Invitasjon til førpremiere på ”On a Tightrope” ved Bergen Kino, 26. mars kl. 19.00, KP5

Med dette inviterer Raftohuset og Piraya Film til førpremiere på dokumentaren "On a Tightrope", den første filmen i Rafto Human Rights Series.

«On a Tigh­tro­pe» er en vak­ker og røren­de doku­men­tar­film om en grup­pe for­eldre­løse barn ved et stat­lig barne­hjem i Xin­ji­an-pro­vin­sen i Kina. Bar­na er uigu­rer, den størs­te mus­lims­ke mino­ri­te­ten i Kina. Vi føl­ger bar­na i over ett år, og blir kjent med deres drøm­mer og lengs­ler; vi føl­ger deres bestre­bel­se for å bli dyk­ti­ge line­dan­se­re og gjen­nom det­te ska­pe seg en frem­tid.

Dawaz – å gå på line – er en eld­gam­mel uigurisk tra­di­sjon.  I fil­men fun­ge­rer Dawas som dra­ma­tisk ele­ment; gjen­nom å lære seg kuns­ten har de et håp for frem­ti­den. På et annet plan må bar­na må balan­se­re øns­ket om å beva­re sin egen kul­tur og iden­ti­tet opp mot myn­dig­he­te­nes krav om under­kas­tel­se og loja­li­tet over­for et regi­me som nek­ter dem å utøve sin kul­tur og sin reli­gion. 

Fil­men varer i 70 min. Regis­sør Petr Lom vil være til ste­de, sam­men med repre­sen­tan­ter for Raft­ohu­set og Piraya Film. 

NB! Der­som du/ dere øns­ker å reser­ve­re bil­lett: send e‑post før 16.00 til mail@raftohuset.no.Det er også mulig og bare møte frem, men da kan vi ikke garan­te­re plass. 

Vi invi­te­rer til mot­ta­kel­se i Raft­ohu­set etter vis­nin­gen. VEL MØTT!

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen