Uigurene — et folk i fare

Uigurenes fristed på grensen mellom Kina og Kasakhstan står i fare for å forsvinne.

Av Øys­tein Skotheim 

Kinas bløff for å dekke over sys­tem­a­tiske men­neskerettighets­brudd ser ut til å gå upåak­tet hen i ver­denssam­fun­net. Etter å ha besøkt uig­uriske fly­k­t­ninger i grenseom­rådet mel­lom Kina og Kasakhstan, kunne BBC bekrefte inntrykket av det for­drevne folkets des­per­ate situ­asjon. Kine­siske myn­digheter fort­set­ter sitt regelmes­sige statlige mak­t­mis­bruk over­for uig­urene, og Kina møter nå attpåtil et samar­bei­dsvil­lig naboland i Kasakhstan som ønsker å bistå i bek­jem­pelsen av ter­rortrusse­len dette folket etter sigende utgjør.

Ver­dens opp­merk­somhet ble for alvor ret­tet mot uig­urene i 2004, da folkets frem­ste fri­hets­fork­jem­per Rebiya Kadeer ble tildelt Rafto­prisen. Kadeer ble også i 2006 nomin­ert til Nobels Fred­spris for sin utret­telige kamp for sitt folks fri­het. Uig­urene er en tyrkisk-mus­lim­sk folkegruppe. Rundt 8 mil­lion­er uig­ur­er bor i provin­sen Øst-Turkestan, nord­vest i Kina. De har lange tradis­jon­er og his­to­rie knyt­tet til lan­dom­rådet. Off­isielt går provin­sen under det kine­siske navnet Xin­jiang. Xin­jiang betyr ”det nye ter­ri­to­ri­et”, og navnet ble inn­ført av kine­siske myn­digheter ved okku­pasjo­nen av området i 1949.

Mens flere av innbyg­gerne har for­blitt i Kina og et liv i under­trykkelse, har flere måtte fly­k­te over grensen for å unngå for­føl­gelse og mulig hen­ret­telse. Folket, som hevder de har krav på området, føler seg sterkt stig­ma­tis­ert av det kine­siske regimet. Myn­dighetene omtaler uig­urene som ter­ror­is­ter, av den grunn at de ikke vil god­ta kine­sisk over­herredømme. Livet langs grensen forstyrres nå av en økende grad av kine­sisk-kasakhstan­sk samar­beid for å komme uig­urenes fri­het­skamp til livs. Kasakhstan ser ver­di­en av å oppret­tholde gode forbindelser med sitt mek­tige naboland. Da Kina inviterte til net­topp dette i bytte mot en tjen­este, ble hen­synet til men­neskerettigheter lagt i ned­er­ste skuff fra kasakhstanerenes del. Resul­tatet er at uig­urenes asyl­søk­nad­er nå avs­lås og at for­ful­gte men­nesker sendes tilbake til Kina og et liv i uvisshet.

Uig­urenes håp om å kunne leve et liv i fri­het har mot­stått sterkt kine­sisk press over lang tid. Deres drøm om selvs­tendighet falmer. Kinas for­brø­dring med Kasakhstan er bare nok et bidrag til å gjøre drøm til utopi.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen