Unntakstilstand i Guinea i Vest-Afrika

Det rene kaos er et faktum og det internasjonale samfunnet er tvunget til å sitte og se på. African Union frykter nå at konflikten i Guinea kan smitte over til nabolandene Sierra Leone og Elfenbenskysten.

Den 12 febu­rar 07 ble det inn­ført mili­tær unn­taks­til­stand i Gui­nea etter Pre­si­dent Lansa­na Con­tes ord­re. Det har vært uro­lig­he­ter i leng­re tid og pro­tes­ter mot for­fall av sosia­le og øko­no­mis­ke insti­tu­sjo­ner og kor­rup­sjon i alle stat­li­ge og pri­va­te sam­funns­ledd. Det har vært bru­ta­le sam­men­støt mel­lom pro­tes­tan­ter og sik­ker­hets­styr­ker. I den sis­te tiden har regje­rin­gen vært ute av stand til å kon­trol­le­re sik­ker­hets­tje­nes­ten som har hatt fritt spille­rom til ter­ro­ri­se­re sivil­be­folk­nin­gen på det gro­ves­te.

Siden unn­taks­til­stan­den ble inn­ført har det vært totalt black­out fra media. Hver­ken inter­na­sjo­na­le eller nasjo­na­le medi­er har lov til å dek­ke situa­sjo­nen i lan­det. Repor­te­re Uten Gren­ser sier at det bare er en musikka­nal som frem­de­les får lov til å sen­de, ellers er det bare den stat­li­ge radio­sta­sjo­nen som sen­der ut presse­mel­din­ger fra den mil­li­tæ­re over­ko­man­do­en i lan­det.

Les mer om saken på allfrica.com sin nett­side som bl.a. har pub­li­sert artik­ke­len Gui­nea: Coun­try Implo­des

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen