Bør NRK-lisensen videreføres?

NRK skal fortsatt være lisensfinansiert og tilgjengelig for hele befolkningen, og NRK skal samtidig ha fullt trøkk på nye medieplattformer, foreslår regjeringen. Hva mener du?

NRK-lisensen videre­føres og hele befolknin­gen skal ha til­gang til tre hov­ed­kanaler for radio og fjern­syn. Det går Kul­tur­de­parte­mentet inn for i forslaget til ny all­mennkringkast­ingsplakat. Dis­tribusjo­nen av NRKs tilbud er tema for den andre delen i forslaget.

Hva mener du?

NRKs all­mennkringkast­ingstil­bud skal i utgangspunk­tet ikke koste noe utover lisen­savgiften, fores­lås det. Men sam­tidig tar forslaget høyde for at enkelte dis­tribusjons­former kan koste noe ekstra likev­el. NRKs hov­ed­kanaler for radio og fjern­syn skal være “gratis” tilgjen­gelig på minst én dis­tribusjon­splat­tform, het­er det.

Kul­tur­de­parte­mentet fores­lår at NRK pålegges å være til stede på og utvikle nye tjen­ester på andre vik­tige “plat­tformer” som web og mobile nett.

Hva men­er du? Bør lisen­sor­d­nin­gen videre­føres, eller finnes det bedre måter å finan­siere NRK på? Hva er den mest hen­sik­tsmes­sige måten å dis­tribuere NRKs tilbud på? Har NRK et godt nett-tilbud i dag? NRK-kana­lene skal ligge “gratis” i det kom­mende dig­i­tale bakkenet­tet – er det et tilstrekke­lig gratis-tilbud? Er det rik­tig at offentlige midler brukes til å finan­siere nye kost­nad­skrevende tjen­ester for inter­nett og mobil­tele­fon­er? Bør hele lisenspot­ten gå til NRK, eller kan det tenkes andre mot­takere? Hvor­dan kan NRK ta mer hen­syn til funksjonshemmede?

Skriv inn dine syn­spunk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skrive en egen artikkel).

Her er tek­sten i del 2 av forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK:

NRK skal være all­ment tilgjengelig 
• NRKs tre hov­ed­kanaler for hhv radio og fjern­syn skal være tilgjen­gelige for hele befolknin­gen. NRK skal søke en bre­dest mulig dis­tribusjon av sitt øvrige programtilbud.
• Det skal som utgangspunkt ikke kreves betal­ing for NRKs all­mennkringkast­ingstil­bud. NRKs tre hov­ed­kanaler for hhv radio og fjern­syn skal være gratis tilgjen­gelig for alle lisens­be­talere på minst én distribusjonsplattform.
• Ved utformin­gen av NRKs tilbud må det tas hen­syn til funksjon­shemmede, bl.a. gjen­nom tek­st­ing av fjernsynsprogrammer.
• Sel­skapet skal være til stede på, og utvikle nye tjen­ester på alle vik­tige medieplat­tformer for å nå bre­dest mulig ut med sitt sam­lede programtilbud.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

35 KOMMENTARER

 1. NRK-lisensen bør abso­lutt beholdes, og den kan gjerne økes også, hvis det kan hin­dre ytterligere triv­i­alis­er­ing av NRK sitt pro­gramtil­bud. Tenk om vi kunne erstat­te lot­totreknin­gen med pop­ulærviten­skap (i vid for­stand!) eller (kultur)historiske pro­gram­mer, tenk om vi kunne gjøre om debattpro­grammene fra pin­lig vrøvl og ukval­i­fis­ert syns­ing til kunnskaps- og verdibaserte reflek­sjon­er med sam­men­hen­gende reson­nementer? Tenk om Dagsrevyen 21 kunne inneholde skikke­lige analyser av situ­asjo­nen i Norge og ver­den, i stedet for gla’ny­heter fra Norge rundt (type “katt fikk 12 unger” osv)? 

  Da ville noen hun­drelap­per ekstra i lisen­spenger for­tone seg som en rimelig pris å betale.…

  Vennlig hilsen EKH

 2. Skule Karijord says:

  Gjør NRK reklame­fi­nan­siert! Blir for­ban­net av å måtte betale for en kanal som jeg aldri ser på.
  Så lenge jeg har små barn, har jeg annet å bruke pen­gene på.

 3. Skule Karijord says:

  Hva med å gjøre en spør­re­un­der­søkelse i forbindelse med neste fak­tu­ra? Feks kan man svare på sms..
  Så får vi vite hva lisens betalerne mener.

 4. Roger Mathisen says:

  Støt­ter meg til EKH når det gjelder innhold, men jeg men­er at det vil bli mer ret­tfer­dig å betale driften over skatteseddelen.

 5. Marianne Lilleaas says:

  Jeg betaler gladelig tv-lisens hvis det betyr at nrk-kana­lene kan for­bli reklame­frie. Jeg set­ter stor pris på kvaliteten nrk står for og at jeg slip­per å bli forurenset av hissige annon­sør­er mens jeg slap­per av i egen stue.

 6. Hei jeg syntes den lisensen kan taes vekk. Det er tull å tvinges til å betale noe man ikke bruk­er , nrk er den desidert dorlig­ste kanalen av alle å jeg har 50 kanaler i dag . Jeg er 22 år å nrk har ingen tilbud til oss i alderen 13 til 30 , alt av nyheter osv får vi servert bedre fra tvn å tv2 , virk­er som nrk satser på bonde markedet å eldre markedet i norge , la de betale eller fyll nrk med reklame . Vi betaler dyrt ! for en veldig dorlig kanal !

 7. La NRK konkur­rer på lik lin­je med de andre kanalene,så lenge det er så mye snikreklame der,bare det kalles sponsing.NRK er den dårlig­ste tv kanalen som finnes,ser aldri på den.Me det tilbude de har kunne de kalt seg Oslokanalen.
  Nei,fjern lisensen,men da er vel NRK en sagablott.Klarer seg nok ikke i konkur­ranse med TV2 og andre kanaler.

 8. Lisen­spen­gene bør fly­ttes til skat­tesed­de­len. Dette vil øke inntek­tene, gjøre adm. bil­ligere og få slutt på tyvtit­terne. Hele lan­det nyter godt av et tilgjen­gelig reklame­fritt NRK, hele lan­det kan betale for det.

 9. jannicke andersen says:

  hvor­for må jeg betale full lisens når jeg kun fikk nrk1 nrk2 har jeg aldri fått inn med van­lig antenne. Og hvor­for må jeg som er tem­melig hørselshem­met betale full lisens. Nrk gid­der ikke å tek­ste de pro­grammene jeg vil se,så jeg har ikke lyst til å betale noe som helst til nrk. fore­trekker å se pro­gram­mer på viasat for der er det meste tekstet.

 10. Trond Solheim says:

  NRK lisensen bør FJERNES — og vis den på død og liv skal oppret­tholdes, må dette tas over skat­tesed­de­len. Om så er at man vel­ger å oppret­tholde lisensen, bør denne forde­les likt til alle norske tv kanaler — ikke bare NRK. Dermed må man også åpne for reklame­fi­nan­sier­ing av NRK, slik at de må drifte på lik lin­je med sine konkur­renter. I dagens dig­i­tale hverdag, er 50- og 60- tal­lets ideer om kunnskaps- og kul­tur­formi­dler borte. Lisensen har over­levd seg selv, og blitt en “bil­lig” måte for poli­tik­erne å få NRK-bud­sjet­tet i havn. Enig med tidligere innskriv­er — ta en meningsmåling med neste inn­be­tal­ing av lisensen, så får vi se hvor mange som egentlig er for.….

 11. Lisensen kan gjerne tas over skat­tesed­de­len, det har jeg ikke noe imot. Poenget er at NRK må få et tilstrekke­lig drifts­bud­sjett til å utgjøre et skikke­lig alter­na­tiv til de for­dum­mende reklame­fi­nan­sierte kanalene.

 12. Gerd Hansen says:

  Nrk mis­tet sitt monopol, men hold­er det likev­el fast via sin lisens. Vi har ikke lov til å ha TV i huset uten å betale til NRK. Kutt hele lisensen, bli reklame­fi­nan­siert. Det er de allerede likev­el, de har sine spon­sor­er og vis­er deres logo­er etter enkelte sendinger. Jeg er lei hele NRK lisensen. De har ikke lengre monopol og bør der­for ikke sær­be­han­dles med lisens. Alle skal kunne skaffe seg TV og opp­takerut­styr uten at NRK har noe med det å gjøre. Nå skal de jo gå over til dig­i­tal slik at de som har utean­tenne må kjøpe dekoder. Forsåvidt gre­it nok det, men lisensen må de kutte ut. Betaler snart mer for en kanal jeg ikke ser på enn for mitt kabelTV.

 13. Lisen­savgiften bør fjernes eller reduseres kraftig. Per i dag har ikke de med minst penger råd til å betale avgiften ( et fjern­syn­sap­pa­rat kan man skaffe seg for noen få hun­drelap­per, men avgiften er en belast­ning og NRK tar store gebyr hvis man ber om å få den delt opp ), en avgift som de fleste sosialkon­tor­er heller ikke dekker, og tvinges der­for enten til å begå lovbrudd eller ikke ha fjern­syn. Å ikke ha fjern­syn i dag isol­erer ytterligere folk som av økonomiske årsak­er allerede står uten­for mye av samfunnet.

 14. Vi kan godt ha en avgift på NRK, men ikke på TV’en. La de som ser NRK betale og la de andre få muligheten til å velge den vekk. Lei av at jeg må sub­si­diere andres tv-titting.

 15. Fjern NRK-lisensen!

  1) NRK-lisens er ikke en avgift for å se på NRK, men for å se på TV. I til­legg er dette en avgift som ram­mer de som har dårligst råd — som stu­dent er dette en STOR utgift­spost på bud­sjet­tet for meg. 

  2) Lisensinnkrevingsavdelin­gen til NRK er en gjeng inkom­pe­tente brød­huer somm ikke engang føl­ger lovver­ket for pengeinnkrevn­ing. Jeg har selv opplevd å bli pålagt å betale dobbel lisens for en og samme TV (!) Kjæresten min fikk i vår utleg­gs­for­ret­ning på et krav fra NRK, som vis­st­nok var fra to år tilbake. Prob­lemet var bare at ikke ett eneste ett av de 5 — 6 vars­lene NRK hevdet at de hadde sendt, var til rik­tig (det vil si folk­ereg­istr­ert) adresse. Hvor­dan er det menin­gen at folk skal kunne betale en reg­n­ing de ikke har fått? Det skal ikke være lett… Klage førte selvføl­gelig ikke fram, da det synes å være et helt annet sett med regler som gjelder for pengeinnkrevn­ing hos NRK enn for alle andre.

 16. Sann­syligvis fore­trekker halve befolknin­gen de for­dum­mende reklame­fi­nan­sierte kana­lene frem­for “kul­turkanalen” NRK. Å legge ved en spør­re­un­der­søkelse til neste lisensinn­be­tal­ing er ingen dum ide, vi har da demokrati i dette lan­det? Hvis mer enn 50 % av de lisen­be­tal­ende er imot, så legg ned hele kanalen.

 17. Ole Tom Rødningen says:

  Jeg er helt enig med dajo­mu, VI som har parabol har jo hatt Dig­i­taltv i en årrekke allerede, mitt forslag er at Nrk kunne beg­y­nt med det samme sys­temet som med parabol kort, at de som ser Nrk kunne fått en Dekoder med et kort som man måtte betale Tv lisensen for å få. Da kunne man jo velge selv om man ville kjøpe NRK kortet.

 18. Kutt lisensen og bli reklame­fi­nan­siert, da kan vi som aldri bruk­er kanalen slippe og betale for den. Kan de heller hente inntek­tene sine på samme måte som andre tv kanaler. Den dagen TV2 koster penger kvit­ter jeg meg lett med den og.

 19. christoffer says:

  NRK er en fan­tastisk kanal!

  Kun en ver­net bedrift som NRK kan finne på å vise “der fartøy fly­te kan” i beste sende­tid. For meg er det et nesten absurd pro­gram, sikkert for mange andre også, men for faren min er det noe av det beste som har skjedd i TV-his­to­rien. På noen måter er det nok gre­it med en kanal som kan gi faen i hva folk flest lik­er, disse behovene er ganske godt dekket av andre kanaler uansett. Dessuten har NRK sol­id og grundig nyhets­dekn­ing, fra lokalny­heter til “URIX”.

  men.. lisens-avgiften spis­er ca. 2,5% av min totale inntekt, etter­som studielån og stipend utgjør ca. 80 000 kr. i året. Husleien i Oslo, utgifter til mat og andre nød­vendigheter har allerede drevet økonomien min farlig nær smerteterske­len. Der­for ber jeg mr. Giske inns­tendig om å fly­tte denne usosiale avgiften over til beskat­ning av inntekt og formue.

 20. Elisabeth Avdal says:

  Nrk lisensen dekker vel både radio og Tv. Hør­er selv en del på P4 f.eks oftest i bilen. Ellers ser jeg sjelden på Nrk. Det blir evnt. sport, nyheter og været, men det kan jeg jo følge med på andre kanaler. Synes det er stort sett dårlig under­hold­ning på Nrk, både av film og annen under­hold­ning. (Bit for bit er bra) Synes Nrk — lisensen burde fjernes, og at folk heller kan betale for kanalen hvis de ønsker den gjen­nom Get eller noe. Betaler en fak­tu­ra hver mnd. fra get hvor jeg da får alle de kanaler jeg ønsker, og så skal vi i til­legg betale masse penger i Nrk lisens i til­legg? Bedre å fjerne den helt, og i værste fall legge på noen få kro­ner på fak­tu­raen fra get for de som ønsker å få inn Nrk. Denne lisensen er alt for høy!! (Som alle andre avgifter her i Norge, så er det sagt også!)

 21. Elisabeth Avdal says:

  Betale for å se på Tv!
  Ja, jeg må si en ting til om denne Nrk lisensen! For lisensen er jo også der for at vi i det hele tatt skal få lov å ha en Tv i huset. Men da vi kjøpte denne Tv’en hos forhan­dleren, så betalte vi jo allerede da masse penger, og sikkert halv­parten av dette beløpet er vel avgifter hit og dit. I Norge har vi jo høye avgifter på alt mulig, og de fleste avgiftene lig­ger jo i den prisen vi betaler til forhandlerne!Blir så irritert av alle disse avgiftene, og kom­muner som går i under­skudd p.g.a. rett og slett for lite støtte fra stat­en. Under­skud­dene går ut over de som bor i de aktuelle kom­munene, da kom­munen må komme i rett kjøl ved å legge på avgifter etc. som vi betaler. Og alt snakket om at vi må spare og spare. Til hva da!Norge er et av ver­dens rikeste land og olja bare “vokser” seg større dag for dag! Men vi må ha dyre avgifter på alt!Utrolig hvor­dan f.eks Sverige får det til som er et land som går i under­skudd så og si. Hm… Ble litt ivrig her ja. Kan­skje en eegen debatt på avgifter generelt? Hi hi. Vel, lisensen bør vekk!

 22. Fra Vox Publica-redaksjonen:
  Her er det kom­met mange inter­es­sante inn­spill om NRK-lisensen. Flere har gått inn for en alter­na­tiv finan­sier­ingsmod­ell for NRK — at lisensen erstattes med finan­sier­ing over skat­tesed­de­len, det vil si direk­te over statsbudsjettet. 

  Denne mod­ellen har vært en del framme i debat­ter tidligere, og det er blitt pekt på både fordel­er og ulem­per. Blant forde­lene er at denne mod­ellen er mer sosialt og økonomisk ret­tfer­dig enn lisensen, som er like stor for både fat­tig og rik. Dessuten blir admin­is­trasjo­nen enklere og man slip­per hele den dyre innkrevin­gen av lisensen. Og prob­lemet med tyvtit­tere forsvinner. 

  Men tilhengerne av lisensen har også pekt på motar­gu­menter. Ett er at finan­sier­ing over stats­bud­sjet­tet gjør NRK mer avhengig av poli­tik­erne. Når poli­tik­erne skriv­er ut sjekken, kan det også bli mer fris­tende å styre NRK direk­te. Et beslek­tet argu­ment er at NRK-bud­sjet­tet kan bli offer for hes­te­han­del i Stortinget i forbindelse med forhan­dlin­gene om stats­bud­sjet­tet. Det kan gi NRK langt min­dre forut­sig­barhet om egen økono­mi. Det er også blitt pekt på at NRK vil miste kun­de­forhold­et til seerne hvis lisensen avskaffes. Til sam­men kan NRKs legit­imitet og tro­verdighet bli svekket av en slik ord­ning. NRK kan frem­stå som min­dre uavhengig og mer som en virke­lig stats­dirigert kanal.

  Syn­spunk­ter på dette?

 23. Jeg per­son­lig er sterkt imot lisensen for en kanal jeg aldri ser på. Som tidligere påpekt så spis­er denne lisensen opp store del­er av min inntekt, for en kanal jeg aldri ser på eller har inter­esse av å se på. Synes også det kom­mer fram mange andre vik­tige poeng, noe jeg ikke ser grunn til å gå inn på. Men et jeg man­gler, som jeg ikke har sett, er det nye dig­i­tale bakkenet­tet og etter­hvert deak­tiver­ing av ana­log sendi­ger. Om jeg ikke har forstått dette helt feil, noe som selvføl­gelig er mulig, så er vi da nødt til å betale en månedlig avgift for å få til­gang til dette net­tet. Men­er hørt at er litt under 200. Dette vil da si at avgiften for å i hele tatt se på tv øker med 2400 for mange men­nesker. Ok, du får flere kanaler, men det er jo en for­dob­bling. Der­for er jeg tilhenger til at lisensen bør avvikles, og NRK starte med reklame. Med det nye bakkenet­tet vil sikkert NRK, da de har flest kanaler der, få mye av denne nye avgiften som vi nå må ut med.

 24. Johann: Du tar litt feil med hen­syn til det dig­i­tale bakkenet­tet. NRK-kana­lene (TV og radio) skal være fritt tilgjen­gelig og ikke koste noe ekstra utenom lisensen. TV 2 skal være gratis ut 2009. Øvrige gratiskanaler blir lokal-TV der det finnes, og den nye Åpen kanal/Frikanalen (som vi i Vox Pub­li­ca har skrevet om før). Se for øvrig infor­masjon fra Rik­sTV. Men det blir en ekstra opp­start­skost­nad: Alle som vil bruke det nye bakkenet­tet må kjøpe en mottaker/dekoder. De rimelig­ste mod­el­lene vil koste ca 1500 kro­ner, ifølge RiksTV.

 25. Anno Nym says:

  Du skriv­er: “Alle som vil bruke det nye bakkenet­tet(..)”. Med ordet “vil” virk­er det som om vi har noe valg. Fjern­er de ikke de gam­le analoge sig­na­lene? Og vi må jo betale lisens på TV-appa­ratet uansett, selv om vi ikke ønsker å kjøpe ny mottaker.

 26. Anno Nym: Et fler­tall i befolknin­gen tar i dag inn NRK (og andre kanaler) med parabol eller kabel. Hvis disse ikke vel­ger å gå over til bakkenet­tet, vil de heller ikke måtte kjøpe dekoder. Det var der­for jeg skrev “alle som vil bruke det nye bakkenet­tet”. Det er selvsagt helt rik­tig at de gam­le analoge sig­na­lene fjernes, det er jo poenget med inn­førin­gen av det dig­i­tale nettet.

 27. Økt skat­te­be­last­ning på inntekt er neppe noen god ideé, av det enkle hen­syn at det er mye dyrere for sam­fun­net da dette er en såkalt vri­dende skatt, dvs at du endr­er din tilpass­ning mel­lom fritid og arbied­stid slik at det senker total nivået på skat­ten og total pro­duk­sjo­nen slik at det er en skult til­leg­gs pris.

  NRK bør kunne finan­sieres som nor­mal betal-tv hvis etter­spørse­len etter kanalen er reell. Hvor vik­tig er NRKs sendinger, og hvor høy er egentlig kvaliteten på arbei­det dems? Sam­men­lignet med uten­landske betal­ings kanaler virk­er jobben ganske slett. Gam­mel stats­mafia og byråkrati bør våkne opp og luk­te litt på virk­ligheten. Når det kom­mer til reklame, så tror jeg fak­tisk du ville hatt et reklame­fritt NRK som betal­ingkanal hvis folket fak­tisk var vil­lig til å betale for dette…

 28. Olav Anders Øvre­bø skriv­er om den nåværende lisensmodellen:
  “Blant forde­lene er at denne mod­ellen er mer sosialt og økonomisk ret­tfer­dig enn lisensen, som er like stor for både fat­tig og rik”.
  Dette stem­mer heller ikke. Jeg og min sam­boer, som begge har gode job­ber, betaler 1 stk lisens, alt­så en halv lisens pr pers. En fat­tig stu­dent som bor alene, der­i­mot, må betale full lisens. Det er ganske galt når fattige/ressurssvake fak­tisk må betale mer i avgift enn svært mange som har mye bedre råd.

  Jeg reg­istr­erer også at mange argu­menter­er med at vi må beholde lisensen for­di de selv er vil­lige til å betale denne for å beholde en reklame­fri kanal som de lik­er. Dette argu­mentet hold­er ikke vann, men­er jeg. Hvis jeg lik­er noe, er det da ret­tfer­dig at alle skal tvinges til å være med på å betale for dette da, uavhengig av om de har inter­esse av det selv eller ikke? Med det dig­i­tale bakkenet­tet er det veldig enkelt å stenge ute dem som ikke betaler, så tyvtit­ting kunne enkelt blitt eliminert.

  Per­son­lig er jeg ikke inter­essert i å ha NRK, og ville der­for gjerne slup­pet å betale for denne sosial­is­tiske propagandakanalen!

 29. Syenes det er rart at et demokratisk land som Norge tar fra folk ret­ten til å bestemme selv. Hvor blir det av ytrings­fri­heten. Hvem er det som har rett til å bestemme over meg.

  Per­son­lig har jeg så å si aldri sett på NRK og har heller ikke tv. Pcen tar nok av min tid ;-). 

  Jeg job­ber med men­nesker som har det svært vanske­lig økonomisk og som må be om sosial­støtte for å greie denne reg­nin­gen. Synes det er skan­daløst at denne lisen­sor­d­nin­gen videre­føre år etter år. 

  Nå må de som ikke ønsker å betale denne reg­nin­gen rope høyt og tydelig for sine ret­tigheter. Kan­sje det hadde vært en ide å gjøre det uten­for Stortinget? Jeg stiller gjerne opp for dere.

 30. vel, jeg har igrunn ingent­ing imot nrk lisensen. MEN og det er ett stort MEN. Når de har tidligere gått ut og fork­lart at nrk lisensen eksis­ter­er pågrunn av at de ikke kan sperre sig­nal sendin­gene til den enkelte bruk­er via det analoge nettet.

  så har de rotet seg opp i ett prob­lem nå når det analoge net­tet fjernes og det dig­i­tale er det eneste bakkenet­tet som eksis­ter­er. dette burde de tenkt på tidligere når de kom med unnskyld­nin­gen hvor­for man betaler nrk lisens ;)

  via det dig­i­tale bakkenet­tet kan de sperre sig­nal­givnin­gen til den enkelte bruk­er. og en bruk­er som ikke har dig­i­tal mot­tak­er skal ikke betale for å kun se på video via dvd/vhs/osv etter min mening.

 31. […] Men en sum som er det tre­dobbelte? Nei, der går grensen for mitt ved­kommede. For den sum­men burde NRK i det min­ste beg­ynne å pro­dusere tv. Idag lev­er­er de makkverk og er ikke lenger ledende på under­hold­ning eller sport. […]

 32. Snakket med en innkr­ev­er i dag. Det vis­er seg at loven fort­set­ter å ramme de som har kun ana­log dekoder. “NRK”-lisensen er en tuner-lisens, og det er lik­egyldig om man kan eller ikke kan ta ned NRK på den tuneren man har. Kan det klas­si­fis­eres som en TV-tuner, må man betale lisens.

  http://www.nrk.no/informasjon/lisens/1.4531053
  sier “all slags mottakerteknologi”

  Hva skal jeg se på, da? Jeg gled­er meg til å finne ut om TVen min vil vise snø eller blå skjerm. Jeg tror det blir blå skjerm, for det pleier den å vise der det ikke er noen kanaler.

  Blå skjerm til 2000kr+ per år.

 33. aT: Det er naturlig nok flere som er opp­tatt av dette. Se artikkel i Aften­posten, der din prob­lem­still­ing drøftes. Se også mer diskusjon på Astrid Melands blogg, der det også er lenker til flere saker.

  Åpen­bart må det gjøres noe med regelver­ket. Dette kom kan­skje fortere enn NRK og Kul­tur­de­parte­mentet hadde reg­net med. I Aften­posten-sak­en siteres For­brukerom­budet på at de vil be om en gjen­nom­gang av forskriftene hvis Kul­tur­de­parte­mentet ikke selv tar initiativ.

 34. Prøver å stud­ere i dette drit­t­landet. 4250 i husleie per måned, 500 i strøm, 1250 igjen til mat, også skal jeg betale lisensen og?

  Er jo ikke rart dette lan­det trenger arbei­d­skraft med høyere utdanning.

  (Inn­legget er noe forko­rtet. Red. anm.)

 35. Glemte å nevne at jeg ser på kanalen 5–10 timer i ÅRET, maks. Går vel for de fleste andre stu­den­ter og..

til toppen