Invitasjon til seminar

Norsk krigsmaterielleksport til diktaturer. Kan Fredsnasjonen Norge tillate seg det?

Tid: Tors. 26. april, 16.30 – 17.30 

Sted: Rafto­huset, Men­neskerettighetenes plass 1, Bergen. 

Framti­den i våre hen­der Bergen og Rafto­huset inviter­er til åpent sem­i­nar om norsk eksport av krigs­ma­teriell til dik­tatur­er og den norske stats ansvar. 

Arrange­mentet vil pre­sen­tere innhold­et i en Nor­watch-rap­port som lanseres tors­dag, om omfanget av den norske krigs­ma­teriellek­sporten til dik­taturene i Gulf-området. Sem­i­naret går inn på hva slags krigs­ma­teriell som eksporteres, hva materiel­let kan brukes til, og hvilket norsk sel­skap som står for hov­ed­de­len av eksporten. 

Har norsk eksportkon­troll svik­tet totalt? 

Innledere er rap­port­for­fat­ter Alexan­der Harang og senior­forsker ved CMI, Ivar Kolstad. 

Nor­watch (www.norwatch.no) er Framti­den i våre hen­ders nyhet­st­jen­este og har i flere år skrevet om norsk eksport av krigsmateriell. 

For mer infor­masjon, kon­takt  

Michael Hertzberg, Framti­den i våre hen­der Bergen, tlf 41144094 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen