FORFATTER

Sigurd Allern


1 bidrag

Medieskandaler, lekkasjer og granskning

Poli­tis­ke skan­da­ler er en gam­mel his­to­rie, men moder­ne mar­keds­ori­en­ter­te medi­er har gitt dem en ny dimen­sjon. Med tall­rike medie­til­bud og nyhets­kon­kur­ran­se 24 timer i døg­net kan pro­por­sjo­ne­ne saken får bli vold­som­me, spe­si­elt når kjen­te enkelt­per­soner står i fokus.

 
 
til toppen