Kommando-humanismen

Tom Are Trippestad gir en kritisk analyse av Gudmund Hernes retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk.

Den norske skolen har hatt prob­le­mer med å nå sine egne mål om å fremme likhet og skape sterke faglige resul­tater. Årsak­en er er blant annet, argu­menter­er Tom Are Trippes­tad, at de retoriske strate­giene, de sosiale kon­struk­sjonene og de poli­tiske meto­dene man bruk­te, bidro til å under­grave de sen­trale poli­tiske og ped­a­gogiske mål man ville oppnå.

Det gjør han i sin avhan­dling “Kom­man­do­hu­man­is­men. En kri­tisk analyse av Gud­mund Hernes’ retorikk, sosiale ingeniørkun­st og utdanningspolitikk.”

Omtal­en beskriv­er avhan­dlin­gen slik:

Avhan­dlin­gen gjør en kri­tisk analyse av den rollen og påvirknin­gen Gud­mud Hernes‘ sosiale ingeniørkun­st, retorikk og reform­strate­gi­er spilte i denne utviklin­gen. Analy­sen kri­tis­er­er en over­dreven tillit til visjonært led­er­skap og sen­tral­styring. Analy­sen kri­tis­er­er sam­tidig mist­il­liten til deltak­erdemokratiske tradis­jon­er og forhan­dlinger i utdan­ningssek­toren som retorikken, den sosiale arkitek­turen og reform­strate­giene rep­re­sen­terte. Særlig beskrives den poli­tiske troen på sen­tral­styrt og kon­trollert menings­dan­nelse ved hjelp av kul­tur­ar­ven og ved bruk av retoriske og estetiske innsik­ter fra human­io­ra. Analy­sen beteg­n­er dette som kom­man­do­hu­man­isme. Teknin­gen innebar sen­tral og strate­gisk kon­troll over utdan­nin­gens mål og visjon­er, lære­plan­er, fag­plan­er, lære­bøk­er, innhold og under­vis­ningsme­toder. Kom­man­do­hu­man­is­men mar­gin­alis­erte skolen og lær­ernes inn­fly­telse over vik­tige faglige og ped­a­gogiske fak­tor­er. Sam­tidig kan man stille kri­tiske spørsmål til de innsik­ter myn­dighetene la til grunn og den kom­petanse de i realiteten hadde for å inn­ta en slik styringsposisjon.

Tid­spunkt og sted for prøveforelesning:

Tid: 14.5.2009 16.30 — 18.00. Sted: Prøve­fore­lesning holdes i aud. B, Syd­ne­shau­gen skole, Sydne­s­plass 9, kl 16:30.

“Retorikk som kri­tisk sam­funnsviten­skap. En drøft­ing av muligheter, utfor­dringer og problemer.”

Tid­spunkt og sted for disputasen:
15.05.2009, kl. 09:30, Aud. B. Syd­ne­shau­gen skole, Sydne­s­plass 9 i Bergen

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Monica says:

    Jeg må bare få takke deg for en utmer­ket blogg! Jeg bruk­te noen etter­mid­dager på å pløye gjen­nom inn­leggene i forbindelse med eksamen i kom­mu­nikasjon (4.året sivøk) og fikk A. Flott at du skriv­er på en slik måte at hvem som helst kan forstå:)

  2. Hyggelig å høre, Mon­i­ca. Og grat­ulerer med god eksamen. Det har vært litt stille på bloggen på det sen­este. Og nå blir det som­mer­ferie, så da blir det nok ikke mye mer aktivitet. Men etter som­meren kom­mer val­get, så da kom­mer retorikkbloggen skikke­lig i gang igjen.

til toppen