Misfornøyde ansatte varsler mest

Ny undersøkelse viser at det er de mest misfornøyde og de som i størst grad forventer negative reaksjoner som velger å varsle.

Mas­ter­stu­dent Ane Grete Vik ved Uni­ver­sitetet i Bergen doku­mentert at mis­fornøyde ansat­te er mer tilbøyelige til å varsle om kri­tikkverdi­ge forhold på arbei­d­splassen. Under­søkelsen er viet 30 sider i tidsskriftet Søkelys på Arbei­d­slivet (pdf 4,2 MB).

Viks analyse omfat­ter 16 000 nord­menn over 18 år og kon­klusjo­nen er at jo min­dre en arbei­d­stager trives, jo større er sannsyn­ligheten for den ansat­te vil varsle om kri­tikkverdi­ge forhold ved arbei­d­splassen. Under­søkelsen vis­er også at de som vasler i all hov­ed­sak møtes med velvil­je, både fra kol­le­gaer og ledelse. Over­rask­ende nok vis­er resul­tatene at det er de som i størst grad for­ven­ter neg­a­tive reak­sjon­er som vel­ger å varsle:

Resul­tatene indik­er­er at det å utføre opp­gaver uten god opplæring, dårlig forhold på arbei­d­splassen, at man er i fare for å miste jobben, og opplevelsen av å ha lite inn­fly­telse og egenkon­troll er for­bun­det med større hyp­pighet av varsling.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Ad:varsel, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Mis­fornøyde ansat­te varsler mest http://bit.ly/bWseR7 […]

til toppen