Fra lisens til særavgift i Tyskland

Fra 2013 vil tyskerne fjerne radio- og tv-lisensen til fordel for en fast avgift per husstand.

I som­mer har det vært til­løp til debatt om finan­sie­rin­gen av NRK. Selv om alle par­ti­er på Stor­tin­get uten­om FrP øns­ker å sik­re en sta­bil inn­tekt for all­menn­kring­kas­tings­in­sti­tu­sjo­nen, har fle­re lan­sert uli­ke alter­na­ti­ver til dagens lisens på tv-appa­ra­ter. Tan­ken er at det blir vans­ke­li­ge­re å legi­ti­me­re en utgift knyt­tet til et spe­si­elt mot­ta­ker­ap­pa­rat når fle­re og fle­re bru­ker and­re dings­er til å mot­ta NRKs til­bud – enten det er PC’er, avan­ser­te mobil­te­le­fo­ner eller bær­ba­re medie­av­spil­le­re.

En mulig­het som ofte trek­kes fram er å leg­ge finan­sie­rin­gen av NRK inn som en regu­lær post i stats­bud­sjet­tet. En annen løs­ning kan være å utvi­de lisen­s­inn­kre­vin­gen til også å gjel­de nye mot­taks­ap­pa­ra­ter. I Tysk­land fore­slo myn­dig­he­te­ne før som­mer­en å gå for en tred­je løs­ning: Fra 2013 inn­fø­res en fast måned­lig avgift per hus­stand. Agif­ten skal være uav­hen­gig av antall bebo­ere, og hvil­ke appa­ra­ter de har. En fami­lie på seks med tre tv’er, fire PC’er, fem mobil­te­le­fo­ner og sju bær­ba­re medie­av­spil­le­re – som dag­lig bru­ker all­menn­kring­kas­ter­nes til­bud – skal beta­le det sam­me som en ens­lig uten tv. For pri­vat­per­soner skal selve kost­nads­ni­vå­et etter pla­nen ikke øke fra dagens ord­ning, men for bedrif­ter skal sum­men avhen­ge av antall ansat­te.

Men hvor­for skal alle være med på å beta­le for et medie­til­bud som noen bru­ker hyp­pig, noen bru­ker litt, og and­re ikke bru­ker i det hele tatt? For å legi­ti­me­re ord­nin­gen side­stil­les all­menn­kring­kas­ting med sko­ler, uni­ver­si­tet og biblio­tek – alt­så offent­li­ge goder som hele befolk­nin­gen nyter godt av selv om ikke alle bru­ker de.

Pla­nen, som skal inn­ar­bei­des i gjel­den­de reg­ler og så sen­des på høring, øns­kes vel­kom­men av de tys­ke all­menn­kring­kas­ter­ne. Insti­tu­sjo­ne­ne ser for seg en fram­tids­sik­ret tek­no­logi­uav­hen­gig modell, slut­ten på upo­pu­læ­re kon­trol­ler av unna­slun­tre­re, og mind­re byrå­kra­ti. Noe å ten­ke på for NRK og poli­ti­ker­ne her i lan­det også?

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Pro­ble­met er at nes­ten 9 av 10 nord­menn bru­ker ett eller annet NRK-til­bud dag­lig. Der­med legi­ti­me­rer man lisens, avgift eller hva nå enn man kal­ler det.

    Mår NRK er så stor, er det ikke bare å slip­pe til rekla­me hel­ler. Det vil gå utover man­ge and­re aktø­rer som jak­ter på de sam­me reklame­kro­ne­ne.

  2. Håper ikke de ten­ker i den­ne ret­nin­gen. En eller annen form for lisens er vel og bra, men så len­ge ens­li­ge, stu­den­ter o.a. med dår­lig øko­no­mi skal beta­le dob­belt så mye som etab­ler­te men­nes­ker i par­for­hold med god øko­no­mi, vil det hele føles svært urett­fer­dig.

  3. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo, Hall­vard Moe. Hall­vard Moe said: Fra tv-lisens til avgift per hus­stand? Har skre­vet kort om nytt for­slag i Tysk­land: http://tinyurl.com/36olpwr (@iacob) […]

til toppen