NRK har en nettstrategi og oppfyller oppdraget

NRK har en nettstrategi og produserer allerede mye journalistikk og tjenester for nettet, skriver nettsjef Sindre Østgård i et tilsvar til Sven Egil Omdal.

Takk for et spen­nende inn­legg, Sven Egil Omdal! Kri­tikken er sprin­gende og favn­er vidt, men jeg skal møte inn­spil­lene og forsla­gene der jeg kan.

Først av alt er det friskt med en stemme som savn­er mer innsats og tilst­ede­værelse fra NRK på nett, i en debatt hvor mange helst har vil­let redusere NRKs rolle og han­dlingsrom av egne kom­mer­sielle hensyn.

Jeg opplever at Omdal overord­net tar utgangspunkt i pub­likums behov, og ikke i behov og ønsker hos aktør­er i mediein­dus­trien. Der er vi helt på linje.

NRKs vedtek­ter tydelig­gjør våre for­p­lik­telser på nett og nye medi­er, med nye krav i til­legg til vår tradis­jonelle virk­somhet på radio og tv. Vi opp­fat­ter opp­draget slik det nå er for­mulert som medi­enøy­tralt, ambisiøst og utfordrende.

Det sies bl.a i vedtek­tene (§13d ) at vi skal utvikle tjen­ester på alle vik­tige medieplat­tformer. Kravet kan tolkes vidt og det utfor­dr­er oss på å pri­or­itere ressursene best mulig for pub­likums beste. Hen­sik­ten må være å lage et bredt og rel­e­vant NRK-tilbud som gjør at minst fire av fem nord­menn bruk­er det hver dag, uavhengig av plattform.

Et første­valg for opp­da­ter­ing og nyheter som speil­er ver­den og hele landet

Omdals hov­ed­pos­tu­lat om at NRK man­gler en nettstrate­gi stem­mer ikke. NRK.no-strategien speil­er opp­draget vårt slik det er for­mulert av Stortinget. Medi­etil­synet sier også i sin tilsyn­srap­port for 2009 at NRK inn­frir kravene om å ha et attrak­tivt innhold­stil­bud på Inter­nett. Deres vur­der­ing byg­ger blant annet på Elge­sem-rap­porten fra Uni­ver­sitetet i Bergen.

Det siste snaue året er NRK.no-strategien forankret på alle nivåer i hele organisasjonen:

Vår strate­gi er å være et første­valg for opp­da­ter­ing og nyheter som speil­er ver­den og hele lan­det (nrk.no) — til­by våre radio-og tv-pro­gram­mer når og hvor folk ønsker å avspille dem (nett-tv inklud­ert arkiv), og utvikle nyt­tet­jen­ester innen­for NRKs opp­drag. yr.no er et godt eksem­pel på et samar­bei­d­spros­jekt med Mete­o­rol­o­gisk insti­tutt som byg­ger videre på fler­foldige tiår med NRK som hov­ed­kringkaster av vær­varsler. Her inntar NRK en rolle som tilret­te­leg­ger av vik­tig og nyt­tig samfunnsinformasjon/data på en pub­likumsvennlig måte.

Tjen­estene er en vik­tig del av tilbudet fra NRK og vi arbei­der aktivt for at flere statsin­sti­tusjon­er skal fri­gi dataene sine på lik­nende måte. I til­legg tar strate­gien opp i seg for­p­lik­telsene og utfor­drin­gene som lig­ger i å utvikle godt ”nisje”-nettinnhold for barn og unge, eksem­pelvis nrksuper.no og p3.no.

NRK har tradis­jonelt sett klart seg godt i radio- og tv-konkur­ransen i europeisk sam­men­heng, og har som mål å være ledende også på net­tinnhold. Nesten ni av ti nord­menn bruk­er nå ett eller flere NRK-tilbud hver dag, og net­til­budet er avgjørende for å nå unge og unge vok­sne. His­to­rien fra ulike all­mennkringkastere i Europa vis­er at det kan­skje ikke er så vik­tig å være stor i seg selv, men at det er avgjørende å være stor nok for å bli opplevd som viktig.

Omdals kri­tikk peker også på man­glende kvalitet og orig­i­nale nyheter på nett med bak­grunn i Elgesem-rapporten.

Her er fak­ta vik­tig. NRK.no er en av de største nyhet­spub­li­sis­tene i Norge. Omdal hen­ter løse poeng fra UiBs rap­port om NRKs nyhet­stil­bud på inter­nett, uten å ta hen­syn til at NRK sannsyn­ligvis pub­lis­er­er et langt høyere antall nyhetssak­er enn de fleste andre norske mediebedrifter.

NRK har en egen dedik­ert nyhets-avdel­ing for nett

Men vi har, som Omdal, lest rap­porten nøye og vil bruke den kon­struk­tivt i egen vur­der­ing og videreutvikling av net­til­budet vårt. NRK har vært åpne og aktive i å tilgjen­gelig­gjøre data for at vur­derin­gen fra UiB skulle være mest mulig pre­sis og nyt­tig. Under­søkelsens svakhet, som rap­porten selv peker på, er at den er gjen­nom­ført i en peri­ode med stor omleg­ging og restruk­turering av net­til­budet i NRK.

For oss bekrefter rap­porten mest av alt beveg­grunnene for de pros­essene vi allerede har satt i gang. Vi bør satse videre på å skape et dypere net­til­bud, der bruk­erne kan få ny kunnskap knyt­tet til aktuelle nyhetssaker.

Elge­sem-rap­porten aktu­alis­er­er at ambisjon­snivået for nett i NRK må heves, og at det må pri­or­iteres innen­for eksis­terende ram­mer. Slik sett har Omdal et generelt poeng om at inter­nett his­torisk sett er behan­dlet av NRK som et ”under­ernært ste­barn”, men bar­net er nå et ful­lverdig medlem av NRK-fam­i­lien som får sunn mat, kunnskap, mosjon og utfordringer.

Det er ikke slik som Omdal påstår, at net­tny­hetene i NRK nærmest må ans­es som ven­stre­hånd­sny­heter fra radio- og tv-redak­sjonene. NRK har en egen dedik­ert nyhet­savdel­ing for nett som både dri­ver opp­da­ter­ingsny­heter og skaper egen­sak­er på lik lin­je med net­tredak­sjonene i de andre norske mediehusene.

Bren­npunkt har vist hvor­dan en sak kan leve på flere plattformer

Eksem­pelvis har NRK.no vært ledende i Norge og i NRK hva angår avs­lørin­gene rundt den tidligere NHO-pres­i­den­tens disponer­inger som førte til hans avgang. NRK.no har også egne små net­tredak­sjon­er som pro­duser­er innhold innen­for helse‑, for­bruk­er- og livst­stilss­jan­geren, samt kul­tur- og under­hold­ningss­jan­geren. Disse redak­sjonene er ikke pro­gram­støt­tende eller en del av en radio- og tv-pro­duk­sjon som sådan, men pro­duser­er gen­uin net­tjour­nal­is­tikk og tjen­ester til glede for bruk­erne våre. I løpet av som­meren vil en teknolo­gi- og viten­skap­sredak­sjon i NRK.no også se dagens lys.

I til­legg må vi som et stort mediehus med flere plat­tformer tenke syn­ergi­er og sam­spill på tvers av mediene.

Nyhet­savdelin­gen i NRK har det siste året beveg­et seg mot­strøms i mediemarkedet med utvidelse av Dagsrevyen. De har ned­satt eget pros­jekt med fokus på orig­i­nale nyheter, og er nå i pros­ess med å fly­tte fagredak­sjon­er, som uten­riks og sam­funn, nærmere nrk.no og har satt i gang egne pros­jek­ter for under­søk­ende jour­nal­is­tikk på nett, gjen­nom blant annet Bren­npunkt-redak­sjo­nen. Bren­npunkt har allerede vist hvor­dan en sak kan leve på flere plat­tformer. I forbindelse med tankek­splosjo­nen i Gulen i Sogn og Fjor­dane, lagde Bren­npunkt i 2008 det pris­belønte tv-pro­gram­met ”Mitt skip er lastet med”. Dette er senere ful­gt opp med en hel serie av egen­sak­er på nrk.no i 2009.

NRK er til stede i hele Norge med store og små dis­trik­ts- og lokalkon­tor, men Omdal har rett i at vi ikke fyller alle funksjon­er og nyhet­slever­anser som en lokalavis gjør. Likev­el job­ber vi nå også med en egen lokalstrate­gi som i større grad enn i dag skal evne å gi bruk­eren nyheter, aktu­alitet og opp­datert nyt­te­in­for­masjon basert på bruk­erens behov, ikke på hvilken side av en fylkesgrense ved­k­om­mende måtte bo. Sam­tidig bygges det opp spe­sialis­erte net­tjour­nal­is­ter på hvert eneste dis­trik­t­skon­tor som både skal ver­sjonere NRK-innhold, og skape gen­uin nettjournalistikk.

Vi job­ber fortløpende med å gjøre hele tilbudet mer rikt på mul­ti­me­dia, mer inter­ak­tivt og mer åpent for både pub­likum og samar­bei­dspart­nere. I til­legg ser vi på hvor­dan NRK med sine egen­sak­er kan sette dag­sor­den og legge til rette for menings­full kvalitets­de­batt på tvers av radio, tv og nett — og det norske samfunnet.

Jeg er helt enig med Omdal i at mye er uut­fors­ket, og at NRK bør stå frem med nyskap­ing og kvalitet­sutvikling med samme ambisjon og tradis­jon som i radio- og tv-his­to­rien. Sam­tidig har NRK fort­satt en rekke grun­n­for­p­lik­telser som gjør at vi må komme til målet gjen­nom ompri­or­i­ter­ing, kom­petanseutvikling og for­nuftig bruk av de ressursene vi allerede har. Vi skal likev­el tørre å fritenke pub­lic ser­vice-bekrepet fra tradis­jon, kringkast­ing­ste­knolo­gi og kanal­fik­ser­ing innimellom.

Med inter­nett som verk­tøy kan NRKs opp­drag i fremti­den gi helt nye muligheter og der­til ny mening. 

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by iacob prebensen, Mar­tin Berglund. Mar­tin Berglund said: “Leser: NRK har en nettstrate­gi og opp­fyller opp­draget « Vox Pub­li­ca”( http://twitthis.com/jsdqwp ) […]

til toppen