Prediksjonsmarked vs meningsmålinger 1–0

Det viste seg at prediksjonsmarkedene generelt sett var mer treffsikre enn meningsmålinger for stortingsvalget 2009.

Det­te er kon­klu­sjo­nen etter å ha ana­ly­sert for­sø­ket med pre­dik­sjons­mar­ke­der jeg gjen­nom­før­te i for­bin­del­se med val­get i fjor høst. Sam­men­lik­net med menings­må­lin­ger var de gjen­nom­gå­en­de i hele valg­kam­pen nær­me­re det fak­tis­ke valg­re­sul­ta­tet enn det menings­må­lin­ger var.

I figu­re­ne repre­sen­te­rer søy­le­ne menings­må­lin­ge­ne. Hver søy­le viser til én eller fle­re menings­må­lin­ger som er pub­li­sert den dagen (der­som det er fle­re målin­ger en dag har gjen­nom­snit­tet blitt reg­net ut). De grøn­ne lin­je­ne viser til de dag­li­ge pre­dik­sjo­ne­ne fra de grup­pe­ne som bestod av akti­ve parti­med­lem­mer (intern grup­pe), mens de røde lin­je­ne er pre­dik­sjo­ne­ne til de grup­pe­ne som ikke bestod av akti­ve parti­med­lem­mer.

pred_ap

pred_sv_ap_sp

Det er opp­sikts­vek­ken­de at grup­per bestå­en­de av 15–20 per­soner kla­rer å for­ut­si valg­re­sul­ta­tet såpass nøy­ak­tig som de har gjort i stor­tings­val­get. Vårt for­søk er like­vel ikke uty­pisk, for om vi ser på for­søk i and­re land ser vi at pre­dik­sjons­mar­ke­der jevnt over er mer nøy­ak­tig enn menings­må­lin­ger. Det som skil­ler det nors­ke val­get fra for eksem­pel ame­ri­kans­ke pre­si­dent­valg er at det er såpass man­ge par­ti­er som kjem­per om vel­ger­nes gunst. Man har sett tid­li­ge­re at pre­dik­sjons­mar­ke­der i sli­ke kon­teks­ter gjer­ne blir mind­re treff­sik­re. I vårt for­søk spil­te det ingen rol­le, og hoved­grun­nen til det tror jeg er måten vi sat­te mar­ke­de­ne opp på. Vi lot nem­lig del­ta­ker­ne kon­sen­tre­re seg om noen få par­ti­er, og opp­ret­tet i ste­det fle­re grup­per.

De eks­ter­ne grup­pe­ne var mer akti­ve enn de inter­ne grup­pe­ne, og de var også totalt sett mer treff­sik­re. Like­vel er det verdt å mer­ke seg at den mest nøy­ak­ti­ge grup­pen var den inter­ne Ap-grup­pen, som had­de som opp­ga­ve å for­ut­si sin egen og regje­rings­par­ti­enes opp­slut­ning.

pred_v

pred_v_krf_h_frp

Hva er så grun­nen til at pre­dik­sjons­mar­ke­der er mer nøy­ak­tig enn menings­må­lin­ger? Vel, i all rett­fer­dig­het må det sies at menings­må­lin­ger ikke skal for­ut­si valg­re­sul­ta­tet, men gjen­gi vel­ger­stem­nin­gen der og da. De er rett og slett ikke kon­stru­ert for å for­ut­si valg. Pro­ble­met er at man­ge opp­fat­ter menings­må­lin­ger som om de kan nett­opp det. Når pre­dik­sjons­mar­ke­der gjør en bed­re jobb i å for­ut­si resul­ta­tet så lig­ger for­kla­rin­gen i at de er kon­stru­ert for å ta opp i seg infor­ma­sjon som er rele­vant for valg­re­sul­ta­tet, og se bort fra ”støy” og døgn­flue-effek­ter. En del av infor­ma­sjo­nen de gjør seg nyt­te av er natur­lig­vis menings­må­lin­ger, men del­ta­ker­ne vet at også and­re infor­ma­sjons­kil­der og egne vur­de­rin­ger under­veis i valg­kam­pen må tas i betrakt­ning.

Det at den inter­ne Ap-grup­pen var så treff­sik­ker mens den inter­ne Venst­re-grup­pen bom­met såpass kraf­tig er noe over­ras­ken­de. Der­som det ikke skyl­des rei­ne til­fel­dig­he­ter kan det kan­skje si noe om rea­li­tets­opp­fat­nin­gen i de to par­ti­ene i valg­kam­pen, og at Venst­re den­ne gan­gen ikke helt var i synk med sine poten­si­el­le vel­ge­re. Del­ta­ker­ne i det­te for­sø­ket var i alle fall over­op­ti­mis­tis­ke, det kan vi slå fast med sik­ker­het.

En leng­re artik­kel om for­sø­ket blir i skri­ven­de stund vur­dert for pub­li­se­ring i et viten­ska­pe­lig tids­skrift, og der blir for­sø­ket gjen­nom­gått mer grun­dig enn det er plass til i Valg­b­log­gen.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

  1. Det­te er meget inter­es­sant!

  2. Vel­dig inter­es­san­te resul­ta­ter, det­te. Men jeg ser ikke figu­re­ne det hen­vi­ses til, bare alt-teks­ten. Har det opp­stått en feil her?

  3. Newth: Jeg had­de sam­me pro­blem da jeg åpnet siden i Ope­ra. Det fun­ger­te å se bil­de­ne i Inter­net Explo­rer.

  4. sam­me pro­blem her, i safa­ri (mac)

  5. Som dere har påpekt var det visst noen pro­ble­mer med fram­stil­lin­gen av bil­de­ne. Det skal nå være fik­set.

  6. Sjekk også Stortingsvalget-2009.no og Kommunevalget2007.no og blog­gen på eMind.no (samt Elecciones-2008.com, det spans­ke par­la­ments­val­get): Ana­ly­ser av poli­tis­ke tren­der i sosia­le medi­er viser svært inter­es­san­te resul­ta­ter.

til toppen