Oppsiktsvekkende rapport om norsk våpenhandel

En ny rapport viser at fredsnasjonen Norge driver utstrakt våpeneksport til diktaturer i midtøsten.

Rap­por­ten som er utgitt av Nor­watch og skre­vet av freds­fors­ker Alex­an­der Harang, avslø­rer at det nors­ke kon­ser­net Kongs­berg-grup­pen sel­ger krigs­ma­te­ri­ell til land som Kina, Sau­di-Ara­bia og Egypt med fle­re.

Stor­tin­get har len­ge uttrykt en hold­ning om at norsk eks­port av krigs­ma­te­ri­ell ikke skal fore­gå til land som bry­ter men­neske­ret­tig­he­te­ne. Både Kongs­berg-grup­pen og nors­ke myn­dig­he­ter ser like­vel ut til å luk­ke øyne­ne for det fak­tum at Nor­ge for­sy­ner land som sys­te­ma­tisk bry­ter men­neske­ret­tig­he­te­ne med krigs­ma­te­ri­ell.

I rap­por­ten trek­kes Sau­di-Ara­bia frem. Det er lan­det uten­for NATO som impor­te­rer mest fra Nor­ge. Sau­di-Ara­bia har hatt tet­te bånd til norsk våpen­in­du­stri siden 1991. Lan­det er ran­gert av Free­dom House, en uav­hen­gig ame­ri­kansk orga­ni­sa­sjon, som et totalt ufritt sam­funn eller et dik­ta­tur.

Det er slå­en­de at Nor­ge som på papi­ret står for demo­kra­tis­ke og men­neske­retts­li­ge ver­di­er på sam­me tid er med å sel­ge våpen til land vi vet bry­ter men­neske­ret­tig­he­te­ne.

I 2005 tjen­te Nor­ge over 250 mil­lio­ner kro­ner på våpen­han­del uten­for NATO.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen