ID-tyveri-forsikring på vei?

For ganske få år siden visste ingen av oss hva et ’identitetstyveri’ egentlig var for noe. Vel: Ulven ga seg jo ut for å være Bestemor da Rødhette kom.

Men det­te er jo i dikt­nin­gens ver­den og ikke noe som hør­te hjem­me i et vel­ord­net, post­in­du­stria­li­sert sam­funn.

Nå viser det seg alt­så at det er mulig for meg å sam­le sam­men såpass man­ge opp­lys­nin­ger om deg at jeg kan få tredje­mann til å tro at jeg er deg — og hand­le ut fra det.

I dag kan vi kna­pt åpne en avis uten at det fers­ke ordet er å fin­ne: iden­ti­tets­ty­ve­ri er blitt en ny kate­go­ri kri­mi­na­li­tet.

Og også dis­se tyve­ne skal for­føl­ges og straf­fes. Selv­føl­ge­lig. Men for­di feno­me­net øker raskt også i vår del av ver­den og for­di etter­forsk­nin­gen av poli­ti kre­ver bety­de­li­ge res­sur­ser, må man­ge reg­ne med å bli skuf­fet over fel­les­ska­pe­ts hånd­fas­te inter­es­se for å bistå ofre­ne.

En av de mest almin­ne­li­ge for­me­ne for bruk av falsk iden­ti­tet etter sli­ke tyve­ri­er, er bruk av bank- eller kreditt­kort.

De sto­re og vik­ti­ge kort­sel­ska­pe­ne har for lengst aksep­tert å måt­te dek­ke direk­te, øko­no­misk. tap — med mind­re inne­ha­ve­ren har vært grovt uakt­som og slom­se­te.

Men kon­se­kven­se­ne av at egen iden­ti­tet er mis­brukt er ikke bare direk­te, øko­no­misk tap etter svin­de­len: Det føl­ger svært ofte behov for opp­ryd­ding, og til det tren­ger man ofte en por­sjon juri­disk bistand. Den har ikke kort­sel­ska­pe­ne følt ansvar for å dek­ke.

Der­for er det en god nyhet at også ’DINERS’, (Ter­ra har vel alle­re­de vært på banen en stund) nå til­byr en for­sik­rings­ord­ning for sine kun­der som dek­ker advo­kat­ut­gif­ter inn­til ti tusen kro­ner.

BRA !

Selv om det fin­nes pin­lig man­ge eksemp­ler på advo­ka­ter som skri­ver reg­nin­ger med gaf­fe­l­en sin, så er det mitt inn­trykk at noen kilo­me­ter fra Aker bryg­ge kan man kjø­pe god advo­kat­hjelp på rime­li­ge vil­kår.

Vi i Data­til­sy­net har en del tid for­søkt å over­tale for­sik­rings­bran­sjen til å utvik­le for­sik­rings­pro­duk­ter som tar med seg alle eks­tra­kost­na­der som knyt­tes direk­te til iden­ti­tets­ty­ve­ri.

Muli­gens kan Ter­ra og ’DINERS’ vir­ke inspi­re­ren­de?

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen