Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, sikkerhet og etikk

Sikkerhetssvikt rammer 50 millioner Facebook-brukere, regjeringen ønsker å endre kildevernreglene, Deeyah Khan vinner ny dokumentarpris og tyrkisk domstol opprettholder livstidsdom mot seks journalister. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Seks journalister i fengsel på livstid

Til tross for øken­de kri­tikk for brudd på ytrings­fri­he­ten og arresta­sjo­ner av tyr­kis­ke jour­na­lis­ter, har en anke­dom­stol i Istan­bul opp­rett­holdt en dom på livs­tid for seks jour­na­lis­ter. Jour­na­lis­te­ne er dømt for å ha stått i lede­tog med pre­si­dent Erdo­gans erke­fien­de, Fetul­lah Gülen. De er blant annet ankla­get for å ha sendt ut sig­na­ler til under­be­visst­he­ten om at Erdo­gan måt­te styr­tes, for­di de dis­ku­ter­te et mulig kupp på tyr­kisk TV. Dom­men beskri­ves av Repor­te­re uten gren­ser som juri­disk lyn­sjing. Alle seks jour­na­lis­ter har job­bet i medi­er som støt­ter oppo­si­sjo­nen i Tyr­kia.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES TIDLIGERE OMTALE HOS AFTENPOSTEN (03/10/2018)

EU åpner for lavmoms på elektroniske publikasjoner

EU har bestemt at enkelt­land kan ta i bruk lave­re moms­sat­ser på elekt­ro­nis­ke pub­li­ka­sjo­ner som har lav eller null moms i fysisk utga­ve. Ved­ta­ket er bare mid­ler­ti­dig, i påven­te av en grun­di­ge­re gjen­nom­gang av moms­reg­le­ne i for­hold til digi­tal utvik­ling. Men i ved­ta­ket står det lite som defi­ne­rer hva som skal reg­nes som elekt­ro­nis­ke pub­li­ka­sjo­ner. I Nor­ge har Finans­de­par­te­men­tet holdt fast på at et moms­fri­tak for elekt­ro­nis­ke utga­ver av fag­bla­der bare skal gjel­de PDF-utga­ver av de fysis­ke blade­ne, og ikke nett­ut­ga­ven.

LES MER HOS EU
LES MER HOS MBL (03/10/2018)

Strømmesuksessen uteblir for Skavlan på TV 2

Som del av TV 2s digi­ta­le sat­sing leg­ges både epi­so­der og eks­klu­si­ve nett­klipp av Skav­lan ut på TV 2 Sumo. Strøm­me­tal­le­ne er der­imot ikke høye: Førs­te epi­so­de av Skav­lan er strøm­met 15 000 gan­ger, og de and­re video­ene har alle lave­re strøm­me­tall. Til sam­men­lig­ning er førs­te epi­so­de av Lind­mo strøm­met 49 000 gan­ger hos NRK. Glenn Enge­bret­sen i Group M tvi­ler på at Skav­lan blir en strøm­me­vin­ner. Han peker på at snitt­seer­en er 50 år og føl­ge­lig har and­re seer­va­ner enn den yng­re delen av befolk­nin­gen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/10/2018)

NTB får støtte av Amazon til bildegjenkjenning

Det nors­ke nyhets­by­rå­et NTB har mot­tatt i over­kant av 200 000 nors­ke kro­ner fra Ama­zon Web Ser­vices (AWS) til et pro­sjekt om auto­ma­tisk bilde­gjen­kjen­ning. Det inne­bæ­rer blant annet at bilde­data­ba­sen på 25 mil­lio­ner bil­der flyt­tes opp i nett­sky­en. I for­bin­del­se med pro­sjek­tet skal NTB sam­ar­bei­de med det nors­ke maskin­læ­rings­mil­jø­et Inmeta/Crayon.

LES MER HOS KAMPANJE (03/10/2018)

Nye retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

Medie­til­sy­net og For­bru­ker­til­sy­net har utar­bei­det en skis­se til etis­ke ret­nings­lin­jer mot uhel­dig kropps­press i sosia­le medi­er. Det fore­slås blant annet at nett­pro­fi­le­ne ikke mar­keds­fø­rer eller pro­mo­te­rer kos­me­tis­ke inn­grep eller injek­sjo­ner, og at alle bil­der hvor kropps­fa­son­gen er redi­gert skal mer­kes. Ret­nings­lin­je­ne skal nå dis­ku­te­res med «influ­en­ce­re» og deres nett­verk, samt annon­sø­rer. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (03/10/2018)

Emmy-pris til norsk regissør – igjen

Deey­ah Khan har vun­net Emmy-pris for doku­men­ta­ren der hun møter ame­ri­kans­ke høyre­eks­tre­me ansikt til ansikt. Hun vant pri­sen i kate­go­ri­en nyhe­ter og aktua­li­te­ter. Fil­men vises blant annet på Net­flix i USA og Stor­bri­tan­nia. Det­te er and­re gang Khan vin­ner en Emmy. Hun fikk også pris for sin aller førs­te doku­men­tar, som hand­let om æres­drap.

LES MER HOS DAGSAVISEN
SE FILMEN HER (02/10/2018)

Deey­ah Khan vant Emmy-pris for doku­men­ta­ren «Meeting the Ene­my». Foto: Nor­way UN (New York).

Lørdagsavisen står i fare

Der­som Pos­tens øns­ke om å hal­ve­re antall omde­lings­da­ger fra 2020 blir gjel­den­de i post­lo­ven, kan også lør­dags­avi­sen stå i fare. Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mener at ord­nin­gen med lør­dags­le­ve­ring – som i 2016 ble over­tatt av dis­tri­bu­sjons­sel­ska­pet Kvik­kas – må vur­de­res på nytt. I et hørings­no­tat skri­ver depar­te­men­tet at det er vans­ke­lig å for­sva­re bru­ken av rundt 100 mil­lio­ner kro­ner årlig på leve­ring av lørs­dags­avi­ser til en begren­set del av befolk­nin­gen.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (01/10/2018)

Regjeringen med forslag til nye kildevernregler

Jus­tis­de­par­te­men­tet har pre­sen­tert sine for­slag til end­rin­ger i kilde­vern­reg­le­ne i straffe­pro­sess­lo­ven og tviste­lo­ven. Iføl­ge jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wara skal for­sla­get bidra til å styr­ke kilde­ver­nets plass i loven. Blant annet skal det i lov­ver­ket gjø­res tyde­li­ge­re at et sterkt kilde­vern er av vik­tig sam­funns­mes­sig ver­di, og det skal pre­si­se­res at kilde­ver­net omfat­ter alle opp­lys­nin­ger som poten­si­elt kan avslø­re kil­der.

LES MER HOS MEDIER24
SE FORSLAGENE HER (01/10/2018)

50 millioner Facebook-brukere rammet av sikkerhetssvikt

Face­bo­ok opp­da­get nylig en sik­ker­hets­brist som har ram­met rundt 50 mil­lio­ner bru­ke­re. Angri­pe­re har klart å stje­le en såkalt til­gangs­nøk­kel via Face­bo­oks «view as»-funksjon, og har der­med hatt mulig­he­ten til å over­ta folks bru­ker­kon­to­er. Face­bo­ok har i til­legg log­get ut ytter­li­ge­re 40 mil­lio­ner bru­ke­re for sik­ker­hets skyld i for­bin­del­se med tet­tin­gen av sik­ker­hets­hul­let, som opp­sto i for­bin­del­se med en opp­da­te­ring i juli i fjor. Face­bo­ok-aksjen falt raskt da bris­ten ble kjent.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (01/10/2018)

Get-avtale finansierer ny, norsk film

Get har inn­gått avta­le med pro­duk­sjons­sel­ska­pet Motion Blur om spon­sing av deres nes­te film, mot at Gets kun­der får se fil­men før and­re – etter kin­o­vis­nin­gen. Fil­men skal hand­le om polar­hel­ten Roald Amund­sen. Ingen av par­te­ne vil ut med hvor mye Get har bidratt med i kro­ner og øre, men det skal være et beløp som er avgjø­ren­de for film­pla­ne­ne. Get sier sel­ska­pet øns­ker å styr­ke norsk inn­hold i kon­kur­ran­sen mot inter­na­sjo­na­le aktø­rer som Net­flix og HBO. Get ble tid­li­ge­re i som­mer kjøpt opp av det svens­ke tele­sel­ska­pet Telia.

LES MER HOS KAMPANJE (28/09/2018)

Egmont øker satsningen på appen Min

Uke­blad­kon­ser­net Egmonts app Min ble lan­sert i fjor. Appen opp­da­te­res dag­lig med artik­ler og repor­ta­sjer fra Egmonts maga­si­ner, og ret­ter seg mot kvin­ner mel­lom 25 og 45 år. Ide­en er å hen­ven­de seg til dem som ikke bru­ker tid på papir­ma­ga­si­ner men som like­vel kan være inter­es­sert i Egmonts inn­hold digi­talt. Egmont har brukt den sis­te tiden på å utvik­le appen og sat­ser nå fullt på bru­ker­be­ta­ling.

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/09/2018)

Fagpressens momsfritak i fare

I lik­het med avi­se­ne har fag­pres­sen i man­ge år prøvd å få en like­be­hand­ling av moms på papir og nett, siden inn­hol­det er av sam­me type. Selv om fag­bla­der på papir har moms­fri­tak, har nett­ut­ga­ven av fag­bla­de­ne måt­tet leg­ge moms på bru­ker­be­ta­ling. Avi­se­ne fikk sitt moms­fri­tak på nett i 2016, og da Tri­ne Skei Gran­de tok over som kul­tur­mi­nis­ter, kom løf­ter om at fag­pres­sen skul­le få det sam­me. Men Finans­de­par­te­men­tet mener nå at det bare er PDF-utga­ven av papir­bla­det som skal ha fri­tak — og ikke abon­ne­ment på dyna­mis­ke nett­ut­ga­ver, slik avi­se­ne har fått.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/09/2018)

Fortnite-turnering kritiseres for kobling av barn og pengespill

Nor­ges førs­te tur­ne­ring i data­spil­let Fort­ni­te arran­ge­res til hel­gen. Både Medie­til­sy­net og Barne­vak­ten kri­ti­se­rer tur­ne­rin­gen for penge­pre­mi­en på 80 000 kro­ner, og mener det er en uhel­dig kob­ling mel­lom barn og penge­spill. Medie­til­sy­nets leder Mari Vel­sand synes det er pro­ble­ma­tisk at tur­ne­rin­gen ikke føl­ger sam­me alders­gren­se på 12 år som selve spil­let. Inn­gangs­bil­let­ten kos­ter over 1200 kro­ner.

LES MER HOS NRK (28/09/2018)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen