Har du hørt om Jensen…?

20 år etter Berlinmurens fall bør angiverstaten være historie.

Rundt om i Europa mark­er­er man i disse dager, på forskjel­lige måter Berlin­murens fall for 20 år siden. Muren ble revet – sym­bol­sk og hånd­fast. Men etter tyve år så er det nok dem som en gang i blant tenker som så: — Det var kan­skje ikke alt de drev med i Øst-Tysk­land som var så veldig dumt? De hadde ingen arbei­d­sløshet og der­til en for­billedlig krim­i­nal­sta­tis­tikk. Også bry­dde de seg om hveran­dre – langt mer enn den selvopp­tat­te, lib­erale indi­vid­u­al­is­men vår vestlige samtid opp­for­dr­er oss til.

Det kan kan­skje være slike etter­tanker som har inspir­ert poli­ti­et i Trond­heim som ber om å få lov til å varsle arbei­ds­giverne til dem som blir tatt for kjøp av pros­tituertes tjen­ester. Det er i dag ganske strenge regler for hvem poli­ti og påtale­myn­dighet kan varsle ved lovbrudd eller mis­tanke om lovbrudd. Det bør ryd­des større tum­le­plass, men­er trondheimspolitiet.

Det vis­er seg nem­lig, ifølge trond­heim­spoli­ti­et, at per­son­er som man men­er har vært innbland­et i sex-kjøp har still­inger eller tillitsverv som ikke lar seg forene med deres vandel.

Sak­en utre­des nå i dypeste hem­me­lighet idet utred­erne ikke vil røpe sin iden­titet. Der­for er det ikke mulig å få fast­slått hvorvidt det dreier seg om pågrep­ne, mis­tenk­te, sik­t­ede, tiltalte eller dømte som det nå skal plan­legges til­leg­gsstraff for: Eksponering!

Fra Sverige vet vi at svært få sak­er om sex-kjøp som havn­er i ret­ten: De pågrep­ne synes det er så flaut at de vel­ger det mest diskrete alter­na­tivet, innrøm­mer sin han­dling og betaler boten.

Innrap­por­ter­ing til arbei­ds­giv­er eller idretts­forenin­gen, spei­der­grup­pens eller sosiale­tatens ledelse garan­ter­er mas­siv utlev­er­ing av sen­si­tive per­son­op­pløs­ninger: — Har du hørt om Jensen…!

I Sen­tral- og Øst-Europa vis­ste man å holde borg­eren under opp­sikt. Natt og dag; Stort og smått. Norske politi­menn har vært utsatt for store prøvelser, syk­dom og lidelser i dette året som nå dab­ber ut. Men det er neppe noe sunnhet­stegn at noen av dem nå vil bygge ut sladreplikten.

Angiver­stat­en bør være his­to­rie – ikke ideal?

1 KOMMENTAR

  1. Håvard Haagenrud says:

    Da er det tydeligvis ingen politi­bet­jen­ter som er bøte­lagt i hvert fall.

til toppen