links for 2007-06-27

journalisten.no Tin­gretts­dom­mer Leiv Rob­ber­stad gjen­nomgår offent­lighet i rettspleien og skal vur­dere om reg­lene bør endres. (tags: retts­stat offent­lighet) RCon­ver­sa­tion: Free speech, pri­va­cy, and cor­po­rate responsibility: Om ini­tia­tiv til glob­ale prin­sip­per for ytrings­fri­het for inter­nett- og telekom-selskaper. (tags: ytrings­fri­het per­son­vern google)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen