links for 2006-11-24

Hol­berg­pri­sen — Arran­ge­ment Det avhol­des en rek­ke arran­ge­men­ter i Ber­gen i for­bin­del­se med utde­ling av Hol­berg­pri­sen og Nils Klim-pri­sen i slut­ten av novem­ber. (tags: demo­kra­ti) An empi­ri­cal exa­mi­na­tion of Wikipedia’s cre­di­bi­li­ty Stu­die som viser at eks­per­ter vur­de­rer kva­li­te­ten på Wiki­pe­dia-artik­ler høy­ere enn ikke-eks­per­ter. (tags: wiki­pe­dia all­men­nin­gen) Democracy in Ame­rica: paths to renew­al Michael Edwards om beho­vet for for­ny­el­se […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen