Kildevern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kildevern

  Kildevern, medienes, redaktørenes og journalistenes rett til ikke å oppgi sine kilder, selv ikke under rettslig vitneavhør. Pressens kildevern er en sentral del av ytringsfriheten, slik den også er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 10. Kildevernet er nå regulert i straffeprosessloven av 1981 § 125, og tvisteloven av 2005 § 22-11.  Det fastsettes blant annet at redaktøren av et trykt skrift kan nekte å svare på spørsmål om hvem som er forfatter av en artikkel eller melding i skriftet eller hjemmelsmann for opplysninger i det.

 • kildekritikk

  Kildekritikk er en metode som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon og troverdigheten til informasjonen. Metoden benyttes både av de som bruker mediene og av de som lager medieinnhold.I sin aller enkleste form er kildekritikk å stille seg to kritiske spørsmål: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som sies akkurat her? Det er vanlig å skille mellom kilden (avsenderen) og kildematerialet (det som formidles, enten det er et muntlig utsagn, en e-post, en nettside eller en video).I kildekritikken er det ofte spørsmål knyttet til forholdet mellom kilden og kildematerialet som er sentralt.

  Fra wikipedia

 • Kilde (journalistikk)

  For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilderEn kilde eller ei kjelde er opphavet til ulike typer informasjon.

 • Kildevern

  Kildevern eller kjeldevern er massemedienes og journalistenes rett til ikke å røpe kildene sine.

 • Ytringsfrihet

  Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger (informasjonsfrihet), uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene.

Mer om Kildevern fra Vox Publicas arkiv