FORFATTER

Johan Giertsen
Johan Giertsen

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Giertsen#


1 bidrag

Gransking og rettssikkerhet

Ordet ”gransk­ing” har intet enty­dig innhold. Kjen­netegn er en utred­ning av en gruppe som skal være uavhengig av opp­drags­giv­eren, som skal søke å klar­legge hva som har skjedd i en sak, som ofte skal uttale seg om ans­vars­forhold, og også vur­dere mulige sys­tem­feil og hvis ja, fores­lå endringer.

 
 
til toppen