Ukens medienyheter: Pressestøtte, pressefrihet og FM-radio

Senterpartiet vil forlenge FM-konsesjonene, forslaget om ny e-tjenestelov genererer motstand, KrF får gjennomslag for økt pressestøtte og saken rundt CNNs Jim Acosta og Donald Trump utvikler seg. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

EU-regler kan stanse redusert postombæring

EUs post­di­rek­tiv inne­hol­der reg­ler om at pos­ten skal leve­res ut fem gan­ger i uka, også i gris­grend­te strøk: «The uni­ver­sal ser­vice gua­rante­es, in prin­cip­le, one clea­ran­ce and one delive­ry to the home or pre­mi­ses of eve­ry natu­ral or legal per­son eve­ry wor­king day, even in remote or spar­se­ly popu­lated areas.» Direk­ti­vet er ved­tatt av den nors­ke regje­rin­gen, og kan der­med ska­pe pro­ble­mer for pla­ne­ne om å hal­ve­re antall dager med post­le­ve­ring – pla­ner som tru­er lokal­avi­se­nes dis­tri­bu­sjo­nen i dis­trik­te­ne. Den dras­tis­ke reduk­sjo­nen i post­le­ve­ring, og for­sla­get om alter­ne­ren­de leve­rings­da­ger annen­hver uke, har fått åtti avis­re­dak­tø­rer til å sig­ne­re et opp­rop som ber poli­ti­ker­ne om å sik­re avis­le­ve­ring i hele lan­det.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER OM DIREKTIVET HER (21/11/2018)

KrF øker pressestøtten

Regje­rin­gen har blitt eni­ge med Kris­te­lig Folke­par­ti om skis­sen til nes­te års stats­bud­sjett. KrF fikk gjen­nom­slag for kra­vet om å øke presse­støt­ten, og gir fem mil­lio­ner eks­tra i pro­duk­sjons­til­skudd til medie­ne. Par­ti­et gir også fem mil­lio­ner eks­tra øre­mer­ket samis­ke aviser.

LES MER HOS KAMPANJE (21/11/2018)

Facebook gir pengestøtte til lokal journalistikk

Face­bo­ok har fått sta­dig ster­ke­re kri­tikk for sin rol­le både når det gjel­der poli­tisk pro­pa­gan­da, bru­ker­data og svek­king av avi­se­nes annonse­inn­tek­ter. Nå ser det ut til at sel­ska­pet vil for­bed­re ima­get sitt ved å støt­te lokal jour­na­lis­tikk i Stor­bri­tan­nia. Face­bo­ok gir 4,5 mil­lio­ner pund til finan­sie­rin­gen av 80 «trainee»-stillinger i to år. De som blir ansatt skal dek­ke loka­le nyhe­ter på ste­der som har mis­tet lokal­avi­sen sin. Hva som skjer når de to åre­ne er omme, er usik­kert. Face­bo­oks inn­tek­ter i 2017 var på 40,6 mil­li­ar­der dol­lar. Over­skud­det kom på 15,9 mil­li­ar­der. 

LES MER HOS GUARDIAN (20/11/2018)

Betalingsvilje på stedet hvil

Bru­ker­be­ta­ling er nå avi­se­nes vik­tigs­te inn­tekts­kil­de, og nors­ke medie­bru­ke­re lig­ger høyt når det gjel­der beta­lings­vil­je, men en ny rap­port fra Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening (MBL) viser at beta­lings­lys­ten ikke vokser vide­re. Rap­por­ten er basert på en under­sø­kel­se fra august i år, som også ble gjen­nom­ført i fjor. Resul­ta­te­ne viser at ande­len som abon­ne­rer på avis er den sam­me som i 2017, og blant de som ikke abon­ne­rer er det liten beta­lings­vil­je. Sam­ti­dig har nors­ke aviser styr­ket seg som nyhets­kil­de, mens NRK og Face­bo­ok går noe til­ba­ke. 

LES MER HOS KAMPANJE (20/11/2018)

Egmont mister Pondus og Lunch

Pon­dus-ska­per Fro­de Øver­li tar med seg den popu­læ­re tegne­se­ri­en til det nyopp­ret­te­de Strand For­lag, star­tet av tegne­se­rie­agent Håkon Strand. Det skri­ver Dagens Nærings­liv (betalt sak) Også Lunch blir med på flytte­las­set. Strand har som agent repre­sen­tert både Fro­de Øver­li og Lunch-ska­per Bør­ge Lund. 

LES MER HOS KAMPANJE (20/11/2018)

Innstramming av pressereglene i Det hvite hus

Det hvi­te hus har gjen­opp­ret­tet CNN-repor­ter Jim Aco­stas presse­ak­kredi­te­ring perm­a­nent. Sam­ti­dig er det nå bestemt at jour­na­lis­ter ikke len­ger får stil­le pre­si­dent Donald Trump opp­føl­gings­spørs­mål uten til­la­tel­se under frem­ti­di­ge presse­kon­fe­ran­ser. Til­la­tel­sen må gis av enten pre­si­den­ten selv eller hans med­ar­bei­de­re.

LES MER HOS KAMPANJE (20/11/2018)

Jim Aco­stas presse­ak­kredi­te­ring har blitt gjen­opp­ret­tet. Foto: Gage Skid­mo­re

Disse får innovasjonsstøtte

Som en del av presse­støt­ten har Medie­til­sy­net delt ut syv mil­lio­ner kro­ner i inno­va­sjons­støt­te. Støt­ten skal bidra til digi­ta­li­se­ring i bran­sjen, og da sær­lig utvik­ling og inno­va­sjon i loka­le medi­er. Blant mot­ta­ker­ne er en rek­ke lokal­avi­ser, men det er også gitt støt­te til fel­les­sat­sin­ger i regi av bran­sje­or­ga­ni­sa­sjo­ner som LLA og MBL, og til NTB og Tek­nisk Uke­blad. 

LES MER HOS MEDIER24 (19/11/2018)

CNN-reporter får pressekortet tilbake – midlertidig

I kon­flik­ten mel­lom Det hvi­te hus og CNN har nå en dom­mer pålagt Det hvi­te hus å gi CNNs repor­ter til­ba­ke plas­sen i presse­lo­sjen — men bare mid­ler­ti­dig, i påven­te av retts­sa­ken. CNNs repor­ter Acos­ta ble nek­tet adgang til presse­lo­sjen etter å ha stilt kri­tis­ke spørs­mål til pre­si­den­ten. CNN har der­for gått til sak mot Det hvi­te hus for brudd på pres­se- og ytrings­fri­he­ten. And­re medi­er, inklu­dert Fox News, har støt­tet CNN.

LES MER HOS JOURNALISTEN (19/11/2018)

NRK erstatter nyheter med underholdning

NRKs omleg­ging av pro­gram­pro­fi­len på radio vek­ker reak­sjo­ner. Sta­dig nye fla­ter med aktua­li­te­ter og nyhe­ter ser ut til å bli byt­tet ut med under­hold­ning eller let­te­re inn­hold. Nyhets­pro­gram­met «Her og nå» er på fre­da­ger erstat­tet av et humor­pro­gram, sam­ti­dig som «Her og nå»-redaksjonen får pålegg om å sen­de sta­dig mere musikk. Nyhets­ma­ga­si­net «Ytring» på søn­da­ger er erstat­tet av et satire­pro­gram. Begrun­nel­sen er en prio­ri­te­ring av aktua­li­tets­pro­gram­met «Uke­slutt» på lør­da­ger, som også inne­hol­der sta­dig mer musikk. «Her og nå» lages av Tyholt-redak­sjo­nen i Trond­heim, og en av jour­na­lis­te­ne er nå bekym­ret for fram­ti­den. 

LES KOMMENTAR HOS MEDIER24
LES OM OMLEGGING HOS MEDIER24
LES MER HOS AFTENPOSTEN (19/11/2018)

Pressestøtte til fem nye aviser

158 aviser får til sam­men 313 mil­lio­ner kro­ner i presse­støt­te i år. Miner­va, Ves­ter­ålen Online og Bladet Ves­ter­ålen får i år til­skudd for førs­te gang, mens Vest­lands­nytt og Setes­dø­len er til­ba­ke på lis­ten etter å ha vært ute av ord­nin­gen noen år. Vårt Land og Dags­avi­sen, som sam­men med Klasse­kam­pen har vært de størs­te til­skudds­mot­ta­ker­ne, får vesent­lig mind­re til­skudd i år på grunn av opp­lags­fall. Ber­gens­avi­sen øker til­skud­det fra 25,1 mil­lio­ner kro­ner til 29,2 mil­lio­ner kro­ner.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS DAGENS NÆRINGLIV (19/11/2018)

NRK vil sette ut IT-driften

Fag­for­enin­ge­ne i NRK er bekym­ret både for ansat­te og for frem­ti­dig kva­li­tet på IT-tje­nes­ten når NRK nå plan­leg­ger å set­te ut IT-drif­ten eks­ternt. Iføl­ge NRKs tek­no­logi­plan skal alt som ikke er NRKs kjerne­virk­som­het vur­de­res for tje­neste­ut­set­ting. Fag­for­enin­ge­ne er blant annet i tvil om NRKs fle­re tusen ansat­te vil kun­ne få like rask IT-hjelp fra eks­ter­ne sel­ska­per som de får i dag. Riks­kring­kas­te­ren har i dag mel­lom 30 og 40 IT-inge­ni­ø­rer.

LES MER HOS JOURNALISTEN (19/11/2018)

VGTV satser på e‑sport

Harald Strøm­me har etter avgan­gen fra TVNor­ge byg­get opp e‑sportselskapet Good Game, med tur­ne­rin­gen Tele­nor­liga­en som høyde­punkt. Nå skal VGTV sen­de fina­len i tur­ne­rin­gen live fra Lil­le­ham­mer. E‑sport er spådd stor vekst de nes­te åre­ne, blant annet i en Gold­man Sachs-rap­port om utvik­lin­gen i den nye sports­gre­nen. 

LES MER HOS KAMPANJE
SE GOLDMAN SACHS’ PRESENTASJON HER (16/11/2018)

VGTV sat­ser på e‑sport, som sta­dig øker sin opp­slut­ning. Foto: drone­picr

Mer FM-bråk i Oslo

Radio Metro har fått pålegg av både Medie­til­sy­net og Nkom om å slut­te med FM-sen­din­ger som kan tas inn i Oslo. Bak­grun­nen er at P4 og Radio Nor­ge har bidratt til finan­sie­rin­gen av DAB-net­tet mot at FM sten­ges helt i det attrak­ti­ve Oslo-områ­det. Dag­lig leder for Radio Metro, Svein Lar­sen, har enga­sjert stjerne­ad­vo­kat for å kun­ne fort­set­te sen­din­ge­ne.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (16/11/2018)

Facebook feilinformerte om valgpåvirkning

Face­bo­ok skal aktivt ha feil­in­for­mert om rus­sisk inn­blan­ding i pre­si­dent­val­get i USA. Iføl­ge New York Times uttal­te Mark Zucker­berg seg mot bed­re viten­de da han i 2016 benek­tet rus­sisk bruk av Face­bo­ok, etter­som sel­ska­pet alle­re­de had­de sam­let inn bevi­ser om slik bruk. Face­bo­ok skal også ha brukt et PR-byrå til å «snak­ke ned» kri­ti­ke­re og kon­kur­re­ren­de sel­ska­per. Infor­ma­sjo­nen er basert på inter­vju­er med ansat­te.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (16/11/2018)

Bekymret for kildevernet etter forslag om ny e‑tjenestelov

For­sla­get til ny e‑tjenestelov har vakt reak­sjo­ner i det nors­ke presse­mil­jø­et. Der­som Etter­ret­nings­tje­nes­ten får lag­re meta­data – f. eks inn­hold i e‑poster – i 18 måne­der, vil det poten­si­elt kun­ne føre til over­vå­king av jour­na­lis­ter og deres kil­der. Norsk Redak­tør­for­ening og Norsk Jour­na­list­lag er bekym­ret for hvor­dan det nye lov­for­sla­get vil påvir­ke kilde­ver­net. For å få til­gang på inn­hold i en e‑post må E‑tjenesten ha god­kjen­nel­se fra en dom­stol. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (16/11/2018)

Færre nordmenn deler og liker nyheter i sosiale medier

Deloit­tes fers­ke medie­vane­un­der­sø­kel­se viser at nord­menns nyhets­va­ner i sosia­le medi­er er i end­ring. Til tross for at ande­len som opp­gir sosia­le medi­er som sin hoved­ny­hets­kil­de øker – fra 10 pro­sent til 12 pro­sent av befolk­nin­gen –, ser man en ned­gang av de som opp­gir at de tryk­ker «like» på nyhets­ar­tik­ler. Også antal­let som kom­men­te­rer på nyhe­te­ne går ned. Iføl­ge Deloit­te-råd­gi­ver Joa­chim Gullak­sen vegrer man­ge seg for å dele menin­ger på sosia­le medi­er etter­som reak­sjo­ne­ne i kom­men­tar­fel­tet kan være har­de.

LES MER HOS MEDIER24 (16/11/2018)

Senterpartiet vil forlenge FM-konsesjonene

Sen­ter­par­ti­et har i Stor­tin­get frem­met et for­slag om å la lokal­ra­dio­ene være på FM-net­tet til 2031. Medie­po­li­tisk tal­s­per­son i Sp, Åslaug Sem-Jacob­sen, fryk­ter at man­ge av lokal­ra­dio­ene ikke har råd til å gå over på DAB innen 2021, og par­ti­et vil for­hind­re at fle­re sta­sjo­ner må leg­ges ned. For­sla­get får ikke støt­te hos Arbei­der­par­ti­et.

LES MER HOS JOURNALISTEN (16/11/2018)

TV 2‑avtale kan svekke lokalkontorene

TV 2s lokalkon­to­rer rundt om i lan­det har ven­tet i spen­ning på nye mid­ler og stil­lin­ger etter at TV 2 inn­gikk sin avta­le med sta­ten, som inne­bæ­rer 135 mil­lio­ner i støt­te. Men nå er skuf­fel­sen stor etter at TV 2s ledel­se har infor­mert om at det må anset­tes to ved hoved­kon­to­ret i Ber­gen for hver ny ansatt ved lokalkon­to­re­ne, skri­ver Medier24 (M24+). Årsa­ken er at avta­len har en betin­gel­se om at minst halv­par­ten av de redak­sjo­nelt ansat­te skal ha sitt arbeids­sted ved hoved­re­dak­sjo­nen i Ber­gen. Under­lig­gen­de betyr det også at nye ansat­te ved lokalkon­to­re­ne vil kun­ne gå på bekost­ning av stil­lin­ger i Oslo. 

LES MER HOS ITROMSØ (15/11/2018)

25 000 avisabonnenter kan bli ofret

Medie­nes egne avis­bud vil over­ta Pos­tens utde­ling av aviser i gris­grend­te strøk via sitt fel­les dis­tri­bu­sjons­sel­skap Helt Hjem. Det kom­mer frem i et kom­pro­miss­for­slag Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening har spilt inn over­for sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Utford­rin­gen lig­ger i pris­lap­pen: Bereg­nin­ger gjort av MBL viser at kost­na­den blir rundt en halv mil­li­ard kro­ner årlig — som er like mye Pos­ten vil spa­re på sin omstil­ling. Der­for fore­slås det å kut­te ut 15 pro­sent av de dyres­te abon­nen­te­ne – som til­sva­rer rundt 25 000 –, i sær­lig spredt­byg­de strøk i Finn­mark, Nord­land og på Vest­lan­det. Finn­mar­ken står i fare for å mis­te 4,6 mil­lio­ner kro­ner i inn­tek­ter der­som budru­ten fal­ler ut. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (15/11/2018)

Lisens erstattet av avgift i Sverige

I Sve­ri­ge har nå Riks­da­gen bestemt at TV-lisen­sen skal byt­tes ut med en avgift på per­son­nivå, som skal beta­les via skatte­sed­de­len. I ste­det for 2400 svens­ke kro­ner per hus­stand, skal hver svens­ke beta­le én pro­sent av inn­tek­ten sin — mak­si­mum 1300 kro­ner per år – uav­hen­gig av om ved­kom­men­de har TV eller radio. Per­soner med svært lav inn­tekt beta­ler redu­sert sats. På den­ne måten må også de som kun bru­ker SVT eller Sve­ri­ges Radio på nett beta­le for til­bu­det. Også i Nor­ge er det bestemt at lisen­sen skal bort, men det er ennå ikke klart hva den skal erstat­tes med. 

LES MER HOS KAMPANJE (15/11/2018)

Fox News støtter CNN

Nyhets­ka­na­len Fox News er van­lig­vis en av pre­si­dent Trumps støtte­spil­le­re, og er en av få nyhets­me­di­er han ikke skjel­ler ut for «fake news». Nå går Fox News aktivt ut og støt­ter CNN i saken om ute­sten­ging fra presse­lo­sjen i Det hvi­te hus. CNNs jour­na­list Acos­ta ble fra­tatt til­gang til presse­lo­sjen etter å ha stilt kri­tis­ke spørs­mål til pre­si­den­ten. CNN valg­te å sak­søke pre­si­den­ten og fle­re av hans råd­gi­ve­re for brudd på grunn­lo­vens reg­ler om pres­se- og ytrings­fri­het.

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/11/2018)

TEMA

L

okalavi
s

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen