Hvor åpen blir «Frikanalen»?

Planene om en ny, nasjonal TV-kanal der alle kan delta, tar nå form – men det er ikke avklart akkurat hvor åpen den åpne kanalen vil bli.

Ide­en om en ikke-kom­mer­si­ell TV-kanal i det kom­men­de digi­ta­le bakke­net­tet ryk­ker i dis­se dager noen skritt nær­me­re rea­li­se­ring. En arbeids­grup­pe ledet av Fri­vil­lig­het Nor­ge, et sam­ar­beids­fo­rum for fri­vil­li­ge virk­som­he­ter, vil i nes­te uke tro­lig ved­ta ved­tek­te­ne for «Fri­ka­na­len», som er den nye kana­lens arbeids­tit­tel. Kana­len kan tid­ligst være på luf­ta ved års­skif­tet, men mer sann­syn­lig tar det noe mer tid å kom­me i gang.

I den nye kana­len skal i prin­sip­pet alle som øns­ker det få sende­tid, så fremt det er snakk om ikke-kom­mer­si­el­le aktø­rer. Fri­ka­na­len skal ikke bare være for Fri­vil­lig­het Nor­ges med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­ner. — Det skal være en kanal som reelt sett er åpen inn og åpen ut, sier gene­ral­sek­re­tær Geir Mag­nus Nyborg i orga­ni­sa­sjo­nen Fami­lie & Medi­er, en av del­ta­ker­ne i arbeids­grup­pen. Også enkelt­per­soner eller aktø­rer som duk­ker opp med et pro­gram, skal kun­ne få sende­tid.

Men mye er uav­klart: Det er ikke sik­kert om eller hvor mye det vil kos­te å få sendt sine ting på kana­len. Hvor redak­tør­an­sva­ret skal lig­ge er ikke klar­lagt, hel­ler ikke gren­se­ne for hva orga­ni­sa­sjo­ner skal få lov til av penge­inn­sam­ling i TV-ruta. Blir det uhem­met tig­ge-TV?

Gra­tis eller bare nes­ten gra­tis å sen­de og mot­ta?
Tan­ken om en åpen kanal har vært dis­ku­tert i fle­re år, paral­lelt med den poli­tis­ke behand­lin­gen av det digi­ta­le bakke­net­tet som skal erstat­te de gam­le ana­lo­ge TV-sen­der­ne. Etter at sel­ska­pet NTV i fjor fikk kon­se­sjon til å byg­ge ut det nye bakke­net­tet, har Kul­tur- og kirke­de­par­te­men­tet bedt Fri­vil­lig­het Nor­ge om å kon­kre­ti­se­re pla­ne­ne om en åpen kanal. Kon­se­sjons­vil­kå­re­ne slår fast at NTV skal stil­le sende­ka­pa­si­tet for en åpen kanal til rådig­het «på rime­li­ge vil­kår».

Fra TV Visjon Norge (skjermbilde).


Kris­ten-TV: Fra TV Visjon Nor­ge, en 24-timers kanal som sen­des over Canal Digi­tal og på web (skjerm­bil­de fra web-TV).

Dis­se vil­kå­re­ne bør være så gode at pri­sen for å få sendt pro­gram­mer på kana­len blir så nær null som mulig, mener arbeids­grup­pen. — Vi kun­ne øns­ke at det var gra­tis å sen­de på den åpne kana­len. Men vi vil lyt­te til hva NTV mener om det­te, sier leder for arbeids­grup­pen Trond Enger, som er gene­ral­sek­re­tær i Lands­rå­det for Noregs bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­nar.

Det sam­me stand­punk­tet har Geir Mag­nus Nyborg. Fami­lie & Medi­er koor­di­ne­rer arbei­det blant krist­ne TV-aktø­rer, som har mest erfa­ring med egne TV-sen­din­ger i orga­ni­sa­sjons-Nor­ge. Nyborg sier at hvis pri­sen på sende­tid blir høy­ere enn null, vil det fort sten­ge man­ge inter­es­ser­te ute. De krist­ne aktø­re­ne er blant de mest res­surs­ster­ke, og vil domi­ne­re hvis sende­ti­den vil kos­te for eksem­pel 1.000 kro­ner timen, frem­hol­der Nyborg.

Nes­te skritt for arbeids­grup­pen til Fri­vil­lig­het Nor­ge er å for­hand­le om dis­tri­bu­sjons­vil­kå­re­ne med NTV Pluss, sel­ska­pet som skal mar­keds­føre og sel­ge de uli­ke kanal­pak­ke­ne i det nye bakke­net­tet. Men NTV Pluss mener det fort­satt er man­ge spørs­mål rundt Fri­ka­na­len som må avkla­res før det blir aktu­elt med reel­le for­hand­lin­ger. — Myn­dig­he­te­ne har ikke regu­lert hvor­dan det­te skal gjø­res. Når det gjel­der åpen kanal er det per i dag nes­ten bare spørs­mål og ingen svar, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Svein Ove Sørei­de i NTV Pluss.

Arbeids­grup­pen øns­ker at Fri­ka­na­len skal være så lett til­gjen­ge­lig som mulig for alle som blir bru­ke­re av bakke­net­tet. De vil for eksem­pel at kana­len skal kun­ne tas inn gra­tis og være ukryp­tert. Men kana­le­ne i abon­ne­ments­pak­ke­ne NTV Pluss vil til­by skal være kryp­tert. Det­te er alt­så et av tema­ene som må avkla­res mel­lom Fri­ka­na­len, Kul­tur­de­par­te­men­tet og NTV Pluss.

De førs­te bakke­nett­sen­der­ne kom­mer etter pla­nen i drift i sep­tem­ber i år. Innen utgan­gen av året skal 80 pro­sent av befolk­nin­gen være dek­ket.

Hvem får være med?
Fri­vil­lig­het Nor­ge har 110 med­lem­mer, blant dem gigan­ter som Nor­ges Røde Kors og res­surs­ster­ke orga­ni­sa­sjo­ner som Nors­ke Kvin­ners Sani­tets­for­ening. Men de Vox Pub­li­ca har snak­ket med i arbeids­grup­pen for Fri­ka­na­len, for­sik­rer at sende­ti­den ikke skal for­be­hol­des de sto­re. Man­ge for­enin­ger er ikke med i Fri­vil­lig­het Nor­ge, og det blir avgjø­ren­de å gi plass til små aktø­rer. Det er hel­ler ikke bare de typis­ke fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­ne­ne som skal få være med. Også uni­ver­si­tets- og høy­skole­sek­to­ren er sterk kan­di­dat til sende­tid, og i prin­sip­pet kan alle ikke-kom­mer­si­el­le aktø­rer mel­de seg.

— Vi må også lage et sys­tem slik at de som bare har et enkelt­pro­gram får mulig­het til å del­ta, sier Nyborg i Fami­lie & Medi­er.

— Det­te er vi skjønt eni­ge om alle sam­men, sier styre­le­der Ola Tel­les­bøFor­enin­gen Åpen kanal, et annet av arbeids­grup­pens med­lem­mer. Den­ne for­enin­gen har enga­sjert seg i arbei­det for en åpen kanal i bakke­net­tet i fle­re år alle­re­de.

Det skal alt­så ikke være nød­ven­dig å stif­te en for­ening for å få vist TV-pro­gram­met sitt. Også krea­ti­ve indi­vi­dua­lis­ter skal få slip­pe til. Kan­skje sli­ke som Las­se Gjert­sen, som ble stjer­ne på YouT­ube med sine kort­fil­mer. Eller Don­key­Boy, et band fra Dram­men som har lagt ut en musikk­vi­deo:

Men de som øns­ker fast sende­tid på Fri­ka­na­len, gjør klokt i å etab­le­re en for­ening. — At noen dan­ner for­ening for å bli med og sik­re seg sende­tid? Abso­lutt, der vil vi være libe­ra­le, sier Nyborg.

Pro­se­dy­re­ne for for­de­ling av sende­tid er ikke fast­lagt, og kan sik­kert bli et hett tema. Målet for arbeids­grup­pen er at det før som­mer­en skal stif­tes en egen for­ening som skal sty­re Fri­ka­na­len. De krist­ne aktø­re­ne har kla­re ide­er om hvor­dan sende­ti­den bør deles opp.

— Vi øns­ker at det skal være kla­re «vin­du­er», hvor livs­syns­ak­tø­rer som sen­der pro­gram­mer til én mål­grup­pe skal ha ett vin­du, orga­ni­sa­sjo­ner med and­re mål­grup­per et annet. Sende­ti­den må rul­le­re, slik at ikke sam­me grup­pe har den sam­me gode indre­fi­le­ten hele vei­en, sier Geir Mag­nus Nyborg.

Ola Tel­les­bø i For­enin­gen Åpen kanal tror der­imot at den tek­no­lo­gis­ke utvik­lin­gen vil gjø­re dis­ku­sjo­ne­ne om sende­tid mind­re vik­ti­ge enn man­ge tror i dag. Eksem­pel­vis vil «bok­se­ne» som alle bru­ke­re av bakke­net­tet må skaf­fe seg, ha en hard­disk der pro­gram­me­ne man liker å se kan lag­res, påpe­ker han. — Det betyr at dra­kam­pen om når man sen­der ikke blir så hard, sier Tel­les­bø.

Hvem skal ha redak­tør­an­sva­ret?
Arbeids­grup­pen vil lan­de på at den enkel­te aktør selv — for­ening, uni­ver­si­tet osv — skal ha redak­tør­an­sva­ret for egne sen­din­ger. Men i de til­fel­le­ne hvor enkelt­pro­gram­mer fra pri­vat­per­soner eller and­re sen­des, blir det­te mer pro­ble­ma­tisk, mener Nyborg. Han mener det må vur­de­res om Fri­ka­na­lens dag­li­ge leder skal ha et slags «koor­di­ne­ren­de redak­tør­an­svar» for dis­se sen­din­ge­ne.

Hvor­dan Fri­ka­na­len skal hånd­te­re kon­flik­ter knyt­tet til sen­ding av kon­tro­ver­si­el­le pro­gram­mer pro­du­sert av uav­hen­gi­ge pro­gram­ska­pe­re, er med and­re ord ikke avklart.

Redak­tør­an­sva­ret er et av punk­te­ne der NTV Pluss ber om avkla­ring fra Kul­tur­de­par­te­men­tet. NTV Pluss øns­ker å for­hol­de seg til én ansvar­lig redak­tør for den åpne kana­len. — Den må byg­ge på sam­me redak­tør­prin­sipp som and­re kring­kas­te­re, sier Svein Ove Sørei­de.

Hvor ikke-kom­mer­si­elt blir det egent­lig?
Selv om de ikke har for­tje­nes­te som for­mål, har man­ge orga­ni­sa­sjo­ner bety­de­lig omset­ning. Både huma­ni­tæ­re orga­ni­sa­sjo­ner og livs­syns­or­ga­ni­sa­sjo­ner sam­ler inn pen­ger til sin virk­som­het, om de så går til aksjo­ner, drift eller annet. Blir så Fri­ka­na­lens sen­din­ger stin­ne av opp­ford­rin­ger til dona­sjo­ner og skjer­men spek­ket med konto­num­re? Nei, penge­inn­sam­lings-TV må unn­gås, mener Geir Mag­nus Nyborg.

— Vi kan ikke be om pen­ger hver enes­te dag. Men hvis det kom­mer en ny tsu­na­mi­ka­ta­stro­fe, må det være mulig for orga­ni­sa­sjo­ner å sam­le seg om en aksjon, sier han.

Det er klart at kana­len blir reklame­fri, men hva med spon­sor­pla­ka­ter som dem NRK har lov å vise? Arbeids­grup­pen har bedt Kul­tur­de­par­te­men­tet utre­de om Fri­ka­na­lens aktø­rer kan ta inn pen­ger fra spon­so­rer, og gene­relt hvor de kom­mer­si­el­le gren­se­ne går, opp­ly­ser Trond Enger, arbeids­grup­pens leder.

Selv om dis­tri­bu­sjo­nen skul­le bli svært rime­lig, vil det selv­sagt kos­te noe å lage pro­gram­me­ne. Rik­tig­nok er pro­duk­sjons­tek­no­lo­gi­en for fjern­syn blitt svært bil­lig, så nå er det først og fremst men­nes­ke­lig kom­pe­tan­se på å lage TV det må beta­les for, bemer­ker Nyborg.

Har de tenkt på web-TV også?
Tan­ken om en åpen TV-kanal har ver­sert i fle­re år, men har ikke kun­net rea­li­se­res for­di utbyg­gin­gen av bakke­net­tet har latt ven­te på seg. I den sam­me peri­oden har video og TV over inter­nett skutt fart for alvor. YouT­ube er blitt en glo­bal «kanal» der hvem som helst kan bidra med sine mer eller mind­re vel­lyk­ke­de pro­duk­sjo­ner. Det fin­nes også fle­re nors­ke tje­nes­ter for web-video.

Kom­bi­na­sjo­nen av vis­ning på Fri­ka­na­len og på web bur­de kun­ne gi en inter­es­sant vek­sel­virk­ning. Inn­slag som peker seg ut kan få et leng­re liv hvis de kan gjen­fin­nes på nett. Og mot­satt kan popu­læ­re web-pro­gram­mer nå fle­re ved også å få sende­tid på Fri­ka­na­len. Det vir­ker også natur­lig at den frem­vok­s­en­de kul­tu­ren rundt ned­las­ting og videre­bruk av fritt til­gjen­ge­lig web-video får en til­knyt­ning til en ikke-kom­mer­si­ell sat­sing som Fri­ka­na­len.

Fore­lø­pig har imid­ler­tid ikke arbeids­grup­pen tatt stil­ling til om Fri­ka­na­lens pro­duk­sjo­ner også skal bli å fin­ne på én adres­se på net­tet. Orga­ni­sa­sjo­ne­ne er opp­tatt av at sam­ar­bei­det ikke skal ha for man­ge bin­din­ger og førin­ger, iføl­ge Nyborg.

Web-TV er imid­ler­tid kjent mark for man­ge av dem som øns­ker å del­ta i Fri­ka­na­len. Nyborg viser til at fle­re av de krist­ne orga­ni­sa­sjo­ne­ne som i fle­re år har hatt sende­tid på NRK2, også har et web-TV-til­bud. Den krist­ne bistands­or­ga­ni­sa­sjo­nen Strøm­me­stif­tel­sen har nylig lagt ut video­er på YouT­ube.

Ola Tel­les­bø har arbei­det med web-TV-ide­er len­ge, men tror arbei­det med Fri­ka­na­len av kapa­si­tets­grun­ner må foku­se­res på å få opp en TV-kanal først. Men tek­nisk sett vil det være vel­dig gode mulig­he­ter for å byg­ge en web-TV-por­tal paral­lelt, frem­hol­der han.

Åpen debatt om åpen kanal?
Arbei­det Fri­vil­lig­het Nor­ge gjør med Fri­ka­na­len ble spar­ket i gang med et åpent semi­nar i fjor høst (se refe­rat og pre­sen­ta­sjo­ner). Arbeids­grup­pen som ble ned­satt har hatt fle­re møter, og har sin nes­te sam­ling 14. mars.

Det­te møtet er ikke åpent for and­re, men det bør ikke for­hind­re debatt om både de sto­re lin­je­ne og detal­je­ne i opp­leg­get for Fri­ka­na­len. Der­som du øns­ker å si din mening om saken, står kom­men­tar­fel­tet neden­for åpent for bidrag. Du kan også ta kon­takt med redak­sjo­nen hvis du øns­ker å skri­ve et leng­re inn­legg.

2 KOMMENTARER

  1. […] Öpp­na kana­ler i Sve­ri­ge I Kom­mer­sia­li­se­ring vil knu­se Åpen Kanal I Åpen kanal — Reell ytrings­fri­het og del­ta­ken­de demo­kra­ti I Hvor åpen blir Fri­ka­na­len? I Hver­mann­sens­ka­na­len — Hvor åpen blir Nor­ges åpne tv-kanal? I Åpne kana­ler — for alle? I Digi­ta­le bakke­net­tet: Kom­mer­sia­li­se­ring vil knu­se Åpen Kanal I Åpen kanal under­veis I rivil­li­ge får egen TV-kanal I Noreg får ein ny TV-kanal I Fri­vil­li­ges TV-kanal I Rift om Åpen kanal I Rift om Åpen kanal I Hva skal kris­ten-tv være? I Livets Sen­ter I Kris­ten-TV døg­net rundt […]

  2. […] Öpp­na kana­ler i Sve­ri­ge I Kom­mer­sia­li­se­ring vil knu­se Åpen Kanal I Åpen kanal — Reell ytrings­fri­het og del­ta­ken­de demo­kra­ti I Hvor åpen blir Fri­ka­na­len? I Hver­mann­sens­ka­na­len — Hvor åpen blir Nor­ges åpne tv-kanal? I Åpne kana­ler — for alle? I Digi­ta­le bakke­net­tet: Kom­mer­sia­li­se­ring vil knu­se Åpen Kanal I Åpen kanal under­veis I rivil­li­ge får egen TV-kanal I Noreg får ein ny TV-kanal I Fri­vil­li­ges TV-kanal I Rift om Åpen kanal I Rift om Åpen kanal I Hva skal kris­ten-tv være? I Livets Sen­ter I Kris­ten-TV døg­net rundt […]

til toppen