NRK har en nettstrategi og oppfyller oppdraget

NRK har en nettstrategi og produserer allerede mye journalistikk og tjenester for nettet, skriver nettsjef Sindre Østgård i et tilsvar til Sven Egil Omdal.

Takk for et spen­nen­de inn­legg, Sven Egil Omdal! Kri­tik­ken er sprin­gen­de og fav­ner vidt, men jeg skal møte inn­spil­le­ne og for­sla­ge­ne der jeg kan.

Først av alt er det friskt med en stem­me som sav­ner mer inn­sats og til­stede­væ­rel­se fra NRK på nett, i en debatt hvor man­ge helst har vil­let redu­se­re NRKs rol­le og hand­lings­rom av egne kom­mer­si­el­le hen­syn.

Jeg opp­le­ver at Omdal over­ord­net tar utgangs­punkt i pub­li­kums behov, og ikke i behov og øns­ker hos aktø­rer i medie­in­du­stri­en. Der er vi helt på lin­je.

NRKs ved­tek­ter tyde­lig­gjør våre for­plik­tel­ser på nett og nye medi­er, med nye krav i til­legg til vår tra­di­sjo­nel­le virk­som­het på radio og tv. Vi opp­fat­ter opp­dra­get slik det nå er for­mu­lert som medi­e­nøy­tralt, ambi­siøst og utford­ren­de.

Det sies bl.a i ved­tek­te­ne (§13d ) at vi skal utvik­le tje­nes­ter på alle vik­ti­ge medie­platt­for­mer. Kra­vet kan tol­kes vidt og det utford­rer oss på å prio­ri­te­re res­sur­se­ne best mulig for pub­li­kums bes­te. Hen­sik­ten må være å lage et bredt og rele­vant NRK-til­bud som gjør at minst fire av fem nord­menn bru­ker det hver dag, uav­hen­gig av platt­form.

Et første­valg for opp­da­te­ring og nyhe­ter som spei­ler ver­den og hele lan­det

Omdals hoved­pos­tu­lat om at NRK mang­ler en nett­s­tra­te­gi stem­mer ikke. NRK.no-strategien spei­ler opp­dra­get vårt slik det er for­mu­lert av Stor­tin­get. Medie­til­sy­net sier også i sin til­syns­rap­port for 2009 at NRK inn­frir kra­ve­ne om å ha et attrak­tivt inn­holds­til­bud på Inter­nett. Deres vur­de­ring byg­ger blant annet på Elge­sem-rap­por­ten fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Det sis­te snaue året er NRK.no-strategien for­ank­ret på alle nivå­er i hele orga­ni­sa­sjo­nen:

Vår stra­te­gi er å være et første­valg for opp­da­te­ring og nyhe­ter som spei­ler ver­den og hele lan­det (nrk.no) — til­by våre radio-og tv-pro­gram­mer når og hvor folk øns­ker å avspil­le dem (nett-tv inklu­dert arkiv), og utvik­le nytte­tje­nes­ter innen­for NRKs opp­drag. yr.no er et godt eksem­pel på et sam­ar­beids­pro­sjekt med Meteoro­lo­gisk insti­tutt som byg­ger vide­re på fler­fol­di­ge tiår med NRK som hoved­kring­kas­ter av vær­vars­ler. Her inn­tar NRK en rol­le som til­rette­leg­ger av vik­tig og nyt­tig samfunnsinformasjon/data på en pub­li­kums­venn­lig måte.

Tje­nes­te­ne er en vik­tig del av til­bu­det fra NRK og vi arbei­der aktivt for at fle­re stats­in­sti­tu­sjo­ner skal fri­gi data­ene sine på lik­nen­de måte. I til­legg tar stra­te­gi­en opp i seg for­plik­tel­se­ne og utford­rin­ge­ne som lig­ger i å utvik­le godt ”nisje»-nettinnhold for barn og unge, eksem­pel­vis nrksuper.no og p3.no.

