Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, falske nyheter og tillit

Agenda-leder Trygve Svenssons forslag om ny ytringsfrihetskommisjon får støtte i regjeringen, Google begrenser samarbeidet med Huawei, israelsk selskap utestenges fra Facebook og VGs håndtering av Giske-saken har gitt avisen dårligere omdømme. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Premier League håver inn

Det inter­na­sjo­na­le sal­get av ret­tig­he­ter til fot­bal­liga­en Pre­mi­er League øker sta­dig. Selv om pri­sen for ret­tig­he­te­ne i Stor­bri­tan­nia for 1919–2022 gikk ned, har inn­tek­te­ne fra det inter­na­sjo­na­le sal­get ste­get med én mil­li­ard pund. Det betyr at sam­let ver­di for dis­se ret­tig­he­te­ne nå lig­ger på rundt 100 mil­lio­ner nors­ke kro­ner.

LES MER HOS KAMPANJE (22/05/2019)

Lavt omdømme for VG etter Giske-saken

Kan­tar TNS’ årli­ge omdøm­me­un­der­sø­kel­se viser det nors­ke folks vur­de­rin­ger av lan­dets størs­te virk­som­he­ter. Sam­men­lig­net med året før har VG falt med elle­ve poeng, og det er kun to sel­ska­per som har dår­li­ge­re omdøm­me. Under­sø­kel­sen pågikk i tiden da medie­dek­nin­gen knyt­tet til VGs hånd­te­ring av Gis­ke-saken var på sitt størs­te. Sjef­re­dak­tør Gard Steiro er der­for ikke over­ras­ket over resul­ta­tet.

LES MER HOS NETTAVISEN (22/05/2019)

Telia kutter 240 årsverk i Norge

Telia kut­ter ti pro­sent av års­ver­ke­ne i Nor­ge for å sik­re effek­tiv drift og inves­te­rin­ger i åre­ne som kom­mer. I 2018 kjøp­te Telia Get for 21 mil­li­ar­der kro­ner, som er et av de dyres­te opp­kjø­pe­ne i Nor­ge.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/05/2019)

MBL og LLA vil redde avislevering

I for­bin­del­se med kut­tet i antall dager med post­le­ve­ring, har regje­rin­gen fore­slått å bru­ke 225 mil­lio­ner kro­ner på til­tak som skal sik­re fort­satt leve­ring av aviser i dis­trik­te­ne. Men MBL og LLA er ikke for­nøyd med løs­nin­gen regje­rin­gen fore­slår, og vil ha utre­det alter­na­ti­ve løs­nin­ger som de mener kan sik­re at fle­re abon­nen­ter fort­satt får avi­sen sin.

LES MER HOS JOURNALISTEN
SE REGJERINGENS FORSLAG HER (21/05/2019)

Vil ha vurdert ytringsfriheten i Norge

Agen­da-leder Tryg­ve Svens­son lan­ser­te i janu­ar ide­en om en ny ytrings­fri­hets­kom­mi­sjon. Bak­grun­nen er fram­veks­ten av en ny offent­lig­het i sosia­le medi­er og debatt­kli­ma­et som ofte er pre­get av hatyt­rin­ger – for­hold som har end­ret betin­gel­se­ne for ytrings­fri­het sam­men­lig­net med da Ytrings­fri­hets­kom­mi­sjo­nen gjor­de sitt arbeid i 1996–1999. Nå får ide­en støt­te både fra Tor­bjørn Røe Isak­sen og Tri­ne Skei Gran­de.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS JOURNALISTEN (21/05/2019)

NRK Super lager TV-serie om falske nyheter

Gjen­nom den nye drama­se­ri­en Jak­ten på sann­he­ten øns­ker NRK Super­nytt å lære barn å være kri­tis­ke til ting de leser. Super­nytt har uli­ke tema­uker, og nå er det fals­ke nyhe­ter som tas opp. Seri­en skal sen­des ved slut­ten av Super­nytt-sen­din­ge­ne og skal også pub­li­se­res på Yout­ube. Sam­ta­ler med mål­grup­pen og lære­re har vist at begre­pet «fake news» er mye brukt i skole­går­den i dag.

LES MER HOS MEDIER24 (21/05/2019)

Norsk Bokdistribusjon og Notabene konkurstruet

Sel­ska­pet Norsk Bok­dis­tri­bu­sjon har fått sto­re øko­no­mis­ke pro­ble­mer etter at det mis­tet avta­len om leve­ring av bøker til mat­vare­kje­den Coop. Også Nota­be­ne, som er Nor­ges størs­te bok­han­del­kje­de som ikke er eid av et for­lag, har alvor­li­ge øko­no­mis­ke pro­ble­mer. Nota­be­ne gikk kon­kurs i 2013, men ble red­det av DNB, som så solg­te sel­ska­pet vide­re i 2016. Nå har sel­ska­pet en rek­ke inkasso­krav ret­tet mot seg. Både Norsk Bok­dis­tri­bu­sjon og Nota­be­ne eies av Bok­kom­pa­ni­et Hol­ding, som også eier butikkje­den Bok­la­ge­ret. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS BOK365 (20/05/2019)

Israelsk selskap utestengt fra Facebook for valgpåvirkning

Iføl­ge Face­bo­ok har et kon­su­lent- og lobby­sel­skap i Tel Aviv benyt­tet en rek­ke uli­ke kon­to­er, sider og grup­per for å spre fals­ke nyhe­ter i land hvor det har vært valg. Sel­ska­pet er nå ute­stengt fra Face­bo­ok. Det isra­els­ke sel­ska­pet skal ha dre­vet omfat­ten­de kam­pan­jer på sosia­le medi­er, til­syne­la­ten­de på veg­ne av poli­ti­ke­re i fle­re land, for å sver­te mot­stan­de­re.

LES MER HOS KAMPANJE (20/05/2019)

Google begrenser samarbeidet med Huawei

På grunn av han­dels­kri­gen mel­lom USA og Kina har Donald Trump gitt ame­ri­kans­ke sel­ska­per for­bud mot å hand­le med telekom­sel­ska­per som opp­fat­tes som en trus­sel. Det inne­bæ­rer at Goog­le begren­ser sam­ar­bei­det med Hua­wei. Det omfat­ter stans av over­fø­ring av maskin­vare, pro­gram­vare og and­re tek­nis­ke tje­nes­ter. Hua­wei kan bru­ke en åpen ver­sjon av ope­ra­tiv­sys­te­met And­roid, men får ikke til­by Goog­les apper og tje­nes­ter som for eksem­pel Gmail.

LES MER HOS KAMPANJE (20/05/2019)

TEMA

F

acebook

75 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen