Invitasjon til seminar

Norsk krigsmaterielleksport til diktaturer. Kan Fredsnasjonen Norge tillate seg det?

Tid: Tors. 26. april, 16.30 – 17.30 

Sted: Raft­ohu­set, Men­neske­ret­tig­he­te­nes plass 1, Ber­gen. 

Fram­ti­den i våre hen­der Ber­gen og Raft­ohu­set invi­te­rer til åpent semi­nar om norsk eks­port av krigs­ma­te­ri­ell til dik­ta­tu­rer og den nors­ke stats ansvar. 

Arran­ge­men­tet vil pre­sen­te­re inn­hol­det i en Nor­watch-rap­port som lan­se­res tors­dag, om omfan­get av den nors­ke krigs­ma­te­ri­ell­eks­por­ten til dik­ta­tu­re­ne i Gulf-områ­det. Semi­na­ret går inn på hva slags krigs­ma­te­ri­ell som eks­por­te­res, hva mate­ri­el­let kan bru­kes til, og hvil­ket norsk sel­skap som står for hoved­de­len av eks­por­ten. 

Har norsk eks­port­kon­troll svik­tet totalt? 

Inn­le­de­re er rap­port­for­fat­ter Alex­an­der Harang og senior­fors­ker ved CMI, Ivar Kol­stad. 

Nor­watch (www.norwatch.no) er Fram­ti­den i våre hen­ders nyhets­tje­nes­te og har i fle­re år skre­vet om norsk eks­port av krigs­ma­te­ri­ell. 

For mer infor­ma­sjon, kon­takt  

Michael Hertz­berg, Fram­ti­den i våre hen­der Ber­gen, tlf 41144094 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen