Har du hørt om Jensen…?

20 år etter Berlinmurens fall bør angiverstaten være historie.

Rundt om i Euro­pa mar­ke­rer man i dis­se dager, på for­skjel­li­ge måter Ber­lin­mu­rens fall for 20 år siden. Muren ble revet – sym­bolsk og hånd­fast. Men etter tyve år så er det nok dem som en gang i blant ten­ker som så: — Det var kan­skje ikke alt de drev med i Øst-Tysk­land som var så vel­dig dumt? De had­de ingen arbeids­løs­het og der­til en for­bil­led­lig kri­mi­nal­sta­ti­stikk. Også bryd­de de seg om hver­and­re – langt mer enn den selv­opp­tat­te, libe­ra­le indi­vi­dua­lis­men vår vest­li­ge sam­tid opp­ford­rer oss til.

Det kan kan­skje være sli­ke etter­tan­ker som har inspi­rert poli­ti­et i Trond­heim som ber om å få lov til å vars­le arbeids­gi­ver­ne til dem som blir tatt for kjøp av pro­sti­tu­er­tes tje­nes­ter. Det er i dag gans­ke stren­ge reg­ler for hvem poli­ti og påtale­myn­dig­het kan vars­le ved lov­brudd eller mis­tan­ke om lov­brudd. Det bør ryd­des stør­re tum­le­plass, mener trondheimspolitiet.

Det viser seg nem­lig, iføl­ge trond­heims­po­li­ti­et, at per­soner som man mener har vært inn­blan­det i sex-kjøp har stil­lin­ger eller til­lits­verv som ikke lar seg for­ene med deres vandel.

Saken utre­des nå i dypes­te hem­me­lig­het idet utre­der­ne ikke vil røpe sin iden­ti­tet. Der­for er det ikke mulig å få fast­slått hvor­vidt det drei­er seg om pågrep­ne, mis­tenk­te, sik­te­de, til­tal­te eller døm­te som det nå skal plan­leg­ges til­leggs­straff for: Eksponering!

Fra Sve­ri­ge vet vi at svært få saker om sex-kjøp som hav­ner i ret­ten: De pågrep­ne synes det er så flaut at de vel­ger det mest dis­kre­te alter­na­ti­vet, inn­røm­mer sin hand­ling og beta­ler boten.

Inn­rap­por­te­ring til arbeids­gi­ver eller idretts­for­enin­gen, spei­der­grup­pens eller sosial­eta­tens ledel­se garan­te­rer mas­siv utle­ve­ring av sen­si­ti­ve per­son­opp­løs­nin­ger: — Har du hørt om Jensen…!

I Sen­tral- og Øst-Euro­pa viss­te man å hol­de bor­ge­ren under opp­sikt. Natt og dag; Stort og smått. Nors­ke politi­menn har vært utsatt for sto­re prø­vel­ser, syk­dom og lidel­ser i det­te året som nå dab­ber ut. Men det er nep­pe noe sunn­hets­tegn at noen av dem nå vil byg­ge ut sladreplikten.

Angi­ver­sta­ten bør være his­to­rie – ikke ideal?

1 KOMMENTAR

  1. Håvard Haagenrud says:

    Da er det tyde­lig­vis ingen politi­be­tjen­ter som er bøte­lagt i hvert fall.

til toppen