NRK har tra­di­sjo­nelt sett klart seg godt i radio- og tv-kon­kur­ran­sen i euro­pe­isk sam­men­heng, og har som mål å være leden­de også på nett­inn­hold. Nes­ten ni av ti nord­menn bru­ker nå ett eller fle­re NRK-til­bud hver dag, og nettil­bu­det er avgjø­ren­de for å nå unge og unge voks­ne. His­to­ri­en fra uli­ke all­menn­kring­kas­te­re i Euro­pa viser at det kan­skje ikke er så vik­tig å være stor i seg selv, men at det er avgjø­ren­de å være stor nok for å bli opp­levd som vik­tig.

Omdals kri­tikk peker også på mang­len­de kva­li­tet og ori­gi­na­le nyhe­ter på nett med bak­grunn i Elge­sem-rap­por­ten.

Her er fak­ta vik­tig. NRK.no er en av de størs­te nyhets­pub­li­sis­te­ne i Nor­ge. Omdal hen­ter løse poeng fra UiBs rap­port om NRKs nyhets­til­bud på inter­nett, uten å ta hen­syn til at NRK sann­syn­lig­vis pub­li­se­rer et langt høy­ere antall nyhets­sa­ker enn de fles­te and­re nors­ke medie­be­drif­ter.

NRK har en egen dedi­kert nyhets-avde­ling for nett

Men vi har, som Omdal, lest rap­por­ten nøye og vil bru­ke den kon­struk­tivt i egen vur­de­ring og videre­ut­vik­ling av nettil­bu­det vårt. NRK har vært åpne og akti­ve i å til­gjenge­lig­gjø­re data for at vur­de­rin­gen fra UiB skul­le være mest mulig pre­sis og nyt­tig. Under­sø­kel­sens svak­het, som rap­por­ten selv peker på, er at den er gjen­nom­ført i en peri­ode med stor omleg­ging og restruk­tu­re­ring av nettil­bu­det i NRK.

For oss bekref­ter rap­por­ten mest av alt beveg­grun­ne­ne for de pro­ses­se­ne vi alle­re­de har satt i gang. Vi bør sat­se vide­re på å ska­pe et dype­re nettil­bud, der bru­ker­ne kan få ny kunn­skap knyt­tet til aktu­el­le nyhets­sa­ker.

Elge­sem-rap­por­ten aktua­li­se­rer at ambi­sjons­ni­vå­et for nett i NRK må heves, og at det må prio­ri­te­res innen­for eksis­te­ren­de ram­mer. Slik sett har Omdal et gene­relt poeng om at inter­nett his­to­risk sett er behand­let av NRK som et ”under­er­nært ste­barn”, men bar­net er nå et full­ver­dig med­lem av NRK-fami­li­en som får sunn mat, kunn­skap, mosjon og utford­rin­ger.

Det er ikke slik som Omdal påstår, at nett­ny­he­te­ne i NRK nær­mest må anses som venstre­hånds­ny­he­ter fra radio- og tv-redak­sjo­ne­ne. NRK har en egen dedi­kert nyhets­av­de­ling for nett som både dri­ver opp­da­te­rings­ny­he­ter og ska­per egens­aker på lik lin­je med nett­re­dak­sjo­ne­ne i de and­re nors­ke medie­hu­se­ne.

Brenn­punkt har vist hvor­dan en sak kan leve på fle­re platt­for­mer

Eksem­pel­vis har NRK.no vært leden­de i Nor­ge og i NRK hva angår avslø­rin­ge­ne rundt den tid­li­ge­re NHO-pre­si­den­tens dis­po­ne­rin­ger som før­te til hans avgang. NRK.no har også egne små nett­re­dak­sjo­ner som pro­du­se­rer inn­hold innen­for helse‑, for­bru­ker- og livststils­sjan­ge­ren, samt kul­tur- og under­hold­nings­sjan­ge­ren. Dis­se redak­sjo­ne­ne er ikke pro­gram­støt­ten­de eller en del av en radio- og tv-pro­duk­sjon som sådan, men pro­du­se­rer genuin nett­jour­na­lis­tikk og tje­nes­ter til gle­de for bru­ker­ne våre. I løpet av som­mer­en vil en tek­no­lo­gi- og viten­skaps­re­dak­sjon i NRK.no også se dagens lys.

I til­legg må vi som et stort medie­hus med fle­re platt­for­mer ten­ke syner­gi­er og sam­spill på tvers av medie­ne.

Nyhets­av­de­lin­gen i NRK har det sis­te året beve­get seg mot­strøms i medie­mar­ke­det med utvi­del­se av Dags­revy­en. De har ned­satt eget pro­sjekt med fokus på ori­gi­na­le nyhe­ter, og er nå i pro­sess med å flyt­te fag­re­dak­sjo­ner, som uten­riks og sam­funn, nær­me­re nrk.no og har satt i gang egne pro­sjek­ter for under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk på nett, gjen­nom blant annet Brenn­punkt-redak­sjo­nen. Brenn­punkt har alle­re­de vist hvor­dan en sak kan leve på fle­re platt­for­mer. I for­bin­del­se med tank­eks­plo­sjo­nen i Gulen i Sogn og Fjorda­ne, lag­de Brenn­punkt i 2008 det pris­be­løn­te tv-pro­gram­met ”Mitt skip er las­tet med”. Det­te er sene­re fulgt opp med en hel serie av egens­aker på nrk.no i 2009.

NRK er til ste­de i hele Nor­ge med sto­re og små dis­trikts- og lokalkon­tor, men Omdal har rett i at vi ikke fyl­ler alle funk­sjo­ner og nyhets­le­ve­ran­ser som en lokal­avis gjør. Like­vel job­ber vi nå også med en egen lokal­stra­te­gi som i stør­re grad enn i dag skal evne å gi bru­ke­ren nyhe­ter, aktua­li­tet og opp­da­tert nytte­in­for­ma­sjon basert på bru­ke­rens behov, ikke på hvil­ken side av en fyl­kes­gren­se ved­kom­men­de måt­te bo. Sam­ti­dig byg­ges det opp spe­sia­li­ser­te nett­jour­na­lis­ter på hvert enes­te dis­trikts­kon­tor som både skal ver­sjo­ne­re NRK-inn­hold, og ska­pe genuin nett­jour­na­lis­tikk.

Vi job­ber fort­lø­pen­de med å gjø­re hele til­bu­det mer rikt på multi­me­dia, mer inter­ak­tivt og mer åpent for både pub­li­kum og sam­ar­beids­part­ne­re. I til­legg ser vi på hvor­dan NRK med sine egens­aker kan set­te dags­or­den og leg­ge til ret­te for menings­full kva­li­tets­de­batt på tvers av radio, tv og nett — og det nors­ke sam­fun­net.

Jeg er helt enig med Omdal i at mye er uut­fors­ket, og at NRK bør stå frem med nyska­ping og kva­li­tets­ut­vik­ling med sam­me ambi­sjon og tra­di­sjon som i radio- og tv-his­to­ri­en. Sam­ti­dig har NRK fort­satt en rek­ke grunn­for­plik­tel­ser som gjør at vi må kom­me til målet gjen­nom omprio­ri­te­ring, kom­pe­tanse­ut­vik­ling og for­nuf­tig bruk av de res­sur­se­ne vi alle­re­de har. Vi skal like­vel tør­re å fri­ten­ke pub­lic ser­vice-bekre­pet fra tra­di­sjon, kring­kas­tings­tek­no­lo­gi og kanalfik­se­ring inn­imel­lom.

Med inter­nett som verk­tøy kan NRKs opp­drag i frem­ti­den gi helt nye mulig­he­ter og der­til ny mening.

TEMA

N

RK

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by iacob pre­ben­sen, Mar­tin Berg­lund. Mar­tin Berg­lund said: «Leser: NRK har en nett­s­tra­te­gi og opp­fyl­ler opp­dra­get « Vox Pub­li­ca»( http://twitthis.com/jsdqwp ) […]

til toppen