Bør NRK-lisensen videreføres?

NRK skal fortsatt være lisensfinansiert og tilgjengelig for hele befolkningen, og NRK skal samtidig ha fullt trøkk på nye medieplattformer, foreslår regjeringen. Hva mener du?

NRK-lisen­sen videre­fø­res og hele befolk­nin­gen skal ha til­gang til tre hoved­ka­na­ler for radio og fjern­syn. Det går Kul­tur­de­par­te­men­tet inn for i for­sla­get til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Dis­tri­bu­sjo­nen av NRKs til­bud er tema for den and­re delen i for­sla­get.

Hva mener du?

NRKs all­menn­kring­kas­tings­til­bud skal i utgangs­punk­tet ikke kos­te noe utover lisens­av­gif­ten, fore­slås det. Men sam­ti­dig tar for­sla­get høy­de for at enkel­te dis­tri­bu­sjons­for­mer kan kos­te noe eks­tra like­vel. NRKs hoved­ka­na­ler for radio og fjern­syn skal være «gra­tis» til­gjen­ge­lig på minst én dis­tri­bu­sjons­platt­form, heter det.

Kul­tur­de­par­te­men­tet fore­slår at NRK påleg­ges å være til ste­de på og utvik­le nye tje­nes­ter på and­re vik­ti­ge «platt­for­mer» som web og mobi­le nett.

Hva mener du? Bør lisens­ord­nin­gen videre­fø­res, eller fin­nes det bed­re måter å finan­siere NRK på? Hva er den mest hen­sikts­mes­si­ge måten å dis­tri­bu­ere NRKs til­bud på? Har NRK et godt nett-til­bud i dag? NRK-kana­le­ne skal lig­ge «gra­tis» i det kom­men­de digi­ta­le bakke­net­tet – er det et til­strek­ke­lig gra­tis-til­bud? Er det rik­tig at offent­li­ge mid­ler bru­kes til å finan­siere nye kost­nads­kre­ven­de tje­nes­ter for inter­nett og mobil­te­le­fo­ner? Bør hele lisens­pot­ten gå til NRK, eller kan det ten­kes and­re mot­ta­ke­re? Hvor­dan kan NRK ta mer hen­syn til funk­sjons­hem­me­de?

Skriv inn dine syns­punk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skri­ve en egen artik­kel).

Her er teks­ten i del 2 av for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK:

NRK skal være all­ment til­gjen­ge­lig
• NRKs tre hoved­ka­na­ler for hhv radio og fjern­syn skal være til­gjen­ge­li­ge for hele befolk­nin­gen. NRK skal søke en bre­dest mulig dis­tri­bu­sjon av sitt øvri­ge pro­gram­til­bud.
• Det skal som utgangs­punkt ikke kre­ves beta­ling for NRKs all­menn­kring­kas­tings­til­bud. NRKs tre hoved­ka­na­ler for hhv radio og fjern­syn skal være gra­tis til­gjen­ge­lig for alle lisens­be­ta­le­re på minst én dis­tri­bu­sjons­platt­form.
• Ved utfor­min­gen av NRKs til­bud må det tas hen­syn til funk­sjons­hem­me­de, bl.a. gjen­nom teks­ting av fjern­syns­pro­gram­mer.
• Sel­ska­pet skal være til ste­de på, og utvik­le nye tje­nes­ter på alle vik­ti­ge medie­platt­for­mer for å nå bre­dest mulig ut med sitt sam­le­de pro­gram­til­bud.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

35 KOMMENTARER

 1. NRK-lisen­sen bør abso­lutt behol­des, og den kan gjer­ne økes også, hvis det kan hind­re ytter­li­ge­re tri­via­li­se­ring av NRK sitt pro­gram­til­bud. Tenk om vi kun­ne erstat­te lotto­trek­nin­gen med popu­lær­vi­ten­skap (i vid for­stand!) eller (kultur)historiske pro­gram­mer, tenk om vi kun­ne gjø­re om debatt­pro­gram­me­ne fra pin­lig vrøvl og ukva­li­fi­sert syn­sing til kunn­skaps- og verdi­ba­ser­te reflek­sjo­ner med sam­men­hen­gen­de reson­ne­men­ter? Tenk om Dags­revy­en 21 kun­ne inne­hol­de skik­ke­li­ge ana­ly­ser av situa­sjo­nen i Nor­ge og ver­den, i ste­det for gla’­ny­he­ter fra Nor­ge rundt (type «katt fikk 12 unger» osv)?

  Da vil­le noen hundre­lap­per eks­tra i lisens­pen­ger for­to­ne seg som en rime­lig pris å beta­le.…

  Venn­lig hil­sen EKH

 2. Skule Karijord says:

  Gjør NRK reklame­fi­nan­siert! Blir for­ban­net av å måt­te beta­le for en kanal som jeg ald­ri ser på.
  Så len­ge jeg har små barn, har jeg annet å bru­ke pen­ge­ne på.

 3. Skule Karijord says:

  Hva med å gjø­re en spørre­un­der­sø­kel­se i for­bin­del­se med nes­te fak­tu­ra? Feks kan man sva­re på sms..
  Så får vi vite hva lisens beta­ler­ne mener.

 4. Roger Mathisen says:

  Støt­ter meg til EKH når det gjel­der inn­hold, men jeg mener at det vil bli mer rett­fer­dig å beta­le drif­ten over skatte­sed­de­len.

 5. Avatar
  Marianne Lilleaas says:

  Jeg beta­ler glade­lig tv-lisens hvis det betyr at nrk-kana­le­ne kan for­bli reklame­frie. Jeg set­ter stor pris på kva­li­te­ten nrk står for og at jeg slip­per å bli for­uren­set av his­si­ge annon­sø­rer mens jeg slap­per av i egen stue.

 6. Hei jeg syn­tes den lisen­sen kan taes vekk. Det er tull å tvin­ges til å beta­le noe man ikke bru­ker , nrk er den desi­dert dor­ligs­te kana­len av alle å jeg har 50 kana­ler i dag . Jeg er 22 år å nrk har ingen til­bud til oss i alde­ren 13 til 30 , alt av nyhe­ter osv får vi ser­vert bed­re fra tvn å tv2 , vir­ker som nrk sat­ser på bon­de mar­ke­det å eld­re mar­ke­det i nor­ge , la de beta­le eller fyll nrk med rekla­me . Vi beta­ler dyrt ! for en vel­dig dor­lig kanal !

 7. La NRK kon­kur­rer på lik lin­je med de and­re kanalene,så len­ge det er så mye snik­re­kla­me der,bare det kal­les sponsing.NRK er den dår­ligs­te tv kana­len som finnes,ser ald­ri på den.Me det til­bu­de de har kun­ne de kalt seg Oslo­ka­na­len.
  Nei,fjern lisensen,men da er vel NRK en sagablott.Klarer seg nok ikke i kon­kur­ran­se med TV2 og and­re kana­ler.

 8. Lisens­pen­ge­ne bør flyt­tes til skatte­sed­de­len. Det­te vil øke inn­tek­te­ne, gjø­re adm. bil­li­ge­re og få slutt på tyv­tit­ter­ne. Hele lan­det nyter godt av et til­gjen­ge­lig reklame­fritt NRK, hele lan­det kan beta­le for det.

 9. jannicke andersen says:

  hvor­for må jeg beta­le full lisens når jeg kun fikk nrk1 nrk2 har jeg ald­ri fått inn med van­lig anten­ne. Og hvor­for må jeg som er tem­me­lig hør­sels­hem­met beta­le full lisens. Nrk gid­der ikke å teks­te de pro­gram­me­ne jeg vil se,så jeg har ikke lyst til å beta­le noe som helst til nrk. fore­trek­ker å se pro­gram­mer på via­sat for der er det mes­te teks­tet.

 10. Trond Solheim says:

  NRK lisen­sen bør FJERNES — og vis den på død og liv skal opp­rett­hol­des, må det­te tas over skatte­sed­de­len. Om så er at man vel­ger å opp­rett­hol­de lisen­sen, bør den­ne for­de­les likt til alle nors­ke tv kana­ler — ikke bare NRK. Der­med må man også åpne for reklame­fi­nan­sie­ring av NRK, slik at de må drif­te på lik lin­je med sine kon­kur­ren­ter. I dagens digi­ta­le hver­dag, er 50- og 60- tal­lets ide­er om kunn­skaps- og kul­tur­for­mid­ler borte. Lisen­sen har over­levd seg selv, og blitt en «bil­lig» måte for poli­ti­ker­ne å få NRK-bud­sjet­tet i havn. Enig med tid­li­ge­re inn­skri­ver — ta en menings­må­ling med nes­te inn­be­ta­ling av lisen­sen, så får vi se hvor man­ge som egent­lig er for.….

 11. Lisen­sen kan gjer­ne tas over skatte­sed­de­len, det har jeg ikke noe imot. Poen­get er at NRK må få et til­strek­ke­lig drifts­bud­sjett til å utgjø­re et skik­ke­lig alter­na­tiv til de for­dum­men­de reklame­fi­nan­sier­te kana­le­ne.

 12. Gerd Hansen says:

  Nrk mis­tet sitt mono­pol, men hol­der det like­vel fast via sin lisens. Vi har ikke lov til å ha TV i huset uten å beta­le til NRK. Kutt hele lisen­sen, bli reklame­fi­nan­siert. Det er de alle­re­de like­vel, de har sine spon­so­rer og viser deres logo­er etter enkel­te sen­din­ger. Jeg er lei hele NRK lisen­sen. De har ikke leng­re mono­pol og bør der­for ikke sær­be­hand­les med lisens. Alle skal kun­ne skaf­fe seg TV og opp­ta­ker­ut­styr uten at NRK har noe med det å gjø­re. Nå skal de jo gå over til digi­tal slik at de som har ute­an­ten­ne må kjø­pe deko­der. For­så­vidt greit nok det, men lisen­sen må de kut­te ut. Beta­ler snart mer for en kanal jeg ikke ser på enn for mitt kabel­TV.

 13. Lisens­av­gif­ten bør fjer­nes eller redu­se­res kraf­tig. Per i dag har ikke de med minst pen­ger råd til å beta­le avgif­ten ( et fjern­syns­ap­pa­rat kan man skaf­fe seg for noen få hundre­lap­per, men avgif­ten er en belast­ning og NRK tar sto­re gebyr hvis man ber om å få den delt opp ), en avgift som de fles­te sosial­kon­to­rer hel­ler ikke dek­ker, og tvin­ges der­for enten til å begå lov­brudd eller ikke ha fjern­syn. Å ikke ha fjern­syn i dag iso­le­rer ytter­li­ge­re folk som av øko­no­mis­ke årsa­ker alle­re­de står uten­for mye av sam­fun­net.

 14. Vi kan godt ha en avgift på NRK, men ikke på TV’en. La de som ser NRK beta­le og la de and­re få mulig­he­ten til å vel­ge den vekk. Lei av at jeg må sub­si­di­ere and­res tv-tit­ting.

 15. Fjern NRK-lisen­sen!

  1) NRK-lisens er ikke en avgift for å se på NRK, men for å se på TV. I til­legg er det­te en avgift som ram­mer de som har dår­ligst råd — som stu­dent er det­te en STOR utgifts­post på bud­sjet­tet for meg.

  2) Lisen­s­inn­kre­vings­av­de­lin­gen til NRK er en gjeng inkom­pe­ten­te brød­huer somm ikke engang føl­ger lov­ver­ket for penge­inn­krev­ning. Jeg har selv opp­levd å bli pålagt å beta­le dob­bel lisens for en og sam­me TV (!) Kjæ­res­ten min fikk i vår utleggs­for­ret­ning på et krav fra NRK, som visst­nok var fra to år til­ba­ke. Pro­ble­met var bare at ikke ett enes­te ett av de 5 — 6 vars­le­ne NRK hev­det at de had­de sendt, var til rik­tig (det vil si folke­re­gist­rert) adres­se. Hvor­dan er det menin­gen at folk skal kun­ne beta­le en reg­ning de ikke har fått? Det skal ikke være lett… Kla­ge før­te selv­føl­ge­lig ikke fram, da det synes å være et helt annet sett med reg­ler som gjel­der for penge­inn­krev­ning hos NRK enn for alle and­re.

 16. Sann­sy­lig­vis fore­trek­ker halve befolk­nin­gen de for­dum­men­de reklame­fi­nan­sier­te kana­le­ne frem­for «kul­tur­ka­na­len» NRK. Å leg­ge ved en spørre­un­der­sø­kel­se til nes­te lisen­s­inn­be­ta­ling er ingen dum ide, vi har da demo­kra­ti i det­te lan­det? Hvis mer enn 50 % av de lisen­be­ta­len­de er imot, så legg ned hele kana­len.

 17. Ole Tom Rødningen says:

  Jeg er helt enig med dajomu, VI som har para­bol har jo hatt Digi­tal­tv i en årrek­ke alle­re­de, mitt for­slag er at Nrk kun­ne begynt med det sam­me sys­te­met som med para­bol kort, at de som ser Nrk kun­ne fått en Deko­der med et kort som man måt­te beta­le Tv lisen­sen for å få. Da kun­ne man jo vel­ge selv om man vil­le kjø­pe NRK kor­tet.

 18. Kutt lisen­sen og bli reklame­fi­nan­siert, da kan vi som ald­ri bru­ker kana­len slip­pe og beta­le for den. Kan de hel­ler hen­te inn­tek­te­ne sine på sam­me måte som and­re tv kana­ler. Den dagen TV2 kos­ter pen­ger kvit­ter jeg meg lett med den og.

 19. christoffer says:

  NRK er en fan­tas­tisk kanal!

  Kun en ver­net bedrift som NRK kan fin­ne på å vise «der far­tøy fly­te kan» i bes­te sende­tid. For meg er det et nes­ten absurd pro­gram, sik­kert for man­ge and­re også, men for faren min er det noe av det bes­te som har skjedd i TV-his­to­ri­en. På noen måter er det nok greit med en kanal som kan gi faen i hva folk flest liker, dis­se beho­ve­ne er gans­ke godt dek­ket av and­re kana­ler uan­sett. Dess­uten har NRK solid og grun­dig nyhets­dek­ning, fra lokal­ny­he­ter til «URIX».

  men.. lisens-avgif­ten spi­ser ca. 2,5% av min tota­le inn­tekt, etter­som stu­die­lån og sti­pend utgjør ca. 80 000 kr. i året. Hus­lei­en i Oslo, utgif­ter til mat og and­re nød­ven­dig­he­ter har alle­re­de dre­vet øko­no­mi­en min far­lig nær smerte­ters­ke­len. Der­for ber jeg mr. Gis­ke inn­sten­dig om å flyt­te den­ne uso­sia­le avgif­ten over til beskat­ning av inn­tekt og for­mue.

 20. Elisabeth Avdal says:

  Nrk lisen­sen dek­ker vel både radio og Tv. Hører selv en del på P4 f.eks oftest i bilen. Ellers ser jeg sjel­den på Nrk. Det blir evnt. sport, nyhe­ter og været, men det kan jeg jo føl­ge med på and­re kana­ler. Synes det er stort sett dår­lig under­hold­ning på Nrk, både av film og annen under­hold­ning. (Bit for bit er bra) Synes Nrk — lisen­sen bur­de fjer­nes, og at folk hel­ler kan beta­le for kana­len hvis de øns­ker den gjen­nom Get eller noe. Beta­ler en fak­tu­ra hver mnd. fra get hvor jeg da får alle de kana­ler jeg øns­ker, og så skal vi i til­legg beta­le mas­se pen­ger i Nrk lisens i til­legg? Bed­re å fjer­ne den helt, og i værs­te fall leg­ge på noen få kro­ner på fak­tu­ra­en fra get for de som øns­ker å få inn Nrk. Den­ne lisen­sen er alt for høy!! (Som alle and­re avgif­ter her i Nor­ge, så er det sagt også!)

 21. Elisabeth Avdal says:

  Beta­le for å se på Tv!
  Ja, jeg må si en ting til om den­ne Nrk lisen­sen! For lisen­sen er jo også der for at vi i det hele tatt skal få lov å ha en Tv i huset. Men da vi kjøp­te den­ne Tv’en hos for­hand­le­ren, så betal­te vi jo alle­re­de da mas­se pen­ger, og sik­kert halv­par­ten av det­te belø­pet er vel avgif­ter hit og dit. I Nor­ge har vi jo høye avgif­ter på alt mulig, og de fles­te avgif­te­ne lig­ger jo i den pri­sen vi beta­ler til forhandlerne!Blir så irri­tert av alle dis­se avgif­te­ne, og kom­mu­ner som går i under­skudd p.g.a. rett og slett for lite støt­te fra sta­ten. Under­skud­de­ne går ut over de som bor i de aktu­el­le kom­mu­ne­ne, da kom­mu­nen må kom­me i rett kjøl ved å leg­ge på avgif­ter etc. som vi beta­ler. Og alt snak­ket om at vi må spa­re og spa­re. Til hva da!Norge er et av ver­dens rikes­te land og olja bare «vokser» seg stør­re dag for dag! Men vi må ha dyre avgif­ter på alt!Utrolig hvor­dan f.eks Sve­ri­ge får det til som er et land som går i under­skudd så og si. Hm… Ble litt ivrig her ja. Kan­skje en eegen debatt på avgif­ter gene­relt? Hi hi. Vel, lisen­sen bør vekk!

 22. Fra Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen:
  Her er det kom­met man­ge inter­es­san­te inn­spill om NRK-lisen­sen. Fle­re har gått inn for en alter­na­tiv finan­sie­rings­mo­dell for NRK — at lisen­sen erstat­tes med finan­sie­ring over skatte­sed­de­len, det vil si direk­te over stats­bud­sjet­tet.

  Den­ne model­len har vært en del fram­me i debat­ter tid­li­ge­re, og det er blitt pekt på både for­de­ler og ulem­per. Blant for­de­le­ne er at den­ne model­len er mer sosi­alt og øko­no­misk rett­fer­dig enn lisen­sen, som er like stor for både fat­tig og rik. Dess­uten blir admi­ni­stra­sjo­nen enk­le­re og man slip­per hele den dyre inn­kre­vin­gen av lisen­sen. Og pro­ble­met med tyv­tit­te­re for­svin­ner.

  Men til­hen­ger­ne av lisen­sen har også pekt på mot­ar­gu­men­ter. Ett er at finan­sie­ring over stats­bud­sjet­tet gjør NRK mer avhen­gig av poli­ti­ker­ne. Når poli­ti­ker­ne skri­ver ut sjek­ken, kan det også bli mer fris­ten­de å sty­re NRK direk­te. Et beslek­tet argu­ment er at NRK-bud­sjet­tet kan bli offer for heste­han­del i Stor­tin­get i for­bin­del­se med for­hand­lin­ge­ne om stats­bud­sjet­tet. Det kan gi NRK langt mind­re for­ut­sig­bar­het om egen øko­no­mi. Det er også blitt pekt på at NRK vil mis­te kunde­for­hol­det til seer­ne hvis lisen­sen avskaf­fes. Til sam­men kan NRKs legi­ti­mi­tet og tro­ver­dig­het bli svek­ket av en slik ord­ning. NRK kan frem­stå som mind­re uav­hen­gig og mer som en vir­ke­lig stats­di­ri­gert kanal.

  Syns­punk­ter på det­te?

 23. Jeg per­son­lig er sterkt imot lisen­sen for en kanal jeg ald­ri ser på. Som tid­li­ge­re påpekt så spi­ser den­ne lisen­sen opp sto­re deler av min inn­tekt, for en kanal jeg ald­ri ser på eller har inter­es­se av å se på. Synes også det kom­mer fram man­ge and­re vik­ti­ge poeng, noe jeg ikke ser grunn til å gå inn på. Men et jeg mang­ler, som jeg ikke har sett, er det nye digi­ta­le bakke­net­tet og etter­hvert deak­ti­ve­ring av ana­log sen­di­ger. Om jeg ikke har for­stått det­te helt feil, noe som selv­føl­ge­lig er mulig, så er vi da nødt til å beta­le en måned­lig avgift for å få til­gang til det­te net­tet. Mener hørt at er litt under 200. Det­te vil da si at avgif­ten for å i hele tatt se på tv øker med 2400 for man­ge men­nes­ker. Ok, du får fle­re kana­ler, men det er jo en for­dob­bling. Der­for er jeg til­hen­ger til at lisen­sen bør avvik­les, og NRK star­te med rekla­me. Med det nye bakke­net­tet vil sik­kert NRK, da de har flest kana­ler der, få mye av den­ne nye avgif­ten som vi nå må ut med.

 24. Johann: Du tar litt feil med hen­syn til det digi­ta­le bakke­net­tet. NRK-kana­le­ne (TV og radio) skal være fritt til­gjen­ge­lig og ikke kos­te noe eks­tra uten­om lisen­sen. TV 2 skal være gra­tis ut 2009. Øvri­ge gra­tis­ka­na­ler blir lokal-TV der det fin­nes, og den nye Åpen kanal/Frikanalen (som vi i Vox Pub­li­ca har skre­vet om før). Se for øvrig infor­ma­sjon fra RiksTV. Men det blir en eks­tra opp­starts­kost­nad: Alle som vil bru­ke det nye bakke­net­tet må kjø­pe en mottaker/dekoder. De rime­ligs­te model­le­ne vil kos­te ca 1500 kro­ner, iføl­ge RiksTV.

 25. Du skri­ver: «Alle som vil bru­ke det nye bakke­net­tet(..)». Med ordet «vil» vir­ker det som om vi har noe valg. Fjer­ner de ikke de gam­le ana­lo­ge sig­na­le­ne? Og vi må jo beta­le lisens på TV-appa­ra­tet uan­sett, selv om vi ikke øns­ker å kjø­pe ny mot­ta­ker.

 26. Anno Nym: Et fler­tall i befolk­nin­gen tar i dag inn NRK (og and­re kana­ler) med para­bol eller kabel. Hvis dis­se ikke vel­ger å gå over til bakke­net­tet, vil de hel­ler ikke måt­te kjø­pe deko­der. Det var der­for jeg skrev «alle som vil bru­ke det nye bakke­net­tet». Det er selv­sagt helt rik­tig at de gam­le ana­lo­ge sig­na­le­ne fjer­nes, det er jo poen­get med inn­fø­rin­gen av det digi­ta­le net­tet.

 27. Økt skatte­be­last­ning på inn­tekt er nep­pe noen god ideé, av det enk­le hen­syn at det er mye dyre­re for sam­fun­net da det­te er en såkalt vri­den­de skatt, dvs at du end­rer din til­pass­ning mel­lom fri­tid og arbi­eds­tid slik at det sen­ker total nivå­et på skat­ten og total pro­duk­sjo­nen slik at det er en skult til­leggs pris.

  NRK bør kun­ne finan­sie­res som nor­mal betal-tv hvis etter­spør­se­len etter kana­len er reell. Hvor vik­tig er NRKs sen­din­ger, og hvor høy er egent­lig kva­li­te­ten på arbei­det dems? Sam­men­lig­net med uten­lands­ke beta­lings kana­ler vir­ker job­ben gans­ke slett. Gam­mel stats­ma­fia og byrå­kra­ti bør våk­ne opp og luk­te litt på virk­lig­he­ten. Når det kom­mer til rekla­me, så tror jeg fak­tisk du vil­le hatt et reklame­fritt NRK som beta­ling­ka­nal hvis fol­ket fak­tisk var vil­lig til å beta­le for det­te…

 28. Olav Anders Øvre­bø skri­ver om den nåvæ­ren­de lisens­mo­del­len:
  «Blant for­de­le­ne er at den­ne model­len er mer sosi­alt og øko­no­misk rett­fer­dig enn lisen­sen, som er like stor for både fat­tig og rik».
  Det­te stem­mer hel­ler ikke. Jeg og min sam­bo­er, som beg­ge har gode job­ber, beta­ler 1 stk lisens, alt­så en halv lisens pr pers. En fat­tig stu­dent som bor ale­ne, der­imot, må beta­le full lisens. Det er gans­ke galt når fattige/ressurssvake fak­tisk må beta­le mer i avgift enn svært man­ge som har mye bed­re råd.

  Jeg regist­re­rer også at man­ge argu­men­te­rer med at vi må behol­de lisen­sen for­di de selv er vil­li­ge til å beta­le den­ne for å behol­de en reklame­fri kanal som de liker. Det­te argu­men­tet hol­der ikke vann, mener jeg. Hvis jeg liker noe, er det da rett­fer­dig at alle skal tvin­ges til å være med på å beta­le for det­te da, uav­hen­gig av om de har inter­es­se av det selv eller ikke? Med det digi­ta­le bakke­net­tet er det vel­dig enkelt å sten­ge ute dem som ikke beta­ler, så tyv­tit­ting kun­ne enkelt blitt eli­mi­nert.

  Per­son­lig er jeg ikke inter­es­sert i å ha NRK, og vil­le der­for gjer­ne slup­pet å beta­le for den­ne sosia­lis­tis­ke pro­pa­ganda­ka­na­len!

 29. Syenes det er rart at et demo­kra­tisk land som Nor­ge tar fra folk ret­ten til å bestem­me selv. Hvor blir det av ytrings­fri­he­ten. Hvem er det som har rett til å bestem­me over meg.

  Per­son­lig har jeg så å si ald­ri sett på NRK og har hel­ler ikke tv. Pcen tar nok av min tid ;-).

  Jeg job­ber med men­nes­ker som har det svært vans­ke­lig øko­no­misk og som må be om sosial­støt­te for å greie den­ne reg­nin­gen. Synes det er skan­da­løst at den­ne lisens­ord­nin­gen videre­føre år etter år.

  Nå må de som ikke øns­ker å beta­le den­ne reg­nin­gen rope høyt og tyde­lig for sine ret­tig­he­ter. Kan­sje det had­de vært en ide å gjø­re det uten­for Stor­tin­get? Jeg stil­ler gjer­ne opp for dere.

 30. vel, jeg har igrunn ingen­ting imot nrk lisen­sen. MEN og det er ett stort MEN. Når de har tid­li­ge­re gått ut og for­klart at nrk lisen­sen eksis­te­rer pågrunn av at de ikke kan sper­re sig­nal sen­din­ge­ne til den enkel­te bru­ker via det ana­lo­ge net­tet.

  så har de rotet seg opp i ett pro­blem nå når det ana­lo­ge net­tet fjer­nes og det digi­ta­le er det enes­te bakke­net­tet som eksis­te­rer. det­te bur­de de tenkt på tid­li­ge­re når de kom med unn­skyld­nin­gen hvor­for man beta­ler nrk lisens ;)

  via det digi­ta­le bakke­net­tet kan de sper­re sig­nal­giv­nin­gen til den enkel­te bru­ker. og en bru­ker som ikke har digi­tal mot­ta­ker skal ikke beta­le for å kun se på video via dvd/vhs/osv etter min mening.

 31. […] Men en sum som er det tre­dob­belte? Nei, der går gren­sen for mitt ved­kom­me­de. For den sum­men bur­de NRK i det mins­te begyn­ne å pro­du­se­re tv. Idag leve­rer de makk­verk og er ikke len­ger leden­de på under­hold­ning eller sport. […]

 32. Snak­ket med en inn­kre­ver i dag. Det viser seg at loven fort­set­ter å ram­me de som har kun ana­log deko­der. «NRK»-lisensen er en tuner-lisens, og det er like­gyl­dig om man kan eller ikke kan ta ned NRK på den tune­ren man har. Kan det klas­si­fi­se­res som en TV-tuner, må man beta­le lisens.

  http://www.nrk.no/informasjon/lisens/1.4531053
  sier «all slags mot­ta­ker­tek­no­lo­gi»

  Hva skal jeg se på, da? Jeg gle­der meg til å fin­ne ut om TVen min vil vise snø eller blå skjerm. Jeg tror det blir blå skjerm, for det plei­er den å vise der det ikke er noen kana­ler.

  Blå skjerm til 2000kr+ per år.

 33. aT: Det er natur­lig nok fle­re som er opp­tatt av det­te. Se artik­kel i Aften­pos­ten, der din pro­blem­stil­ling drøf­tes. Se også mer dis­ku­sjon på Astrid Melands blogg, der det også er len­ker til fle­re saker.

  Åpen­bart må det gjø­res noe med regel­ver­ket. Det­te kom kan­skje for­te­re enn NRK og Kul­tur­de­par­te­men­tet had­de reg­net med. I Aften­pos­ten-saken site­res For­bru­ker­om­bu­det på at de vil be om en gjen­nom­gang av for­skrif­te­ne hvis Kul­tur­de­par­te­men­tet ikke selv tar ini­tia­tiv.

 34. Prø­ver å stu­de­re i det­te dritt­lan­det. 4250 i hus­leie per måned, 500 i strøm, 1250 igjen til mat, også skal jeg beta­le lisen­sen og?

  Er jo ikke rart det­te lan­det tren­ger arbeids­kraft med høy­ere utdan­ning.

  (Inn­leg­get er noe for­kor­tet. Red. anm.)

 35. Glem­te å nev­ne at jeg ser på kana­len 5–10 timer i ÅRET, maks. Går vel for de fles­te and­re stu­den­ter og..

til toppen