Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, falske nyheter og tillit

Agenda-leder Trygve Svenssons forslag om ny ytringsfrihetskommisjon får støtte i regjeringen, Google begrenser samarbeidet med Huawei, israelsk selskap utestenges fra Facebook og VGs håndtering av Giske-saken har gitt avisen dårligere omdømme. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Premier League håver inn

Det inter­nasjonale sal­get av ret­tigheter til fot­bal­li­gaen Pre­mier League øker stadig. Selv om prisen for ret­tighetene i Storbri­tan­nia for 1919–2022 gikk ned, har inntek­tene fra det inter­nasjonale sal­get steget med én mil­liard pund. Det betyr at sam­let ver­di for disse ret­tighetene nå lig­ger på rundt 100 mil­lion­er norske kroner.

LES MER HOS KAMPANJE (22/05/2019)

Lavt omdømme for VG etter Giske-saken

Kan­tar TNS’ årlige omdøm­me­un­der­søkelse vis­er det norske folks vur­deringer av lan­dets største virk­somheter. Sam­men­lignet med året før har VG falt med elleve poeng, og det er kun to sel­skaper som har dårligere omdømme. Under­søkelsen pågikk i tiden da mediedeknin­gen knyt­tet til VGs hånd­ter­ing av Giske-sak­en var på sitt største. Sje­fredak­tør Gard Steiro er der­for ikke over­ras­ket over resultatet.

LES MER HOS NETTAVISEN (22/05/2019)

Telia kutter 240 årsverk i Norge

Telia kut­ter ti pros­ent av årsverkene i Norge for å sikre effek­tiv drift og investeringer i årene som kom­mer. I 2018 kjøpte Telia Get for 21 mil­liarder kro­ner, som er et av de dyreste opp­kjøpene i Norge.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (22/05/2019)

MBL og LLA vil redde avislevering

I forbindelse med kut­tet i antall dager med postlev­er­ing, har reg­jerin­gen fores­lått å bruke 225 mil­lion­er kro­ner på tiltak som skal sikre fort­satt lev­er­ing av avis­er i dis­trik­tene. Men MBL og LLA er ikke fornøyd med løs­nin­gen reg­jerin­gen fores­lår, og vil ha utre­det alter­na­tive løs­ninger som de men­er kan sikre at flere abon­nen­ter fort­satt får avisen sin.

LES MER HOS JOURNALISTEN
SE REGJERINGENS FORSLAG HER (21/05/2019)

Vil ha vurdert ytringsfriheten i Norge

Agen­da-led­er Trygve Svens­son lanserte i jan­u­ar ideen om en ny ytrings­fri­het­skom­misjon. Bak­grun­nen er framvek­sten av en ny offent­lighet i sosiale medi­er og debat­tk­li­maet som ofte er preget av hatytringer – forhold som har endret betingelsene for ytrings­fri­het sam­men­lignet med da Ytrings­fri­het­skom­misjo­nen gjorde sitt arbeid i 1996–1999. Nå får ideen støtte både fra Tor­b­jørn Røe Isak­sen og Trine Skei Grande.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS JOURNALISTEN (21/05/2019)

NRK Super lager TV-serie om falske nyheter

Gjen­nom den nye dra­mase­rien Jak­ten på sannheten ønsker NRK Supernytt å lære barn å være kri­tiske til ting de leser. Supernytt har ulike temauk­er, og nå er det falske nyheter som tas opp. Serien skal sendes ved slut­ten av Supernytt-sendin­gene og skal også pub­lis­eres på Youtube. Sam­taler med mål­grup­pen og lærere har vist at begrepet «fake news» er mye brukt i skolegår­den i dag.

LES MER HOS MEDIER24 (21/05/2019)

Norsk Bokdistribusjon og Notabene konkurstruet

Sel­skapet Norsk Bokdis­tribusjon har fått store økonomiske prob­le­mer etter at det mis­tet avtal­en om lev­er­ing av bøk­er til mat­varek­je­den Coop. Også Notabene, som er Norges største bokhan­delk­jede som ikke er eid av et for­lag, har alvorlige økonomiske prob­le­mer. Notabene gikk konkurs i 2013, men ble red­det av DNB, som så sol­gte sel­skapet videre i 2016. Nå har sel­skapet en rekke inkas­sokrav ret­tet mot seg. Både Norsk Bokdis­tribusjon og Notabene eies av Bokkom­pani­et Hold­ing, som også eier butikkje­den Boklageret. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER HOS BOK365 (20/05/2019)

Israelsk selskap utestengt fra Facebook for valgpåvirkning

Ifølge Face­book har et kon­sulent- og lob­by­sel­skap i Tel Aviv benyt­tet en rekke ulike kon­to­er, sider og grup­per for å spre falske nyheter i land hvor det har vært valg. Sel­skapet er nå utestengt fra Face­book. Det israelske sel­skapet skal ha drevet omfat­tende kam­pan­jer på sosiale medi­er, tilsynela­tende på veg­ne av poli­tikere i flere land, for å sverte motstandere.

LES MER HOS KAMPANJE (20/05/2019)

Google begrenser samarbeidet med Huawei

På grunn av han­del­skri­gen mel­lom USA og Kina har Don­ald Trump gitt amerikanske sel­skaper for­bud mot å han­dle med telekom­sel­skaper som opp­fattes som en trussel. Det innebær­er at Google begrenser samar­bei­det med Huawei. Det omfat­ter stans av over­føring av mask­in­vare, pro­gram­vare og andre tekniske tjen­ester. Huawei kan bruke en åpen ver­sjon av oper­a­tivsys­temet Android, men får ikke til­by Googles apper og tjen­ester som for eksem­pel Gmail.

LES MER HOS KAMPANJE (20/05/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen