Større digitale kildetrusler – lite opplæring for fremtidens journalister

Journalistutdanningene har i varierende grad digitalt kildevern og sikkerhet på pensum. Men flere høgskolelektorer og professorer tror på mer undervisning i digital sikkerhet i nærmeste fremtid.

På en kon­fe­ran­se for jour­na­list­læ­re­re i Hel­sin­ki nylig var et av tema­ene digi­talt kilde­vern og sik­ker­het. Iføl­ge høg­skole­lek­tor i jour­na­lis­tikk Jan Ytre­horn ved Høg­sko­len i Vol­da var det enig­het i for­sam­lin­gen om at digi­tal sik­ker­het og kilde­vern er et tema jour­na­list­ut­dan­nin­ge­ne i stør­re grad må under­vi­se i de nes­te åre­ne.

En kart­leg­ging Vox Pub­li­ca har gjen­nom­ført viser at jour­na­list­stu­den­te­ne på de for­skjel­li­ge nors­ke lærings­ste­de­ne får svært ulik opp­læ­ring og vei­led­ning i hvor­dan man kan sik­re at kil­de­ne beskyt­tes, og i gene­rell digi­tal sik­ker­het. Ingen av stu­die­ste­de­ne har digi­tal sik­ker­het som et eget kurs, men tema­et berø­res enkel­te ste­der i fore­les­nin­ger og som deler av kurs i kilde­kri­tikk og grav­en­de jour­na­lis­tikk.

Mens jour­na­list­stu­den­te­ne i Kris­tian­sand og Bodø har digi­tal sik­ker­het på pen­sum og i fle­re fore­les­nin­ger, har stu­den­te­ne i Ber­gen og Stav­an­ger lite under­vis­ning om tema­et.

Vox Pub­li­ca har tid­li­ge­re skre­vet fle­re artik­ler om digi­talt kilde­vern og sik­ker­het. I desem­ber i fjor for­tal­te for­fat­ter av boken «Digi­talt kilde­vern» Anders Bren­na at han er sjok­kert over at ikke fle­re jour­na­lis­ter inter­es­se­rer seg for tema­et.

– Enhver jour­na­list vil love ano­ny­mi­tet, men de fær­res­te vet hva det inne­bæ­rer. De lover å ikke for­tel­le hvem de får det fra, men ten­ker ikke et sekund på at det går an å spo­re, sa Bren­na.

Både gene­ral­sek­re­tær i Norsk Presse­for­bund Kjer­sti Løken Stav­rum og advo­kat Jon Wes­sel-Aas ytret sin bekym­ring om hvor­dan data­inn­sam­ling og spo­ring av kom­mu­ni­ka­sjon kan true pres­sens evne til å beskyt­te kil­de­ne sine.

Også i USA har under­vis­nin­gen av digi­tal sik­ker­het og kilde­vern tid­li­ge­re begren­set seg til enkel­te fore­les­nin­ger. I en artik­kel i Colum­bia Jour­na­lism Review i novem­ber i fjor kom det imid­ler­tid frem at hold­nin­ge­ne til digi­tal sik­ker­het end­ret seg etter Snow­den-saken blant jour­na­lis­tikk-pro­fes­so­rer.

Er tema­et i ferd med å bli vik­ti­ge­re også på de nors­ke jour­na­list­stu­die­ne?

Bergen: Tilfeldig

Ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen er ikke digi­tal sik­ker­het spe­si­fi­sert på emne­pla­nen i jour­na­lis­tikk.

– Nei, det­te er ikke spe­si­fi­ser­te tema i nåvæ­ren­de stu­die­plan. Kilde­vern er natur­lig­vis et tema, for­tel­ler første­ama­nu­en­sis Lars Arve Røss­land ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, som til­byr jour­na­list­ut­dan­nin­gen ved UiB.

Han for­kla­rer at de i svært liten grad under­vi­ser ele­ve­ne i det­te tema­et, og at det er til­fel­dig om fore­le­ser­ne, inter­ne eller eks­ter­ne, tar opp tema­et spe­si­fikt.

Røss­land under­stre­ker at Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen er midt inne i en omleg­ging av sin stu­die­plan i jour­na­lis­tikk, og mener den nye stu­die­pla­nen vil ta mer høy­de for digi­tal sik­ker­het og kilde­vern.

Oslo: Går ikke veldig i dybden

Ved jour­na­list­ut­dan­nin­gen i Oslo berø­res tema­et i en dob­belt­time om kilde­kri­tikk.

– Det vi har på førs­te året, er en fore­les­ning om kilde­kri­tikk og kilde­ar­beid – der en del av fore­les­nin­gen hand­ler om digi­talt kilde­vern, sier høg­skole­lek­tor Anders Mari­us Knud­sen ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HiOA). Han inn­røm­mer at de ikke går i dyb­den på tema­et.

– I fore­les­nin­gen snak­ker vi litt om over­våk­ning av e‑post og mobil, om nett­søk og hvor­dan det regist­re­res og lag­res, og om hvor­dan den­ne infor­ma­sjo­nen kan bidra til at and­re kan dan­ne seg et bil­de av din eller kil­dens atferd, sier Knud­sen.

Første­års­stu­den­te­ne ved HiOA dri­ver van­lig­vis ikke med kilde­sen­si­ti­ve opp­ga­ver, men Knud­sen mener det kan være vik­tig å leg­ge seg opp noen vaner, som ikke å ha kilde­lis­ten lig­gen­de på smart­te­le­fo­nen, og være bevisst på at lag­ring av sen­si­tiv infor­ma­sjon i skyt­je­nes­ter kan være risi­ka­belt. På andre­året har stu­den­te­ne blant annet et grave­pro­sjekt der digi­tal sik­ker­het og kilde­vern kan bli aktu­elt.

– Vi snak­ker også litt om kil­der som tren­ger beskyt­tel­se, og at det da kan være best å møtes ansikt til ansikt, sier Knud­sen, og leg­ger til:

– Jeg tror gene­relt at folk flest, meg selv inklu­dert, er alt­for lite bevisst på hvor lett infor­ma­sjon om oss er til­gjen­ge­lig for and­re. Det er vik­tig at jour­na­lis­ter, spe­si­elt de som ofte kom­mer borti sen­si­tivt mate­ria­le, vet om fare­ne og har noen ruti­ner som er lure, sier han.

Kur­ser NRK-jour­na­lis­ter
Tid­li­ge­re i høst ble det klart at NRK vil­le gjen­opp­ta sam­ar­bei­det med Nasjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het for å avver­ge data­inn­brudd. I en artik­kel på NRK Ytring for­kla­rer nyhets­di­rek­tør Per Arne Kal­bakk at NRK har satt i gang fle­re paral­lel­le løp for å sik­re at sen­si­tiv infor­ma­sjon ikke kom­mer på avveie. Det­te skal NRK bl.a. hind­re ved nye bær­ba­re maski­ner med kryp­tert hard­disk, samt at man vil kryp­te­re eksis­te­ren­de maski­ner. Sam­ti­dig sen­der Kal­bakk jour­na­lis­te­ne på kurs i kryp­te­ring og hvor­dan man beskyt­ter seg mot data­ty­ve­ri og avlyt­ting.

Volda: Del av undervisning i kildevern

Ved Høg­sko­len i Vol­da tas digi­tal sik­ker­het og kilde­vern opp når man går igjen­nom kilde­ver­net gene­relt. Første­ama­nu­en­sis i jour­na­lis­tikk Svein Brurås for­kla­rer at det først og fremst er vik­tig at stu­den­te­ne opp­fat­ter begrun­nel­sen for og betyd­nin­gen av kilde­ver­net i jour­na­lis­tik­ken.

– Det­te er et vik­tig aspekt ved ytrings­fri­he­ten og et sen­tralt punkt i presse­etik­ken. Der­nest er det selv­sagt vik­tig at våre stu­den­ter er opp­merk­som på de utford­rin­ger som digi­tal tek­no­lo­gi rei­ser med tan­ke på kilde­vern, sier Brurås.

Han har mer­ket seg at det er kom­met ny lit­te­ra­tur om tema­et både i Nor­ge og i Sve­ri­ge, og sier det kan bli aktu­elt å invi­te­re for­fat­ter­ne til Vol­da.

– Elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon inne­bæ­rer at vi hele tiden leg­ger igjen spor etter oss, både på egne pc-er, på mobil­te­le­fo­ner, på ser­ve­re vi benyt­ter, og hos leve­ran­dø­rer av uli­ke data­tje­nes­ter. Både myn­dig­he­ter, sel­ska­per og pri­vat­per­soner har man­ge mulig­he­ter for å spo­re hvem jour­na­lis­ter har kon­takt med. Det sam­me har hacke­re med ued­le moti­ver. For jour­na­lis­ter er kilde­be­skyt­tel­sen like vik­tig uan­sett hvem som måt­te sno­ke etter en kil­des eller en tip­sers iden­ti­tet, sier han.

Gimlekollen: Bruker DN-reportasje som eksempel

NLA Medie­høg­sko­len Gim­le­kol­len til­byr for førs­te gang i år et kurs i under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk. Høg­skole­lek­tor Liv Iren Hogne­stad mener digi­tal sik­ker­het og kilde­vern spe­si­elt er vik­tig i det­te kur­set, men at det sam­ti­dig er noe stu­den­te­ne tar med seg i arbei­det med and­re saker.

– Vi har boka «Data­støt­tet jour­na­lis­tikk» av Espen Ander­sen og «Grav­en­de jour­na­lis­tikk» av Guri Hjelt­nes og Mor­ten Møl­ler War­me­dal på tredje­års­kur­set i under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk, som vi til­byr førs­te gang i år. I til­legg anbe­fa­ler vi boka «Digi­talt kilde­vern» av Anders Bren­na. Stu­den­te­ne har også metode­rap­por­ten til Dagens Nærings­livs sak om doping­ma­fia­en og den førs­te repor­ta­sjen på pen­sum, der digi­tal sik­ker­het står sen­tralt, for­tel­ler Hogne­stad.

DN-maga­si­nets jour­na­lis­ter bruk­te iføl­ge metode­rap­por­ten (pdf) levert til Skup blant annet fle­re typer kryp­ter­te e‑post-tje­nes­ter og job­bet uten­for avi­sens loka­ler da de gikk under­cover for å avslø­re hvor­dan doping ble solgt på luk­ke­de forum på inter­nett. Artik­kel­se­ri­en vant Skup-pri­sen i 2012.

Hogne­stad mener digi­tal sik­ker­het og kilde­vern er svært vik­tig når stu­den­te­ne hol­der på med kur­set i under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk.

– Det er noe de også tar med seg i arbei­det med and­re saker, sier Hogne­stad.

Bodø: På pensum

Første­lek­tor Fritz Brei­vik ved Uni­ver­si­te­tet i Nord­land for­tel­ler at digi­talt kilde­vern og sik­ker­het inn­går i stu­den­te­nes tred­je semes­ter, med tema­et også på pen­sum. En dob­belt­time er satt av til under­vis­ning i digi­talt kilde­vern, og Bren­nas bok er på pen­sum.

– Det­te er vel­dig vik­tig, og blir vik­ti­ge­re i vår nes­te revi­der­te stu­die­plan, sier Brei­vik.

Stavanger: Nedprioritert

På jour­na­list­ut­dan­nin­gen ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger nev­nes digi­talt kilde­vern når stu­den­te­ne under­vi­ses i etikk og kilde­vern. Men uni­ver­si­tets­lek­tor Espen Reiss Mathie­sen for­tel­ler at de ikke er spe­si­elt opp­tatt av det­te.

Etter Snow­den
Snow­den-lek­ka­sje­ne før­te til at Tow Cent­re for Digi­tal Jour­na­lism ved Colum­bia Uni­ver­sity i New York opp­ret­tet en egen serie av fore­les­nin­ger, forsk­nings­pro­sjek­ter og artik­ler under nav­net «Jour­na­lism after Snow­den.»

– På en ska­la fra en til ti, der pre­mis­set er at vi under­vi­ser stu­den­ter på bachel­or­nivå som har pro­ble­mer nok med å hol­de rede på enk­le etis­ke pro­blem­stil­lin­ger og som ikke for­ven­tes å arbei­de med sto­re, tun­ge grave­pro­sjek­ter eller avslø­rin­ger i SKUP-klas­sen – kom­mer digi­talt kilde­vern langt ned på lis­ta. Sånn omtrent én på ska­la­en av vik­ti­ge ting å lære fra seg i grunn­ut­dan­nin­gen, mener Mathie­sen.

Vox Pub­li­ca har vært i kon­takt med kurs­an­svar­li­ge for jour­na­lis­tikk­ut­dan­nin­gen ved Nor­ges Krea­ti­ve Høy­sko­le, men de har ikke besvart våre spørs­mål.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen