Prediksjonsmarked vs meningsmålinger 1–0

Det viste seg at prediksjonsmarkedene generelt sett var mer treffsikre enn meningsmålinger for stortingsvalget 2009.

Dette er kon­klusjo­nen etter å ha analy­sert forsøket med predik­sjon­s­marked­er jeg gjen­nom­førte i forbindelse med val­get i fjor høst. Sam­men­liknet med meningsmålinger var de gjen­nomgående i hele val­gkam­p­en nærmere det fak­tiske val­gre­sul­tatet enn det meningsmålinger var.

I fig­urene rep­re­sen­ter­er søy­lene meningsmålin­gene. Hver søyle vis­er til én eller flere meningsmålinger som er pub­lis­ert den dagen (der­som det er flere målinger en dag har gjen­nom­snit­tet blitt reg­net ut). De grønne lin­jene vis­er til de daglige predik­sjonene fra de grup­pene som bestod av aktive par­timedlem­mer (intern gruppe), mens de røde lin­jene er predik­sjonene til de grup­pene som ikke bestod av aktive partimedlemmer.

pred_ap

pred_sv_ap_sp

Det er opp­sik­tsvekkende at grup­per bestående av 15–20 per­son­er klar­er å forut­si val­gre­sul­tatet såpass nøyak­tig som de har gjort i stort­ingsval­get. Vårt forsøk er likev­el ikke utypisk, for om vi ser på forsøk i andre land ser vi at predik­sjon­s­marked­er jevnt over er mer nøyak­tig enn meningsmålinger. Det som skiller det norske val­get fra for eksem­pel amerikanske pres­i­dent­valg er at det er såpass mange parti­er som kjem­per om vel­gernes gun­st. Man har sett tidligere at predik­sjon­s­marked­er i slike kon­tek­ster gjerne blir min­dre tre­ff­sikre. I vårt forsøk spilte det ingen rolle, og hov­ed­grun­nen til det tror jeg er måten vi sat­te marke­dene opp på. Vi lot nem­lig deltak­erne kon­sen­trere seg om noen få parti­er, og oppret­tet i stedet flere grupper.

De eksterne grup­pene var mer aktive enn de interne grup­pene, og de var også totalt sett mer tre­ff­sikre. Likev­el er det verdt å merke seg at den mest nøyak­tige grup­pen var den interne Ap-grup­pen, som hadde som opp­gave å forut­si sin egen og reg­jer­ingspar­tienes oppslutning.

pred_v

pred_v_krf_h_frp

Hva er så grun­nen til at predik­sjon­s­marked­er er mer nøyak­tig enn meningsmålinger? Vel, i all ret­tfer­dighet må det sies at meningsmålinger ikke skal forut­si val­gre­sul­tatet, men gjen­gi vel­ger­stemnin­gen der og da. De er rett og slett ikke kon­struert for å forut­si valg. Prob­lemet er at mange opp­fat­ter meningsmålinger som om de kan net­topp det. Når predik­sjon­s­marked­er gjør en bedre jobb i å forut­si resul­tatet så lig­ger fork­larin­gen i at de er kon­struert for å ta opp i seg infor­masjon som er rel­e­vant for val­gre­sul­tatet, og se bort fra ”støy” og døgn­flue-effek­ter. En del av infor­masjo­nen de gjør seg nytte av er naturligvis meningsmålinger, men deltak­erne vet at også andre infor­masjon­skilder og egne vur­deringer under­veis i val­gkam­p­en må tas i betraktning.

Det at den interne Ap-grup­pen var så tre­ff­sikker mens den interne Ven­stre-grup­pen bom­met såpass kraftig er noe over­rask­ende. Der­som det ikke skyldes reine til­feldigheter kan det kan­skje si noe om realitet­sopp­fat­nin­gen i de to par­tiene i val­gkam­p­en, og at Ven­stre denne gan­gen ikke helt var i synk med sine poten­sielle vel­gere. Deltak­erne i dette forsøket var i alle fall overop­ti­mistiske, det kan vi slå fast med sikkerhet.

En lengre artikkel om forsøket blir i skrivende stund vur­dert for pub­lis­er­ing i et viten­skapelig tidsskrift, og der blir forsøket gjen­nomgått mer grundig enn det er plass til i Valgbloggen.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

  1. Dette er meget interessant!

  2. Veldig inter­es­sante resul­tater, dette. Men jeg ser ikke fig­urene det hen­vis­es til, bare alt-tek­sten. Har det opp­stått en feil her?

  3. Newth: Jeg hadde samme prob­lem da jeg åpnet siden i Opera. Det fungerte å se bildene i Inter­net Explorer.

  4. samme prob­lem her, i safari (mac)

  5. Som dere har påpekt var det visst noen prob­le­mer med fram­still­in­gen av bildene. Det skal nå være fikset.

  6. Sjekk også Stortingsvalget-2009.no og Kommunevalget2007.no og bloggen på eMind.no (samt Elecciones-2008.com, det spanske par­la­mentsval­get): Analyser av poli­tiske tren­der i sosiale medi­er vis­er svært inter­es­sante resultater.

til toppen