ID-tyveri-forsikring på vei?

For ganske få år siden visste ingen av oss hva et ’identitetstyveri’ egentlig var for noe. Vel: Ulven ga seg jo ut for å være Bestemor da Rødhette kom.

Men dette er jo i dik­t­nin­gens ver­den og ikke noe som hørte hjemme i et velord­net, postin­dus­tri­alis­ert samfunn.

Nå vis­er det seg alt­så at det er mulig for meg å sam­le sam­men såpass mange opplysninger om deg at jeg kan få tred­je­mann til å tro at jeg er deg — og han­dle ut fra det.

I dag kan vi knapt åpne en avis uten at det ferske ordet er å finne: iden­titet­styveri er blitt en ny kat­e­gori kriminalitet.

Og også disse tyvene skal for­følges og straffes. Selvføl­gelig. Men for­di fenomenet øker raskt også i vår del av ver­den og for­di etter­forsknin­gen av poli­ti krev­er bety­delige ressurs­er, må mange reg­ne med å bli skuf­fet over fel­lesskapets hånd­faste inter­esse for å bistå ofrene.

En av de mest almin­nelige formene for bruk av fal­sk iden­titet etter slike tyver­ier, er bruk av bank- eller kredittkort.

De store og vik­tige kort­sel­skapene har for lengst akseptert å måtte dekke direk­te, økonomisk. tap — med min­dre innehav­eren har vært grovt uak­t­som og slomsete.

Men kon­sekvensene av at egen iden­titet er mis­brukt er ikke bare direk­te, økonomisk tap etter svin­de­len: Det føl­ger svært ofte behov for oppry­d­ding, og til det trenger man ofte en porsjon juridisk bis­tand. Den har ikke kort­sel­skapene følt ans­var for å dekke.

Der­for er det en god nyhet at også ’DINERS’, (Ter­ra har vel allerede vært på banen en stund) nå tilbyr en for­sikring­sor­d­ning for sine kun­der som dekker advokatut­gifter inntil ti tusen kroner.

BRA !

Selv om det finnes pin­lig mange eksem­pler på advokater som skriv­er reg­ninger med gaffe­len sin, så er det mitt inntrykk at noen kilo­me­ter fra Aker brygge kan man kjøpe god advokath­jelp på rimelige vilkår.

Vi i Datatil­synet har en del tid forsøkt å over­tale for­sikrings­bran­sjen til å utvikle for­sikring­spro­duk­ter som tar med seg alle ekstrakost­nad­er som knyttes direk­te til identitetstyveri.

Muli­gens kan Ter­ra og ’DINERS’ virke inspirerende?

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen