Fjendebilleder

Hvad fik Jared Lee Loughner til at skyde, såre og dræbe uskyldige i Tucson. Fjendebilleder og had kan være en del af forklaringen

Det er ikke enkelt at sige hvad der fik Jared Lee Lough­n­er til at skyde og dræbe uskyldige i Tuc­son. Men der er næppe tvivl om at han må have følt had og haft fjen­de­biller for sit indre øje. Om den aggre­sive retorik fra den amerikanske højre­side har bidraget til hadet og fjen­de­billed­erne er hellere ikke så enkelt at sige. Men affæren reak­tu­alis­er­er et gen­blik på fjen­de­billed­er som retorisk fænomen.

Vi må huske på at retorik ikke bare er noget som skaber fjen­de­billed­er, men også noget som kan hin­dre eller opløse dem — og skabe fred og tol­er­ance. Men det er ikke sagen i det følgende.

Det er en kendt sag i pro­pa­gandaforskn­ing at man bør frem­stille fjen­den som ond, umen­neske­lig og dæmonisk. Jo min­dre fjen­den er som os, jo mere han er for­agtelig, fordærvet og tyran­nisk, desto nem­mere bliv­er det at dræbe ham.

Den nazis­tiske pro­pa­gan­da – som den allierede – benyt­tede velk­endte strate­gi­er for at skabe fjen­de­billed­er: kon­struer et os-mod-dem, umen­neske­lig­gør fjen­den og gør ham til syn­de­buk og årsag til alle prob­le­mer – ja, til det onde selv. I 90’ernes Rwan­da var Hutuernes omtale av Tut­si­er som ”kak­er­lakker” og skad­edyr som skulle udry­d­des, et eksem­pel på det samme. Resul­tatet var folke­drab på mellem en halv og en hel mil­lion men­nesker gen­nem­ført på under fire måneder.

I første og anden ver­den­skrig blev ikke bare fjen­dens ledere, men også den enkelte sol­dat umen­neske­lig­gjort. Når du slås mand mod mand med bajonet­ter og kan se øjen­far­ven på men­nes­ket du dræber, er det let­tere hvis du opfat­ter ham som et udyr. Det er dem mod os. Det er os eller dem.

I vore dage er det anderledes. Efter 11. sep­tem­ber han­dler fjen­de­billed­erne i den offentlige og offi­cielle krigsre­torikken ikke først og fremmest om at gøre det mulig for sol­dat­en at dræbe. Han sid­der ofte i et cock­pit flere kilo­me­ter over dem han slår ihjel

Nu kon­strueres fjen­de­billed­er i end­nu højere grad for at vin­de offent­lighe­dens accept for krigshan­dlingerne. Befolknin­gen i lan­det man angriber teg­nes ikke som onde og min­dreværdi­ge – ikke engang sol­dater­ne. De er kuet og under­tryk­te af en ond tyran. Det er ham som er fjen­den, ikke folket. De er tvær­ti­mod dem vi vil hjælpe. Ja, de er til og med vore ven­ner; og de vil få det meget bedre hvis vi angriber. I sin tale til natio­nen 29. jan­u­ar 2003, bare få uger før inva­sio­nen i Irak, beskrev præsi­dent George W. Bush de afskyelige metoder som blev brugt i Iraks tor­turkam­re og kon­staterede så:

Hvis dette ikke er ond­skab, så har ordet ond­skab ingen betyd­ning. Og i aften har jeg et bud­skab til det tapre og under­tryk­te Irakiske folk: Jeres fjende har ikke omringet lan­det, jeres fjende styr­er lan­det. Og den dag ham og hans regime fjernes fra magten vil være jeres befrielsesdag.

Krig skaber fred. Besæt­telse er frigørelse. Robert Ivie, som antagelig er den mest fremtræ­dende amerikanske forsker i krigsre­torik, har beskrevet hvor­dan USA altid har frem­stil­let sine fjen­der som en vild angriber, drevet af irra­tionelt begær efter ero­bring og under­trykkelse gen­nem vold og magt. Dette billede inten­siveres gen­nem et kon­trasterende billede af ”os”, USA, som en fred­selsk­ende, rationel og tol­er­ant civil­i­sa­tion. Sådanne kon­traster – våben­magt ver­sus fri­hed, irra­tionalitet ver­sus ratio­nalitet, aggres­sion ver­sus forsvar, de vilde bar­bar­er ver­sus os i den civilis­erede ver­den – dan­ner både ind­hold og udtryk i de retoriske fjen­de­billed­er som dri­ver men­nesker i krig.

Ond­sk­abens retorik

Den som teg­n­er fjen­de­billed­er gør sig selv til offer og umen­neske­lig­gør mod­standeren. ”De vil løbe til fjeldene”, sagde Præsi­dent Bush i 2001, og beskrev Al Qai­da som onde dyr man skulle jage:

de vil finne huller å gemme sig i. Vi vil gøre det som er nød­vendig for å ryge dem ud, og vi vil få dem til at løbe, og vi vil fange dem.

Men før man kan jage og dræbe fjen­den, må man frem­mane ham som ond­sk­aben selv. Ond­sk­abens retorik lukker rum­met for nuancer og bal­anceret vur­der­ing af fordele og ulem­per ved kon­flikt og krig. Den som er kri­tisk til fjen­de­billed­erne og til tanken om at gå i krig, får ikke plads til at manøvrere retorisk.

Der vil altid være argu­menter imod krig og inva­sion: kri­gens for­færdelige lidelser, risikoen for ikke at sejre eller de udfor­dringer som uundgåeligt opstår med at vin­de fre­den når krigshan­dlingerne slut­ter. Men over­for billedet af ond­sk­aben selv, må alle disse argu­menter give fortabt.

Ond­sk­ab­smo­tivet hin­dr­er kri­tiske stem­mer og sænker tærsklen for krig. For når kam­p­en i det godes tjen­este står mod det onde selv, er kom­pro­miser uak­tuelle og ingen omkost­ninger for høje. ”Alle argu­menter man kan komme i tanke om for fred”, skriv­er Ivie, ”stikkes i spillet om kam­p­en mod ondskaben”.

Dem mod os – det er os eller dem

Uden et tydeligt os og et klart dem, kan man hverken skabe fjen­de­billed­er eller eskalere kon­flik­ter. Uden os-mod-dem får du ingen nazis­tiske kon­cen­tra­tionsle­jre, ingen kold krig, intet Apartheid og ingen mur på Vest­bred­den. Uden at få folk til at tro på mod­sæt­ninger mellem men­nesker får du ikke Israelere og Palæstinere, Ser­bere og Kroater, Hutuer og Tut­si­er til at dræbe hinan­den. Du får ikke nogen til at styre fly ind i World Trade Cen­ter og ingen præsi­dent til at sige: Enten er du med os eller så er du imod os.

Retoriske og socialp­sykol­o­giske studi­er vis­er hvor stærk en kraft ind­del­ing i grup­per kan være og hvor let det er at stille folk op mod hinan­den. I et eksper­i­ment plac­erede den britiske psykolog Hen­ri Tajfel helt til­fældigt val­gte men­nesker i helt til­fældigt val­gte grup­per. Disse men­nesker havde aldrig tidligere haft nogen form for samvær og ville aldrig senere få det. Til og med deres han­dlinger og udsagn i eksper­i­mentet var anonyme. På trods af denne til­fældighed han­dlet delt­agerne alligev­el som om medlem­merne av deres gruppe kunne reg­nes som ven­ner eller familie.

Delt­agerne gav udtryk for at de bedre kunne lide medlem­mer af deres ”egen” gruppe, at disse havde en mere behagelig per­son­lighed og ydet mere end dem i den anden gruppe. Når de blev bedt om at fordele penge gav de mest til ”sine egne”, og han­dlet som om de var i konkur­rence ”de andre”.

Sådanne kon­struk­tion­er af dem-mod-os er antagelig den stærkeste kraft i men­nes­ket. Denne kraft får os til at acceptere fjen­de­billed­er og angribe andre men­nesker. Kon­struk­tio­nen er stærk for­di den er så grundlæggende. Vi forstår ver­den i mod­sæt­ninger: høj i forhold til lav, sort i forhold til hvid, rig i forhold til fat­tig, suc­ces i forhold til fiasko, civilis­eret i forhold til ucivilis­eret, offer i forhold til angriber. Det ene giv­er ganske enkelt ikke mening uden det andet. Der er ikke noget mig uden dig.

Ledere vil altid invitere os til at være en del af et fæl­lesskab; og det bør de gøre. Men vi skal være bev­idst om hvilke for­mer for fæl­lesskab vi inviteres til at delt­age i. Hvilken slags grup­per, hvilken slags men­nesker og hvilken slags han­dlinger skaber ledere med deres retorik?

Når nogen taler om ”de andre”.  Når nogen fortæller hvor­dan ”de” er og hvad ”de” gør; når nogen fork­lar­er hvor­for ”de” er helt anderledes end ”os” eller hævder at ”de” truer vores lev­e­vis, så bør vi være på vagt. Særlig hvis de beskyldes for at være roden til alle vore problemer.

Vi skal være opmærk­somme på sprog­ets kraft til at male fjen­den på væggen og derved kon­struere både ”dem” og ”os”.

I en lidt anden udgave har denne tekst tidligere været pub­liceret i danske Retorik­Ma­gasinet.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

7 KOMMENTARER

 1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Jens E. Kjeld­sen, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Retorikkbloggen: Fjen­de­billed­er http://bit.ly/gxwD7Z […]

 2. Hei Jens. Meget nyt­tig og spen­nende lesning!

 3. Hei Jens,
  veldig inter­re­sant. En veldig inter­es­sant retorik­er i forbindelse med Ari­zona-skytin­gene er Ken­neth Burke og hans teori­er om “incip­i­ent actions” og “atti­tudes” som formi­dles av spraak. Jeg har nylig skrevet om dette paa http://intelligenceofpersuasion.blogspot.com/

  Burke hevder at alle spraakhan­dlinger formi­dler for­vent­ninger, akku­rat som et skue­spill gjo­er det, og en tilskuer faar oens­ket om aa faa disse for­vent­nin­gene opp­fylt. Saa en vold­sre­torikk skaper et oenske om vold­elige handlinger.

  • Jens E. Kjeldsen says:

   Takk Jan Erik og David for jeres kommentarer,

   og jo Burke er inter­es­sant. Hans human­is­tiske bak­grunn og hans sam­funnsviten­skaplige gjør at han stiller andre spørsmål og gir — gav — nye svar på retoriske problemstllinger.

 4. Retorikk er fascinerende. Spe­sielt når retorikk som fagom­råde brukes til å erstat­te virke­ligheten, dvs. som kon­struk­tivisme, som en gen­er­a­tor for aktiv benek­telse. Det er særlig to klas­siske dog­mer som gjør seg gjeldende i vår tid, og begge har til for­mål å benek­te at Vesten er (ufriv­il­lig) engas­jert i en ide­ol­o­gisk krig. 

  Begge han­dler om “fien­de­bilder”. Et fiend­bilde er noe et land “skaper” seg selv; en slags kollek­tiv pro­jis­er­ing. Når al-Qei­da angriper USA sier vi da at USA skaper seg “et fien­de­bilde”. Man sier ikke at USA stod bak 9/11, det er jo en kon­spir­asjon­ste­ori. Man sier i stedet at hele ideen om at al-Qei­da eksis­ter­er og er i krig med Vesten, det er et “bilde” folk i Vesten har “skapt”. Hvis man avvis­er dette bildet, alt­så benek­ter kri­gen, er ver­den tilbake slik den så ut før 9/11. Dette gir en fornem­melse av sikker­het hos men­nesker som i utgangspun­tket er skrekkslagne stilt over­for den kri­gen de har behov for å benek­te eksis­tensen av. 

  Den andre ideen, som henger sam­men med benek­telsen av al-Qei­da, er at Israel lign­er Nazi-Tysk­land. Ved hjelp av denne manip­u­lasjo­nen (Muren på Vest­bred­den = tyske KZ-leire) opp­når klien­ten to fordel­er sam­tidig. For det første kan han benek­te at islamis­tene før­er utry­d­delseskrig på evig tid mot Israel, etter­som de men­er å ha man­dat fra Kora­nen til å fjerne lan­det helt og hold­ent. Israels allierte fall­er inn under dette prosjektet. 

  For det andre har klien­ten fått en mot­gift mot skam­men fra 2. ver­den­skrig, som jo vekkes til live hver gang navnet Israel blir nevnt. Ved å over­føre bildene fra nazis­men til Israel nøy­tralis­eres noe av den gna­gende ond­skapen vi selv må svare for, dvs. som reson­ner­er med klien­tens egen feighet. Hvis ikke det var for denne feigheten ville nazis­men vært knust på et tidligere sta­di­um. Eksakt det samme skjer i dag, når feigheten åpn­er veien for nazis­mens ide­ol­o­giske barn, islamismen. 

  Også den gan­gen på 30-tal­let kunne man beskyldes for å “skape fien­de­bilder” ved å syn­lig­gjøre hva nazistenes ide­ol­o­giske pros­jekt gikk ut på. Da het det at man led av “para­noia kveru­lan­tis”, man var “uhel­bre­delig para­noid”. I dag gjen­tas dette møn­steret når enhver som syn­lig­gjør islamis­mens ide­ol­o­giske målset­ninger, artikulert av islamistiske ide­ologer selv, blir stem­plet som “islam­o­fobe”.

  Ideen om “fien­de­bilder” er et forsøk på å redusere noe virke­lig til noe uvirke­lig og annullere felles sanslige (com­mon sen­siske) erfaringer. De som hold­er på med dette har ikke his­to­rien på sin side.

 5. Jens E. Kjeldsen says:

  Jon Eirik,

  takk for inn­legget ditt. Det var tankevekkende. Jeg er litt usikker på hva du men­er med at “retorikk som fagom­råde brukes til å erstat­te virke­ligheten”. Både som all­menn prakis (rhetor­i­ca utens) og som teori og lære (rhetor­i­ca docens) — alt­så fagom­råde — brukes retorikken til å forstå, foran­dre og skabe ver­den, hvilket ikke er det samme som å erstat­te virke­ligheten. Naturligvis kan man bruke ord, språk og kom­mu­nikasjon til å lyge, for­dreie, forvrenge, fornek­te, forlede, bedrage og gjøre det uvirke­lige virke­lig. Det er en del av retorikkfagets (docens) opp­gave å under­søke og avdekke slike kom­mu­nikasjon­shan­dlinger. En måte å gjøre dette er å under­søke kon­struk­sjo­nen av fien­de­bilder. Der­for er jeg også usikker på hvor­for du set­ter “fien­de­bilder” i sitasjon­stegn. Det er vel ingen tvil om at fien­de­bilder er virke­lige? Man kan neppe benek­te at kon­struk­sjo­nen av felles fien­der eksis­ter­er og har meget virke­lige kon­sekvenser. Prob­lemet på 30-tal­let var vel ikke at kri­tikk av nazis­terne kunne beskrives som kon­struk­sjon av fien­de­bilder, men at nazis­tene lykkes med å kon­struere et fien­de­bilde av jødene som fik meget virke­lige konsekvenser?

 6. Jens,

  du har helt rett i at nazis­tene, la oss bare si alle total­itære beveg­elser, skaper fien­de­bilder. Kom­mu­nistenes for­føl­gelse av ulike sin­nelags­fien­der (“kon­trarev­o­lusjonære” osv.”), nazistenes for­føl­gelse av etniske grup­per, hvor genene selv gjøres til noe “fiendtlig”, islamis­mens kon­struk­sjon av Vesten som “fiende” for­di lovene i demokrati­et er skapt av men­nesker, og så videre. Hverken de rus­siske prestene eller dik­terne eller den jødiske folk­grup­pen var noens “fien­der” i sin tid. Og Vestens sam­funns­form, bygget på likeverdighet mel­lom kjønn og poli­tisk rep­re­sen­tasjon etc., er ikke “fiendtlig” i kraft av disse ret­tighetene. Så vi kan bli enige om at de total­itære skaper fien­de­bilder som de så går i gang med å bekjempe. 

  Men det blir ikke rik­tig å si at de rus­siske prestene eller den jødiske befolknin­gen “skapte seg fien­de­bilder” av hhv. kom­mu­nis­ter og nazis­ter. Det var tale om helt relle fien­der, av kjøtt og blod, som de fikk kor­porlig erfar­ing med. Likeledes er det galt å hevde at Vesten “skaper seg et fien­de­bilde” av islamis­men, som vit­terlig sprenger bomber i vestlige stor­by­er, og ellers fôr­er nyhets­bildet med bes­tialske over­grep på daglig basis. 

  Forskjellen lig­ger alt­så i sub­stansen. Hvis sub­stansen til­sidesettes forhold­er vi oss ikke lenger til virke­ligheten, og dermed kom­mer anførsel­steg­nene inn. 

  All teori er virke­lighet av annen grad. Retorikk som fagom­råde ret­ter seg mot noe som utfold­er seg i livsver­de­nen (utsagn og han­dlinger). Hvis retorikken som fagom­råde beg­yn­ner å tilskrive seg selv høyere realitet enn den første-ordens-virke­ligheten som er fagets forut­set­ning, begår man et over­tramp. Da brukes retorikken til ikke-faglige for­mål. Det være et ide­ol­o­gisk for­mål (manip­u­lasjon) eller et psykol­o­gisk for­mål (fal­sk betryggelse). 

  Så det finnes to slags fien­der. De som er kon­struert (prester, genetisk avs­tamn­ing, men­neskerettigheter) og de som er reelle (som sprenger bomber, kap­per hode av gisler, under­graver Men­neskerettighetene). Vil­jen til å sam­men­blande disse, og på den måten sette en par­entes rundt virke­ligheten, var vit­terlig et prob­lem på 30-tal­let. Og jo, de som kri­tis­erte nazis­men i sin tid ble beskyldt for å ha det som svar­er til en “fobi” mot ide­olo­gien, og det samme gjorde de som kri­tis­erte kom­mu­nis­men. Det fantes egne men­tal­syke­hus bygget bare for dem. Det er klart at syk­leiggjøring av ide­ol­o­gisk kri­tikk er og for­blir et prob­lem, som det alt­så har vært siden 1917 og frem inn i vår egen tid. Igjen er det ide­olo­gien som skaper et fien­de­bilde av sine kritikere. 

  Når vi så tar denne ide­olo­gien at face val­ue, og lyt­ter til hva den sier om Israel, ser vi at vi har anlagt en forvridd nar­ra­tiv. Vi innbiller oss selv at kon­flik­ten han­dler om fordel­ing av jord. Men i så fall ville man fun­net en løs­ning i løpet av 70 år. Ser man på hva islamis­tene sier (Iran, Hizbol­lah, Hamas, PLFP, PLO, Den Ara­biske Lig­aen, OIC) så er jord­spørsmålet helt vikari­erende og under­ord­net. Fra deres synsvinkel er det avgjørende at de i Kora­nen finner et påbud fra høyeste hold om at jøder ikke har lov til å leve der Israel lig­ger i dag. Man kan si at dette “høyeste hold” har etablert et fien­de­bilde av jødene som ikke er så ulikt den (langt senere) tyske varianten.

til toppen