Visuell ABC for data-byråkrater

Designere tegner og forteller: Hvordan frigi offentlige data på korrekt vis?

Du arbei­der i en offent­lig virk­som­het og vur­de­rer å fri­gi data­sett. Hva er vik­tig å ten­ke på? På den­ne blog­gen har du før kun­net lese Eirik Sta­ve­lins utkast til bruks­an­vis­ning bereg­net på nett­opp sli­ke situasjoner. 

Tak­ket være Ton Zijl­st­ra og James Bur­ke kan du nå ta et syv­mils­steg til, og att på til få noe å hen­ge på veggen! 

Som del av et pro­sjekt for neder­lands­ke myn­dig­he­ter har de to laget den­ne lek­re visu­el­le fram­stil­lin­gen av vur­de­rings­pro­ses­sen før data­sett kan frigis. 

Data-ABC (ill: Lifesized. CC: by-nc-sa)

Data-ABC (ill: Lifes­ized. CC: by-nc-sa)

Se også pdf-ver­sjon klar til utskrift. Zijl­st­ra ber om norsk over­set­tel­se, og det bidrar vi selv­sagt gjer­ne med.

Sam­me Zijl­st­ra og Bur­ke står bak et annet godt ini­tia­tiv: Our data er ment som en euro­pe­isk sam­le­side for arbeid med offent­li­ge data. Målet er å sam­le gode eksemp­ler på anven­del­se av data, og de ber om bidrag:

- Data sets, poin­ters with short descrip­tions of what’s available;
— Ini­tia­ti­ves, poin­ters to poli­cy ini­tia­ti­ves, com­pe­titions, bar­camps. Also as examp­les of what you can do in your own country;
— Mas­hups, examp­le appli­ca­tions based on open govern­ment data. 

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen