Uigurene — et folk i fare

Uigurenes fristed på grensen mellom Kina og Kasakhstan står i fare for å forsvinne.

Av Øystein Skot­heim 

Kinas bløff for å dek­ke over sys­te­ma­tis­ke men­neske­ret­tig­hets­brudd ser ut til å gå upå­ak­tet hen i ver­dens­sam­fun­net. Etter å ha besøkt uiguris­ke flykt­nin­ger i grense­om­rå­det mel­lom Kina og Kasakh­stan, kun­ne BBC bekref­te inn­tryk­ket av det for­drev­ne fol­kets despe­ra­te situa­sjon. Kine­sis­ke myn­dig­he­ter fort­set­ter sitt regel­mes­si­ge stat­li­ge makt­mis­bruk over­for uigu­re­ne, og Kina møter nå att­på­til et sam­ar­beids­vil­lig nabo­land i Kasakh­stan som øns­ker å bistå i bekjem­pel­sen av ter­ror­trus­se­len det­te fol­ket etter sigen­de utgjør.

Ver­dens opp­merk­som­het ble for alvor ret­tet mot uigu­re­ne i 2004, da fol­kets frems­te fri­hets­for­kjem­per Rebi­ya Kade­er ble til­delt Raft­opri­sen. Kade­er ble også i 2006 nomi­nert til Nobels Freds­pris for sin utret­te­li­ge kamp for sitt folks fri­het. Uigu­re­ne er en tyr­kisk-mus­limsk folke­grup­pe. Rundt 8 mil­lio­ner uigu­rer bor i pro­vin­sen Øst-Turke­stan, nord­vest i Kina. De har lan­ge tra­di­sjo­ner og his­to­rie knyt­tet til land­om­rå­det. Offi­si­elt går pro­vin­sen under det kine­sis­ke nav­net Xin­jiang. Xin­jiang betyr ”det nye ter­ri­to­ri­et”, og nav­net ble inn­ført av kine­sis­ke myn­dig­he­ter ved okku­pa­sjo­nen av områ­det i 1949.

Mens fle­re av inn­byg­ger­ne har for­blitt i Kina og et liv i under­tryk­kel­se, har fle­re måt­te flyk­te over gren­sen for å unn­gå for­føl­gel­se og mulig hen­ret­tel­se. Fol­ket, som hev­der de har krav på områ­det, føler seg sterkt stig­ma­ti­sert av det kine­sis­ke regi­met. Myn­dig­he­te­ne omta­ler uigu­re­ne som ter­ro­ris­ter, av den grunn at de ikke vil god­ta kine­sisk over­herre­døm­me. Livet langs gren­sen for­styr­res nå av en øken­de grad av kine­sisk-kasakh­stansk sam­ar­beid for å kom­me uigu­re­nes fri­hets­kamp til livs. Kasakh­stan ser ver­di­en av å opp­rett­hol­de gode for­bin­del­ser med sitt mek­ti­ge nabo­land. Da Kina invi­ter­te til nett­opp det­te i byt­te mot en tje­nes­te, ble hen­sy­net til men­neske­ret­tig­he­ter lagt i neders­te skuff fra kasakh­s­ta­ne­re­nes del. Resul­ta­tet er at uigu­re­nes asyl­søk­na­der nå avslås og at for­fulg­te men­nes­ker sen­des til­ba­ke til Kina og et liv i uviss­het.

Uigu­re­nes håp om å kun­ne leve et liv i fri­het har mot­stått sterkt kine­sisk press over lang tid. Deres drøm om selv­sten­dig­het fal­mer. Kinas for­brød­ring med Kasakh­stan er bare nok et bidrag til å gjø­re drøm til uto­pi.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen