Sikker og brukervennlig kildekontakt

Meldingsappen Wickr er så enkel å bruke at selv journalister kan klare det.

Alle jour­nal­is­ter må ha et bevisst forhold til at all dig­i­tal kom­mu­nikasjon leg­ger igjen dig­i­tale spor, og at de der­for må være rustet til å kom­mu­nis­ere med sine kilder på en sikker måte. Det er let­tere sagt enn gjort.

Se for deg et redak­sjon­s­møte der nyhet­sredak­tøren drar frem et postko­rt med et super­sen­si­tivt tips fra en kilde som under­teg­n­er med fullt navn. Hvem som helst kan lese det som står der, og alle som har sett postko­rtet kan avs­løre kilden. Det fun­ger­er omtrent på samme måte med tips på e‑post, selv om det ikke er like opplagt for den jevne jour­nal­ist eller kilde. Mange er dessverre fort­satt skrem­mende naive, og hver dag sendes det enorme mengder sen­si­tiv infor­masjon til og fra norske redak­sjon­er på denne måten.

I vårt tenk­te analoge eksem­pel går det litt bedre hvis kilden leg­ger postko­rtet i en lukket kon­vo­lutt. Da kan ikke uved­k­om­mende lese tipset selv om de sit­ter med brevet i hån­den, og dette kan sam­men­lignes med en kryptert e‑post som sendes over net­tet. Krypterin­gen gir bedre sikker­het, og hin­dr­er uved­k­om­mende fra å lese det hem­melige tipset fra kilden til redaksjonen. 

Nødvendig kompetanseløft

Utfor­drin­gen er at e‑postkryptering fort­satt er litt tungvint, og fra et bruk­er­venn­lighetsper­spek­tiv må vi kunne si at løs­nin­gene fort­satt har et bety­delig forbedringspoten­sial. Mens vi ven­ter på at det utbedres, bør pressen ta grep og sørge for et kom­petanseløft for sine jour­nal­is­ter. Faren er stor for at kilder med dig­i­tal kom­petanse som sit­ter på sen­si­tiv infor­masjon rett og slett lar være å tipse pressen om kri­tikkverdi­ge forhold hvis jour­nal­is­tene ikke engang er i stand til å mot­ta og åpne en kryptert e‑post.

Kom­mu­nikasjon­sprob­lemet er likev­el ikke løst selv om jour­nal­is­tene lær­er seg krypter­ing og dekrypter­ing av e‑post. For når kilden sender den krypterte e‑posten, må både avsender og mot­tak­er oppgis, og denne infor­masjo­nen krypteres ikke. Dermed kan uved­k­om­mende snappe opp hvem som har sendt tipset og avs­løre hvem som er kilden selv om de ikke ser hva som ble skrevet. Dette blir på samme måte som med kon­vo­lut­ten i den analoge verdenen. 

IT-kyn­di­ge kilder forstår dette, og er kapable til å håndtere prob­lem­still­in­gene gjen­nom andre tiltak som kom­mer på top­pen av krypterin­gen. For folk flest blir det imi­dler­tid for avansert, og pressen trenger der­for en bruk­er­vennlig og enkel kom­mu­nikasjon­sløs­ning som kan brukes av jour­nal­is­ter og kilder uten omfat­tende IT-ekspertise.

Sikkert og brukervennlig

Wickr er en rel­a­tivt ny app for iPhone- og Android-mobil­er som har klart kun­st­stykket å kom­binere god sikker­het med et bruk­er­vennlig grens­es­nitt. Appen min­ner på mange måter om en hvilken som helst mod­erne tjen­este i det stadig økende markedet for sosiale medi­et­jen­ester. Forskjellen lig­ger i hva Wickr gjør for å sikre at ingen uved­k­om­mende får til­gang til verken innhold­et i kom­mu­nikasjo­nen, eller hvem bruk­erne kom­mu­nis­er­er med.

Med Wickr kan bruk­erne sikkert og anonymt sende meldinger, bilder, video­er, lydopp­tak og doku­menter. På samme måte som Snapchat er det også en tidsinnstill­ing som begrenser hvor lenge meldin­gen er tilgjen­gelig, men i mot­set­ning til Snapchat er sikker­het bygd inn fra bun­nen av. Meldinger slettes på en måte som skal gjøre det umulig å gjenop­prette infor­masjo­nen i etter­tid, og kom­mu­nikasjo­nen krypteres på en måte som skal gjøre det umulig å avs­løre innhold­et eller hvem som kom­mu­nis­er­er med hvem.

FBI har allerede gjort frem­støt for å få inn en bakdør i Wickr, men de ble bryskt avvist av topp­sje­fen Nico Sell. Hun ga dem en lek­sjon i his­to­rie, amerikan­sk grunnlov og George Wash­ing­tons uttalte tanker om infor­masjons­fri­het, per­son­vern og overvåkn­ing. “En bakdør for “good guys” kan alltid mis­brukes av “bad guys””, påpek­te hun, og gjorde det klart at Wickr er designet for ikke å ha slike åpninger.

Wickr er en gratis tjen­este, og sel­skapet bak satser på å tjene penger på avansert til­leg­gs­funksjon­alitet. De ser først og fremst for seg at de skal bli inter­es­sante nok for finansnærin­gen til at den blir vil­lig til å bla opp. For å klare det, trenger de en stor installert base, og det nyter alle andre brukere godt av.

Kommunikasjonen må sikres

I 2012 ga jeg ut boken Dig­i­talt kilde­v­ern på IJ-for­laget for å øke bevis­theten rundt dig­i­tal sikring av kilde­v­er­net. Den ble skrevet etter delt­agelse på SKUP-kon­fer­ansen i 2011. Der kom det frem at det selv blant kre­men av norske grave­jour­nal­is­ter er svært man­gel­full kunnskap om hvor­dan dig­i­tale spor gjør det mulig å avs­løre pressens kilder.

Kommunikasjon med kilder må sikres.

Kom­mu­nikasjon med kilder må sikres.

Siden den gang har Snow­dens avs­løringer og Oba­mas straf­fe­for­føl­gelse av varslere gjort det uomtvis­telig klart at amerikanske myn­digheter er både vil­lige og kapable til å overvåke og avs­løre jour­nal­is­ters kon­takt med sine kilder. Norske myn­digheter har ikke den samme kap­a­siteten, men vil­jen til å gå hardt til verks for å avs­løre pressens kilder er så abso­lutt til stede. Det så vi blant annet i kilde­v­ernsskan­dalen rundt 22. juli-lekkas­jen av bildene som viste en arrestert Breivik på Utøya.

Dette betyr at pressen må ta grep for å sikre kilde­v­er­net, og sørge for at ikke uved­k­om­mende kan avs­løre hvem som snakker med pressen, og hva de snakker om. Det hold­er ikke lenger bare å love kildene anonymitet, kilde­v­er­net må også sikres.

Begynn med Wickr

Når jeg hold­er intro­duk­sjon­skurs i dig­i­talt kilde­v­ern for jour­nal­is­ter, tar jeg en gjen­nom­gang av kryptert e‑post der jeg blant annet bruk­er eksem­pelet med postko­rt og brev for å vise hva krypter­ing kan og ikke kan bidra med. Jeg gjør det klart at det beste hadde vært om alle jour­nal­is­ter lærte seg å mot­ta og dekryptere e‑post, men at det i hvert fall hjelper litt om de i det min­ste skjøn­ner prin­sip­pene og så kan få hjelp av noen på IT-avdelin­gen den dagen de trenger det.

I mot­set­ning til e‑post med avansert krypter­ing, er Wickr en enkel og bruk­er­vennlig tjen­este som egn­er seg svært godt for jour­nal­is­ter og kilder, samt andre som trenger å kom­mu­nis­ere på en sikker måte. Det blir det stadig flere som ser behov for, og jeg øyn­er der­for håp om at Wickr blir en pop­ulær tjen­este. Den tar nok ikke over kom­mu­nikasjon­s­markedet på net­tet, men den kan bli en utbredt løs­ning, og det kan tvinge andre min­dre sikker­het­sori­en­terte kom­mu­nikasjon­ssys­te­mer til å løfte sikker­het­snivået sitt.

Jeg er i hvert fall svært begeistret for Wickr, og hvis det er noe du lur­er på, når du meg der ved å sende en kryptert meld­ing til bruk­er­navnet abrenna.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen