Ukens medienyheter: Pressestøtte, pressefrihet og FM-radio

Senterpartiet vil forlenge FM-konsesjonene, forslaget om ny e-tjenestelov genererer motstand, KrF får gjennomslag for økt pressestøtte og saken rundt CNNs Jim Acosta og Donald Trump utvikler seg. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

EU-regler kan stanse redusert postombæring

EUs post­di­rek­tiv innehold­er regler om at posten skal leveres ut fem ganger i uka, også i gris­grendte strøk: «The uni­ver­sal ser­vice guar­an­tees, in prin­ci­ple, one clear­ance and one deliv­ery to the home or premis­es of every nat­ur­al or legal per­son every work­ing day, even in remote or sparse­ly pop­u­lat­ed areas.» Direk­tivet er ved­tatt av den norske reg­jerin­gen, og kan dermed skape prob­le­mer for planene om å hal­vere antall dager med postlev­er­ing – plan­er som truer lokalavisenes dis­tribusjo­nen i dis­trik­tene. Den drastiske reduk­sjo­nen i postlev­er­ing, og forslaget om alternerende lev­er­ings­dager annen­hver uke, har fått åtti avisredak­tør­er til å signere et opprop som ber poli­tik­erne om å sikre avislev­er­ing i hele landet.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
LES MER OM DIREKTIVET HER (21/11/2018)

KrF øker pressestøtten

Reg­jerin­gen har blitt enige med Kris­telig Folkepar­ti om skissen til neste års stats­bud­sjett. KrF fikk gjen­nom­slag for kravet om å øke press­es­tøt­ten, og gir fem mil­lion­er ekstra i pro­duk­sjon­stil­skudd til medi­ene. Par­ti­et gir også fem mil­lion­er ekstra øre­mer­ket samiske aviser.

LES MER HOS KAMPANJE (21/11/2018)

Facebook gir pengestøtte til lokal journalistikk

Face­book har fått stadig sterkere kri­tikk for sin rolle både når det gjelder poli­tisk pro­pa­gan­da, bruk­er­da­ta og svekking av avisenes annon­sein­ntek­ter. Nå ser det ut til at sel­skapet vil forbedre imaget sitt ved å støtte lokal jour­nal­is­tikk i Storbri­tan­nia. Face­book gir 4,5 mil­lion­er pund til finan­sierin­gen av 80 “trainee”-stillinger i to år. De som blir ansatt skal dekke lokale nyheter på sted­er som har mis­tet lokalavisen sin. Hva som skjer når de to årene er omme, er usikkert. Face­books inntek­ter i 2017 var på 40,6 mil­liarder dol­lar. Over­skud­det kom på 15,9 milliarder. 

LES MER HOS GUARDIAN (20/11/2018)

Betalingsvilje på stedet hvil

Bruker­be­tal­ing er nå avisenes vik­tig­ste inntek­t­skilde, og norske mediebrukere lig­ger høyt når det gjelder betal­ingsvil­je, men en ny rap­port fra Mediebedriftenes Lands­foren­ing (MBL) vis­er at betal­ingslysten ikke vokser videre. Rap­porten er basert på en under­søkelse fra august i år, som også ble gjen­nom­ført i fjor. Resul­tatene vis­er at ande­len som abon­ner­er på avis er den samme som i 2017, og blant de som ikke abon­ner­er er det liten betal­ingsvil­je. Sam­tidig har norske avis­er styr­ket seg som nyhet­skilde, mens NRK og Face­book går noe tilbake. 

LES MER HOS KAMPANJE (20/11/2018)

Egmont mister Pondus og Lunch

Pon­dus-skaper Frode Øver­li tar med seg den pop­ulære teg­ne­se­rien til det nyop­pret­tede Strand For­lag, startet av teg­ne­serieagent Håkon Strand. Det skriv­er Dagens Næringsliv (betalt sak) Også Lunch blir med på fly­t­te­las­set. Strand har som agent rep­re­sen­tert både Frode Øver­li og Lunch-skaper Børge Lund. 

LES MER HOS KAMPANJE (20/11/2018)

Innstramming av pressereglene i Det hvite hus

Det hvite hus har gjenop­pret­tet CNN-reporter Jim Acostas presseakkred­i­ter­ing per­ma­nent. Sam­tidig er det nå bestemt at jour­nal­is­ter ikke lenger får stille pres­i­dent Don­ald Trump oppføl­gingsspørsmål uten tilla­telse under frem­tidi­ge pressekon­fer­anser. Tilla­telsen må gis av enten pres­i­den­ten selv eller hans medarbeidere.

LES MER HOS KAMPANJE (20/11/2018)

Jim Acostas presseakkred­i­ter­ing har blitt gjenop­pret­tet. Foto: Gage Skidmore

Disse får innovasjonsstøtte

Som en del av press­es­tøt­ten har Medi­etil­synet delt ut syv mil­lion­er kro­ner i inno­vasjon­sstøtte. Støt­ten skal bidra til dig­i­talis­er­ing i bran­sjen, og da særlig utvikling og inno­vasjon i lokale medi­er. Blant mot­tak­erne er en rekke lokalavis­er, men det er også gitt støtte til fel­lessatsinger i regi av bran­sje­or­gan­isas­jon­er som LLA og MBL, og til NTB og Teknisk Ukeblad. 

LES MER HOS MEDIER24 (19/11/2018)

CNN-reporter får pressekortet tilbake – midlertidig

I kon­flik­ten mel­lom Det hvite hus og CNN har nå en dom­mer pålagt Det hvite hus å gi CNNs reporter tilbake plassen i pres­selos­jen — men bare midler­tidig, i påvente av rettssak­en. CNNs reporter Acos­ta ble nek­tet adgang til pres­selos­jen etter å ha stilt kri­tiske spørsmål til pres­i­den­ten. CNN har der­for gått til sak mot Det hvite hus for brudd på presse- og ytrings­fri­heten. Andre medi­er, inklud­ert Fox News, har støt­tet CNN.

LES MER HOS JOURNALISTEN (19/11/2018)

NRK erstatter nyheter med underholdning

NRKs omleg­ging av pro­gram­pro­filen på radio vekker reak­sjon­er. Stadig nye flater med aktu­aliteter og nyheter ser ut til å bli byt­tet ut med under­hold­ning eller let­tere innhold. Nyhet­spro­gram­met «Her og nå» er på fredager erstat­tet av et humor­pro­gram, sam­tidig som «Her og nå»-redaksjonen får pålegg om å sende stadig mere musikk. Nyhets­ma­gasinet «Ytring» på søndager er erstat­tet av et satire­pro­gram. Begrun­nelsen er en pri­or­i­ter­ing av aktu­alitet­spro­gram­met «Ukeslutt» på lørdager, som også innehold­er stadig mer musikk. «Her og nå» lages av Tyholt-redak­sjo­nen i Trond­heim, og en av jour­nal­is­tene er nå bekym­ret for framtiden. 

LES KOMMENTAR HOS MEDIER24
LES OM OMLEGGING HOS MEDIER24
LES MER HOS AFTENPOSTEN (19/11/2018)

Pressestøtte til fem nye aviser

158 avis­er får til sam­men 313 mil­lion­er kro­ner i press­es­tøtte i år. Min­er­va, Vesterålen Online og Bladet Vesterålen får i år tilskudd for første gang, mens Vest­land­snytt og Setes­dølen er tilbake på lis­ten etter å ha vært ute av ord­nin­gen noen år. Vårt Land og Dagsavisen, som sam­men med Klassekam­p­en har vært de største tilskud­dsmot­tak­erne, får vesentlig min­dre tilskudd i år på grunn av opplags­fall. Bergen­savisen øker tilskud­det fra 25,1 mil­lion­er kro­ner til 29,2 mil­lion­er kroner.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS DAGENS NÆRINGLIV (19/11/2018)

NRK vil sette ut IT-driften

Fag­forenin­gene i NRK er bekym­ret både for ansat­te og for frem­tidig kvalitet på IT-tjen­esten når NRK nå plan­leg­ger å sette ut IT-driften eksternt. Ifølge NRKs teknologi­plan skal alt som ikke er NRKs kjernevirk­somhet vur­deres for tjen­es­teut­set­ting. Fag­forenin­gene er blant annet i tvil om NRKs flere tusen ansat­te vil kunne få like rask IT-hjelp fra eksterne sel­skaper som de får i dag. Rik­skringkasteren har i dag mel­lom 30 og 40 IT-ingeniører.

LES MER HOS JOURNALISTEN (19/11/2018)

VGTV satser på e‑sport

Har­ald Strømme har etter avgan­gen fra TVNorge bygget opp e‑sportselskapet Good Game, med turner­in­gen Telenorli­gaen som høy­depunkt. Nå skal VGTV sende finalen i turner­in­gen live fra Lille­ham­mer. E‑sport er spådd stor vekst de neste årene, blant annet i en Gold­man Sachs-rap­port om utviklin­gen i den nye sportsgrenen. 

LES MER HOS KAMPANJE
SE GOLDMAN SACHS’ PRESENTASJON HER (16/11/2018)

VGTV satser på e‑sport, som stadig øker sin opp­slut­ning. Foto: dronepicr

Mer FM-bråk i Oslo

Radio Metro har fått pålegg av både Medi­etil­synet og Nkom om å slutte med FM-sendinger som kan tas inn i Oslo. Bak­grun­nen er at P4 og Radio Norge har bidratt til finan­sierin­gen av DAB-net­tet mot at FM stenges helt i det attrak­tive Oslo-området. Daglig led­er for Radio Metro, Svein Larsen, har engas­jert stjernead­vokat for å kunne fort­sette sendingene.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (16/11/2018)

Facebook feilinformerte om valgpåvirkning

Face­book skal aktivt ha feil­in­formert om rus­sisk innbland­ing i pres­i­dent­val­get i USA. Ifølge New York Times uttalte Mark Zucker­berg seg mot bedre vitende da han i 2016 benek­tet rus­sisk bruk av Face­book, etter­som sel­skapet allerede hadde sam­let inn bevis­er om slik bruk. Face­book skal også ha brukt et PR-byrå til å «snakke ned» kri­tikere og konkur­rerende sel­skaper. Infor­masjo­nen er basert på inter­vjuer med ansatte.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (16/11/2018)

Bekymret for kildevernet etter forslag om ny e‑tjenestelov

Forslaget til ny e‑tjenestelov har vakt reak­sjon­er i det norske pressemiljøet. Der­som Etter­ret­ningst­jen­esten får lagre meta­da­ta – f. eks innhold i e‑poster – i 18 måned­er, vil det poten­sielt kunne føre til overvåk­ing av jour­nal­is­ter og deres kilder. Norsk Redak­tør­foren­ing og Norsk Jour­nal­ist­lag er bekym­ret for hvor­dan det nye lov­forslaget vil påvirke kilde­v­er­net. For å få til­gang på innhold i en e‑post må E‑tjenesten ha god­kjen­nelse fra en domstol. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (16/11/2018)

Færre nordmenn deler og liker nyheter i sosiale medier

Deloittes ferske medieva­ne­un­der­søkelse vis­er at nord­menns nyhetsvan­er i sosiale medi­er er i endring. Til tross for at ande­len som opp­gir sosiale medi­er som sin hov­ed­ny­het­skilde øker – fra 10 pros­ent til 12 pros­ent av befolknin­gen –, ser man en nedgang av de som opp­gir at de trykker «like» på nyhet­sar­tik­ler. Også antallet som kom­menter­er på nyhetene går ned. Ifølge Deloitte-råd­giv­er Joachim Gul­lak­sen veg­r­er mange seg for å dele meninger på sosiale medi­er etter­som reak­sjonene i kom­men­tar­fel­tet kan være harde.

LES MER HOS MEDIER24 (16/11/2018)

Senterpartiet vil forlenge FM-konsesjonene

Sen­ter­par­ti­et har i Stortinget frem­met et forslag om å la lokalra­dioene være på FM-net­tet til 2031. Mediepoli­tisk talsper­son i Sp, Åslaug Sem-Jacob­sen, fryk­ter at mange av lokalra­dioene ikke har råd til å gå over på DAB innen 2021, og par­ti­et vil forhin­dre at flere stasjon­er må legges ned. Forslaget får ikke støtte hos Arbeiderpartiet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (16/11/2018)

TV 2‑avtale kan svekke lokalkontorene

TV 2s lokalkon­tor­er rundt om i lan­det har ven­tet i spen­ning på nye midler og still­inger etter at TV 2 inngikk sin avtale med stat­en, som innebær­er 135 mil­lion­er i støtte. Men nå er skuf­felsen stor etter at TV 2s ledelse har informert om at det må ansettes to ved hov­ed­kon­toret i Bergen for hver ny ansatt ved lokalkon­torene, skriv­er Medier24 (M24+). Årsak­en er at avtal­en har en betingelse om at minst halv­parten av de redak­sjonelt ansat­te skal ha sitt arbei­dsst­ed ved hov­e­dredak­sjo­nen i Bergen. Under­liggende betyr det også at nye ansat­te ved lokalkon­torene vil kunne gå på bekost­ning av still­inger i Oslo. 

LES MER HOS ITROMSØ (15/11/2018)

25 000 avisabonnenter kan bli ofret

Medi­enes egne avis­bud vil over­ta Postens utdel­ing av avis­er i gris­grendte strøk via sitt felles dis­tribusjon­s­sel­skap Helt Hjem. Det kom­mer frem i et kom­pro­miss­forslag Mediebedriftenes Lands­foren­ing har spilt inn over­for sam­ferd­selsmin­is­teren. Utfor­drin­gen lig­ger i pris­lap­pen: Bereg­ninger gjort av MBL vis­er at kost­naden blir rundt en halv mil­liard kro­ner årlig — som er like mye Posten vil spare på sin omstill­ing. Der­for fores­lås det å kutte ut 15 pros­ent av de dyreste abon­nen­tene – som tilsvar­er rundt 25 000 –, i særlig spredt­bygde strøk i Finn­mark, Nord­land og på Vest­landet. Finn­marken står i fare for å miste 4,6 mil­lion­er kro­ner i inntek­ter der­som budruten fall­er ut. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (15/11/2018)

Lisens erstattet av avgift i Sverige

I Sverige har nå Riks­da­gen bestemt at TV-lisensen skal byttes ut med en avgift på per­son­nivå, som skal betales via skat­tesed­de­len. I stedet for 2400 svenske kro­ner per hus­stand, skal hver svenske betale én pros­ent av inntek­ten sin — mak­si­mum 1300 kro­ner per år – uavhengig av om ved­k­om­mende har TV eller radio. Per­son­er med svært lav inntekt betaler redusert sats. På denne måten må også de som kun bruk­er SVT eller Sveriges Radio på nett betale for tilbudet. Også i Norge er det bestemt at lisensen skal bort, men det er ennå ikke klart hva den skal erstattes med. 

LES MER HOS KAMPANJE (15/11/2018)

Fox News støtter CNN

Nyhet­skanalen Fox News er van­ligvis en av pres­i­dent Trumps støtte­spillere, og er en av få nyhetsme­di­er han ikke skjeller ut for «fake news». Nå går Fox News aktivt ut og støt­ter CNN i sak­en om utesteng­ing fra pres­selos­jen i Det hvite hus. CNNs jour­nal­ist Acos­ta ble fratatt til­gang til pres­selos­jen etter å ha stilt kri­tiske spørsmål til pres­i­den­ten. CNN val­gte å sak­søke pres­i­den­ten og flere av hans råd­gi­vere for brudd på grunnlovens regler om presse- og ytringsfrihet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (15/11/2018)

TEMA

L

okalavi
s

6 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen