Ukens medienyheter: Ytringsfrihet, sikkerhet og etikk

Sikkerhetssvikt rammer 50 millioner Facebook-brukere, regjeringen ønsker å endre kildevernreglene, Deeyah Khan vinner ny dokumentarpris og tyrkisk domstol opprettholder livstidsdom mot seks journalister. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Seks journalister i fengsel på livstid

Til tross for økende kri­tikk for brudd på ytrings­fri­heten og arrestasjon­er av tyrkiske jour­nal­is­ter, har en anke­dom­stol i Istan­bul oppret­tholdt en dom på livstid for seks jour­nal­is­ter. Jour­nal­is­tene er dømt for å ha stått i ledetog med pres­i­dent Erdo­gans erke­fiende, Fetul­lah Gülen. De er blant annet anklaget for å ha sendt ut sig­naler til under­be­vis­s­theten om at Erdo­gan måtte styrtes, for­di de diskuterte et mulig kupp på tyrkisk TV. Dom­men beskrives av Reportere uten grenser som juridisk lyn­sjing. Alle seks jour­nal­is­ter har job­bet i medi­er som støt­ter oppo­sisjo­nen i Tyrkia.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES TIDLIGERE OMTALE HOS AFTENPOSTEN (03/10/2018)

EU åpner for lavmoms på elektroniske publikasjoner

EU har bestemt at enkelt­land kan ta i bruk lavere momssatser på elek­tro­n­iske pub­likasjon­er som har lav eller null moms i fysisk utgave. Ved­taket er bare midler­tidig, i påvente av en grundi­gere gjen­nom­gang av mom­sre­g­lene i forhold til dig­i­tal utvikling. Men i ved­taket står det lite som definer­er hva som skal reg­nes som elek­tro­n­iske pub­likasjon­er. I Norge har Finans­de­parte­mentet holdt fast på at et moms­fritak for elek­tro­n­iske utgaver av fag­blad­er bare skal gjelde PDF-utgaver av de fysiske bladene, og ikke nettutgaven.

LES MER HOS EU
LES MER HOS MBL (03/10/2018)

Strømmesuksessen uteblir for Skavlan på TV 2

Som del av TV 2s dig­i­tale sats­ing legges både episoder og eksklu­sive net­tk­lipp av Skavlan ut på TV 2 Sumo. Strøm­met­al­lene er der­i­mot ikke høye: Første episode av Skavlan er strøm­met 15 000 ganger, og de andre videoene har alle lavere strøm­met­all. Til sam­men­lign­ing er første episode av Lind­mo strøm­met 49 000 ganger hos NRK. Glenn Enge­bret­sen i Group M tvil­er på at Skavlan blir en strøm­mevin­ner. Han peker på at snittseeren er 50 år og føl­gelig har andre seer­van­er enn den yngre delen av befolkningen.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (03/10/2018)

NTB får støtte av Amazon til bildegjenkjenning

Det norske nyhets­byrået NTB har mot­tatt i overkant av 200 000 norske kro­ner fra Ama­zon Web Ser­vices (AWS) til et pros­jekt om automa­tisk bildeg­jenkjen­ning. Det innebær­er blant annet at bilde­data­basen på 25 mil­lion­er bilder fly­ttes opp i nettskyen. I forbindelse med pros­jek­tet skal NTB samar­bei­de med det norske maskin­læringsmiljøet Inmeta/Crayon.

LES MER HOS KAMPANJE (03/10/2018)

Nye retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

Medi­etil­synet og For­bruk­er­til­synet har utar­bei­det en skisse til etiske ret­ningslin­jer mot uheldig kropp­s­press i sosiale medi­er. Det fores­lås blant annet at nettpro­fi­lene ikke markeds­før­er eller pro­moter­er kos­metiske inngrep eller injek­sjon­er, og at alle bilder hvor kropps­fa­songen er redi­gert skal merkes. Ret­ningslin­jene skal nå diskuteres med «influ­encere» og deres nettverk, samt annonsører. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (03/10/2018)

Emmy-pris til norsk regissør – igjen

Deeyah Khan har vun­net Emmy-pris for doku­mentaren der hun møter amerikanske høyreek­streme ansikt til ansikt. Hun vant prisen i kat­e­gorien nyheter og aktu­aliteter. Fil­men vis­es blant annet på Net­flix i USA og Storbri­tan­nia. Dette er andre gang Khan vin­ner en Emmy. Hun fikk også pris for sin aller første doku­men­tar, som han­dlet om æresdrap.

LES MER HOS DAGSAVISEN
SE FILMEN HER (02/10/2018)

Deeyah Khan vant Emmy-pris for doku­mentaren «Meet­ing the Ene­my». Foto: Nor­way UN (New York).

Lørdagsavisen står i fare

Der­som Postens ønske om å hal­vere antall omdel­ings­dager fra 2020 blir gjeldende i post­loven, kan også lørdagsavisen stå i fare. Sam­ferd­sels­de­parte­mentet men­er at ord­nin­gen med lørdagslev­er­ing – som i 2016 ble over­tatt av dis­tribusjon­s­sel­skapet Kvikkas – må vur­deres på nytt. I et høringsno­tat skriv­er departe­mentet at det er vanske­lig å forsvare bruken av rundt 100 mil­lion­er kro­ner årlig på lev­er­ing av lørs­dagsavis­er til en begrenset del av befolkningen.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (01/10/2018)

Regjeringen med forslag til nye kildevernregler

Justis­de­parte­mentet har pre­sen­tert sine forslag til endringer i kilde­v­ern­re­g­lene i straf­fe­pros­essloven og tvis­teloven. Ifølge justismin­is­ter Tor Mikkel Wara skal forslaget bidra til å styrke kilde­v­er­nets plass i loven. Blant annet skal det i lovver­ket gjøres tydeligere at et sterkt kilde­v­ern er av vik­tig sam­funns­mes­sig ver­di, og det skal pre­sis­eres at kilde­v­er­net omfat­ter alle opplysninger som poten­sielt kan avs­løre kilder.

LES MER HOS MEDIER24
SE FORSLAGENE HER (01/10/2018)

50 millioner Facebook-brukere rammet av sikkerhetssvikt

Face­book oppdaget nylig en sikker­hets­brist som har ram­met rundt 50 mil­lion­er brukere. Angripere har klart å stjele en såkalt til­gangsnøkkel via Face­books “view as”-funksjon, og har dermed hatt muligheten til å over­ta folks bruk­erkon­to­er. Face­book har i til­legg logget ut ytterligere 40 mil­lion­er brukere for sikker­hets skyld i forbindelse med tet­tin­gen av sikker­het­shul­let, som opp­sto i forbindelse med en opp­da­ter­ing i juli i fjor. Face­book-aksjen falt raskt da bris­ten ble kjent.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (01/10/2018)

Get-avtale finansierer ny, norsk film

Get har inngått avtale med pro­duk­sjon­s­sel­skapet Motion Blur om spon­s­ing av deres neste film, mot at Gets kun­der får se fil­men før andre – etter kino­vis­nin­gen. Fil­men skal han­dle om polarhel­ten Roald Amund­sen. Ingen av partene vil ut med hvor mye Get har bidratt med i kro­ner og øre, men det skal være et beløp som er avgjørende for film­planene. Get sier sel­skapet ønsker å styrke norsk innhold i konkur­ransen mot inter­nasjonale aktør­er som Net­flix og HBO. Get ble tidligere i som­mer kjøpt opp av det svenske tele­sel­skapet Telia.

LES MER HOS KAMPANJE (28/09/2018)

Egmont øker satsningen på appen Min

Uke­blad­kon­ser­net Egmonts app Min ble lansert i fjor. Appen opp­dateres daglig med artik­ler og repor­tas­jer fra Egmonts mag­a­sin­er, og ret­ter seg mot kvin­ner mel­lom 25 og 45 år. Ideen er å hen­vende seg til dem som ikke bruk­er tid på papir­ma­gasin­er men som likev­el kan være inter­essert i Egmonts innhold dig­i­talt. Egmont har brukt den siste tiden på å utvikle appen og satser nå fullt på brukerbetaling.

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/09/2018)

Fagpressens momsfritak i fare

I likhet med avisene har fag­pressen i mange år prøvd å få en like­be­han­dling av moms på papir og nett, siden innhold­et er av samme type. Selv om fag­blad­er på papir har moms­fritak, har net­tut­gaven av fag­bladene måt­tet legge moms på bruker­be­tal­ing. Avisene fikk sitt moms­fritak på nett i 2016, og da Trine Skei Grande tok over som kul­tur­min­is­ter, kom løfter om at fag­pressen skulle få det samme. Men Finans­de­parte­mentet men­er nå at det bare er PDF-utgaven av papir­bladet som skal ha fritak — og ikke abon­nement på dynamiske net­tut­gaver, slik avisene har fått.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/09/2018)

Fortnite-turnering kritiseres for kobling av barn og pengespill

Norges første turner­ing i dataspillet Fort­nite arran­geres til hel­gen. Både Medi­etil­synet og Barnevak­ten kri­tis­er­er turner­in­gen for pengepremien på 80 000 kro­ner, og men­er det er en uheldig kobling mel­lom barn og penge­spill. Medi­etil­synets led­er Mari Vel­sand synes det er prob­lema­tisk at turner­in­gen ikke føl­ger samme alder­s­grense på 12 år som selve spillet. Inngangs­bil­let­ten koster over 1200 kroner.

LES MER HOS NRK (28/09/2018)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen