fra huma­nio­ra. Ana­ly­sen beteg­ner det­te som kom­man­do­hu­ma­nis­me. Tek­nin­gen inne­bar sen­tral og stra­te­gisk kon­troll over utdan­nin­gens mål og visjo­ner, lære­pla­ner, fag­pla­ner, lære­bø­ker, inn­hold og under­vis­nings­me­to­der. Kom­man­do­hu­ma­nis­men mar­gi­na­li­ser­te sko­len og lærer­nes inn­fly­tel­se over vik­ti­ge fag­li­ge og peda­go­gis­ke fak­to­rer. Sam­ti­dig kan man stil­le kri­tis­ke spørs­mål til de inn­sik­ter myn­dig­he­te­ne la til grunn og den kom­pe­tan­se de i rea­li­te­ten had­de for å inn­ta en slik sty­rings­po­si­sjon.

Tids­punkt og sted for prøve­fore­les­ning:

Tid: 14.5.2009 16.30 — 18.00. Sted: Prøve­fore­les­ning hol­des i aud. B, Syd­nes­hau­gen sko­le, Syd­nes­plass 9, kl 16:30.

«Reto­rikk som kri­tisk sam­funns­vi­ten­skap. En drøf­ting av mulig­he­ter, utford­rin­ger og pro­ble­mer.»

Tids­punkt og sted for dis­put­asen:
15.05.2009, kl. 09:30, Aud. B. Syd­nes­hau­gen sko­le, Syd­nes­plass 9 i Ber­gen

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Jeg må bare få tak­ke deg for en utmer­ket blogg! Jeg bruk­te noen etter­mid­da­ger på å pløye gjen­nom inn­leg­ge­ne i for­bin­del­se med eksa­men i kom­mu­ni­ka­sjon (4.året sivøk) og fikk A. Flott at du skri­ver på en slik måte at hvem som helst kan for­stå:)

  2. Hyg­ge­lig å høre, Moni­ca. Og gra­tu­le­rer med god eksa­men. Det har vært litt stil­le på blog­gen på det senes­te. Og nå blir det som­mer­fe­rie, så da blir det nok ikke mye mer akti­vi­tet. Men etter som­mer­en kom­mer val­get, så da kom­mer reto­rikk­blog­gen skik­ke­lig i gang igjen.

til toppen