Oppsiktsvekkende rapport om norsk våpenhandel

En ny rapport viser at fredsnasjonen Norge driver utstrakt våpeneksport til diktaturer i midtøsten.

Rap­porten som er utgitt av Nor­watch og skrevet av freds­forsker Alexan­der Harang, avs­lør­er at det norske kon­ser­net Kongs­berg-grup­pen sel­ger krigs­ma­teriell til land som Kina, Sau­di-Ara­bia og Egypt med flere.

Stortinget har lenge uttrykt en hold­ning om at norsk eksport av krigs­ma­teriell ikke skal foregå til land som bry­ter men­neskerettighetene. Både Kongs­berg-grup­pen og norske myn­digheter ser likev­el ut til å lukke øynene for det fak­tum at Norge forsyn­er land som sys­tem­a­tisk bry­ter men­neskerettighetene med krigsmateriell.

I rap­porten trekkes Sau­di-Ara­bia frem. Det er lan­det uten­for NATO som importer­er mest fra Norge. Sau­di-Ara­bia har hatt tette bånd til norsk våpenin­dus­tri siden 1991. Lan­det er rangert av Free­dom House, en uavhengig amerikan­sk organ­isas­jon, som et totalt ufritt sam­funn eller et diktatur.

Det er slående at Norge som på papiret står for demokratiske og men­neskerettslige verdier på samme tid er med å selge våpen til land vi vet bry­ter menneskerettighetene.

I 2005 tjente Norge over 250 mil­lion­er kro­ner på våpen­han­del uten­for NATO.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen