Offentlighetsloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • offentlighetsloven

    Offentlighetsloven, lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).Loven bygger på offentlighetsprinsippet, det vil si det system at saksdokumenter som beror hos en offentlig myndighet, som hovedregel skal være fritt tilgjengelig for enhver som ønsker å gjøre seg kjent med dem..

  • Striden om fullmaktslovene

    Striden om fullmaktslovene viser til den politiske striden som oppsto i Norge i perioden etter 1945 om de mange forslagene til nye fullmaktslover som ble fremmet i Stortinget. Det vil si lover der Stortinget delegerer sin myndighet til regjering og forvaltning. Norge var i denne perioden i en gjenoppbyggingsfase etter andre verdenskrig, og den offentlige forvaltningen var i sterk vekst.

Mer om Offentlighetsloven fra Vox Publicas arkiv