FORFATTER

Johan Giertsen
Johan Giertsen

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Giertsen#


1 bidrag

Gransking og rettssikkerhet

Ordet ”grans­king” har intet enty­dig inn­hold. Kjenne­tegn er en utred­ning av en grup­pe som skal være uav­hen­gig av opp­drags­gi­ve­ren, som skal søke å klar­leg­ge hva som har skjedd i en sak, som ofte skal utta­le seg om ansvars­for­hold, og også vur­de­re muli­ge sys­tem­feil og hvis ja, fore­slå end­rin­ger.

 
 
til toppen