Unntakstilstand i Guinea i Vest-Afrika

Det rene kaos er et faktum og det internasjonale samfunnet er tvunget til å sitte og se på. African Union frykter nå at konflikten i Guinea kan smitte over til nabolandene Sierra Leone og Elfenbenskysten.

Den 12 febu­rar 07 ble det inn­ført mil­itær unntak­stil­stand i Guinea etter Pres­i­dent Lansana Con­tes ordre. Det har vært uro­ligheter i lengre tid og pro­test­er mot for­fall av sosiale og økonomiske insti­tusjon­er og kor­rup­sjon i alle statlige og pri­vate sam­funnsledd. Det har vært bru­tale sam­men­støt mel­lom protes­tanter og sikker­hetsstyrk­er. I den siste tiden har reg­jerin­gen vært ute av stand til å kon­trollere sikker­het­st­jen­esten som har hatt fritt spillerom til ter­roris­ere sivil­be­folknin­gen på det groveste.

Siden unntak­stil­standen ble inn­ført har det vært totalt black­out fra media. Hverken inter­nasjonale eller nasjonale medi­er har lov til å dekke situ­asjo­nen i lan­det. Reportere Uten Grenser sier at det bare er en musikkanal som fremde­les får lov til å sende, ellers er det bare den statlige radiostasjo­nen som sender ut pressemeldinger fra den mil­litære overko­man­doen i landet.

Les mer om sak­en på allfrica.com sin nett­side som bl.a. har pub­lis­ert artikke­len Guinea: Coun­try Implodes

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen