Større digitale kildetrusler – lite opplæring for fremtidens journalister

Journalistutdanningene har i varierende grad digitalt kildevern og sikkerhet på pensum. Men flere høgskolelektorer og professorer tror på mer undervisning i digital sikkerhet i nærmeste fremtid.

På en kon­fer­anse for jour­nal­istlærere i Helsin­ki nylig var et av temaene dig­i­talt kilde­v­ern og sikker­het. Ifølge høgskolelek­tor i jour­nal­is­tikk Jan Ytre­horn ved Høgskolen i Vol­da var det enighet i for­sam­lin­gen om at dig­i­tal sikker­het og kilde­v­ern er et tema jour­nal­is­tut­dan­nin­gene i større grad må under­vise i de neste årene.

En kart­leg­ging Vox Pub­li­ca har gjen­nom­ført vis­er at jour­nal­ist­stu­den­tene på de forskjel­lige norske læringsst­e­dene får svært ulik opplæring og veiled­ning i hvor­dan man kan sikre at kildene beskyttes, og i generell dig­i­tal sikker­het. Ingen av stud­i­est­e­dene har dig­i­tal sikker­het som et eget kurs, men temaet berøres enkelte sted­er i fore­lesninger og som del­er av kurs i kildekri­tikk og gravende journalistikk. 

Mens jour­nal­ist­stu­den­tene i Kris­tiansand og Bodø har dig­i­tal sikker­het på pen­sum og i flere fore­lesninger, har stu­den­tene i Bergen og Sta­vanger lite under­vis­ning om temaet.

Vox Pub­li­ca har tidligere skrevet flere artik­ler om dig­i­talt kilde­v­ern og sikker­het. I desem­ber i fjor for­t­alte for­fat­ter av boken “Dig­i­talt kilde­v­ern” Anders Bren­na at han er sjokkert over at ikke flere jour­nal­is­ter inter­esser­er seg for temaet.

– Enhver jour­nal­ist vil love anonymitet, men de fær­reste vet hva det innebær­er. De lover å ikke fortelle hvem de får det fra, men tenker ikke et sekund på at det går an å spore, sa Brenna.

Både gen­er­alsekretær i Norsk Presse­for­bund Kjer­sti Løken Stavrum og advokat Jon Wes­sel-Aas ytret sin bekym­ring om hvor­dan datainnsam­ling og sporing av kom­mu­nikasjon kan true pressens evne til å beskytte kildene sine.

Også i USA har under­vis­nin­gen av dig­i­tal sikker­het og kilde­v­ern tidligere begrenset seg til enkelte fore­lesninger. I en artikkel i Colum­bia Jour­nal­ism Review i novem­ber i fjor kom det imi­dler­tid frem at hold­nin­gene til dig­i­tal sikker­het endret seg etter Snow­den-sak­en blant journalistikk-professorer.

Er temaet i ferd med å bli vik­tigere også på de norske journaliststudiene?

Bergen: Tilfeldig

Ved Uni­ver­sitetet i Bergen er ikke dig­i­tal sikker­het spe­si­fis­ert på emne­pla­nen i journalistikk.

– Nei, dette er ikke spe­si­fis­erte tema i nåværende studieplan. Kilde­v­ern er naturligvis et tema, forteller førstea­manu­en­sis Lars Arve Røss­land ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, som tilbyr jour­nal­is­tut­dan­nin­gen ved UiB.

Han fork­lar­er at de i svært liten grad under­vis­er elevene i dette temaet, og at det er til­feldig om fore­le­serne, interne eller eksterne, tar opp temaet spesifikt.

Røss­land under­strek­er at Uni­ver­sitetet i Bergen er midt inne i en omleg­ging av sin studieplan i jour­nal­is­tikk, og men­er den nye studiepla­nen vil ta mer høyde for dig­i­tal sikker­het og kildevern. 

Oslo: Går ikke veldig i dybden

Ved jour­nal­is­tut­dan­nin­gen i Oslo berøres temaet i en dobbelt­time om kildekritikk.

– Det vi har på første året, er en fore­lesning om kildekri­tikk og kildear­beid – der en del av fore­lesnin­gen han­dler om dig­i­talt kilde­v­ern, sier høgskolelek­tor Anders Mar­ius Knud­sen ved Høgskolen i Oslo og Aker­shus (HiOA). Han innrøm­mer at de ikke går i dyb­den på temaet.

– I fore­lesnin­gen snakker vi litt om overvåkn­ing av e‑post og mobil, om nettsøk og hvor­dan det reg­istr­eres og lagres, og om hvor­dan denne infor­masjo­nen kan bidra til at andre kan danne seg et bilde av din eller kildens atferd, sier Knudsen.

Førsteårsstu­den­tene ved HiOA dri­ver van­ligvis ikke med kilde­sen­si­tive opp­gaver, men Knud­sen men­er det kan være vik­tig å legge seg opp noen van­er, som ikke å ha kildelis­ten liggende på smart­tele­fo­nen, og være bevisst på at lagring av sen­si­tiv infor­masjon i skyt­jen­ester kan være risik­a­belt. På andreåret har stu­den­tene blant annet et grave­pros­jekt der dig­i­tal sikker­het og kilde­v­ern kan bli aktuelt.

– Vi snakker også litt om kilder som trenger beskyt­telse, og at det da kan være best å møtes ansikt til ansikt, sier Knud­sen, og leg­ger til:

– Jeg tror generelt at folk flest, meg selv inklud­ert, er alt­for lite bevisst på hvor lett infor­masjon om oss er tilgjen­gelig for andre. Det er vik­tig at jour­nal­is­ter, spe­sielt de som ofte kom­mer bor­ti sen­si­tivt mate­ri­ale, vet om farene og har noen ruti­n­er som er lure, sier han.

Kurs­er NRK-journalister
Tidligere i høst ble det klart at NRK ville gjenopp­ta samar­bei­det med Nasjon­al sikker­hetsmyn­dighet for å avverge datainnbrudd. I en artikkel på NRK Ytring fork­lar­er nyhets­di­rek­tør Per Arne Kalbakk at NRK har satt i gang flere par­al­lelle løp for å sikre at sen­si­tiv infor­masjon ikke kom­mer på avveie. Dette skal NRK bl.a. hin­dre ved nye bær­bare mask­in­er med kryptert hard­disk, samt at man vil kryptere eksis­terende mask­in­er. Sam­tidig sender Kalbakk jour­nal­is­tene på kurs i krypter­ing og hvor­dan man beskyt­ter seg mot datatyveri og avlytting.

Volda: Del av undervisning i kildevern

Ved Høgskolen i Vol­da tas dig­i­tal sikker­het og kilde­v­ern opp når man går igjen­nom kilde­v­er­net generelt. Førstea­manu­en­sis i jour­nal­is­tikk Svein Brurås fork­lar­er at det først og fremst er vik­tig at stu­den­tene opp­fat­ter begrun­nelsen for og betyd­nin­gen av kilde­v­er­net i journalistikken.

– Dette er et vik­tig aspekt ved ytrings­fri­heten og et sen­tralt punkt i presseetikken. Dernest er det selvsagt vik­tig at våre stu­den­ter er opp­merk­som på de utfor­dringer som dig­i­tal teknolo­gi reis­er med tanke på kilde­v­ern, sier Brurås.

Han har mer­ket seg at det er kom­met ny lit­ter­atur om temaet både i Norge og i Sverige, og sier det kan bli aktuelt å invitere for­fat­terne til Volda.

– Elek­tro­n­isk kom­mu­nikasjon innebær­er at vi hele tiden leg­ger igjen spor etter oss, både på egne pc-er, på mobil­tele­fon­er, på ser­vere vi benyt­ter, og hos leverandør­er av ulike datat­jen­ester. Både myn­digheter, sel­skaper og pri­vat­per­son­er har mange muligheter for å spore hvem jour­nal­is­ter har kon­takt med. Det samme har hackere med uedle motiv­er. For jour­nal­is­ter er kildebeskyt­telsen like vik­tig uansett hvem som måtte snoke etter en kildes eller en tipsers iden­titet, sier han.

Gimlekollen: Bruker DN-reportasje som eksempel

NLA Mediehøgskolen Gim­lekollen tilbyr for første gang i år et kurs i under­søk­ende jour­nal­is­tikk. Høgskolelek­tor Liv Iren Hognes­tad men­er dig­i­tal sikker­het og kilde­v­ern spe­sielt er vik­tig i dette kurset, men at det sam­tidig er noe stu­den­tene tar med seg i arbei­det med andre saker.

– Vi har boka “Datastøt­tet jour­nal­is­tikk” av Espen Ander­sen og “Gravende jour­nal­is­tikk” av Guri Hjeltnes og Morten Møller Warmedal på tred­jeårskurset i under­søk­ende jour­nal­is­tikk, som vi tilbyr første gang i år. I til­legg anbe­faler vi boka “Dig­i­talt kilde­v­ern” av Anders Bren­na. Stu­den­tene har også metoder­ap­porten til Dagens Næringslivs sak om dop­ing­mafi­aen og den første repor­tas­jen på pen­sum, der dig­i­tal sikker­het står sen­tralt, forteller Hognestad.

DN-mag­a­sinets jour­nal­is­ter bruk­te ifølge metoder­ap­porten (pdf) lev­ert til Skup blant annet flere typer krypterte e‑post-tjen­ester og job­bet uten­for avisens lokaler da de gikk under­cov­er for å avs­løre hvor­dan dop­ing ble sol­gt på lukkede forum på inter­nett. Artikkelse­rien vant Skup-prisen i 2012. 

Hognes­tad men­er dig­i­tal sikker­het og kilde­v­ern er svært vik­tig når stu­den­tene hold­er på med kurset i under­søk­ende journalistikk.

– Det er noe de også tar med seg i arbei­det med andre sak­er, sier Hognestad.

Bodø: På pensum

Førstelek­tor Fritz Breivik ved Uni­ver­sitetet i Nord­land forteller at dig­i­talt kilde­v­ern og sikker­het inngår i stu­dentenes tred­je semes­ter, med temaet også på pen­sum. En dobbelt­time er satt av til under­vis­ning i dig­i­talt kilde­v­ern, og Bren­nas bok er på pensum.

– Dette er veldig vik­tig, og blir vik­tigere i vår neste rev­iderte studieplan, sier Breivik.

Stavanger: Nedprioritert

På jour­nal­is­tut­dan­nin­gen ved Uni­ver­sitetet i Sta­vanger nevnes dig­i­talt kilde­v­ern når stu­den­tene under­vis­es i etikk og kilde­v­ern. Men uni­ver­sitet­slek­tor Espen Reiss Math­iesen forteller at de ikke er spe­sielt opp­tatt av dette.

Etter Snow­den
Snow­den-lekkas­jene førte til at Tow Cen­tre for Dig­i­tal Jour­nal­ism ved Colum­bia Uni­ver­si­ty i New York oppret­tet en egen serie av fore­lesninger, forskn­ing­spros­jek­ter og artik­ler under navnet “Jour­nal­ism after Snowden.”

– På en skala fra en til ti, der pre­mis­set er at vi under­vis­er stu­den­ter på bach­e­lor­nivå som har prob­le­mer nok med å holde rede på enkle etiske prob­lem­still­inger og som ikke for­ventes å arbei­de med store, tunge grave­pros­jek­ter eller avs­løringer i SKUP-klassen – kom­mer dig­i­talt kilde­v­ern langt ned på lista. Sånn omtrent én på skalaen av vik­tige ting å lære fra seg i grun­nut­dan­nin­gen, men­er Mathiesen.

Vox Pub­li­ca har vært i kon­takt med kur­sans­varlige for jour­nal­is­tikkut­dan­nin­gen ved Norges Kreative Høyskole, men de har ikke besvart våre spørsmål.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen